Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 [223] 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 3140
3331
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:29:51 PM »
Verse  4:


விண்ணினார் விண்ணின் மிக்கார் வேதங்கள் நான்கு மங்கம்
பண்ணினார் பண்ணின் மிக்க பாடலார் பாவந் தீர்க்குங்
கண்ணினார் கண்ணின் மிக்க நுதலினார் காமற் காய்ந்த
எண்ணினா ரெண்ணின் மிக்க விடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Siva has the sky as his place has a place superior to, and above, the sky.
He is the author of the four Vedas and six Aṅgams. He has songs which are rich in music he chanted Sāma Vēdam, which has music.  He has the idea of removing the sins of devotees, has a forehead which is superior, by its eye.  He is the Yogi, who burnt Manmatha, occupied Iṭaimarutu which is esteemed greatly, as his residence.

Arunachala Siva.


3332
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:26:01 PM »
Verse  3:


காருடைக் கொன்றை மாலை கதிர்மணி யரவி னோடு
நீருடைச் சடையுள் வைத்த நீதியார் நீதி யாய
போருடை விடையொன் றேற வல்லவர் பொன்னித் தென்பால்
ஏருடைக் கமல மோங்கு மிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

Siva has the nature of placing inside the matted locks, which has water of the Ganga, a garland of Koṉṟai flowers which blossom in the winter together with a cobra which has a jewel emitting rays.  He is able to ride on a bull, which can give a fair battle, occupied as his residence Itaimarutu, which has beautiful lotus flowers in abundance, on the southern bank of Poṉṉi. (Kaveri).

Arunachala Siva.


3333
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:20:57 PM »
Verse  2:


முந்தையார் முந்தி யுள்ளார் மூவர்க்கு முதல்வ ரானார்
சந்தியார் சந்தி யுள்ளார் தவநெறி தரித்து நின்றார்
சிந்தையார் சிந்தை யுள்ளார் சிவநெறி யனைத்து மானார்
எந்தையா ரெம்பி ரானா ரிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

Siva is primordial.  He existed before every thing came into existence, is the master of the trinity of Brahma, Vishnu and Rudra.  He is in the meditation of those who perform worship of Sariyai [ = san-dhyā jlc] and is the Sandhya itself.  He takes upon himself the path of doing penance, He is all the paths that bestow on one auspiciousness. He
is our father, is our master occupied Itaimaruthu as his residence.

Arunachala Siva.3334
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:40:48 AM »
Tiru Idai Maruthur:

Verse  1:

காடுடைச் சுடலை நீற்றர் கையில்வெண்டலையர் தையல்
பாடுடைப் பூதஞ் சூழப் பரமனார் மருத வைப்பில்
தோடுடைக் கைதை யோடு சூழ்கிடங் கதனைச் சூழ்ந்த
ஏடுடைக் கமல வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Siva smears himself with the ash in the cremation ground which has the nature of the forest, he has in his hand a white skull, the supreme god who is surrounded by Bhutas and who has on one half a young lady. In the agricultural tract, occupied as his residence Idaimaruthu surrounded on all sides as a fence, lotus flowers of petals which surrounds it girting the moat with the fragrant screw-pine of big petals.

Arunachala Siva.


3335
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:35:19 AM »
Verse  10:

கங்கைநீர் சடையுள் வைக்கக் காண்டலு மங்கை யூடத்
தென்கையான் றேர்க டாவிச் சென்றெடுத் தான்ம லையை
முன்கைமா நரம்பு வெட்டி முன்னிருக் கிசைகள் பாட
அங்கைவா ளருளி னானூ ரணிமறைக் காடு தானே.

Where Uma the young lady was sulky as soon as she saw, Siva placing the water of Ganga, inside the matted locks, Rāvaṇaṉ who ruled in the south, driving his chariot.
went and lifted the mountain, when he sang the Sama Vēda with music cutting the big nerves in the forearm and improvising it as a Yazh in the lord's presence, the place of Siva who granted a beautiful small sword is beautiful Maṟaikkāṭu.

Padigam on Tiru Maraikkadu completed.

Arunachala Siva.

3336
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:30:38 AM »
Verse  9:

நாணஞ்சு கைய னாகி நன்முடி பத்தி னோடு
பாணஞ்சு முன் னிழந்து பாங்கிலா மதிய னாகி
நீணஞ்சு தா ( அ ) னுணரா நின்றெடுத் தானை யன்று
ஏணஞ்சு கைகள் செய்தா ரெழின்மறைக் காட னாரே.


Having hands that the bow string was afraid of, with his ten crowns of exquisite workmanship, having lost his singing before he was frightened,  having no discerning mind, without realizing the greatness of the Mantram, of five letters which is to be chanted for a long time.  The Lord in beautiful Maṟaikkāṭu made the hands to be afraid of Siva's valor.  (The meaning of this verse is not very clear.)

Arunachala Siva.


3337
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:27:06 AM »
Verse 8:


பக்கமே விட்ட கையான் பாங்கிலா மதிய னாகிப்
புக்கனன் மாமலைக் கீழ்ப் போதுமா றறிய மாட்டான்
மிக்கமா மதிகள் கெட்டு வீரமு மிழந்த வாறே
நக்கன பூத மெல்லா நான்மறைக் காட னாரே.

Ravanan, having hands that hang like branches on the sides and having no discerning intellect, went under the big mountain and did not know how to come out of it, as he lost his valor and lost his great intellect, completely.  The Bhutas of the Lord in Maṟaikkāṭu worshiped by the four Vedas laughed derisively at him.

Arunachala Siva.

3338
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:23:05 AM »
Verse  7:

பத்துவா யிரட்டிக் கைக ளுடையன்மா வலிய னென்று
பொத்திவாய் தீமை செய்த பொருவலி யரக்கர் கோனைக்
கத்திவாய் கதற வன்று கால்விர லூன்றி யிட்டார்
முத்துவாய் திரைகண் மோது முதுமறைக் காட னாரே.


Rāvaṇaṉ, who had ten mouths and twenty hands, thinking about himself I am a strong person. Closing the mouth with the finger without making any noise is the idea the Lord in ancient Maṟaikkāṭu, where the waves which carry pearls dash against the shore, definitely fixed his toe on that day to make the King of the demon who committed sinful acts and had strength to fight with others, roar and cry with gaping mouths.

Arunachala Siva.

3339
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:19:18 AM »
Verse 6:

நாண்முடிக் கின்ற சீரா னடுங்கியே மீது போகான்
கோள்பிடித் தார்த்த கையான் கொடியன்மா வலிய னென்று
நீண்முடிச் சடையர் சேரு நீள்வரை யெடுக்க லுற்றான்
தோண்முடி நெரிய வைத்தார் தொன்மறைக் காட னாரே.

The sun who ends the daytime never passed over above Lanka, trembling with fear.
Rāvaṇaṉ, who caught hold of the planets and bound them in his hand, and a cruel person thinking of himself as a very strong person. The Lord in ancient Maṟaikkāṭu placed his toe to crush the heads and shoulders of Ravanan, who lifted the high mountain in which Siva who has  long matted locks coiled into a crown stays.

Arunachala Siva.


3340
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:15:31 AM »
Verse 5:


தடுக்கவுந் தாங்க வொண்ணாத் தன்வலி யுடைய னாகிக்
கடுக்கவோர் தேர்க டாவிக் கையிரு பதுக ளாலும்
எடுப்பனா னென்ன பண்ட மென்றெடுத் தானை யேங்க
அடுக்கவே வல்ல னூரா மணிமறைக் காடு தானே.

Having strength that could not be hindered and opposed by anybody, driving a chariot with speed, with all the twenty hands, saying I shall lift this, what a small thing this is!
The beautiful Maṟaikkāṭu is the place of the Lord who is capable of pressing down the demon  who lifted the mountain to sob.

Arunachala Siva.

3341
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:11:39 AM »
Verse 4:

அந்தரந் தேர்க டாவி யாரிவ னென்று சொல்லி
உந்தினான் மாம லையை யூன்றலு மொள்ள ரக்கன்
பந்தமாந் தலைகள் பத்தும் வாய்கள்விட் டலறி வீழச்
சிந்தனை செய்து விட்டார் திருமறைக் காட னாரே.

Driving the car in the space, and saying, who is this person? Rāvaṇaṉ who pushed out the great mountain Kailash.  When Siva fixed firmly his toe the renowned demon, to fall roaring opening his ten mouths which were on his head which were fixed to his body.  The Lord in Tiru Maṟaikkāṭu thought as such.

Arunachala  Siva.


3342
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:06:14 AM »
Verse  3:

மிகப்பெருத் துலாவ மிக்கா னக்கொரு தேர்க டாவி
அகப்படுத் தென்று தானு மாண்மையான் மிக்க ரக்கன்
உகைத்தெடுத் தான்ம லையை யூன்றலு மவனை யாங்கே
நகைப்படுத் தருளி னானூர் நான்மறைக் காடு தானே.

Being very stout and extremely wandering, with a derisive laughter, driving a chariot ordering the driver: 'Bring it under your control`, the demon too being proud of his valor, lifted the mountain, Kailash jumping up.  As  soon as Siva fixed his toe then itself.  Maṟaikkāṭu which was worshiped by the four Vedas is the place of Siva who laughed at his foolishness and then granted his grace.

Arunachala Siva.


3343
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:02:29 AM »
Verse  2:

முக்கிமுன் வெகுண் டெடுத்த முடியுடை யரக்கர் கோனை
நக்கிருந் தூன்றிச் சென்னி நாண்மதி வைத்த வெந்தை
அக்கர வாமை பூண்ட வழகனார் கருத்தி னாலே
தெக்குநீர்த் திரைகண் மோதுந் திருமறைக் காட னாரே.

Fixing the toe without any sign of perturbation and laughing at the King of the demons, who had ten heads, and who lifted the mountain with anger and with great strain like a woman in travail. Our father who wore on his head the fresh crescent moon, and the beautiful god who wore as ornaments bones, cobras, and the shell of a tortoise, with intention.  He is the Lord in the sacred Maṟaikkāṭu, where the waves that take in water dash against the shore. 

Arunachala Siva.

3344
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 07, 2017, 09:51:11 AM »
Tiru Maraik Kadu:

Verse  1:

தேரையு மேல்க டாவித் திண்ணமாத் தெழித்து நோக்கி
ஆரையு மேலு ணரா வாண்மையான் மிக்கான் றன்னைப்
பாரையும் விண்ணு மஞ்சப் பரந்ததோள் முடிய டர்த்துக்
காரிகை யஞ்ச லென்பார் கலிமறைக் காட னாரே.

Driving the car over Kailash looking at it with vigor uttering threats, Rāvaṇaṉ who was extremely proud of his strength which did not think anyone to be superior to him,
pressing down the heads and shoulders which were extensive and made the people of this world and the celestial brings in heaven dread him, the Lord in Maṟaikkāṭu of great bustle will assuage Uma saying, Lady! "do not fear".

Arunachala Siva.

3345
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 07, 2017, 09:44:58 AM »
Verse 10:


பிணியுடை யாக்கை தன்னைப் பிறப்பறுத் துய்ய வேண்டில்
பணியுடைத் தொழில்கள் பூண்டு பத்தர்கள் பற்றி னாலே
துணிவுடை யரக்க னோடி யெடுத்தலுந் தோகை யஞ்ச
மணிமுடிப் பத்தி றுத்தார் மாமறைக் காட னாரே.


If pious people want to put an end to birth in this body, which is the receptacle for all diseases and to save themselves, the pious people can save themselves by doing acts of service to Siva, with love.  When Uma, who was as gentle as the peacock was frightened when the demon with determination, ran and lifted the mountain, Kailash,
the Lord in the great Maṟaikkāṭu crushed the ten heads wearing crowns set with precious stones.


Padigam on Tiru Maraikkadu completed.

Arunachala Siva.[

Pages: 1 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 [223] 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 3140