Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... 3146
3241
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:20:45 AM »
Verse 6:

இலவினார் மாதர் பாலே இசைந்துநா னிருந்து பின்னும்
நிலவுநாள் பலவென் றெண்ணி நீதனே னாதி யுன்னை
உலவிநா னுள்க மாட்டே னுன்னடி பரவு ஞானம்
செலவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


(See 1st verse.)  Myself living united with only ladies, whose tongues and feet can be compared to the flower of the red-cotton tree, I who is a low person thinking that my days of existence in this earth are still many.  The origin of all things! I am incapable of thinking of you to move about in my mind. I do not go anywhere near the spiritual wisdom which helps to praise your feet. What can I do?

Arunachala Siva.

3242
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:16:54 AM »
Verse  5:

அளியினார் குழலி னார்க ளவர்களுக்கு கன்ப தாகிக்
களியினார் பாட லோவாக் கடவூர் வீ ரட்ட மென்னும்
தளியினார் பாத நாளுந் நினைவிலாத் தகவி னெஞ்சம்
தெளிவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


(see 1st verse.)  Having love towards ladies who have tresses of hair on which bees swarm, I have no clear idea as I have an unworthy mind which does not think daily about the feet of Siva, who is in the temple at Kaṭavur Vīraṭṭam, where music sung out of ecstasy never ceases. What can I do?

Arunachala Siva.

3243
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:12:31 AM »
Verse  4:

பொறியிலா வழுக்கை யோம்பிப் பொய்யினை மெய்யென் றெண்ணி
நெறியலா நெறிகள் சென்றே னீதனே னீதி யேதும்
அறிவிலே னமரர் கோவே யமுதினை மனனில் வைக்கும்
செறிவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


(see 1st verse.)  Protecting the body, full of dirt which has no good fortune, mistaking unreal things as real, I, who is a low person, followed faiths other than Saivism. I do not know even a little of right conduct I have no self-restraint, to place the nectar in my heart nectar. (here refers to Siva.)  What can I do!

Arunachala Siva.

3244
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:07:12 AM »
Verse  3:


முப்பது முப்பத் தாறு முப்பது மிடுகு ரம்பை
அப்பர்போ லைவர் வந்து வதுதரு கிதுவி டென்று
ஒப்பவே நலிய லுற்றா லுய்யுமா றறிய மாட்டேன்
செப்பமே திகழு மேனித் திருப்புக லூர னீரே.

Siva in Tiruppukalūr who has a shinning red body!  Just like the masters of the body in which thirty-six tattvas and sixty-tattvikaṇkal dwell. If the five sense enter into it and afflict me with equal strength commanding give this leave-this. I am utterly incapable of knowing the way to save myself.

Arunachala Siva.3245
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:03:19 AM »
Verse  2:

மையரி மதர்த்த வொண்கண் மாதரார் வலையிற் பட்டுக்
கையெரி சூல மேந்துங் கடவுளை நினைய மாட்டேன்
ஐநெரிந் தகமி டற்றே யடைக்கும்போ தாவி யார்தாம்
செய்வதொன் றறிய மாட்டேன் திருப்புக லூர னீரே.


(see 1st verse.) Being caught in the net of the women who have proud and bright eyes and line in the white of the eyes coated with collyrium, I am not able to meditate upon you, the god who holds in the hands fire and a trident.  I do not know what the life in me would do when the phlegm accumulates and chokes the center of the neck.

Arunachala Siva.

3246
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 10:13:07 AM »
Tirup Pukalur:

Verse 1:

பகைத்திட்டார் புரங்கண் மூன்றும் பாறிநீ றாகி வீழப்
புகைத்திட்ட தேவர் கோவே பொறியிலே னுடலந் தன்னுள்
அகைத்திட்டங் கதனை நாளு மைவர்கொண் டாட்ட வாடித்
திகைத்திட்டேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.

Lord in Tiruppukalūr!  The king of the Devas, who burnt the three forts of the enemies to fall down as powder and be scattered!  In the body of mine who has no wisdom,
acting to the commands of the five senses which have mastery over me to make me do their bidding, daily oppressing my body, I became perplexed, what can I do?

Arunachala Siva.

3247
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 10:07:28 AM »
Verse  10:


ஆயிர நதிகண் மொய்த்த வலைகட லமுதம் வாங்கி
ஆயிர மசுரர் வாழு மணிமதின் மூன்றும் வேவ
ஆயிரந் தோளு மட்டித் தாடிய வசைவு தீர
ஆயிர மடியும் வைத்த வடிகளா ரூர னாரே.

Taking out the nectar from the roaming ocean in which many rivers throng and granting it to Devas, to remove the exhaustion caused by dancing by clapping on the many shoulders.  To make the fire consume the beautiful forts of the many demons who live in them,  the deity who placed many paces is in Ārūr. 

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

3248
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 10:02:14 AM »
Verse 9:

நகலிடம் பிறர்கட் காக நான்மறை யோர்க டங்கள்
புகலிட மாகி வாழும் புகலிலி யிருவர் கூடி
இகலிட மாக நீண்டங் கீண்டெழி லழல தாகி
அகலிடம் பரவி யேத்த வடிகளா ரூர னாரே.


Giving room for others to laugh at, Siva who does not require anyone as his refuge but is the refuge of the brahmins who have learnt the four Vedas. Vishnu and Brahma joining together being inimical towards each other, having assumed the form of an increasing column of fire growing tall.  God is in Ārūr to be praised in the second person and third person by the people of this wide world.

Arunachala Siva.


3249
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 09:58:03 AM »
Verse  8:


வணங்கிமுன் னமர ரேத்த வல்வினை யான தீரப்
பிணங்குடைச் சடையில் வைத்த பிறையுடைப் பெருமை யண்ணல்
மணங்கம ழோதி பாகர் மதிநிலா வட்டத் தாடி
அணங்கொடி மாட வீதி யாரூரெம் மடிக ளாரே.


The acts which are irresistible to cease to be praised by the immortals making obeisance before him, the god who has the greatness of keeping the crescent moon in the intertwining matted locks. He has on one half a lady having tresses of hair having natural fragrance.  Tthe deity in Ārūr which has streets having storeys the beautiful flags hoisted on which dance and touch the moon which sheds moonlight.

Arunachala Siva.

3250
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 09:48:26 AM »
Verse  7:


அஞ்சணை கணையி னானை யழலுற வன்று நோக்கி
அஞ்சணை குழலி னாளை யமுதமா வணைந்து நக்கு
அஞ்சணை யஞ்சு மாடி யாடர வாட்டுவார் தாம்
அஞ்சணை வேலி யாரூ ராதரித் திடங்கொண் டாரே.


Fixing the gaze to make fire consume Manmatha, who has five arrows of flowers, long ago, indulging in joviality by embracing Uma, who has tresses of hair which can be dressed in five different styles thinking her to be nectar. Bathing in the five products of the cow, and in Panchamirtha made of ghee, milk, honey, jaggery and plantains,
Siva who causes the cobra which is capable of dancing spreading its hood to dance.
He dwelt as his abode in Ārūr, desiring it which has five acres each, of temple, the tank, Kamalālayam and the channel in which purple Indian water-lily is grown to adorn Thyagarajar, 

Arunachala Siva.

3251
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 09:44:38 AM »
Verse  6:

வானகம் விளங்க மல்கும் வளங்கெழு மதியஞ் சூடித்
தானக மழிய வந்து தாம்பலி தேர்வர் போலும்
ஊனகங் கழிந்த ஓட்டி லுண்பது மொளிகொ ணஞ்சம்
ஆனகத் தஞ்சு மாடு மடிகளா ரூர னாரே.


The god in Ārūr who bathes in the five products obtained from the cow, adorning himself with a crescent moon with excellence attaching to it which thrives brightening the sky, will obtain alms coming to houses to destroy the sins of those house-holders, in a skull from which flesh has been removed.  His food also is the bright poison.

Arunachala Siva.

3252
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 09:40:07 AM »
Verse  5:


எந்தளிர் நீர்மை கோல மேனியென் றிமையோ ரேத்தப்
பைந்தளிர்க் கொம்ப ரன்ன படர்கொடி பயிலப் பட்டுத்
தஞ்சடைத் தொத்தி னாலுந் தம்மதோர் நீர்மை யாலும்
அந்தளி ராகம் போலும் வடிவரா ரூர னாரே.


To be praised by the celestial beings, who do not wink, that the beautiful body of Siva has the nature of our tender leaves.  They meant the leaves of the Kaṟpakam tree united with a spreading creeper which is like a bough with green tender leaves.
by the bunch of his matted locks.  And by his unequaled nature, the Lord in Ārūr has a form like the body made of beautiful tender leaves.

Arunachala Siva.

3253
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 09:35:37 AM »
Verse  4:


நஞ்சிருண் மணிகொள் கண்டர் நகையிரு ளீமக் கங்குல்
வெஞ்சுடர் விளக்கத் தாடி விளங்கினார் போலு மூவா
வெஞ்சுடர் முகடுதீண்டி வெள்ளிநா ராசமன்ன
அஞ்சுட ரணிவெண்டிங்க ளணியுமா ரூரனாரே.

Siva in Ārūr who adorn himself with a white crescent moon, made beautiful by the brilliance and which is like the silver rod, and touches the top of the sun, which never becomes old.  Siva whose beautiful neck has become black by the poison, becomes renowned by dancing in the light of the hot cremation ground at night in the thick darkness.

Arunachala Siva.

3254
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 09:31:12 AM »
Verse  3:


தொழுதகங் குழைய மேவித் தொட்டிமை யுடைய தொண்டர்
அழுதகம் புகுந்து நின்றா ரவரவர் போலு மாரூர்
எழிலக நடுவெண் முத்த மன்றியு மேர்கொள் வேலிப்
பொழிலகம் விளங்கு திங்கட் புதுமுகிழ் சூடி னாரே.


Desiring that state when devotees worship and their minds become tender,  Siva identifies himself with devotees who are in unison with god, entering into their hearts when the weep out of joy.  In addition to wearing the white pearl in Ārūr which has in the center the beautiful temple, Siva wore the new bud of a crescent moon which is the cause for giving light to the garden which is surrounded by a beautiful fence.

Arunachala Siva.

3255
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 08:03:31 AM »
Verse 2:

நாகத்தை நங்கை யஞ்ச நங்கையை மஞ்ஞை யென்று
வேகத்தைத் தவிர நாகம் வேழத்தி னுரிவை போர்த்து
பாகத்தி னிமிர்தல் செய்யாத் திங்களை மின்னென் றஞ்சி
ஆகத்திற் கிடந்த நாக மடங்குமா ரூர னார்க்கே.


When Ganga, the lady of distinction was afraid of the cobra, the cobra thinking that the lady was a peacock slowed down its impetuosity.  Covering himself with the skin of an elephant, in the Lord of Ārūr, the cobra which was lying in the chest thinking that the crescent moon, which does not grow from half of its size, to be lightning, is quiet. (It is a literary convention that cobra is not only afraid of thunder but also of lightning.)

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... 3146