Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... 2904
3241
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:18:46 AM »
Verse  4:


உலகு நிகழ்ந்த பல்லவர்கோச்
    சிங்கர் உரிமைப் பெருந்தேவி
நிலவு திருப்பூ மண்டபத்து
    மருங்கு நீங்கிக் கிடந்ததொரு
மலரை யெடுத்து மோந்ததற்கு
    வந்து பொறாமை வழித்தொண்டர்
இலகு சுடர்வாய்க் கருவியெடுத்
    தெழுந்த வேகத் தாலெய்தி.


The great queen-consort of the ruler of the world,
The Pallava King Kazhal Singkar, was seen inhaling the fragrance
Of a fresh flower that lay beside the bright
Flower-Mantapam; he, a devotee, that came
In the traditional line of servitors to Lord Hara, unable
To endure her act, took out a sharp and shiny instrument.
Rushed amain and came near her.

Arunachala Siva.

3242
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:15:56 AM »
Verse  3:


ஆன அன்பர் திருவாரூர்
    ஆழித் தேர்வித் தகர்கோயில்
ஞான முனிவர் இமையவர்கள்
    நெருங்கு நலஞ்சேர் முன்றிலினுள்
மான நிலவு திருப்பணிகள்
    செய்து காலங் களின்வணங்கிக்
கூனல் இளவெண் பிறைமுடியார்
    தொண்டு பொலியக் குலவுநாள்.


This loving devotee rendered his service in the divine
And goodly court of the shrine at Tiruvaaroor of the Lord
Of the Great Car with immense wheels, where wise Munis
And Devas thronged for ever, and adored the Lord
At the ordained hours; poised in the servitorship of the Lord
That wears the young and curved crescent moon
On His crown, he flourished well.

Arunachala Siva.

3243
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:13:02 AM »
Verse  2:


சீரின் விளங்கும் அப்பதியில்
    திருந்து வேளாண் குடிமுதல்வர்
நீரின் மலிந்த செய்யசடை
    நீற்றர் கூற்றின் நெஞ்சிடித்த
வேரி மலர்ந்த பூங்கழல்சூழ்
    மெய்யன் புடைய சைவரெனப்
பாரில் நிகழ்ந்த செருத்துணையார்
    பரவுந் தொண்டின் நெறிநின்றார்.

He was the chief of the Velaala clan which for ever
Would correct the erring men and which flourished
Gloriously in that famous town; he was a Saivite
Who was truly devoted to the Lord's feet
Bedecked with meliferous flowers; he was called
Serutthunaiyaar who fostered the way of servitorship
To the river-crested Lord of ruddy matted hair
And the Holy Ash, the Lord who kicked Death in his chest.   


Arunachala Siva.
 

3244
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 21, 2016, 12:38:13 PM »
Verse  2:


இட்டம தமர்பொடி யிசைதலி னசைபெறு
பட்டவிர் பவளநன் மணியென வணிபெறு
விட்டொளிர் திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மட்டமர் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam which has gardens of fragrant flowers having honey. He as the body is agreeably smeared with the sacred ash to which Siva is partial. He has a holy form which is beautiful like the gem of coral which shines in the silk which everyone desires, and glitters.

Arunachala Siva.3245
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 21, 2016, 12:34:40 PM »
Tiru Valivalam:

Verse  1:


பூவியல் புரிகுழல் வரிசிலை நிகர்நுதல்
ஏவியல் கணைபிணை யெதிர்விழி உமையவள்
மேவிய திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மாவியல் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam which has groves of mango trees and fragrant flowers. He has a holy body in which Uma who has curly tresses of hair adorned with flowers a forehead like the bow which has many bands and eyes comparable to the deer and arrow which is to be discharged, stays with desire.

Arunachala Siva.

3246
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 21, 2016, 12:25:52 PM »
Today is Iyarpakai Nayanar's Guru Puja.

He got liberated on the Uthiram star day, in the month of Margazhi.

The detailed life story of Iyarpakai Nayanar has been given by me in
the 63 Saiva Saints, in the serial posts on these saints of Siva.  Members
interested may go through the same to know the life story of the saint.

Arunachala Siva.   

3247
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:44:15 AM »
Seruthunai Nayanar Puranam:


Verse  1:

உள்ளும் புறம்பும் குலமரபின்
    ஒழுக்கம் வழுவா ஒருமைநெறி
கொள்ளும் இயல்பிற் குடிமுதலோர்
    மலிந்த செல்வக் குலப்பதியாம்
தெள்ளுந் திரைகள் மதகுதொறும்
    சேலும் கயலும் செழுமணியும்
தள்ளும் பொன்னி நீர்நாட்டு
    மருகல் நாட்டுத் தஞ்சாவூர்.Thanjavoor of Marukal Naadu is of the Kaveri realm
Where the lucid waves push into every sluice
Sale and Kayal fishes and bright gems;
It is an opulent and lofty town rich in hoary clans
Which were established in the traditional
And righteous way of their clans, never swerving
Inwardly or outwardly, from their integrated life.

Arunachala Siva.


3248
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:40:11 AM »
Verse  11:


மைதழையும் மணிமிடற்றார்
    வழித்தொண்டின் வழிபாட்டில்
எய்துபெருஞ் சிறப்புடைய
    இடங்கழியார் கழல்வணங்கி
மெய்தருவார் நெறியன்றி
    வேறொன்றும் மேலறியாச்
செய்தவராம் செருத்துணையார்
    திருத்தொண்டின் செயல் மொழிவாம்.Adoring the ankleted feet of Idangkazhiyaar,
Great and glorious in his adoration of the traditional
Servitorship unto the beauteously blue-throated Lord,
We proceed to narrate the divine servitorship
Of Serutthunaiyaar, the tapaswi who valued not
Aught as superior to the way of the Lord,
The Granter of salvation true.

Idangazhi Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.


3249
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:37:02 AM »
Verse  10:

எண்ணில்பெரும் பண்டாரம்
    ஈசனடி யார்கொள்ள
உண்ணிறைந்த அன்பினால்
    உறுகொள்ளை மிகவூட்டித்
தண்ணளியால் நெடுங்காலந்
    திருநீற்றின் நெறிதழைப்ப
மண்ணில்அருள் புரிந்திறைவர்
    மலரடியின் நிழல்சேர்ந்தார்.With all his consciousness and in love, he allowed
His immense and limitless treasury to be looted,
As it were, by the Lord's servitors, and felt
Delighted; he caused the flourishing of the way
Of the Holy Ash by his rule of grace --cool and serene--,
Over the earth for many years and then he reached
The umbrage of the Lord's flower-feet.

Arunachala Siva.

3250
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:33:59 AM »
Verse 9:


நிறையழிந்த வுள்ளத்தால்
    நெற்பண்டா ரமும்அன்றிக்
குறைவில்நிதிப் பண்டார
    மானவெலாங் கொள்ளைமுகந்
திறைவனடி யார்கவர்ந்து
    கொள்கவென எம்மருங்கும்
பறையறையப் பண்ணுவித்தார்
    படைத்தநிதிப் பயன்கொள்வார்.Feeling contrite, the king who would come by the fruit
Of his riches, caused his drummers to announce thus
Everywhere: "The servitors of the Lord are free to carry
Away not only paddy but other riches too from the royal
And limitless treasury and promptuary."

Arunachala Siva.

3251
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:30:25 AM »
Verse 8:


மெய்த்தவரைக் கண்டிருக்கும்
    வேல்மன்னர் வினவுதலும்
அத்தன்அடி யாரையான்
    அமுதுசெய்விப் பதுமுட்ட
இத்தகைமை செய்தேனென்று
    இயம்புதலு மிகவிரங்கிப்
பத்தரைவிட்டு இவரன்றோ
    பண்டாரம் எனக்கென்பார்.When the spear-wielding king
(in his court) questioned
The tapaswi-devotee, he replied thus: "I did this as I was
Stymied in all my efforts to feed the servitor of our Lord,
The Father." When he so spake, the king grew exceedingly
Compassionate, released him and said: "Lo, he indeed
Is a treasure unto me."

Arunachala Siva.


3252
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:27:30 AM »
Verse  7:


அரசரவர் பண்டாரத்
    தந்நாட்டின் நெற்கூட்டில்
நிரைசெறிந்த புரிபலவா
    நிலைக்கொட்ட காரத்தில்
புரைசெறிநள் ளிருளின்கண்
    புக்குமுகந்து எடுப்பவரை
முரசெறிகா வலர்கண்டு
    பிடித்தரசன் முன்கொணர்ந்தார்.


At dead of night he broke into the king's granary
Situate within the many-walled and well-guarded
Promptuary where heaps and heaps of paddy were kept
Stored in rows, and started removing some paddy;
The guards who kept watch during the night
And who announced the passage of time by beat of drums,
Apprehended him and brought him before the king.

Arunachala Siva.

3253
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:23:38 AM »
Verse  6:


சங்கரன்தன்அடி யாருக்கு
    அமுதளிக்கும் தவமுடையார்
அங்கொருவர் அடியவருக்கு
    அமுதொருநாள் ஆக்கவுடன்
எங்குமொரு செயல்காணாது
    எய்தியசெய் தொழின்முட்டப்
பொங்கியெழும் பெருவிருப்பாற்
    புரியும்வினை தெரியாது.


One day, a subject in his realm who was endowed
With the tapas of feeding Lord Sankara's servitors,
Could not come by the provision for preparing
A nectarean meal to Siva's servitor; when thus stumped,
Without knowing what he was doing by reason of his
Spiraling desire (to feed the Lord's servitor),   

Arunachala Siva.


3254
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:20:29 AM »
Verse  5:


சைவநெறி வைதிகத்தின்
    தருமநெறி யொடுந்தழைப்ப
மைவளருந் திருமிடற்றார்
    மன்னியகோ யில்களெங்கும்
மெய்வழிபாட்டு அர்ச்சனைகள்
    விதிவழிமேன் மேல்விளங்க
மொய்வளர்வண் புகழ்பெருக
    முறைபுரியும் அந்நாளில்.He so ruled that the Saivite way flourished
Along with the dharmic way of the Vedas;  for this,
In increasing splendor he caused the performance
Of Poojas as ordained in the Saivaagamas in all the temples
Where the blue-throated Lord abides aeviternally;
Thus he flourished in great and ever-increasing glory.

Arunachala Siva.

3255
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2016, 08:17:39 AM »
Verse  4:


இடங்கழியார் எனவுலகில்
    ஏறுபெரு நாமத்தார்
அடங்கலர்முப் புரமெரித்தார்
    அடித்தொண்டின் நெறியன்றி
முடங்குநெறி கனவினிலும்
    உன்னாதார் எந்நாளும்
தொடர்ந்தபெருங் காதலினால்
    தொண்டர்வேண் டியசெய்வார்.The great name of Idangkazhiyaar was famous
Throughout the world; he would only think of the way
Of servitorship to the Lord who burnt the triple
Hostile cities; he would not, at any time,
Think of any crooked way even in his dream;
Borne by great and continuous love, he would render
All acts of service, as desired by the devotees.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... 2904