Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 [227] 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 2903
3391
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:32:23 AM »
Verse  17:


தேவர்பிரான் திருவிளக்குச்
    செயல்முட்ட மிடறரிந்து
மேவரிய வினைமுடித்தார்
    கழல்வணங்கி வியனுலகில்
யாவரெனாது அரனடியார்
    தமையிகழ்ந்து பேசினரை
நாவரியுஞ் சத்தியார்
    திருத்தொண்டின் நலமுரைப்பாம்.


Adoring the feet him who, when his divine service
Of lighting lamps to the Lord of gods, came to an end,
Cut away his throat--an act of rare greatness--,
We proceed to indite the goodly glory of the divine
Servitorship of Satthiyaar that would,
In this vast world, slice away the tongues of those--
Whoever they be--, that slander the servitors of Hara.

Kaliya Nayanar Puranam concluded.


Arunachala Siva.3392
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:29:37 AM »
Verse  16:


மற்றவர்தம் முன்னாக
    மழவிடைமேல் எழுந்தருள
உற்றவூ றதுநீங்கி
    ஒளிவிளங்க வுச்சியின்மேல்
பற்றியஞ் சலியினராய்
    நின்றவரைப் பரமர்தாம்
பொற்புடைய சிவபுரியில்
    பொலிந்திருக்க அருள்புரிந்தார்.   


When the Lord appeared before him on His
Ever-young Bull, his wound healed and he
Glowed in splendor;  as he stood folding
His hands above his head, the supreme Lord
Blessed him to reach the beauteous Siva-loka
To abide there in aeviternal resplendence.

Arunachala Siva.

3393
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:26:54 AM »
Verse  15:


திருவிளக்குத் திரியிட்டங்கு
    அகல்பரப்பிச் செயல்நிரம்ப
ஒருவியஎண் ணெய்க்குஈடா
    உடல்உதிரங் கொடுநிறைக்கக்
கருவியினால் மிடறரிய
    அக்கையைக் கண்ணுதலார்
பெருகுதிருக் கருணையுடன்
    நேர்வந்து பிடித்தருளி.


He placed the lamps in rows and set the wicks,
To fill them all with his blood instead
Of the unavailable oil; he began to saw away
With a weapon his throat;  thereupon the Lord
Whose eyes are three, in increasing and great mercy
Materialized before him and caught hold of his hand.

Arunachala Siva.3394
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:24:00 AM »
Verse  14:


பணிகொள்ளும் படம்பக்க
    நாயகர்தங் கோயிலினுள்
அணிகொள்ளுந் திருவிளக்குப்
    பணிமாறும் அமையத்தில்
மணிவண்ணச் சுடர்விளக்கு
    மாளில்யான் மாள்வனெனத்
துணிவுள்ளங் கொளநினைந்தவ்
    வினைமுடிக்கத் தொடங்குவார்.

In the shrine of Patam Pakka Naathar whose servitor
He was, at the time when he was normally
To commence his service of lighting lamps,
He mused thus:  "If the lighting of gem-bright lamps
Should cease, I too should cease to breathe."
Thus resolved, he commenced to do the deed.

Arunachala Siva.


3395
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:21:22 AM »
Verse  13:


மனமகிழ்ந்து மனைவியார்
    தமைக்கொண்டு வளநகரில்
தனமளிப்பார் தமையெங்கும்
    கிடையாமல் தளர்வெய்திச்
சினவிடையார் திருக்கோயில்
    திருவிளக்குப் பணிமுட்டக்
கனவினும்முன் பறியாதார்
    கையறவால் எய்தினார்.

In joy he conducted his wife into the beautiful city
To sell her;  but no one came forward to buy her;
He wilted;  he who would not even dream of the cessation
Of his service of lighting lamps in the divine
Shrine of the Lord of the irate Bull,
Came to the temple, utterly undone.   

Arunachala Siva.


3396
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:18:37 AM »
Verse  12:


அப்பணியால் வரும்பேறும்
    அவ்வினைஞர் பலருளராய்
எப்பரிசுங் கிடையாத
    வகைமுட்ட இடருழந்தே
ஒப்பில்மனை விற்றெரிக்கு
    முறுபொருளும் மாண்டதற்பின்
செப்பருஞ்சீர் மனையாரை
    விற்பதற்குத் தேடுவார்.


Even the income obtained from such work ceased to be,
As there were many competing coolies; so he languished
Sorely;  he sold his peerless house and continued his service;
When the money thus derived came to an end,
He thought of selling his ineffably glorious wife.

Arunachala Siva.

3397
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:16:00 AM »
Verse  11:


செக்குநிறை எள்ளாட்டிப்
    பதமறிந்து திலதயிலம்
பக்கமெழ மிகவுழந்தும்
    பாண்டில்வரும் எருதுய்த்தும்
தக்கதொழிற் பெறுங்கூலி
    தாங்கொண்டு தாழாமை
மிக்கதிரு விளக்கிட்டார்
    விழுத்தொண்டு விளக்கிட்டார்.


He filled the press to its capacity with sesame seeds
And plied it; when properly ground he toiled hard
To gather the oil-drenched cakes and squeeze
The oil out of it;  he also plied the bulls that went
Round and round the press; with the wages that he earned
Thus, he caused innumerable lamps to be lit;
Lo, he caused pure servitorship to glow thus,
Even thus, in this world.   

Arunachala Siva.

3398
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:13:20 AM »
Verse  10:


வளமுடையார் பால்எண்ணெய்
    கொடுபோய்மா றிக்கூலி
கொளமுயலும் செய்கையும்மற்
    றவர்கொடா மையின்மாறத்
தளருமனம் உடையவர்தாம்
    சக்கரஎந் திரம்புரியும்
களனில்வரும் பணிசெய்து
    பெறுங்கூலி காதலித்தார்.


When he could not carry and sell the oil of his rich kin
As they refused to supply him with oil any longer, the devotee
Whose mind languished, desired to earn wages by working
As a coolie where they plied the oil-presses.   

Arunachala Siva.

3399
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:10:30 AM »
Verse 9:


திருமலிசெல் வத்துழனி
    தேய்ந்தழிந்த பின்னையுந்தம்
பெருமைநிலைத் திருப்பணியில்
    பேராத பேராளர்
வருமரபில் உள்ளோர்பால்
    எண்ணெய்மா றிக்கொணர்ந்து
தருமியல்பில் கூலியினால்
    தமதுதிருப் பணிசெய்வார்.

Even when his piled-up wealth grew thin and vanished,
The glorious servitor who would not swerve from his
Magnificent and divine servitorship, carried and sold
The oil of his clan-men and with the wages thus earned,
He plied himself in his divine service.   

Arunachala Siva.

3400
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 11, 2016, 08:07:29 AM »
Verse  8:


எண்ணில்திரு விளக்குநெடு
    நாளெல்லாம் எரித்துவரப்
புண்ணியமெய்த் தொண்டர்செயல்
    புலப்படுப்பார் அருளாலே
உண்ணிறையும் பெருஞ்செல்வம்
    உயர்த்தும்வினைச் செயல்ஓவி
மண்ணிலவர் இருவினைபோல்
    மாண்டதுமாட் சிமைத்தாக.

As for many a day he caused countless lamps to burn
Night and day, the Lord desired to make known
The act of the true and holy servitor;
His grace caused him to quit his work through which
Ever-increasing wealth could be earned;  even as his
Two-fold Karma, his wealth also perished.   

Arunachala Siva.


3401
13.  The past, present, the future, delusion and non delusion, equality and inequality
-- all are just non existent, simply non existent. Verily, I alone am.

14.  A moment, a trice and a wink of Brahman, the word 'you' and the word 'that' --
all are just non existent, simply non existent.  Verily, I alone am.

15.  The word 'you' and even the word 'That', and their unification are indeed, I alone.
All are indeed non existent, verily non existent. Indeed I alone am.

16. Bliss, supreme bliss, the complete bliss, the true and the great -- are all indeed
non existent, verily non existent.  Indeed I alone am.

17.  I am Brahman.  This is Brahman, of Brahman is the transcendental syllable.
All are indeed non existent, verily non existent. Indeed I alone am.

18.  Vishnu alone is the supreme Brahman. Siva is Brahman - that I am.  All are indeed non existent, verily non existent.  Indeed I alone am.

19.  The ear is Brahman, the supreme Brahman.  The sound is Brahman; the auspicious word.  All are indeed non existent, verily non existent. Indeed I alone
am.

contd.,

Arunachala Siva.   
             

3402
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:53:40 PM »
Verse 7:


எல்லையில்பல் கோடிதனத்
    திறைவராய் இப்படித்தாம்
செல்வநெறிப் பயனறிந்து
    திருவொற்றி யூரமர்ந்த
கொல்லைமழ விடையார்தம்
    கோயிலின்உள் ளும்புறம்பும்
அல்லும்நெடும் பகலுமிடும்
    திருவிளக்கின் அணிவிளைத்தார்.

He was the lord of manifold and countless wealth;
He knew how to put his wealth to its use;
Within and without the shrine of the Lord
Of Tiruvotriyoor whose mount is the young Bull,
During night and livelong day he arranged
To keep lit rows and rows of beauteous lamps.


Arunachala Siva.

3403
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:51:00 PM »
Verse  6:


அக்குலத்தின் செய்தவத்தால்
    அவனிமிசை அவதரித்தார்
மிக்கபெருஞ் செல்வத்து
    மீக்கூர விளங்கினார்
தக்கபுகழ்க் கலியனார்
    எனும்நாமந் தலைநின்றார்
முக்கண்இறை வர்க்குஉரிமைத்
    திருத்தொண்டின் நெறிமுயல்வார்.


He made his avatar by reason of the tapas wrought
By his clan; he was lofty with great wealth endowed;
He flourished in well-merited glory; he was called
Kaliyanaar who was ever poised in his servitorship
To the triple-eyed Lord.

Arunachala Siva.

3404
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:48:15 PM »
Verse 5:


எயிலணையும் முகில்முழக்கும்
    எறிதிரைவே லையின்முழக்கும்
பயில்தருபல் லியமுழக்கும்
    முறைதெரியாப் பதியதனுள்
வெயில்அணிபல் மணிமுதலாம்
    விழுப்பொருளா வனவிளக்கும்
தயிலவினைத் தொழின்மரபில்
    சக்கரப்பா டித்தெருவு.   

The rumble of the clouds nearing the great walls,
The roar of the billowy main and the melodious sound
Of the many musical instruments thither merged irretrievably;
The street of the oil-vendors who ply the oil-presses
Was bright with gems and things pure.


Arunachala Siva.

3405
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 10, 2016, 01:44:15 PM »
Verse  4:


கெழுமலர்மா தவிபுன்னை
    கிளைஞாழல் தளையவிழும்
கொழுமுகைய சண்பகங்கள்
    குளிர்செருந்தி வளர்கைதை
முழுமணமே முந்நீரும்
    கமழமலர் முருகுயிர்க்கும்
செழுநிலவின் துகளனைய
    மணற்பரப்புந் திருப்பரப்பு.


There teemed Kurukkatthis rich in blooms, Punnais,
Branches of Kunkuma trees, Shanbaka trees whose rich
Buds lavishly burgeoned, cool Ceruntis, and growing
Fragrant screw-pines;  each of them perfumed the air
With the scent of its flowers;  even the breeze from the main
Was loaded with incense;  there the white stretches of sand looked
As though they were wrought of the dust of moon-rays.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 [227] 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 2903