Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 [218] 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 3160
3256
Verse  2:


நம்பனே நான்மு கத்தாய் நாதனே ஞான மூர்த்தீ
என்பொனே யீசா வென்றென் றேத்திநா னேசற் றென்றும்
பின்பினே திரிந்து நாயேன் பேர்த்தினிப் பிறவா வண்ணம்
அன்பனே யால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.


God who is desired by all living beings!  God who has four faces;  my Lord.
God with a form which is the embodiment of spiritual wisdom!  Gold which is my property! The Lord of the universe!  My friend! The father in Alavāy, myself longing for you by praising without ceasing.  Myself who is as low as a dog, always wandering after you, please grant me your grace so that I may not be born again.

Arunachala Siva.


3257
Tiru Alavay: (Madurai):

Verse  1:

வேதியா வேத கீதா விண்ணவ ரண்ணா வென்றென்
றோதியே மலர்கள் தூவி யொருங்கிநின் கழல்கள் காணப்
பாதியோர் பெண்ணை வைத்தாய் படர்சடை மதியஞ் சூடும்
ஆதியே யால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.


Who chants the Vedas!  Uttering many times as the Lord, superior to the celestial beings!  And repeating Lord's names, scattering flowers, to have a vision of your feet by having singleness of him, god who placed a lady on one half! the first cause of all things, who wears a crescent moon in the spreading matted locks!  Such devotees wll will reach His feet!  The  father in Alavāy!  Grant me your grace. 

Arunachala Siva.

3258
Verse 10:


வன்கண்ணர் வாள ரக்கர் வாழ்வினை யொன்ற றியார்
புன்கண்ண ராகி நின்று போர்கள்செய் தாரை மாட்டிச்
செங்கண்மால் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தைத்
தங்கணா லெய்த வல்லார் தாழ்வராந் தலைவன் பாலே.

Causing the cruel demons, who were hardhearted and did not know even a little of the acts for the longevity of their lives having only meanness, to die, fighting many battles standing firm, those who are able to approach the temple Tiru  Rameswaram, established by Vishnu  of red eyes will stay with the master.

Padigam on Tiru Rameswaram concluded.

Arunachala Siva.


3259
Verse  9:

கோடிமா தவங்கள் செய்து குன்றினார் தம்மை யெல்லாம்
வீடவே சக்க ரத்தா லெறிந்துபின் னன்பு கொண்டு
தேடிமால் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தை
நாடிவாழ் நெஞ்ச மேநீ நன்னெறி யாகு மன்றே.

My mind!  Throwing the disc and killing the demons, who were deficient in good conduct though they performed penance amounting to crores of years to lose their lives, you live desiring earnestly Tiru Rameswaram, the temple established by Vishnu having sought for it with love, after killing the demons, that is the right path for you.

Arunachala Siva.

3260
Verse  8:

பலவுநா டீமை செய்து பார்தன்மேற் குழுமி வந்து
கொலைவிலார் கொடிய ராய வரக்கரைக் கொன்று வீழ்த்த
சிலையினான் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தைத்
தலையினால் வணங்கு வார்கள் தாழ்வராந் தவம தாமே.

Having committed sinful deeds for many days, coming to fight joining in large numbers in this earth, those who bow their heads before Sri Rameswaram, which was established by Raman, who with his bow killed and made the demons, fall on the ground who were cruel and had cruel bows, will have humility that is equal to penance.


Arunachala Siva. 


3261
Verse  7:


வாக்கினா லின்பு ரைத்து வாழ்கிலார் தம்மை யெல்லாம்
போக்கினாற் புடைத்த வர்கள் உயிர்தனை யுண்டு மாறான்
தேக்குநீர் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தை
நோக்கினால் வணங்கு வார்க ணோய்வினை நுணுகு மன்றே.


Speaking pleasant and good words in their speech, attacking all the demons, who were not able to lead a good life, with weapons that took out their lives, destroying their lives.  The diseases and acts of those who look at by the physical and mental eyes, Tiru Rameswaram, the temple established by Vishnu, in the dam across the sea, will be shattered to pieces.

Arunachala Siva.

3262
Verse  6:

ஆர்வல நம்மின் மிக்கா ரென்றவவ் வரக்கர் கூடிப்
போர்வலஞ் செய்து மிக்குப் பொருதவர் தம்மை வீட்டித்
தேர்வலஞ் செற்ற மால்செய் திருவிரா மேச்சு ரத்தைச்
சேர்மட நெஞ்ச மேநீ செஞ்சடை யெந்தை பாலே.


My ignorant mind! The demons who thought, "who are those that are superior to us in strength",  joining together, as they fought a severe battle.  Killing those who attacked him in multitude, in Tiru Rameswarm, which was established by Vishnu who destroyed the strength of the charioteers, you reach the side of our father who has a red matted locks.

Arunachala Siva.
3263
Verse 5:

வீரமிக் கெயிறு காட்டி விண்ணுற நீண்ட ரக்கன்
கூரமிக் கவனைச் சென்று கொன்றுடன் கடற்ப டுத்துத்
தீரமிக் கானி ருந்த திருவிரா மேச்சு ரத்தைக்
கோரமிக் கார்த வத்தாற் கூடுவார் குறிப்பு ளாரே.

Being excessively valorous, showing his deformed and curved teeth, killing the demon  who was as tall as to touch the sky and who was exceedingly cruel, having gone to his place, and having sunk his body in the sea, those who have performed severe penance, and reach Tiru Rameswaram, where Raman of excessive valor stayed, will get their intentions fulfilled.

Arunachala Siva.
3264
Verse  4:

குன்றுபோற் றோளு டைய குணமிலா வரக்கர் தம்மைக்
கொன்றுபோ ராழி யம்மால் வேட்கையாற் செய்த கோயில்
நன்றுபோ னெஞ்ச மேநீ நன்மையை யறிதி யாயில்
சென்றுநீ தொழுதுய் கண்டாய் திருவிரா மேச்சு ரம்மே.

Having killed the demons, who had shoulders as strong as hills and had no good qualities, save yourself by going to Tiru Rameswaram, which was established by his desire to remove the sin of killing the demons, by the beautiful Vishnu, who had a disc used in war, and by worshiping it with joined hands.  My mind which appears to be good!  If you know what is good to you.

Arunachala Siva.

3265
Verse 3:


கடலிடை மலைக டம்மா லடைத்துமால் கரும முற்றித்
திடலிடைச் செய்த கோயிற் றிருவிரா மேச்சு ரத்தைத்
தொடலிடை வைத்து நாவிற் சுழல்கின்றேன் தூய்மை யின்றி
உடலிடை நின்றும் பேரா வைவராட் டுண்டு நானே.


Blocking the sea with mountains, rocks, Vishnu after having finished the destruction of demons, I am distressed in my mind, keeping in my speech having contact with Sri Rameswaram,  established in the raised ground.  Without purity, being tossed by the five senses which are in my body and never leave it.

Arunachala Siva.


3266
Verse  2:


முற்றின நாள்க ளென்று முடிப்பதே கார ண ( ம் ) மாய்
உற்றவன் போர்க ளாலே யுணர்விலா வரக்கர் தம்மைச்
செற்றமால் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தைப்
பற்றிநீ பரவு நெஞ்சே படர்சடை யீசன் பாலே.


Having as a refuge Tiru Rameswaram, which was established by Vishnu who destroyed the demons, who had no intelligence, by severe wars which were the reason for destroying them, as their days came to an end. My mind!  You pray to the Lord of the universe who has  spreading matted locks. 

Arunachala Siva.

3267
Tiru Rameswaram:

Verse  1:


பாசமுங் கழிக்க கில்லா வரக்கரைப் படுத்துத் தக்க
வாசமிக் கலர்கள் கொண்டு மதியினான் மால்செய் கோயில்
நேசமிக் கன்பி னாலே நினைமினீர் நின்று நாளும்
தேசமிக் கானி ருந்த திருவிரா மேச்சு ரம்மே.

Having destroyed the demon, who were not able to remove even the attachments,
the temple established by Vishnu whose incarnation is Raman, by his spiritual knowledge and worshiped by him with suitable flowers of excellent fragrance.
People of this world!  You daily meditate upon Sri Rameswaram, where Siva who is the effulgent light stays, for a long time, with love born out of excessive affections.

Arunachala Siva.


3268
Verse  10:

பொருகட லிலங்கை மன்ன னுடல்கெடப் பொருத்தி நல்ல
கருகிய கண்டத் தானைக் கதிரிளங் கொழுந்து சூடும்
பெருகிய சடையி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
உருகிய வடிய ரேத்து முள்ளத்தா லுள்கு வேனே.


Fixing his toe to destroy the body of the king of Lanka, which is dashed by the waves as if they are fighting with the shore, Siva who has a beautiful black neck who has an expanded matted locks, on which he wears a young crescent moon, who desired Peruvēḷūr as his abode, I shall meditate on him with that mind of the devotees of melting heart which is their quality.

Padigam on Tirup Peruvelur completed.

Arunachala Siva.

3269
Verse  9:

விரிவிலா வறிவி னார்கள் வேறொரு சமயஞ் செய்து
எரிவினாற் சொன்னா ரேனு மெம்பிராற் கேற்ற தாகும்
பரிவினாற் பெரியோ ரேத்தும் பெருவேளூர் பற்றி னானை
மருவிநான் வாழ்த்தி யுய்யும் வகையது நினைக்கின் றேனே.


Narrow-minded people who do not possess broad vision, though fabricated a different religion and preached it out of jealousy, it will be proper thing for our Lord. Being united, wish Siva who adheres to Peruvēḷūr which is praised by great men with love.
I think of redeeming myself by praising him.

Arunachala Siva.


3270
Verse  8:

முண்டமே தாங்கி னானை முற்றிய ஞானத் தானை
வண்டுலாங் கொன்றை மாலை வளர்மதிக் கண்ணி யானைப்
பிண்டமே யாயி னானைப் பெருவேளூர் பேணி னானை
அண்டமா மாதி யானை யறியுமா றறிகி லேனே.


Siva who has an ornament of skulls, (It may also mean Siva who holds a skull as a begging bowl who is the form of mature spiritual wisdom.), who has a garland of Koṉṟai on which bees move about and a chaplet of thriving crescent moon, who is the body of all living beings, who desired Peruvēḷūr as his abode, the first cause who is also the worlds,  I am incapable of making him know me individually.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 [218] 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 3160