Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... 3114
3241
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 10, 2017, 08:19:23 AM »
Verse  4:

குண்டனாய்த் தலைபறித்துக் குவிமுலையார்  நகைநாணா துழிதர் வேனைப்
பண்டமாப் படுத்தென்னைப் பாறலையிற் றெளித்துத்தன் பாதங் காட்டித்
தொண்டெலா மிசைபாடத் தூமுறுவ லருள்செய்யு மாரூ ரரைப்
பண்டெலா மறியாதே பனிநீராற் பாவைசெயப் பாவித் தேனே.

Being a strong stout person, plucking the hairs on the head,  converting me as a person of substance who was wandering without being ashamed of the derisive laughter of ladies having conical breasts, sprinkling on my head milk to purify me.
Showing his feet, when all the devotees sing his praises, without esteeming, when I was a Jain, the Lord in Ārūr who grants his holy smile on the devotees, I conceived of creating an ocean with cool water.

Arunachala Siva.3242
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 10, 2017, 08:13:27 AM »
Verse  3:

பெருகுவித்தென் பாவத்தைப் பண்டெலாங் குண்டர்கள்தஞ் சொல்லே கேட்டு
உருகுவித்தென் னுள்ளத்தி னுள்ளிருந்த கள்ளத்தைத் தள்ளிப் போக்கி
அருகுவித்துப் பிணிகாட்டி யாட்கொண்டு பிணிதீர்த்த வாரூ ரர்தம்
அருகிருக்கும் விதியின்றி அறமிருக்க மறம்விலைக்குக் கொண்ட வாறே.

 
Having multiplied my sins listening only to the words of the low people, Jains before I re-embraced Saivism,  causing me to melt, having removed and driving away and deceitful nature which was in my mind, having become scarce, causing the disease in the stomach, admitting me as his slave, without having the good fortune to stay by the side of the Lord in Ārūr who removed the three impurities of the soul i.e. ego, Maya and Karmam when there was virtue to be had by even paying the price for it.
My nature is like a ignorant person who brought evils by getting them free of cost which act is to be detested.

Arunachala Siva.

3243
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 02:54:47 PM »
Verse  2:

என்பிருத்தி நரம்புதோல் புகப்பெய்திட்க் டென்னையோ ருருவ மாக்கி
இன்பிருத்தி முன்பிருந்த வினைதீர்த்திட் டென்னுள்ளங் கோயி லாக்கி
அன்பிருத்தி யடியேனைக் கூழாட்கொண் டருள்செய்த வாரூ ரர்தம்
முன்பிருக்கும் விதியின்றி முயல்விட்டுக் காக்கைப்பின் போன வாறே.


Having fixed bones, and putting into it nerves and skin, and endowing me with a body
and placing me in happiness, having removed all my karmas that were accumulated.
and converting my heart into a temple, having placed me steady in love, without having the good fortune to be in the presence of the Lord in Ārūr who bestowed his grace and admitted me as his slave simple for food, is like giving up hunting for hares and following crows.

Arunachala Siva.


3244
General topics / Re: Puinarvasu Vannam -
« on: November 09, 2017, 02:48:27 PM »
Today is also the liberation day of Annamalai Swami. He came to Bhagavan as a
building supervisor. And after serving the job for many years, Sri Bhagavan gave
permission to live elsewhere and do sadhana.  He lived in Palakottu and he did not even  see Sri Bhagavan after that.  He did vigorous sadhana, eating only coconut and jaggery.   On the day of Sri Bhagavan leaving the world, he came to the terrace of the building and realized  that Sri Ramana has left the world. Many people who attended the Samadhi function, came to Annamalai Swami's portion in Palakkottu and had a bath. Annamalai Swami took the rose petals, (used in the samadhi function), from their bodies and ate them!  He never came to see Bhagavan's samadhi.

The detailed story of Annamalai Swami can be read from the two books of David
Godman.

Arunachala Siva.

   

3245
General topics / Re: Puinarvasu Vannam -
« on: November 09, 2017, 02:36:10 PM »
Today is Punarvasu star day of the month of Aippasi.  Sri Bhagavan was born on
the Punarvasu star day of the month of Dhanus.  Every punarvasu star day is
observed in the Asramam as a special day with special abhishekam, alankaram and arti for Sri Ramaneswra Mahalingm.  Devotees sing the hymn of Punavasu Vannam of
Sri Murganar. 

Yathiraip Pathu - Sri Ramana Sannidhi Murai of Muruganar:

 
அடியார்க்கு எளியான் அம்பலத்தான்
 அவுணர் புரம் போல் என் புரமும்
பொடியாப் பொரிந்து புன்முறுவல்
 பொங்கு முகத்தான் வேங்கடவன்
விடியா இருள் சேர் இரு வினையை
 வீட்டும் கதிர்வாள் விழி நோக்கம்
படியா நின்றார் பரந்தாமப்
 பவிசு கண்டார் படியிடத்தே.

To devotees easy of access
Is Venkata, Lord of the open space,
Whose face lights up with a smile
Because He has razed my mind as once
Hr razed the Asura's fort.  Those on whom
Has fallen His grace, the shining sword
Destroying the dense dark, two fold karma,
Have in this very body beheld
All heaven's splendor.

(Tr. Prof. K. Swaminathan)


Arunachala Siva.

3246
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 09:56:19 AM »
Tiru Arur:

Verse  1:

மெய்யெலாம் வெண்ணீறு சண்ணித்த மேனியான் தாள்தொ ழாதே
உய்யலா மென்றெண்ணி யுறிதூக்கி யுழிதந்தென் னுள்ளம் விட்டுக்
கொய்யுலா மலர்ச்சோலைக் குயில்கூவ மயிலாலு மாரூ ரரைக்
கையினாற் றொழா தொழிந்து கனியிருக்கக் காய்கவர்ந்த கள்வ னேனே.


உடம்பெல்லாம் வெண்ணீறு பூசிய பெருமானுடைய திருவடிகளை வழிபடாமல், கடைத்தேறலாம் என்று நினைத்துச் சமணசமயத்தைத் தழுவி உறியைத் தூக்கிக்கொண்டு திரிந்து மனத்தை அச்சமயத்தில் பறி கொடுத்து, கொய்தற்காக அடியவர்கள் உலவும் பூக்களை உடைய சோலைகளில் குயில்கள் கூவவும் மயில்கள் ஆடவும் அமைந்திருக்கும் திருவாரூரில் உகந்தருளியிருக்கும் பெருமானைக் கையினால் தொழாது காலத்தை வீணாக்கிச் சுவையுடைய இனிய கனி இருக்கவும் அதனை விடுத்துச் சுவையற்ற காய்களை விரும்பிய கள்வனாகி விட்டேனே.

English translation not available.

Arunachala Siva.
3247
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 09:51:43 AM »
Verse  10:

பையஞ் சுடர்விடு நாகப் பள்ளிகொள்வா னுள்ளத் தானும்
கையஞ்சு நான்குடை யானைக் கால்விர லாலடர்த் தானும்
பொய்யஞ்சி வாய்மைகள் பேசிப் புகழ்புரிந் தார்க்கருள் செய்யும்
ஐயஞ்சி னப்புறத் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva who is in the heart of Vishnu who sleeps on a bed of a serpent which emits rays from the jewels in its hoods, who pressed Ravanan who has twenty hands, with his toe, who is beyond the twenty five ultimate realities but who grants his grace to those who desire the fame of the Lord speaking truth, being afraid of uttering falsehood. (see 1st verse).

Padigam on Tiru Arur completed.


Arunachala Siva.


.

3248
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 09:47:28 AM »
Verse  9 :

வீடரங் காநிறுப் பானும் விசும்பினை வேதி தொடர
ஓடரங் காகவைத் தானும் ஓங்கியொ ரூழியுள் ளானும்
காடரங் காமகிழ்ந் தானுங் காரிகை யார்கண் மனத்துள்
ஆடரங் கத்திடை யானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva who sets up as a stage where salvation dances, which is combined with spiritual wisdom and bliss, who set up the sky as the stage for Brahma to run after, tansforming himself into a swan, who is at the end of the eon without perishing,
who rejoiced the cremation ground as his stage for dancing, and who is in the minds of beautiful women as a stage for dancing.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.


3249
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 09:43:29 AM »
Verse  8:

ஆயிரந் தாமரை போலும் ஆயிரஞ் சேவடி யானும்
ஆயிரம் பொன்வரை போலும் ஆயிரந் தோளுடை யானும்
ஆயிரம் ஞாயிறு போலும் ஆயிரம் நீண்முடி யானும்
ஆயிரம் பேருகந் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who has one thousand red feet like one thousand lotus flowers, who has one thousand shoulders which are like thousand golden hills, who has one thousand tall crowns like one thousand suns, and who rejoiced in having one thousand names.
(see 1st verse).

Arunachala Siva.

3250
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 09:39:48 AM »
Verse  7:

தொழற்கங்கை துன்னிநின் றார்க்குத் தோன்றி யருளவல் லானும்
கழற்கங்கை பன்மலர் கொண்டு காதல் கனற்றநின் றானும்
குழற்கங்கை யாளையுள் வைத்துக் கோலச் சடைக்கரந் தானும்
அழற்கங்கை யேந்தவல் லானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who bestows his grace appearing before those who have their palms joined to pay obeisance to him, who stood to cause to shine brightly the love of his devotees who have in their palms many flowers to scatter at his feet, who concealed in his beautiful matted locks placing the lady, Ganga who had tresses of hair, keeping her inside, who can hold fire in the palm.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.

3251
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 09:35:38 AM »
Verse  6:

ஊர்திரை வேலையுள் ளானு முலகிறந் தொண்பொரு ளானும்
சீர்தரு பாடலுள் ளானுஞ் செங்கண் விடைக்கொடி யானும்
வார்தரு பூங்குழ லாளை மருவி யுடன்வைத் தவனும்
ஆர்திரை நாளுகந் தானு மாரூ ரமர்ந்தஅம் மானே.


Siva who is immanent in Vishnu who in sleeps in the ocean of milk which has slow-moving waves, who is the valuable things which are beyond this world, who is in the famous musical Sama Vedam, who has a red-eyed bull on his flag, who placed on one half the lady with long tresses of hair wearing flowers, being united with her, who was glad to have Atirai star as his star. (see 1st verse).

Arunachala Siva.


 

3252
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 09:30:15 AM »
Verse  5:

ஊழி யளக்கவல் லானு முகப்பவ ருச்சியுள் ளானும்
தாழிளஞ் செஞ்சடை யானுந் தண்ணமர் திண்கொடி யானும்
தோழியர் தூதிடை யாடத் தொழுதடி யார்கள் வணங்க
ஆழி வளைக்கையி னானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva who can measure time by eons, who is on the heads of those who are glad,
who has a red and hanging matted locks of hairs, not showing signs of ageing,
who has a victorious banner on which the form of a battle-axe is drawn, the companions of ladies who have fallen in love with the Lord act as messengers.
The devotees worship with joined hands and pay homage to him.  Who is also Vishnu, who holds in his hands a discus and a conch. Siva is immanent in Vishnu so he is described as such.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.

3253
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 09:25:36 AM »
Verse  4:


கொம்புநல் வேனி லவனைக் குழைய முறுவல்செய் தானும்
செம்புநல் கொண்டெயின் மூன்றுந் தீயெழக் கண்சிவந் தானும்
வம்புநற் கொன்றையி னானும் வாட்கண்ணி வாட்டம தெய்த
அம்பர வீருரி யானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who smiled to destroy cupid, the god of spring when the trees and creepers put forth branches and fresh leaves, whose eyes turned red due to anger to cause fire rise in the three forts which had the color of copper.  As the walls of fortifications are built of burnt bricks of red color they are compared to copper. He who wears the fragrant and flawless Koṉṟai flowers, whose dress is a skin flayed from an elephant to make the lady, Uma, who has eyes like sword, to be distressed.  (see 1st verse).

Arunachala Siva.

3254
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 09, 2017, 08:29:14 AM »
Verse 3:

நீறுமெய் பூசவல் லானு நினைப்பவர் நெஞ்சத்து ளானும்
ஏறுகந் தேறவல் லானும் எரிபுரை மேனியி னானும்
நாறு கரந்தையி னானு நான்மறைக் கண்டத்தி னானும்
ஆறு சடைக்கரந் தானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.


Siva who can smear his body with sacred ash, who dwells in the hearts of those who meditate upon him, who rides on a bull with joy, who has a body red like fire,
who wears fragrant basil, who gave out the four Vedas and chanted them, who concealed the river Ganga in his matted locks. (see 1st verse).

Arunachala Siva.

3255
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 08, 2017, 03:39:43 PM »
Verse  2:

நரியைக் குதிரைசெய் வானும் நரகரைத் தேவுசெய் வானும்
விரதங்கொண் டாடவல் லானும் விச்சின்றி நாறுசெய் வானும்
முரசதிர்ந் தானைமுன் னோட முன்பணிந் தன்பர்க ளேத்த
அரவரைச் சாத்திநின் றானு மாரூ ரமர்ந்தவம் மானே.

Siva is capable of transforming jackals into horses.  (This is the support for those who are of the opinion that Māṇikkavāchagar was earlier than the Tēvāram trio.)  He who transforms people in hell as Devas, who can celebrate religious vows and acts of austerity, who can produce seedlings fit for transplantation without seeds; when the elephant is running fast preceding the deity, when Murasu kept on it is beaten to announce royal bounty, when devotees stand in the presence of god, praise him and pay obeisance to him.  He is who wears in his waist a cobra.  (See 1st verse.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... 3114