Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 2949
331
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:07:20 AM »
Verse 5:


ஏறுட னேழ டர்த்தா னெண்ணியா யிரம்பூக் கொண்டு
ஆறுடைச் சடையி னானை யர்ச்சித்தா னடியி ணைக்கீழ்
வேறுமோர் பூக்கு றைய மெய்ம்மலர்க் கண்ணை யீண்டக்
கூறுமோ ராழி யீந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Vishnu, n the incarnation of Kaṇṇaṉ, controlled seven bulls simultaneously, having in his hand thousand flowers having counted them, performed worship by scattering flowers at the feet of the Lord who has on his matted locks, a river Ganga, when one flower was missing to fill up the number of thousand and when he wanted one more flower, when he removed his eye, which was like the flower, from his body.
Kuṟukkai Vīraṭṭaṉār gave him a discus which he wished for.

Arunachala Siva.

332
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:02:10 AM »
Verse 4:

சிலந்தியு மானைக் காவிற் றிருநிழற் பந்தர் செய்து
உலந்தவ ணிறந்த போதே கோச்செங்க ணானு மாகக்
கலந்தநீர்க் காவிரீ சூழ் சோணாட்டுச் சோழர் தங்கள்
குலந்தனிற் பிறப்பித் திட்டார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

Even the spider, which constructed a sacred Pandal, in Āṉaikkā to provide shade to the Siva Lingam, with its web, as soon as it died there, by being done to death by the elephant.  As Kōcheṅkaṇaṉ, who was fit to wear a crown Kuṟukkai Vīraṭṭaṉār made it to be born in the family of the kings who ruled Chozha Kingdom, girt by the Kāveri into which many rivers mingle.

Arunachala Siva.

333
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 09:56:44 AM »
Verse 3:


தழைத்ததோ ராத்தி யின்கீழ் தாபர மணலாற் கூப்பி
அழைத்தங்கே யாவின் பாலைக் கறந்துகொண் டாட்டக் கண்டு
பிழைத்ததன் தாதை தாளைப் பெருங்கொடு மழுவால் வீசக்
குழைத்ததோ ரமுத மீந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Under the Athi tree which grew luxuriantly, heaping the sand in the river, Maṇṇi, in the form of a Siva Lingam, inviting Siva to condescend to be present in that Lingam, on that Siva Lingam, seeing his son bathe the Siva Lingam, with the milk which was milked from the cows.  When he cut the leg of his father, who committed a great sin by kicking the milk-pots, with a big and cruel battle-axe, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam gave him a well-cooked food.

Arunachala Siva.

334
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 04:01:57 PM »
Verse  2:


நீற்றினை நிறையப் பூசி நித்தலு நியமஞ் செய்து
ஆற்றுநீர் பூரித் தாட்டு மந்தண னாரைக் கொல்வான்
சாற்றுநா ளற்ற தென்று தருமரா சற்காய் வந்த
கூற்றினைக் குமைப்பர் போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Besmearing his body profusely with holy ash, and carrying out daily his routine worship, bathing god with the water of the Kaviri, having filled the pots with it,
to take away the life of the brahmin, thinking that the span of life granted to him came to an end,  Siva in Kuṟukkai Vīraṭṭam trod upon the god of death who came ordered by Dharmarajan.

Arunachala Siva.

335
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 10:00:09 AM »
Tiruk Kurukkai Virattam:

Verse 1:

ஆதியிற் பிரம னார்தா மர்ச்சித்தா ரடியி ணைக்கீழ்
ஓதிய வேத நாவ ருணருமா றுணர லுற்றார்
சோதியுட் சுடராய்த் தோன்றிச் சொல்லினை யிறந்தார் பல்பூக்
கோதிவண் டறையுஞ்சோலைக் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

Brahma, performed worship at the feet of the Lord, by scattering flowers and uttering his names at the beginning of creation.  Siva understood it so that Brahma who chanted the Vēda, can be conscious of it.  The Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam, which has gardens, where the bees hum with great noise, having worked through many flowers for gathering honey, appearing as the light of happiness in the effulgent light of spiritual illumination, he transcends words that try to describe him.

Arunachala Siva.
336
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 09:54:02 AM »
Verse 10:

திண்டிற லரக்க னோடிச் சீகயி லாயந் தன்னை
எண்டிற லிலனு மாகி யெடுத்தலு மேழை யஞ்ச
விண்டிறல் நெரிய வூன்றி மிகக்கடுத் தலறி வீழப்
பண்டிறல் கேட் டுகந்த பரமராப் பாடி யாரே.

When the demon of great strength but who had no power to think about his action, lifted Siva Kailash, Sri Kailayam, his become Sikayilāyam, when Uma, was frightened, pressing him to break his bones by leaving their position, the superior Lord who heard the melodies of seven notes and those of less numbers of notes, when he fell down roaring with great anger, is in Appāṭi.

Padigam on Tiru Appati completed.

Arunachala Siva.
337
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 09:50:39 AM »
Verse 9:

ஆரழ லுருவ மாகி யண்டமேழ் கடந்த வெந்தை
பேரொளி யுருவி னானைப் பிரமனு மாலுங் காணாச்
சீரவை பரவி யேத்திச் சென்றடி வணங்கு வார்க்குப்
பேரரு ளருளிச் செய்வார் பேணுமாப் பாடி யாரே.


Our father who transcended the worlds, assuming a form of fire of unbearable heat,
who has a form of very great effulgence which could not be found by Brahma and Vishnu, Siva, who is in Appāṭi desiring it, will bestow the true spiritual wisdom on those who bow before his feet going to him and praising his fame in the second person and in the third person.

Arunachala Siva.


338
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 09:47:15 AM »
Verse  8:

மயக்கமாய்த் தெளிவு மாகி மால்வரை வளியு மாகித்
தியக்கமா யொருக்க மாகிச் சிந்தையு ளொன்றி நின்று
இயக்கமா யிறுதி யாகி யெண்டிசைக் கிறைவ ராகி
அயக்கமா யடக்க மாய வைவராப் பாடி யாரே.


Being mental delusion and clarity of mind, being the big mountain and the air, being faintness and concentration of mind being united with the mind, being movement and the end, being the guardian deities of the eight quarters, the god who is in Appāṭi is the five senses which can shake one and are under self-control.

Arunachala Siva.


339
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 09:42:18 AM »
Verse 7:

உள்ளுமாய்ப் புறமு மாகி யுருவுமா யருவு மாகி
வெள்ளமாய்க் கரையு மாகி விரிகதிர் ஞாயி றாகிக்
கள்ளமாய்க் கள்ளத் துள்ளார் கருத்துமா யருத்த மாகி
அள்ளுவார்க் கள்ளல் செய்திட் டிருந்தவாப் பாடி யாரே.


Being interior and exterior, being private and public, having a form and being formless, being the floods and the banks that restrain it, being the moon and the sun,
being the deception and being in the midst of deception, and being the ideas and the meaning of those ideas, Siva in Appāṭi is there to give to fill up the hollow of the hand who want to carry away in large quantities.

Arunachala Siva.

340
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 09:37:05 AM »
Verse 6:


வன்னிவா ளரவு மத்த மதியமு மாறுஞ் சூடி
மின்னிய வுருவாஞ் சோதி மெய்ப்பொருட் பயனு மாகிக்
கன்னியோர் பாக மாகிக் கருதுவார் கருத்து மாகி
இன்னிசை தொண்டர் பாட விருந்தவாப் பாடி யாரே.


Having adorned his head with leaves of Vaṉṉi, cruel serpent , Dhatura flowers, crescent moon and a river,  having a bright from that shines like lightning, and the ultimate wisdom, having a maiden on one half, and being the ideas that take shape in the minds of those who meditate on him, the god in Appāṭi is there for the devotees to sing sweet music.

Arunachala Siva.

341
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 09:33:22 AM »
Verse  5:


சிந்தையுந் தெளிவு மாகித் தெளிவினுட் சிவமு மாகி
வந்தநற் பயனு மாகி வாணுதல் பாக மாகி
மந்தமாம் பொழில்கள் சூழ்ந்த மண்ணித் தென்கரைமேன் மன்னி
அந்தமோ டளவி லாத வடிகளாப் பாடி யாரே.

Pondering over after listening to religious instructions and getting clarity of mind,
being Sivam in the clear knowledge, being the good benefits accruing from that, and being one half a lady with a bright forehead, situated permanently on the southern bank of the river Maṇṇi surrounded by gardens where the balmy southern breeze blows, the god who is without end and measurement is in Appāṭi.

Arunachala Siva.

342
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 09:04:00 AM »
Verse 4:

அண்டமா ரமரர் கோமா னாதியெம் மண்ணல் பாதம்
கொண்டவன் குறிப்பி னாலே கூப்பினான் றாப ரத்தைக்
கண்டவன் றாதை பாய்வான் காலற வெறியக் கண்டு
சண்டியார்க் கருள்கள் செய்த தலைவராப் பாடி யாரே.


Santeesan, heaped the sand in the river, Maṇṇi as Siva Lingam, according to the inner thought of Siva, having in his mind the feet of our chief, the origin of all things, the chief of the immortals living in several universe.  On seeing that, he cut off completely the leg of his father who saw the worship and flew into a rage and kicked it. The chief who bestowed many kinds of his grace on Santeesan, is in Āppāṭi. The Lord appointed him as the leader of his devotees, granted him the food he ate the dress he wore, the flowers that he adorned on his body and the position of Santeesan. Āppāṭi is the place where Santeesar, daily worshiped an improvised Siva Lingam, and poured milk he got, from cows that he undertook to graze.

Arunachala Siva.

343
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 08:57:03 AM »
Verse  3:


எண்ணுடை யிருக்கு மாகி யிருக்கினுட் பொருளு மாகிப்
பண்ணொடு பாட றன்னைப் பரவுவார் பாங்க ராகிக்
கண்ணொரு நெற்றி யாகிக் கருதுவார் கருத லாகாப்
பெண்ணொரு பாக மாகிப் பேணுமாப் பாடி யாரே.

Siva is the Rig, the first among the Vedas, which has worthy ideas.  He is the inner hidden meaning of that first Veda. Being always by the side of those who praise him,
with the melodies and songs set to them.  He has one eye on the forehead.  It is in Appāṭi, which he desires. Being one half a lady which form is beyond the comprehension of those who can comprehend all other things.

Arunachala Siva.
344
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 16, 2017, 09:35:46 AM »
Verse 2:

ஆதியு மறிவு மாகி யறிவினுட் செறிவு மாகிச்
சோதியுட் சுடரு மாகித் தூநெறிக் கொருவ னாகிப்
பாதியிற் பெண்ணு மாகிப் பரவுவார் பாங்க ராகி
வேதியர் வாழுஞ் சேய்ஞல் விரும்புமாப் பாடி யாரே.


Being the origin of all thing, being Siva Jnanam, being Siva Jnana Yogam, being Apara Jnanam, and Para Jnanam, - Apara Jnanam-knowledge of Sastras, Para Jnanam, knowledge of god, the unequaled one, who shows the pure path, being one half a lady. It denotes the form of being half male and half female being always by the side of those who praise. Siva is in Appāti, who is desirous of Seinjalur, where brahmins live in large numbers.

Arunachala Siva.
345
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 16, 2017, 09:32:17 AM »
Tiru Appati:

Verse  1:

கடலக மேழி னோடும் பவனமுங் கலந்த விண்ணும்
உடலகத் துயிரும் பாரு மொள்ளழ லாகி நின்று
தடமலர்க் கந்த மாலை தண்மதி பகலு மாகி
மடலவிழ் கொன்றை சூடி மன்னுமாப் பாடி யாரே.

Being himself the seven oceans, the air, the space that pervades everywhere, the life in the bodies of all beings, and the bright fire, and the cool moon, the fragrant garland made from big flowers, and the sun, Siva who stays permanently in Āppāti, is the one who wears Koṉṟai flowers whose petals are unfolded.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 2949