Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 [219] 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... 3060
3271
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:47:51 PM »
Verse  8:

பெற்றியாற் பித்தனொப்பான் பெரு மான்கரு மானுரிதோல்
சுற்றியான் சுத்திசூலஞ் சுடர்க் கண்ணுதன் மேல்விளங்கத்
தெற்றியாற் செற்றரக்கன் னுட லைச்செழு மால்வரைக்கீழ்
ஒற்றியான் முற்றுமாள்வா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Though Siva is like a mad man, he is a great god by his intellect.  He has tied round the waist a skin flayed from a stag.  Holding a receptacle for keeping sacred ash, made of the bone of the skull, in the form of an oyster-shell, and a trident, the eye of fire to shine on the forehead, Siva who pressed down under the big and fertile mountain the body of the demon who brought disgrace on himself by being angry with god,  Oṟṟiyūr is the dwelling place of the god who rules over the whole world.

Arunachala Siva.


3272
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:43:57 PM »
Verse  7:

நன்றியால் வாழ்வதுள்ளம் முல குக்கொரு நன்மையாலே
கன்றினார் மும்மதிலுங் கரு மால்வரை யேசிலையாப்
பொன்றினார் வார் சுடலைப் பொடி நீறணிந் தாரழலம்
பொன்றினா லெய்தபெம்மா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


In the mind, with an idea that it is good to lead a life of help to others having a bow of a mountain, big and golden, all the three forts of the demons who were hardened in inflicting suffering on others, having smeared himself with the fine powder of the sacred ash in the long burning-ground of people who are dead, Oṟṟiyūr is the dwelling place of the great-lord who shot a single arrow of unbearable heat, to destroy them.

Arunachala Siva.


3273
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:39:57 PM »
Verse  6:

கமையொடு நின்றசீரான் கழ லுஞ்சிலம் புமொலிப்பச்
சுமையொடு மேலும்வைத்தான் விரி கொன்றையுஞ் சோமனையும்
அமையொடு நீண்டதிண்டோ ளழ காயபொற் றோடிலங்க
உமையொடுங் கூடிநின்றா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.

Siva who has lasting fame on account of forbearance.  The kazhal and the anklet to make a sound, he placed as a burden on his head blossomed Koṉṟai and the crescent moon. The beautiful woman's ear-ring made of gold to shine on the strong and long shoulder which has fullness of beauty, Oṟṟiyūr is the place of Siva who is united with Uma.

Arunachala Siva.

3274
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:35:25 PM »
Verse  5:

விலகினார் வெய்யபாவம் விதி யாலருள் செய்துநல்ல
பலகினார் மொந்தைதாளந் தகுணிச்சமும் பாணியாலே
அலகினால் வீசிநீர்கொண் டடி மேலல ரிட்டுமுட்டா
துலகினா ரேத்தநின்றா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Bestowing his grace to those who are separated from cruel sins, according to rules,
dancing swinging the arms according to the measurement of time and songs to the accompaniment of instruments such as Montai adorned with good Conches, cymbals and Takuṇicham an instrument. Oṟṟiyūr is the dwelling place of Siva who remains to be praised by the people of this world, by bathing with water, and scattering flowers at his feet without deficiency in anything.

Arunachala Siva.

3275
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:31:54 PM »
Verse  4:


அரவமே கச்சதாக வசைத் தானலர் கொன்றையந்தார்
விரவிவெண் ணூல்கிடந்த விரை யார்வரை மார்பனெந்தை
பரவுவார் பாவமெல்லாம் பறைத் துப்படர் புன்சடைமேல்
உரவுநீ ரேற்றபெம்மா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Siva tied a cobra as a belt.  Our father who has on his fragrant chest, which is like the mountain on which the white sacred thread is united with a garland of blossomed Kōṉṟai flowers. Destroying all the sins of those who praise him in the second persons.
Oṟṟiyūr is the dwelling place of the Lord who received on his spreading murky matted locks, water which is always in motion.

Arunachala Siva.

3276
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:27:12 PM »
Verse  3:


விளிதரு நீருமண்ணும் விசும் போடனல் காலுமாகி
அளிதரு பேரருளா னர னாகிய வாதிமூர்த்தி
களிதரு வண்டு பண்செய் கமழ் கொன்றையி னோடணிந்த
ஒளிதரு வெண்பிறையா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Siva being the water that can destroy the world at the time of the deluge. He is the earth, and being the sky, the fire and the air.  He has great grace that protects all beings.  The primordial god having a form who is known by the name Hara. Adorning along with Koṉṟai of fragrance on which bees hum like melody-types out of joy.
Oṟṟiyūr is the dwelling place of Siva who has a white crescent moon that gives light.

Arunachala Siva.

3277
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 01:23:34 PM »
Verse  2:


பாரிடம் பாணிசெய்யப் பறைக் கட்செறு பல்கணப்பேய்
சீரொடும் பாடலாட லில யஞ்சிதை யாதகொள்கைத்
தாரிடும் போர்விடையன் றலைவன்றலை யேகலனா
ஊரிடும் பிச்சைகொள்வா னுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


The host of Bhutas to keep measure of time, has a bull wearing strings of small tinkling bells and capable of fighting, keeping accompaniment to the exactness of time-measure for dancing and singing of the many hosts of angry ghosts which have eyes as big as drums.  He is the chief.  Oṟṟiyūr is the dwelling place of Siva who receives alms offered by the people of the place, holding a skull as a begging bowl.

Arunachala Siva.

3278
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:48:45 AM »
Tiruvorriyur:

Verse  1:


விடையவன் விண்ணுமண்ணுந் தொழ நின்றவன் வெண்மழுவாட்
படையவன் பாய்புலித்தோ லுடை கோவணம் பல்கரந்தைச்
சடையவன் சாமவேதன் சசி தங்கிய சங்கவெண்டோ
டுடையவன் னூனமில்லி யுறை யும்மிட மொற்றியூரே.


Siva has a bull.  He remains to be worshipped by the celestial beings and people of this world. He has a bright and white weapon of a battle-axe.  His dress are the skin of a tiger that pounces on its prey and a loin-cloth.  He has on his matted locks many kinds of sweet basil.  He chants the Sama Vedam.  He wears a women's ear-ring made of conch which is white in color like the moon.  He has no defects.  His dwelling place is Orriyur.

Arunachala Siva.


3279
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:43:35 AM »
Verse  11:


உரைதரு நான்மறையோர் புகழ்ந் தேத்தவொண் மாதினொடும்
வரையென வீற்றிருந்தான் மலி கின்ற பிரமபுரத்
தரசினை யேத்தவல்ல வணி சம்பந்தன் பத்தும்வல்லார்
விரைதரு விண்ணுலகம் மெதிர் கொள்ள விரும்புவரே.


Those who are able to recite all the ten verses composed by beautiful  Sambandhan who is capable of praising the King flourishing in Brahmapuram, and who is seated majestically with the bright lady to be extolled and praised by the people well-used in the four Vēdas great fame, will reach heaven with desire to be received by the celestial beings of the heaven fragrant with the flowers of Karpagam and other divine trees.

Padigam on Tiru Brahmapuram (Sirkazhi) completed.

Arunachala Siva.

3280
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:40:35 AM »
Verse  10:


துவருறு மாடையினார் தொக்க பீலியர் நக்கரையர்
அவரவர் தன்மைகள்கண் டணு கேன்மின் னருள்பெறுவீர்
கவருறு சிந்தையொன்றிக் கழி காலமெல் லாம்படைத்த
இவரவ ரென்றிறைஞ்சிப் பிர மாபுர மேத்துமினே.

The Buddhist monks who don yellow robes soaked in myrtle dye, naked Jains who hold in their hands a bundle of peacock feathers, do not approach them knowing their individual natures.  Those who will receive the grace of god!  Focus your mind which goes in divergent ways, on god.  Praise Brahmapuram, bowing to the Lord thinking that the same supreme being who created all the realities including time that has elapsed, is this Lord.

Arunachala Siva.

3281
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:37:08 AM »
Verse  9:

ஞால மளித்தவனும் மரி யும்மடி யோடுமுடி
காலம் பலசெலவுங் கண்டி லாமையி னாற்கதறி
ஓல மிடவருளி யுமை நங்கையொ டும்முடனாய்
ஏல விருந்தபிரான் பிர மாபுர மேத்துமினே.


Brahma, the creator of the world, and Hari - Vishnu, as both of them had not seen the feet and head though several ages had elapsed bestowing grace upon them, as they called for protection, crying aloud.  Praise Brahmapuram, where the Lord was seated suitably joining with Uma, a lady of distinction.

Arunachala Siva.


3282
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:33:31 AM »
Verse  8:

இமையவ ரஞ்சியோட வெதிர் வாரவர் தம்மையின்றி
அமைதரு வல்லரக்கன் னடர்த் தும்மலை யன்றெடுப்பக்
குமையது செய்துபாடக் கொற்ற வாளொடு நாள்கொடுத்திட்
டுமையொ டிருந்தபிரான் பிர மாபுர முன்னுமினே.


As there was no one to oppose him as the Devas themselves ran being afraid of him.
The demon who was satisfied with his prowess attacked and lifted the mountain on that day.  Having trodden upon him as a mash, and granting him life and a victorious sword when he sang the praises, think of Brahmapuram, where the Lord is seated with Uma.

Arunachala Siva.

3283
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:30:05 AM »
Verse 7:


வேத மலிந்தவொலி விழ வின்னொலி வீணையொலி
கீத மலிந்துடனே கிள ரத்திகழ் பௌவமறை
ஓத மலிந்துயர்வான் முக டேறவொண் மால்வரையான்
பேதையொ டும்மிருந்தான் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


The plentiful sound of the Vedas, the bustle of festivals, the music of Veena, vocal music being in plenty, rise in volume simultaneously.  The floods of the shining ocean which covers the earth and rises to the top of the sky, increasing.  This refers to the deluge when the earth is covered by the ocean. Worship Brahmpuram, where the Lord is seated along with the daughter of the bright and great mountain.

Arunachala Siva.

3284
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:26:17 AM »
Verse  6:


பெற்றவன் முப்புரங்கள் பிழை யாவண்ணம் வாளியினாற்
செற்றவன் செஞ்சடையிற் றிகழ் கங்கை தனைத்தரித்திட்
டொற்றை விடையினனா யுமை நங்கையொ டும்முடனே
பெற்றிமை யாலிருந்தான் பிர மாபுரம் பேணுமினே.

The Lord who rides on a bull, destroyed the three cities so that they cannot escape destruction, by an arrow. Having borne on the red matted locks of hair the shining Ganga, riding on a bull which has no equal, worship Brahmapuram, where the Lord is seated joining with Uma, a lady of distinction, with his natural property.

Arunachala Siva.

3285
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:22:55 AM »
Verse  5:

நச்சர வச்சடைமே னளிர் திங்களு மொன்றவைத்தங்
கச்ச மெழவிடைமே லழ கார்மழு வேந்திநல்ல
இச்சை பகர்ந்துமிக விடு மின்பலி யென்றுநாளும்
பிச்சைகொ ளண்ணனண்ணும் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


Having placed the cool crescent moon also to be united, on the matted locks of hair on which there is a poisonous cobra holding a battle-axe to strike fear, and having mounted a beautiful bull. Speaking good flattering words often. Worship Brahmapuram where the chief who receives alms daily saying, "give me alms", resides.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 [219] 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... 3060