Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 [227] 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 2948
3391
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:19:29 AM »
Verse  11:


செக்குநிறை எள்ளாட்டிப்
    பதமறிந்து திலதயிலம்
பக்கமெழ மிகவுழந்தும்
    பாண்டில்வரும் எருதுய்த்தும்
தக்கதொழிற் பெறுங்கூலி
    தாங்கொண்டு தாழாமை
மிக்கதிரு விளக்கிட்டார்
    விழுத்தொண்டு விளக்கிட்டார்.


He filled the press to its capacity with sesame seeds
And plied it; when properly ground he toiled hard
To gather the oil-drenched cakes and squeeze
The oil out of it; he also plied the bulls that went
Round and round the press; with the wages that he earned
Thus, he caused innumerable lamps to be lit;
Lo, he caused pure servitorship to glow thus,
Even thus, in this world.

Arunachala Siva.

3392
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 04:33:13 PM »
Verse  11:

மகர வார்கடல் வந்தண வும்மணற் கானல்வாய்ப்
புகலி ஞானசம் பந்தன்எ ழில்மிகு பூந்தராய்ப்
பகவ னாரைப்ப ரவுசொன் மாலைபத் தும்வல்லார்
அகல்வர் தீவினை நல்வினை யோடுட னாவரே.


Those who are capable of reciting the garland of ten verses composed on the Lord, adoring him in the second person, who resides in Pūntarai*, which has excellent beauty, by Jnana Sambandhan of Pukali* situated in the sandy sea-shore garden to which the long sea in which sharks live, comes near will be rid of sins;
They will be united with virtuous deeds.

(*the same as Sirkazhi.  Sirkazhi has got more than 10 names.)

Arunachala Siva.

3393
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 04:29:45 PM »
Verse  10:

வண்ட லங்கழ னிம்மடை வாளைகள் பாய்புனற்
புண்ட ரீகம லர்ந்தும துத்தரு பூந்தராய்த்
தொண்டர் வந்தடி போற்றிசெய் தொல்கழ லீர்சொலீர்
குண்டர் சாக்கியர் கூறிய தாங்குறி யின்மையே.Oh Lord! who has very old feet which the devotees come and praise in Pūntarāi where the lotus buds which grow in water in which the scabbard fish leap in the small sluices of the fields which have slit! Please tell me why that the base people of Jains and Buddhists talked had no substance in them. (had no religious doctrines) (what they talked missed the mark).

Arunachala Siva.

3394
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 01:19:57 PM »
Verse  9:


வரிகொள் செங்கயல் பாய்புனல் சூழ்ந்த மருங்கெலாம்
புரிசை நீடுயர் மாடநி லாவிய பூந்தராய்ச்
சுருதி பாடிய பாணியல் தூமொழி யீர்சொலீர்
கரிய மால்அயன் நேடிஉ மைக்கண்டி லாமையே.

On all sides which are surrounded by water in which the red carp fish with lines leap.
Oh Lord! who has pure and musical words and who sang the Vedas in Pūntarāi where the tall storeys with high walls of enclosure are shining! Please tell me the reason for black Vishnu and Brahma for not knowing you even though they searched for you.


Arunachala Siva.

3395
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 01:17:14 PM »
Verse  8:


வருக்க மார்தரு வான்கடு வன்னொடு மந்திகள்
தருக்கொள் சோலை தருங்கனி மாந்திய பூந்தராய்த்
துரக்கு மால்விடை மேல்வரு வீர்அடி கேள்சொலீர்
அரக்கன் ஆற்றல் அழித்தருளாக்கிய ஆக்கமே.

Oh God! who comes riding on a big bull which you drive, and who resides in Pūntarāi, where female monkeys along with the groups of big male monkeys eat the fruits that are found in the trees in the gardens full of fruit-trees. Please tell me the reason for destroying the prowess of the demon and conferring on him the gain of your grace.

Arunachala Siva.

3396
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 01:16:11 PM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.

3397
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 01:12:26 PM »
Verse 6:


மாதி லங்கிய மங்கைய ராட மருங்கெலாம்
போதி லங்கம லம்மது வார்புனற் பூந்தராய்ச்
சோதி யஞ்சுடர் மேனிவெண் ணீறணி வீர்சொலீர்
காதி லங்குழை சங்கவெண் டோடுடன் வைத்ததே.

Oh Lord who adorned your effulgent and lusturos body with white sacred ash who reside in Pūntarāi which has abundant water into which the lotus about to blossom, pours its honey on all sides where the young girls of brilliant beauty dance!
Please tell me why you wore in your ears men's ear-ring along with the women's
white ear-ring made of conch.

Arunachala Siva.


3398
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 01:08:40 PM »
Verse  5:

பள்ள மீனிரை தேர்ந்துழ லும்பகு வாயன
புள்ளு நாடொறுஞ் சேர்பொழில் சூழ்தரு பூந்தராய்த்
துள்ளு மான்மறி யேந்திய செங்கையி னீர்சொலீர்
வெள்ள நீரொரு செஞ்சடை வைத்த வியப்பதே.


Oh God who holds in your red hand a leaping young deer and who resides in Puntarāi surrounded by parks where the birds with split beaks wander in search of their food, fish, in the hollow pits, stay daily! Please tell me the wonder of placing on a single red matted locks, the water of the flood (of Ganga) (water has the property of spreading everywhere and descending downwards; Lord Siva controlled it and kept it on his matted locks, that is a wonder).

Arunachala Siva.

3399
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 01:05:12 PM »
Verse 4:

சேம வன்மதில் பொன்னணி மாளிகை சேணுயர்
பூம ணங்கம ழும்பொழில் சூழ்தரு பூந்தராய்ச்
சோம னும்மர வுந்தொடர் செஞ்சடை யீர்சொலீர்
காமன் வெண்பொடி யாகக் கடைக்கண் சிவந்ததே.

Oh god who has red matted locks on which the crescent moon and cobra are joined, and who resides in Pūntarāi surrounded by parks spreading the fragrance of flowers, where the mansions adorned with gold and have strong walls of enclosure as protection rise into the sky. Please tell me the reason for the outer corner of the eye to turn red to reduce Manmatha to white ash.

Arunachala Siva.


3400
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 01:02:40 PM »
Verse  3:


சங்கு செம்பவ ளத்திரண் முத்தவை தாங்கொடு
பொங்கு தெண்டிரை வந்தலைக் கும்புனற் பூந்தராய்த்
துங்க மால்களிற் றின்னுரி போர்த்துகந் தீர்சொலீர்
மங்கை பங்கமும் அங்கத்தொ டொன்றிய மாண்பதே.


Oh god who covered yourself with the skin of a great and rutting elephant and became great in Pūntarāi,  where the clear rising waves toss hither and thither, bringing with them conches, cluster of red coral and pearls! Please tell me the dignity of having united with your body as a member, the half of a young lady.

Arunachala Siva.

3401
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 12:59:23 PM »
Verse  2:


எற்று தெண்டிரை யேறிய சங்கினொ டிப்பிகள்
பொற்றி கழ்கம லப்பழ னம்புகு பூந்தராய்ச்
சுற்றி நல்லிமை யோர்தொழு பொற்கழ லீர்சொலீர்
பெற்றம் ஏறுதல் பெற்றிமை யோபெரு மானிரே.


Oh God who has on your feet anklets made of gold which the devas worship surrounding you in Pūntarāi,  where the conches and oysters which rose in the clear waves dashing against the shore, and enter into the tanks where lotus flowers shine like gold. Oh great one! is it greatness to ride on a bull ? please tell me.

Arunachala Siva.


3402
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 12:54:55 PM »
Saiva Canon 2: Jnana Sambandhar:

Tirup-Poontarai:  (Sirkazhi)

செந்நெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும்
புன்னை வெண்கிழி யிற்பவ ளம்புரை பூந்தராய்
துன்னி நல்லிமை யோர்முடி தோய்கழ லீர்சொலீர்
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே.


Oh Lord with whose feet the crowns of the good devas closely come into contact, in Pūntarāy, where by the sides of the tanks adjacent to the red paddy fields, the flowers of Puṉṉai (mast-wood tree) resemble coral lying on a white cloth! please tell me the reason for having placed the crescent with the cobra in the red and entwining matted locks. [The decade on Kaṇtiyūr Vīrattam and Tiruvala-cuḻi are in the form of questions put to the devotees and the God respectively].

Arunachala Siva.


3403
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:47:10 AM »
Verse  10:


வளமுடையார் பால்எண்ணெய்
    கொடுபோய்மா றிக்கூலி
கொளமுயலும் செய்கையும்மற்
    றவர்கொடா மையின்மாறத்
தளருமனம் உடையவர்தாம்
    சக்கரஎந் திரம்புரியும்
களனில்வரும் பணிசெய்து
    பெறுங்கூலி காதலித்தார்.

When he could not carry and sell the oil of his rich kin
As they refused to supply him with oil any longer, the devotee
Whose mind languished, desired to earn wages by working
As a coolie where they plied the oil-presses.   

Arunachala Siva.

3404
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:45:00 AM »
Verse  9:


திருமலிசெல் வத்துழனி
    தேய்ந்தழிந்த பின்னையுந்தம்
பெருமைநிலைத் திருப்பணியில்
    பேராத பேராளர்
வருமரபில் உள்ளோர்பால்
    எண்ணெய்மா றிக்கொணர்ந்து
தருமியல்பில் கூலியினால்
    தமதுதிருப் பணிசெய்வார்.

Even when his piled-up wealth grew thin and vanished,
The glorious servitor who would not swerve from his
Magnificent and divine servitorship, carried and sold
The oil of his clan-men and with the wages thus earned,
He plied himself in his divine service.   

Arunachala Siva.3405
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:42:03 AM »
Verse  8:

எண்ணில்திரு விளக்குநெடு
    நாளெல்லாம் எரித்துவரப்
புண்ணியமெய்த் தொண்டர்செயல்
    புலப்படுப்பார் அருளாலே
உண்ணிறையும் பெருஞ்செல்வம்
    உயர்த்தும்வினைச் செயல்ஓவி
மண்ணிலவர் இருவினைபோல்
    மாண்டதுமாட் சிமைத்தாக.

As for many a day he caused countless lamps to burn
Night and day, the Lord desired to make known
The act of the true and holy servitor;
His grace caused him to quit his work through which
Ever-increasing wealth could be earned; even as his
Twofold Karma, his wealth also perished.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 [227] 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 2948