Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 [218] 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 3200
3256
Verse 9:


நீண்ட சூழ்சடை மேலொர் நிறைமதி
காண்டு சேவடி மேலொர் கனைகழல்
வேண்டு வாரவர் வீதி புகுந்திலர்
மீண்டும் போவது வீழி மிழலைக்கே.

A bright crescent moon is on the long matted locks, tied in coils round the head.
On the red-lotus foot there is anklet, that makes a sound within earshot.  Siva who is desired by us, has not entered into our street. Is it right that Siva returns to Veezhi Mizhalai itself?  Is this his grace?  (These are the words of a lady who was robbed of her heart by the beauty of Siva.)

Arunachala Siva.

3257
Verse  8:


எரியி னாரிறை யாரிடு காட்டிடை
நரியி னார்பரி யாமகிழ் கின்றதோர்
பெரிய னார்தம் பிறப்பொடு சாதலை
விரியி னார்தொழும் வீழி மிழலையே.

Siva holds fire in his hand. He dwells in the cremation ground which has foxes.
He is a noble person who is always joyful without being distressed.  Veezhi Mizhalai, is the place worshiped by people who are afraid of birth and death. 

Arunachala Siva.

3258
Verse 7:

தீரன் தீத்திர ளன்சடைத் தங்கிய
நீர னாடிய நீற்றன்வண் டார்கொன்றைத்
தாரன் மாலையன் தண்நறுங் கண்ணியன்
வீரன் வீழி மிழலை விகிர்தனே.

The valiant Siva holds a mass of fire in his hand, has a red body like the ball of fire, has water that stays in his matted locks, smears all over his body with holy ash, he wears on the chest a garland of Koṉṟai on which bees hum loudly, has a garland of the same flower, wears a cool and fragrant chaplet of the same flower. The god different from the world who is in Veezhi Mizhalai, is a hero. 

Arunachala Siva.

3259
Verse 6:


குழலை யாழ்மொழி யாரிசை வேட்கையால்
உழலை யாக்கையை யூணு முணர்விலீர்
தழலை நீர்மடிக் கொள்ளன்மின் சாற்றினோம்
மிழலை யானடி சாரவிண் ணாள்வரே.


By the love placed on women, who speak sweet words like the music of the flute and Yazh, men who have no sense and therefore make the body that strays into bad ways, weak.  We proclaimed you many times to be known by many people do not carry the fire, in the fold of the cloth.  You can obtain the right, to reign over heaven if you reach the feet of Siva in Mizhalai.

Arunachala Siva.

3260
Verse 5:


எடுத்த வெல்கொடி யேறுடை யான்தமர்
உடுப்பர் கோவண முண்பது பிச்சையே
கெடுப்ப தாவது கீழ்நின்ற வல்வினை
விடுத்துப் போவது வீழி மிழலைக்கே.

The devotees of Siva, who has the flag of a victorious bull held aloft, will have loin-cloth only as their dress, it is only alms which is their food, it is the irresistible Karmas that were done in previous births that they destroy.  They go to Veezhi Mizhalai, having given up all worldly attachments. 

Arunachala Siva.

3261
Verse 4:

மாடத் தாடு மனத்துடன் வைத்தவர்
கோடத் தார்குருக் கேத்திரத் தார்பலர்
பாடத் தார்பழிப் பார்பழிப் பல்லதோர்
வேடத் தார்தொழும் வீழி மிழலையே.

Vishnu who placed Siva, in the Vimanam and his heart simultaneously and Brahma who chants aloud the Vedas, many people belonging to Kurukketiram.  Brahmins who preserve the text of the Vedas, who has a form without blemish by people who despise him. Veezhi Mizhalai, is the place worshiped by the above-mentioned persons.

Arunachala Siva.

3262
Verse  3:

புனைபொற் சூலத்தன் போர்விடை யூர்தியான்
வினைவெல் நாகத்தன் வெண்மழு வாளினான்
நினைய நின்றவ னீசனை யேயெனா
வினையி லார்தொழும் வீழி மிழலையே.


Siva has an adorned trident made of gold.  He rides on a bull which can give battle.
He adorns himself with cobras and is naturally free from karmas ,has a battle-axe which is sharp.  Veezhi Mizhalai, is the place worshiped by persons free from Karmas.

Arunachala Siva.

3263
Verse  2:

ஏற்று வெல்கொடி யீசன்ற னாதிரை
நாற்றஞ் சூடுவர் நன்னறுந் திங்களார்
நீற்றுச் சந்தன வெள்ளை விரவலார்
வேற்றுக் கோலங்கொள் வீழி மிழலையே.

Siva who has a flag of a bull which is victorious. During the festival of Ardra, will smear himself with the white holy ash to which he is partial like the sandal paste.
In Veezhi Mizhalai, where he takes different forms. He will adorn his head with fragrant flowers, will wear a very good crescent moon.

Arunachala Siva.

3264
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:

கரைந்து கைதொழு வாரையுங் காதலன்
வரைந்து வைதெழு வாரையும் வாடலன்
நிரந்த பாரிடத் தோடவர் நித்தலும்
விரைந்து போவது வீழி மிழலைக்கே.

Siva loves those who worship him with folded hands, their hearts melting denying his existence. He does not cause the heterodox followers who wake up from sleep abusing him, to grieve. He goes hurriedly daily along with the Bhutas which accompany him in rows, to Veezhi Mizhalai,  to grant his grace to his devotees.

Arunachala Siva.


3265
Verse  10:

கடுக்கண் டன்கயி லாய மலைதனை
எடுக்க லுற்ற இராவணன் ஈடற
விடுக்க ணின்றி வெகுண்டவன் மீயச்சூர்
இடுக்கண் தீர்க்கநின் றாரிளங் கோயிலே.


Siva who has poison in his neck, to destroy the strength of Ravanan, who lifted the mountain, Kailash, grew angry so that there was no way of escape. He is in Meeyachur Ilaṅkōyil, to remove the afflictions of his devotees. 

Padigam on Tiru Meeyachur Ilankoyil completed.


Arunachala Siva.

3266
Verse 9:

வேதத் தானென்பர் வேள்வியு ளானென்பர்
பூதத்தா னென்பர் புண்ணியன் தன்னையே
கீதத் தான்கிள ருந்திரு மீயச்சூர்
ஏதந் தீர்க்கநின் றாரிளங் கோயிலே.

Siva is the embodiment of all virtuous acts. Learned men say that he is in the Vedas, is in the sacrificial fire, and is in the five elements.  He stood in the Meeyachūr Iḷaṅkōyil, where music in is preeminent, to remove the defects of his devotees.

Arunachala Siva.

3267
Verse 8:


ஆறு கொண்ட சடையினர் தாமுமோர்
வேறு கொண்டதொர் வேடத்த ராகிலும்
கூறு கொண்டுகந் தாளொடு மீயச்சூர்
ஏறு கொண்டுகந் தாரிளங் கோயிலே.


Siva received a river on his matted locks.  Though he has assumed many different forms, accompanied by the lady who is rejoicing in having his half.  He dwells in Meeyachūr  Iḷaṅkōyil, riding on a bull, to grant his grace to devotees. 

Arunachala Siva.

3268
Verse  7:

படைகொள் பூதத்தன் பைங்கொன்றைத் தாரினன்
சடைகொள் வெள்ளத்தன் சாந்தவெண் நீற்றினன்
விடைகொ ளூர்தியி னான்திரு மீயச்சூர்
இடைகொண் டேத்தநின் றாரிளங் கோயிலே.

Siva has an army of Bhutas, wears a garland of ever fresh Koṉṟai, he bears the flood of the Ganga, smears sacred ash as sandal paste in the Iḷaṅkoyil in Tiru Meeyachur.
Siva who has a bull as his vehicle, he dwelt to be worshiped knowing the proper time.

Arunachala Siva.

3269
Verse  6:

பொன்னங் கொன்றையும் பூவணி மாலையும்
பின்னுஞ் செஞ்சடை மேற்பிறை சூடிற்று
மின்னு மேகலை யாளொடு மீயச்சூர்
இன்ன நாள் அக லாரிளங் கோயிலே.


Siva who does not leave even in this day with a lady who wears a shining girdle.   In Meeyachūr Iḷaṅkōyil,he wears, Koṉṟai which are golden in color and other garlands knitted beautifully with other flowers. He wore along with the crescent moon on the inter wining red matted locks.

Arunachala Siva.

3270
Verse 5:

வெவ்வ வண்ணத்து நாகம் வெருவவே
கவ்வ வண்ணக் கனல்விரித் தாடுவர்
செவ்வ வண்ணந் திகழ்திரு மீயச்சூர்
எவ்வ வண்ணம் பிரானிளங் கோயிலே.


Siva will dance spreading the fire which destroys everything to make the cruel-natured cobra to be afraid of.  What are the natures of the master, who has a shining red color and who is in Tiru Meeyachur Iḷaṅkōyil?

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 [218] 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 3200