Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 3130
3361
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 02:26:38 PM »
Verse 6:

தூமன் சுறவந் துதைந்த கொடியுடைக்
காமன் கணைவலங் காய்ந்தமுக் கண்ணினர்
சேம நெறியினர் சீரை யுடையவர்
பூமன் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

(see 1st verse.).  He kicked the god of death with one leg, to roll on the earth.
The leg was the left leg destroyed the bad sacrifice performed by brilliant Dakshan, removing the head of Brahman and the hand of the god of fire who tried to run away trembling with fear;  He closed the eyes of a sun-god, Pakan, to lose his sight.

Arunachala Siva.


3362
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 02:23:36 PM »
Verse 5:

ஆர்த்தா ருயிரடு மந்தகன் றன்னுடல்
பேர்த்தார் பிறைநுதற் பெண்ணினல் லாளுட்கக்
கூர்த்தார் மருப்பிற் கொலைக்களிற் றீருரி
போர்த்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.).  Siva separated the body of the god of death who removed the precious lives of the living beings, making a roaring noise.  He covered himself with the skin of an elephant wet with blood and which can kill with its sharp tusk, to cause the noble lady who has forehead like the crescent moon to be frightened.

Arunachala Siva.


3363
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 02:20:01 PM »
Verse 4:

அக்கா ரணிவட மாகத்தர் நாகத்தர்
நக்கா ரிளமதிக் கண்ணியர் நாடொறும்
உக்கார் தலைபிடித் துண்பலிக் கூர்தொறும்
புக்கார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.). Siva wears on his chest a beautiful garland of Rudraksham,
wears cobras as many ornaments, wears a chaplet of a young and shinning crescent moon.  He entered into every village daily for alms meant for eating, holding the skull of Brahma, who died.

Arunachala Siva.

3364
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 02:16:45 PM »
Verse  3:


பெருந்தாழ் சடைமுடி மேற்பிறை சூடிக்
கருந்தாழ் குழலியுந் தாமுங் கலந்து
திருந்தா மனமுடை யார்திறத் தென்றும்
பொருந்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.).  Wearing a crescent moon on the big and hanging matted locks, which is coiled into a crown, himself and the lady with black and flowing tresses of hair becoming united, will not dwell in the minds of those who are not disciplined, but will dwell in the disciplined minds of people. 

Arunachala Siva.

3365
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 11:19:17 AM »
Verse 2:


மேகந லூர்தியர் மின்போன் மிளிர்சடைப்
பாக மதிநுத லாளையொர் பாகத்தர்
நாக வளையினர் நாக வுடையினர்
போகர் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.


(see 1st verse.).  He has the cloud as the good vehicle;  has on one half a lady whose forehead is like the half of the moon, which is the matted locks, which is glittering like the lightning.  He wears as bangle a cobra. He has the elephant's skin as his dress.
He causes soul to enjoy pleasure, himself enjoying pleasure with Uma.

Arunachala Siva.

3366
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 08:46:57 AM »
Tirup Pukalur:

Verse  1:

செய்யர் வெண்ணூலர் கருமான் மறிதுள்ளும்
கையர் கனைகழல் கட்டிய காலினர்
மெய்யர் மெய்ந்நின் றவர்க்கல்லா தவர்க்கென்றும்
பொய்யர் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே.

[He] is Siva having  twisted matted locks who is in Pukalūr is red in color, wears a white scared thread, holds in his hand the young one of a black antelope which is frisking.  He has tied in his leg a sounding anklets.  He is the true object to those who stand firm in the true path.  It is the false thing to those who are not like those mentioned above.

Arunachala Siva.3367
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 08:42:06 AM »
Verse 11:

முந்தித் தானே முளைத்தானை மூரி வெள்ளே றூர்ந்தானை
அந்திச் செவ்வான் படியானை யரக்க னாற்ற லழித்தானைச்
சிந்தை வெள்ளப் புனலாட்டிச் செஞ்சொன் மாலை யடிச்சேர்த்தி
எந்தை பெம்மா னென்னெம்மா னென்பார் பாவநாசமே.


Siva who came into existence of his own free will before everything, who rode on a strong white bull, who has a body like the evening red sky, who destroyed the might of the demon Ravaṇaṉ,  bathing Siva with flood of water which is love that flows from the mind, attaching the garlands of words in their primary significance, at his feet,
the sins of those who say "our father, our god, my master", will definitely meet with destruction.

General Padigam completed.

Arunachala Siva.

3368
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 08:34:49 AM »
Verse  10:

புத்தூ ருறையும் புனிதனைப் பூவ ணத்தெம் போரேற்றை
வித்தாய் மிழலை முளைத்தானை வேள்விக் குடியெம் வேதியனைப்
பொய்த்தார் புரமூன் றெரித்தானைப் பொதியின் மேய புராணனை
வைத்தே னென்றன் மனத்துள்ளே மாத்தூர் மேய மருந்தையே.

The pure god who dwells in Puttur  (Though there are some shrines ending in Puttūr such as Arisiṟkaraipputtūr, Vāḻkoḷiputtur, this puttur is in Ramnad Dt.), and known as Tirupputtūr as it is in juxtaposition with Pūvaṇam.), our lion who can give battle and which is in Pūvaṇam.  He who came into existence by his free will as the seed for all things to come out of it, in Mizhalai. (Mizhḻalai is Tiruveezhimizhalai.). Our brahmin in Vēḷvikkuṭi, who burnt the three cities of those who followed the false path, the primordial god who is in Pothiyil,  I placed in my mind the nectar that is Māttūr, (Māttūr: Āmāttūr, Poetic licence which consists in the shortening of a word by one or more letters at the beginning.)


Arunachala Siva.

3369
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 08:30:18 AM »
Verse  9:

சோற்றுத் துறையெஞ் சோதியைத் துருத்தி மேய தூமணியை
ஆற்றிற் பழனத் தம்மானை யால வாயெம் மருமணியை
நீற்றிற் பொலிந்த நிமிர்திண்டோ ணெய்த்தா னத்தெந் நிலாச்சுடரைத்
தோற்றக் கடலையட லேற்றைத் தோளைக் குளிரத் தொழுதேனே.


Our light divine in Chōtṟuttuṟai, the flawless gem that dwells in Thurutti,  the father in Pazhaṉam, which is on the bank of the river Kāveri, our rare gem in Ālavāy, (Ālavay is Madhurai). Our mild light of the moon in Neyttāṉam which has strong and erect shoulders which are brilliant with sacred ash, the lion that can destroy the ocean of births, I worshiped with joined hands, his shoulders to the complete satisfaction of my eyes.

Arunachala Siva.

3370
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 08:24:43 AM »
Verse 8:

மாலைத் தோன்றும் வளர்மதியை மறைக்காட் டுறையு மணாளனை
ஆலைக் கரும்பி னின்சாற்றை யண்ணா மலையெம் மண்ணலைச்
சோலைத் துருத்தி நகர்மேய சுடரிற் றிகழுந் துளக்கிலியை
மேலை வானோர் பெருமானை விருப்பால் விழுங்கி யிட்டேனே.


The moon that wakes daily and rises in the evening,  the bridegroom who dwells in Maṟaikkādu, (PP: Nāvukkaracar, Tirumaṟaikkāṭu, Tāṇtakam, 1-10.) The god who is as sweet as the sweets juice of the sugar-cane crushed in the sugar-mill, our chief in Aṇṇāmalai, the unshakable god who dwells with desire in Turutti which has gardens, and who is shining like the sun,  I swallowed the god of the celestial beings who live above, liking him.

Arunachala Siva.

3371
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 08:20:45 AM »
Verse  7:

எழிலா ரிராச சிங்கத்தை யிராமேச் சுரத்தெ மெழிலேற்றைக்
குழலார் கோதை வரைமார்பிற் குற்றா லத்தெங் கூத்தனை
நிழலார் சோலை நெடுங்களத்து நிலாய நித்த மணாளனை
அழலார் வண்ணத் தம்மானை யன்பி லணைத்து வைத்தேனே.


The lion among kings which is full of beauty,  our beautiful lion in Rameswaram,
our dancer in Kutṟālam who has on his chest as strong as the mountain a lady who wears garlands on her tresses of hair,the perpetual bridegroom who stays in Neduṅkaḷam which has gardens that afford shade, I placed the father who has the color of fire, embracing him in Aṉbil.

Arunachala Siva.


3372
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 06:47:53 AM »
Verse  6:

மருக லுறைமா ணிக்கத்தை வலஞ்சு ழி( ய் )யின் மாலையைக்
கருகா வூரிற் கற்பகத்தைக் காண்டற் கரிய கதிரொளியைப்
பெருவே ளூரெம் பிறப்பிலியைப் பேணு வார்கள் பிரிவரிய
திருவாஞ் சியத்தெஞ் செல்வனைச் சிந்தை யுள்ளே வைத்தேனே.

The ruby that dwells in Marugal, the garland in Vala?chuzhi, the divine tree, Kaṟpagam, in Karuḵāvūr, the light of the sun which cannot be seen with the naked eyes, god who knows no birth and who is [in] Peruvēḷūr, our god in Tiruvā?chiyam, whom those who cherish with love find it difficult to leave him, I placed him in my mind.

Arunachala Siva.

3373
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 06:41:57 AM »
Verse  5:

கோலக் காவிற் குருமணியைக் குடமூக் குறையும் விடமுணியை
ஆலங் காட்டி லந்தேனை யமரர் சென்னி யாய்மலரைப்
பாலிற் றிகழும் பைங்கனியைப் பராய்த் துறையெம் பசும்பொன்னைச்
சூலத் தானைத் துணையிலியைத் தோளைக் குளிரத் தொழுதேனே.


The brilliant gem on Kōlakka, (This shrine is now known as Tiruthaḷamuṭaiyār Kōyil, from the fact that Siva gave a pair of golden cymbals to Sambandhar).
He who consumed the poison and who dwells in Kudamūkku, (Kuṭamūkku is Kumbakōṇam.), the sweet honey in Ālaṅkādu, the choice flower that is worn on the heads of immortals, the green fruit that shine like milk, our fine gold in Paraithuṟai,
one who has a trident, who has no one comparable to him. I worshiped his shoulders with joined hands to my complete satisfaction.

Arunachala Siva.


3374
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 23, 2017, 06:37:20 AM »
Verse 4:


புறம்ப யத்தெம் முத்தினைப் புகலூ ரிலங்கு பொன்னினை
உறந்தை யோங்கு சிராப்பள்ளி யுலகம் விளக்கு ஞாயிற்றைக்
கறங்கு மருவிக் கழுக்குன்றிற் காண்பார் காணுங் கண்ணானை
அறஞ்சூ ழதிகை வீரட்டத் தரிமா னேற்றை யடைந்தேனே.

Our precious pearl in Puṟampayam, the gold that glitters in Pukalūr,
the sun that illuminates the world and which is eminent in Chirāppaḷḷi, proximate to Uṟantai. ( Uṟantai is a corruption of Uṟaiyūr.) The eye who is visible to those who have divine knowledge and who is in Kazhukkuṉṟu which has streams descending with a sound.  I approached the lion in Adigai Vīrasthanam, surrounded by righteousness.

Arunachala Siva.


3375
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 22, 2017, 03:46:35 PM »
Verse  3:

மதியங் கண்ணி ஞாயிற்றை மயக்கந் தீர்க்கு மருந்தினை
அதிகை மூதூ ரரசினை யையா றமர்ந்த வையனை
விதியைப் புகழை வானோர்கள் வேண்டித் தேடும் விளக்கினை
நெதியை ஞானக் கொழுந்தினை நினைந்தேற் குள்ள நிறைந்ததே.


The sun which wears a chaplet of a crescent moon, the medicine that cures mental delusion, the King in the ancient city of Atikai, the father who stays with desire in Aiyāṟu, who is injunction contained in the Vēdas, the flame, the light that is searched with desire by the celestial beings, the hidden treasure, to me who meditated upon the sprout of spiritual wisdom, my mind became full.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 3130