Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 [222] 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... 2903
3316
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:51:10 AM »
Verse  7:


இனையகடுஞ் சமர்விளைய
    இகலுழந்த பறந்தலையில்
பனைநெடுங்கை மதயானைப்
    பஞ்சவனார் படைக்குடைந்து
முனையழிந்த வடபுலத்து
    முதன்மன்னர் படைசரியப்
புனையுநறுந் தொடைவாகை
    பூழியர்வேம் புடன்புனைந்து.


In the field where the fierce battle was fought,
The armies of the pre-eminent northern kings routed
By the Paandya's army endowed with musty elephants
Whose long tusks were tall like
The Palmyra trees, scattered away; the king
Thereupon wore the victorious garland of fragrant
garland along with the Paandya's own, of neem.

Arunachala Siva.


3317
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:48:10 AM »
Verse  6:


தீயுமிழும் படைவழங்கும்
    செருக்களத்து முருக்குமுடல்
தோயுநெடுங் குருதிமடுக்
    குளித்துநிணந் துய்த்தாடிப்
போயபரு வம்பணிகொள்
    பூதங்க ளேயன்றிப்
பேயும்அரும் பணிசெய்ய
    உணவளித்த தெனப்பிறங்க.


In the field of battle where fire-spitting weapons
Opposed each other, ghouls bathed in the pools
Of blood where lay immersed slaughtered bodies,
Ate the flesh and danced in glee; it looked as though
In the battle-field, like the Bhootas
Of yore, the ghouls too served and were fed.   

Arunachala Siva.
3318
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:45:56 AM »
Verse  5:


வயப்பரியின் களிப்பொலியும்
    மறவர்படைக் கலஒலியும்
கயப்பொருப்பின் முழக்கொலியும்
    கலந்தெழுபல் லியஒலியும்
வியக்குமுகக் கடைநாளின்
    மேகமுழக் கெனமீளச்
சயத்தொடர்வல் லியுமின்று
    தாம்விடுக்கும் படிதயங்க.


The joyous neighing of the victorious steeds,
The noise of the clanging weapons, the trumpeting
Of the hill-like elephants and the blaring
Of the many martial instruments were like unto the rumbling
Of the clouds that would gather at the end
Of the Yuga; it looked as though that the King too,
Like Ugra Kumaara, should then unleash
The great heroic shackle.

Arunachala Siva.

3319
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:43:38 AM »
Verse 4:


எடுத்துடன்ற முனைஞாட்பின்
    இருபடையிற் பொருபடைஞர்
படுத்தநெடுங் கரித்துணியும்
    பாய்மாவின் அறுகுறையும்
அடுத்தமர்செய் வயவர்கருந்
    தலைமலையும் அலைசெந்நீர்
மடுத்தகடல் மீளவுந்தாம்
    வடிவேல்வாங் கிடப்பெருக.


In the field of battle, from the limbs of tuskers
And horses slaughtered by warriors on both sides
And also the severed black heads of soldiers
Piled up as a hill, blood gushed forth and formed
A ruddy sea; once Ugra Kumaara Paandya wielded
And ever-fiery spear to dry up the soaring main;
It looked as though that Netu Maarar too
Had to do a similar feat to dry up the ruddy sea.

Arunachala Siva.

3320
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:41:31 AM »
Verse  3:


ஆயஅர சளிப்பார்பால்
    அமர்வேண்டி வந்தேற்ற
சேயபுலத் தெவ்வரெதிர்
    நெல்வேலிச் செருக்களத்துப்
பாயபடைக் கடல்முடுகும்
    பரிமாவின் பெருவெள்ளம்
காயுமதக் களிற்றினிரை
    பரப்பியமர் கடக்கின்றார்.

When he ruled thus, his enemies came from the north
Waging a war, with his sea-like army, his flood
Of swift steeds, and his rows and rows of wrathful
And destructive elephants, he gave them battle
At Tirunelveli and victoriously forged ahead.


Arunachala Siva.

3321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:38:30 AM »
Verse  2:


அந்நாளில் ஆளுடைய
    பிள்ளையார் அருளாலே
தென்னாடு சிவம்பெருகச்
    செங்கோலுய்த்து அறம்அளித்துச்
சொல்நாம நெறிபோற்றிச்
    சுரர்நகர்க்கோன் தனைக்கொண்ட
பொன்னார மணிமார்பில்
    புரவலனார் பொலிகின்றார்.

During his time, by the grace of the godly child,
Saivism grew apace in the Paandya country;
The king wielding a righteous scepter, fostered
The Saivite way of the celebrated Panchaakshara;
He wore
(the heirloom of) the garland of gold
Received from Indra, and glowed in splendor.

Arunachala Siva.

3322
General topics / Re: Puinarvasu Vannam -
« on: December 17, 2016, 07:14:58 AM »
Dear Sadhak,

Yes.  You are correct.  The Jayanti celebrations will be on the second Punarvasu day.

Arunachala Siva.
 

3323
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 01:35:29 PM »
Verse  2:

கேணவல்லான் கேழல்வெண்கொம்பு குறளாமை
பூணவல்லான் புரிசடைமேலொர் புனல்கொன்றை
பேணவல்லான் பெண்மகள்தன்னை யொருபாகம்
காணவல்லான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.


He is capable of breaking the white tusk of the hog and adorns it on his chest;
He s capable of wearing the shell of a dwarf tortoise.
is desirous of having on the twisted matted locks, water and Koṉṟai.
Kaḻukkuṉṟu is the temple to which Siva, who has on one half a lady, is warmly attached.


Arunachala Siva.3324
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 01:34:13 PM »
Tiruk Kazhuk Kunram:

Verse  1:


தோடுடையானொரு காதிற்றூய குழைதாழ
ஏடுடையான் றலைகலனாக விரந்துண்ணும்
நாடுடையா னள்ளிருளேம நடமாடும்
காடுடையான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

Siva wears a woman's ear-ring in the left ear.
Wears flowers when the spotless men`s ear-ring hangs in the right ear.
He has a country in which he can beg alms in a bowl of a skull, and eats.
Kaḻukkuṉṟu is the temple to which he who has a cremation ground in which he performs at midnight, dance affording protection is warmly attached.

Arunachala Siva.

 

3325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 01:11:52 PM »
Ninra Seer Nedumarar Puranam:

Verse  1:


தடுமாறும் நெறியதனைத்
    தவம்என்று தம்முடலை
அடுமாறு செய்தொழுகும்
    அமண்வலையில் அகப்பட்டு
விடுமாறு தமிழ்விரகர்
    வினைமாறுங் கழலடைந்த
நெடுமாற னார்பெருமை
    உலகேழும் நிகழ்ந்ததால்.


He was caught in the gin of Jains who held fast
To the wobbling way as though it were their tapas
And who mortified their flesh; his karmic way was
Changed by the lord of Tamizh; thus he reached
The redeeming feet of Tiru Jnaana Sambandhar;
He is Ninra Seer Nesu Maaranaar whose glory is
Hailed by the seven worlds.

Arunachala Siva.

Arunachala Siva.

3326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 01:07:48 PM »
Verse  5:

வேரியார் மலர்க்கொன்றை
    வேணியார் அடிபேணும்
காரியார் கழல்வணங்கி
    அவரளித்த கருணையினால்
வாரியார் மதயானை
    வழுதியர்தம் மதிமரபில்
சீரியார் நெடுமாறர்
    திருத்தொண்டு செப்புவாம்.Adoring the ankleted feet of Kaariyaar who ever
Served the feet of the Lord that wears meliferous
Konrai flowers, and blessed with his grace,
We proceed to narrate the servitorship of glorious
Netu Maarar who hailed from the lunar dynasty
Of the Pandyas endowed with musty elephantry.

Kariyar Puranam completed.

Arunachala Siva.

3327
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 01:04:31 PM »
Verse  4:


ஏய்ந்தகடல் சூழுலகில்
    எங்குந்தம் இசைநிறுத்தி
ஆய்ந்தவுணர்வு இடையறா
    அன்பினராய் அணிகங்கை
தோய்ந்தநெடுஞ் சடையார்தம்
    அருள்பெற்ற தொடர்பினால்
வாய்ந்தமனம் போல்உடம்பும்
    வடகயிலை மலைசேர்ந்தார்.


He established his fame in all the quarters
Of this sea-girt earth;  he was poised in ceaseless love
Engendered by a consciousness clarified by spiritual
Investigation; by the continuous grace
Of the Lord in whose long, matted hair flows
The beauteous Ganga, even as his mind was
Ever linked to the Mount Kailash in the north,
His body too came to abide thither everlastingly.

Arunachala Siva.

3328
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 01:01:50 PM »
Verse  3:

யாவர்க்கும் மனமுவக்கும்
    இன்பமொழிப் பயனியம்பித்
தேவர்க்கு முதல்தேவர்
    சீரடியார் எல்லார்க்கும்
மேவுற்ற இருநிதியம்
    மிகஅளித்து விடையவர்தம்
காவுற்ற திருக்கயிலை
    மறவாத கருத்தினராய்.

He always spoke truthful words that delighted all ears;
He gave lavishly great wealth to the glorious devotees
Of the Lord of gods; his thought ever rested
On the divine Mount Kailash girt with gardens
Where abides the Lord whose mount is the Bull.

Arunchala Siva,

3329
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 12:58:19 PM »
Verse  2:


அங்கவர்தாம் மகிழும்வகை
    அடுத்தவுரை நயமாக்கிக்
கொங்கலர்தார் மன்னவர்பால்
    பெற்றநிதிக் குவைகொண்டு
வெங்கண்அரா வொடுகிடந்து
    விளங்கும்இளம் பிறைச்சென்னிச்
சங்கரனார் இனிதமரும்
    தானங்கள் பலசமைத்தார்.He pleased them with his words married to rich
Meaning; with the heaps of riches he received
From the kings who wore garlands of burgeoning flowers,
He built many a hallowed shrine for Lord Sankara
In whose crest, the cruel-eyed serpent and the young
Crescent moon flourish (in amity).   

Arunachala Siva.
3330
26.  Whatever us created by cause, whatever remains as quiescent always, whatever
is enjoyed by the body, whatever imagined through senses  - all are indeed non
existent, simply non existent, simply non existent.  Verily, I alone am.

27.  Whatever action is ordained in the Vedas as mandatory, whatever is instructed,
whatever is instructed by the Guru as philosophy, whatever illuminates the pure and
impure,

28.  the notion if desire and such, the notion of Brahman and other gods as separate,
the notion of those liberated while alive, the notion of those liberated from the body,

29.  the notion 'This is Brahman', the notion of chosen ones among knowers of Brahman, the concept of the greater, the notion of the best,

30.  the determination 'I am Brahman', the ideation that 'I am Consciousness',
the concept of the great knoweldge', the ideation of 'the great illusion',

31.  the concept of 'the great void', the ideation of the 'great thought', the concept of
'the great world', the ideation of the 'great truth',

32.  the concept of 'the great form', the ideation of 'the great thought', the concept of 'the great form', the mind stuff that creates all concepts, the mind that creates all
thought,

33.  are all only non existent, indeed non existent.  All are indeed Brahman only.
All duality is the form of the mind.  All sorrow is the form of the mind.

contd.,

Arunachala Siva.           

Pages: 1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 [222] 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... 2903