Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 3061
3286
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:48:45 AM »
Tiruvorriyur:

Verse  1:


விடையவன் விண்ணுமண்ணுந் தொழ நின்றவன் வெண்மழுவாட்
படையவன் பாய்புலித்தோ லுடை கோவணம் பல்கரந்தைச்
சடையவன் சாமவேதன் சசி தங்கிய சங்கவெண்டோ
டுடையவன் னூனமில்லி யுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Siva has a bull.  He remains to be worshipped by the celestial beings and people of this world. He has a bright and white weapon of a battle-axe.  His dress are the skin of a tiger that pounces on its prey and a loin-cloth.  He has on his matted locks many kinds of sweet basil.  He chants the Sama Vedam.  He wears a women's ear-ring made of conch which is white in color like the moon.  He has no defects.  His dwelling place is Orriyur.

Arunachala Siva.


3287
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:43:35 AM »
Verse  11:


உரைதரு நான்மறையோர் புகழ்ந் தேத்தவொண் மாதினொடும்
வரையென வீற்றிருந்தான் மலி கின்ற பிரமபுரத்
தரசினை யேத்தவல்ல வணி சம்பந்தன் பத்தும்வல்லார்
விரைதரு விண்ணுலகம் மெதிர் கொள்ள விரும்புவரே.


Those who are able to recite all the ten verses composed by beautiful  Sambandhan who is capable of praising the King flourishing in Brahmapuram, and who is seated majestically with the bright lady to be extolled and praised by the people well-used in the four Vēdas great fame, will reach heaven with desire to be received by the celestial beings of the heaven fragrant with the flowers of Karpagam and other divine trees.

Padigam on Tiru Brahmapuram (Sirkazhi) completed.

Arunachala Siva.

3288
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:40:35 AM »
Verse  10:


துவருறு மாடையினார் தொக்க பீலியர் நக்கரையர்
அவரவர் தன்மைகள்கண் டணு கேன்மின் னருள்பெறுவீர்
கவருறு சிந்தையொன்றிக் கழி காலமெல் லாம்படைத்த
இவரவ ரென்றிறைஞ்சிப் பிர மாபுர மேத்துமினே.

The Buddhist monks who don yellow robes soaked in myrtle dye, naked Jains who hold in their hands a bundle of peacock feathers, do not approach them knowing their individual natures.  Those who will receive the grace of god!  Focus your mind which goes in divergent ways, on god.  Praise Brahmapuram, bowing to the Lord thinking that the same supreme being who created all the realities including time that has elapsed, is this Lord.

Arunachala Siva.

3289
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:37:08 AM »
Verse  9:

ஞால மளித்தவனும் மரி யும்மடி யோடுமுடி
காலம் பலசெலவுங் கண்டி லாமையி னாற்கதறி
ஓல மிடவருளி யுமை நங்கையொ டும்முடனாய்
ஏல விருந்தபிரான் பிர மாபுர மேத்துமினே.


Brahma, the creator of the world, and Hari - Vishnu, as both of them had not seen the feet and head though several ages had elapsed bestowing grace upon them, as they called for protection, crying aloud.  Praise Brahmapuram, where the Lord was seated suitably joining with Uma, a lady of distinction.

Arunachala Siva.


3290
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:33:31 AM »
Verse  8:

இமையவ ரஞ்சியோட வெதிர் வாரவர் தம்மையின்றி
அமைதரு வல்லரக்கன் னடர்த் தும்மலை யன்றெடுப்பக்
குமையது செய்துபாடக் கொற்ற வாளொடு நாள்கொடுத்திட்
டுமையொ டிருந்தபிரான் பிர மாபுர முன்னுமினே.


As there was no one to oppose him as the Devas themselves ran being afraid of him.
The demon who was satisfied with his prowess attacked and lifted the mountain on that day.  Having trodden upon him as a mash, and granting him life and a victorious sword when he sang the praises, think of Brahmapuram, where the Lord is seated with Uma.

Arunachala Siva.

3291
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:30:05 AM »
Verse 7:


வேத மலிந்தவொலி விழ வின்னொலி வீணையொலி
கீத மலிந்துடனே கிள ரத்திகழ் பௌவமறை
ஓத மலிந்துயர்வான் முக டேறவொண் மால்வரையான்
பேதையொ டும்மிருந்தான் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


The plentiful sound of the Vedas, the bustle of festivals, the music of Veena, vocal music being in plenty, rise in volume simultaneously.  The floods of the shining ocean which covers the earth and rises to the top of the sky, increasing.  This refers to the deluge when the earth is covered by the ocean. Worship Brahmpuram, where the Lord is seated along with the daughter of the bright and great mountain.

Arunachala Siva.

3292
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:26:17 AM »
Verse  6:


பெற்றவன் முப்புரங்கள் பிழை யாவண்ணம் வாளியினாற்
செற்றவன் செஞ்சடையிற் றிகழ் கங்கை தனைத்தரித்திட்
டொற்றை விடையினனா யுமை நங்கையொ டும்முடனே
பெற்றிமை யாலிருந்தான் பிர மாபுரம் பேணுமினே.

The Lord who rides on a bull, destroyed the three cities so that they cannot escape destruction, by an arrow. Having borne on the red matted locks of hair the shining Ganga, riding on a bull which has no equal, worship Brahmapuram, where the Lord is seated joining with Uma, a lady of distinction, with his natural property.

Arunachala Siva.

3293
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:22:55 AM »
Verse  5:

நச்சர வச்சடைமே னளிர் திங்களு மொன்றவைத்தங்
கச்ச மெழவிடைமே லழ கார்மழு வேந்திநல்ல
இச்சை பகர்ந்துமிக விடு மின்பலி யென்றுநாளும்
பிச்சைகொ ளண்ணனண்ணும் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


Having placed the cool crescent moon also to be united, on the matted locks of hair on which there is a poisonous cobra holding a battle-axe to strike fear, and having mounted a beautiful bull. Speaking good flattering words often. Worship Brahmapuram where the chief who receives alms daily saying, "give me alms", resides.

Arunachala Siva.3294
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:18:41 AM »
Verse 4:

பாரிடம் விண்ணுமெங்கும் பயி னஞ்சு பரந்துமிண்டப்
பேரிடர்த் தேவர்கணம் பெரு மானிது காவெனலும்
ஓரிடத் தேகரந்தங் குமை நங்கையொ டும்முடனே
பேரிட மாகக்கொண்ட பிர மாபுரம் பேணுமினே.

As the poison which spread everywhere in the earth and heaven and became full.
when the group of Devas who were in great distress implored, Lord! Protect us from this. Having concealed it in a part of his body neck, He remained unaffected. Worship Brahmapuram, which the Lord chose as a great shrine along with Uma, a lady of distinction, immediately after that.

Arunachala Siva.

3295
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:14:32 AM »
Verse  3:


மாணியை நாடுகால னுயிர் மாய்தரச் செற்றுக்காளி
காணிய வாடல்கொண்டான் கலந் தூர்வழி சென்றுபிச்சை
ஊணியல் பாகக்கொண்டங் குட னேயுமை நங்கையொடும்
பேணிய கோயின்மன்னும் பிர மாபுரம் பேணுமினே.

Having been angry with the god of death to destroy his life, who was on the look-out to kill the bachelor.  He began dancing to be witnessed by Kāḻi. This happened in Tiruvālaṅkātu near Madras.  Receiving alms as his natural food by going to many places, devotees worship Brahmapuram, where the temple is permanent which is desired by the Lord along with the lady of distinction, Uma, immediately after that.

Arunachala Siva.

3296
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:09:49 AM »
Verse 2:


சடையினன் சாமவேதன் சரி கோவண வன்மழுவாட்
படையினன் பாய்புலித்தோ லுடை யான்மறை பல்கலைநூல்
டையவ னூனமில்லி யுட னாயுமை நங்கையென்னும்
பெடையொடும் பேணுமிடம் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


The Lord having matted locks, chants the Sāma Vēda.  He wears a loin-cloth that slides down.  He has a shining battle-axe.  He wears a dress of the skin of a tiger which has the nature of springing upon its prey, has Vedas and many works on different arts;  He does not know destruction, worship Brahmapuram, the place desired by the Lord in company with the lady, Uma, who can be compared to the female of swan, peacock on cuckoo, for her gait, tenderness and sweet words respectively. 

Arunachala Siva.

3297
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:05:05 AM »
Tiru Brahmapuram - (Sirkazhi)

Verse  1:


இறையவ னீசனெந்தை யிமை யோர்தொழு தேத்தநின்ற
கறையணி கண்டன்வெண்டோ டணி காதினன் காலத்தன்று
மறைமொழி வாய்மையினான் மலையா ளொடு மன்னுசென்னிப்
பிறையணி செஞ்சடையான் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


The chief the Lord of the universe our father, the one who has a neck beautified by the poison and who is praised and worshipped by the celestial beings, he is wearing on his left ear a white-colored lady's ear-ring made of conch.  As it is made of conch, it is white in color.  He gave out in the remote past the Vedas which contains truths.
Worship Brahmapuram of the god who has red matted locks of hair on the head wearing a crescent moon, and who stays permanently with the daughter of the mountain.

Arunachala Siva.3298
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:58:57 AM »
Verse  11:


கன்றா ருங்கமுகின் வயல்சூழ்தரு காழிதனில்
நன்றான புகழான் மிகுஞானசம் பந்தனுரை
சென்றார் தம்மிடர்தீர் திருவான்மி யூரதன்மேல்
குன்றா தேத்தவல்லார் கொடுவல்வினை போயறுமே. 

On Tiruvāṉmiyūr which removes the sufferings of people who go there. Those who are able to praise, without any deficiency, with the help of the verses composed by Jnana Sambandhan, whose fame is sweet to hear, and who is a native of Sirkazhi, surrounded by fields and gardens where tender Areca-palms are growing,
their cruel and irresistible acts will leave them and completely perish.

Padigam on Tiruvanmiyur completed.

Arunachala Siva.

3299
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:55:11 AM »
Verse  10:


குண்டா டுஞ்சமணர் கொடுஞ்சாக்கிய ரென்றிவர்கள்
கண்டார் காரணங்கள் கருதாதவர் பேசநின்றாய்
திண்டேர் வீதியதார் திருவான்மி யூருறையும்
அண்டா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


You stood unaffected when these people, the Jains who practice low things and the cruel Buddhists, though they know somethings do not know the causes for those, spoke slander about you.  The god who dwells in Tiruvāṉmiyūr in whose streets the strong temple-cars are drawn during festivals! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


3300
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:19:20 AM »
Verse  9:

பொறிவாய் நாகணையா னொடுபூமிசை மேயவனும்
நெறியார் நீள்கழன்மேன் முடிகாண்பரி தாயவனே
செறிவார் மாமதில்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அறிவே யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Vishnu who sleeps on a bed of a serpent which has spots and Brahman who is seated on a lotus flower, Siva whose feet wearing long kazhal with curves and the head which could not be seen beyond the heaven by both those!  The embodiment of knowledge which dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by great walls of fortification which are thick.
(see 1st verse.)

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 3061