Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 [226] 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... 2948
3376
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:05:57 AM »
Verse  2:


பாரல் வெண்குரு கும்பகு வாயன நாரையும்
வாரல் வெண்டிரை வாயிரைதேரும்வ லஞ்சுழி
மூரல் வெண்முறு வல்நகு மொய்யொளி யீர்சொலீர்
ஊரல் வெண்டலை கொண்டுல கொக்கவு ழன்றதே.

Siva, who has very bright color, laughing with a smile in Valanchuzhi, where in the waves that are flowing the white crane which is fixing its gaze on its prey and common stork which has an open beak, are in search of their prey! Please tell me the reason for wandering throughout the world with a white skull which has a raw wound.

Arunachala Siva.


3377
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:02:04 AM »
Tiru Valanchuzhi:

Verse  1:


விண்டெ லாமல ரவ்விரை நாறுதண் டேன்விம்மி
வண்டெ லாம்நசை யால்இசை பாடும்வ லஞ்சுழித்
தொண்டெ லாம்பர வுஞ்சுடர் போல்ஒளி யீர்சொலீர்
பண்டெ லாம்பலி தேர்ந்தொலி பாடல்ப யின்றதே.

Siva who has brightness like the sun, and who is praised by all the devotees!
In valanchuzhi, where all the bees hum like music out of desire to drink honey, as the fragrant and cool honey is abundant when all the flowers blossom opening their petals! Tell me the reason for practicing songs with sweet sounds, when collecting alms, in olden times. (This decade in the form of questioning Siva for his begging alms).

Arunachala Siva.


3378
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:58:34 AM »
Verse  7:


நாய னார்தொண் டரைநலங் கூறலார்
சாய நாவரி சத்தியார் தாள்பணிந்து
ஆய மாதவத் தையடி கள்ளெனும்
தூய காடவர் தந்திறஞ் சொல்லுவாம்.


He, the heroic and divine servitor, performed
This true service, freed from doubt; thus he reached
The holy shade cast by the feet of the Lord of the Ambalam
Who dances for the deliverance of the world.

Saththi Nayanar Puranam concluded.


Arunachala Siva.

3379
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:55:32 AM »
Verse  6:


ஐய மின்றி யரிய திருப்பணி
மெய்யி னாற்செய்த வீரத் திருத்தொண்டர்
வைய்யம் உய்ய மணிமன்று ளாடுவார்
செய்ய பாதத் திருநிழல் சேர்ந்தனர்.


He, the heroic and divine servitor, performed
This true service, freed from doubt; thus he reached
The holy shade cast by the feet of the Lord of the Ambalam
Who dances for the deliverance of the world.

Arunachala Siva.


3380
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:52:58 AM »
Verse 5:


அன்ன தாகிய ஆண்மைத் திருப்பணி
மன்னு பேரு லகத்தில் வலியுடன்
பன்னெ டும்பெரு நாள்பரி வால்செய்து
சென்னி யாற்றினர் செந்நெறி யாற்றினர்.

Poised in such manly and divine servitorship
He served, in love, his cause for many many days
In this ever-during world; thus, even thus,
He performed the redemptive servitorship
For the river-crested Lord.   

Arunachala Siva.


3381
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:50:28 AM »
Verse  4:


தீங்கு சொற்ற திருவிலர் நாவினை
வாங்க வாங்குதண் டாயத்தி னால்வலித்
தாங்க யிற்கத்தி யால்அரிந் தன்புடன்
ஓங்கு சீர்த்திருத் தொண்டின் உயர்ந்தனர்.


He would forcibly pull out with tongs the tongues
Of blasphemous sinners and cut them away
With sharp knives; thus he flourished loftily
In the way of loving servitorship.

Arunachala Siva.

3382
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:47:34 AM »
Verse  3:


அத்த ராகிய வங்கணர் அன்பரை
இத்த லத்தில் இகழ்ந்தியம் பும்முரை
வைத்த நாவை வலித்தரி சத்தியால்
சத்தி யார்எனும் நாமந் தரித்துளார்.

He was endowed with the valiance to pull out
The tongue of him who, in this world, slandered the servitors
Of the Heavenly Father, and slice it away;
He was called Satthiyaar.   

Arunachala Siva.3383
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:44:55 AM »
Verse  2:


வரிஞ்சை யூரினில் வாய்மைவே ளாண்குலம்
பெருஞ்சி றப்புப் பெறப்பிறப்பு எய்தினார்
விரிஞ்சன் மால்முதல் விண்ணவர் எண்ணவும்
அருஞ்சி லம்பணி சேவடிக் காட்செய்வார்.


In the truthful clan of Velaalas of Varanjaiyoor
He came to be born to invest it with greater glory;
He was a servitor unto the ankleted and redemptive
Feet of the Lord who could not be comprehended
By Brahma and other Devas.

Arunachala Siva.   

3384
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:41:44 AM »
Saththi Nayanar Puranam:

Verse  1:


களமர் கட்ட கமலம் பொழிந்ததேன்
குளநி றைப்பது கோலொன்றில் எண்திசை
அளவும் ஆணைச் சயத்தம்பம் நாட்டிய
வளவர் காவிரி நாட்டு வரிஞ்சையூர்.


Varinjaiyoor is in the Kaveri realm of the Cholzhas
Who by the puissance of their sole scepter, erected
Columns of victory in all the eight directions and reigned;
In this city from the stalks of lotuses weeded out
By farmers, honey streamed forth and filled the tanks.   

Arunachala Siva.

3385
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:37:55 AM »
Verse  17:


தேவர்பிரான் திருவிளக்குச்
    செயல்முட்ட மிடறரிந்து
மேவரிய வினைமுடித்தார்
    கழல்வணங்கி வியனுலகில்
யாவரெனாது அரனடியார்
    தமையிகழ்ந்து பேசினரை
நாவரியுஞ் சத்தியார்
    திருத்தொண்டின் நலமுரைப்பாம்.


Adoring the feet him who, when his divine service
Of lighting lamps to the Lord of gods, came to an end,
Cut away his throat--an act of rare greatness--,
We proceed to indite the goodly glory of the divine
Servitorship of Satthiyaar that would,
In this vast world, slice away the tongues of those--
Whoever they be--, that slander the servitors of Hara.

Kaliya Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.


3386
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:35:29 AM »
Verse  16:மற்றவர்தம் முன்னாக
    மழவிடைமேல் எழுந்தருள
உற்றவூ றதுநீங்கி
    ஒளிவிளங்க வுச்சியின்மேல்
பற்றியஞ் சலியினராய்
    நின்றவரைப் பரமர்தாம்
பொற்புடைய சிவபுரியில்
    பொலிந்திருக்க அருள்புரிந்தார்.   


When the Lord appeared before him on His
Ever-young Bull, his wound healed and he
Glowed in splendor; as he stood folding
His hands above his head, the supreme Lord
Blessed him to reach the beauteous Siva-loka
To abide there in aeviternal resplendence.   

Arunachala Siva.3387
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:30:17 AM »
Verse  15:

திருவிளக்குத் திரியிட்டங்கு
    அகல்பரப்பிச் செயல்நிரம்ப
ஒருவியஎண் ணெய்க்குஈடா
    உடல்உதிரங் கொடுநிறைக்கக்
கருவியினால் மிடறரிய
    அக்கையைக் கண்ணுதலார்
பெருகுதிருக் கருணையுடன்
    நேர்வந்து பிடித்தருளி.

He placed the lamps in rows and set the wicks,
To fill them all with his blood instead
Of the unavailable oil; he began to saw away
With a weapon his throat; thereupon the Lord
Whose eyes are three, in increasing and great mercy
Materialized before him and caught hold of his hand.

Arunachala Siva.

3388
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:27:30 AM »
Verse  14:


பணிகொள்ளும் படம்பக்க
    நாயகர்தங் கோயிலினுள்
அணிகொள்ளுந் திருவிளக்குப்
    பணிமாறும் அமையத்தில்
மணிவண்ணச் சுடர்விளக்கு
    மாளில்யான் மாள்வனெனத்
துணிவுள்ளங் கொளநினைந்தவ்
    வினைமுடிக்கத் தொடங்குவார்.


In the shrine of Patam Pakka Naathar whose servitor
He was, at the time when he was normally
To commence his service of lighting lamps,
He mused thus: "If the lighting of gem-bright lamps
Should cease, I too should cease to breathe."
Thus resolved, he commenced to do the deed.

Arunachala Siva.

3389
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:24:55 AM »
Verse  13:


மனமகிழ்ந்து மனைவியார்
    தமைக்கொண்டு வளநகரில்
தனமளிப்பார் தமையெங்கும்
    கிடையாமல் தளர்வெய்திச்
சினவிடையார் திருக்கோயில்
    திருவிளக்குப் பணிமுட்டக்
கனவினும்முன் பறியாதார்
    கையறவால் எய்தினார்.

In joy he conducted his wife into the beautiful city
To sell her; but no one came forward to buy her;
He wilted; he who would not even dream of the cessation
Of his service of lighting lamps in the divine
Shrine of the Lord of the irate Bull,
Came to the temple, utterly undone.

Arunachala Siva.

3390
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2017, 08:22:31 AM »
Verse  12:

அப்பணியால் வரும்பேறும்
    அவ்வினைஞர் பலருளராய்
எப்பரிசுங் கிடையாத
    வகைமுட்ட இடருழந்தே
ஒப்பில்மனை விற்றெரிக்கு
    முறுபொருளும் மாண்டதற்பின்
செப்பருஞ்சீர் மனையாரை
    விற்பதற்குத் தேடுவார்.

Even the income obtained from such work ceased to be,
As there were many competing coolies; so he languished
Sorely; he sold his peerless house and continued his service;
When the money thus derived came to an end,
He thought of selling his ineffably glorious wife.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 [226] 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... 2948