Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 2947
3226
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 02, 2017, 09:26:47 AM »
Verse  5:


மங்குல்தங் கும்மறை யோர்கண்மா டத்தய லேமிகு
தெங்குதுங் கப்பொழிற் செல்வமல் குந்திகழ் சிக்கலுள்
வெங்கண்வெள் ளேறுடை வெண்ணெய்ப்பி ரானடி மேவவே
தங்கு மேற்சர தந்திரு நாளுந் தகையுமே.

In eminent Chikkal where the wealth from the excellent coconut groves are in abundance by the side of the storeys of Brahmins where clouds stay for rest.
the superior state of existence will stay with those who cherish with love the feet of Veṇṇaippirāṉ who has a white bull of angry looks, the goddess of wealth will be with them always; It is true.

Arunachala Siva.

3227
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 02, 2017, 09:23:43 AM »
Verse  4:

கந்த முந்தக் கைதைபூத்துக் கமழ்ந்துசே ரும்பொழிற்
செந்துவண் டின்னிசைப் பாடன்மல் குந்திகழ் சிக்கலுள்
வெந்தவெண் ணீற்றண்ணல் வெண்ணைய்ப் பிரான்விரை யார்கழல்
சிந்தைசெய் வார்வினை யாயின தேய்வது திண்ணமே.


In the gardens where the fragrant screw-pine blossoms and spreads its fragrance taking precedence of all other fragrances, in eminent Chikkal where the humming of the bees is like the primary melody-type Centu and increasing in pitch It is quite certain that the Karmas of those who meditate upon the fragrant feet of Veṇnaippiraṉ who smears well-burnt white sacred ash, will decrease.

Arunachala Siva.

3228
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 02, 2017, 09:20:25 AM »
Verse  3:

நீல நெய்தனில விம்மல ருஞ்சுனை நீடிய
சேலுமா லுங்கழ னிவ்வளம் மல்கிய சிக்கலுள்
வேலொண் கண்ணியி னாளையொர் பாகன்வெண் ணெய்ப்பிரான்
பாலவண் ணன்கழ லேத்தநம் பாவம் பறையுமே.


In Chikkal which has fertile fields in which the fish, Cēl, leaps and has tanks where blue Nelumbo flowers and white Indian water lilies are shining, having blossomed.
Siva who has as his half a lady whose bright eyes are comparable to the weapon, spear to praise the feet of the Lord Veṇṇaippirāṉ who has the color of milk.
our sins will vanish by degrees.

Arunachala Siva.


3229
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 02, 2017, 09:17:13 AM »
Verse  2:


மடங்கொள் வாளைகுதி கொள்ளு மணமலர்ப் பொய்கைசூழ்
திடங்கொண் மாமறை யோரவர் மல்கிய சிக்கலுள்
விடங்கொள் கண்டத்துவெண் ணெய்ப்பெரு மானடி மேவியே
அடைந்து வாழும்மடி யாரவ ரல்ல லறுப்பரே.


In Chikkal where steady-minded Brahmins are flourishing, and which is surrounded by natural tanks where fragrant flowers grow and the beautiful scabbard fish leap.
desiring the feet of Veṇṇaipperumāṉ who has a neck containing poison, the devotees who lead a life approaching the feet and will cut at the root of sufferings.

Arunachala Siva.

3230
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 02, 2017, 09:13:32 AM »
Tiru Chikkal:

Verse  1:

வானு லாவுமதி வந்துல வும்மதின் மாளிகை
தேனு லாவுமலர்ச் சோலைமல் குந்திகழ் சிக்கலுள்
வேனல் வேளைவிழித் திட்டவெண் ணெய்ப்பெரு மானடி
ஞான மாகநினை வார்வினை யாயின நையுமே.

In eminent Chikkal where the mansions with fortified walls on which the moon, which moves about in the sky comes and moves about, and the flower-gardens which have honey are in flourishing state.  The Karmas of those who meditate with the knowledge of the supreme being, upon the feet of the Veṇṇaipperumāṉ who opened his frontal eye to destroy Manmatha, who has summer as his appropriate season.

Arunachala Siva.

3231
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:30:05 AM »
Idangazhi Nayanar Puranam:


Verse  1:


எழுந்திரைமா கடலாடை
    இருநிலமாம் மகள்மார்பில்
அழுந்துபட எழுதும்இலைத்
    தொழில்தொய்யில் அணியினவாம்
செழுந்தளிரின் புடைமறைந்த
    பெடைகளிப்பத் தேமாவின்
கொழுந்துணர்கோ திக்கொண்டு
    குயில்நாடுங் கோனாடு.

Konaadu is rich in groves where male coels
Nibbling at the tender mango-shoots, search
For their hiding mates and thus gladden them;
This realm is like unto the picturesque Toyyil
Worn on her breast, by the Lady Earth who has
For her clothing the great sea full of rising waves.

Arunachala Siva.


3232
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:26:18 AM »
Verse  13:


வையகம் நிகழக் காதல்
    மாதேவி தனது செய்ய
கையினைத் தடிந்த சிங்கர்
    கழலிணை தொழுது போற்றி
எய்திய பெருமை அன்பர்
    இடங்கழி யார்என் றேத்தும்
மெய்யரு ளுடைய தொண்டர்
    செய்வினை விளம்ப லுற்றாம்.

Hailing and adoring the ankleted feet of Singkar
Who, even as the world witnessed it, severed away
The roseate hand of his great and beloved queen,
We proceed to narrate the servitorship of the devotee
Blessed with true grace, and hailed
As Idangkazhiyaar-- the gloriously great devotee.   

Kazhar Singa Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

3233
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:24:02 AM »
Verse  12:


அரியஅத் திருத்தொண் டாற்றும்
    அரசனார் அளவில் காலம்
மருவிய வுரிமை தாங்கி
    மாலயற் கரியார் மன்னும்
திருவருட் சிறப்பி னாலே
    செய்யசே வடியி னீழல்
பெருகிய வுரிமை யாகும்
    பேரருள் எய்தி னாரே.

The king that performed this rare deed of service, ruled
For many years, poised in privileged servitorship,
And by the glorious and aeviternal grace
Of the Lord unknown to Vishnu and Brahma,
Reached the umbrage of His roseate
And redemptive feet, and thus gained
The great grace which is ever-during bliss.

Arunachala Siva.


3234
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:21:12 AM »
Verse  11:


ஒருதனித் தேவி செங்கை
    உடைவாளால் துணித்த போது
பெருகிய தொண்டர் ஆர்ப்பின்
    பிறங்கொலி புவிமேற் பொங்க
இருவிசும் படைய ஓங்கும்
    இமையவர் ஆர்ப்பும் விம்மி
மருவிய தெய்வ வாச
    மலர்மழை பொழிந்த தன்றே.

When he thus cut off with his sword the roseate hand
Of his peerless queen, the loud resounding
Of "Hara, Hara!" by the servitors, rose over the earth
And merging with the uproar of the celestial beings
Throughout the heavens, increased in volume;
There was then and there a shower
Of divinely fragrant Karpaka flowers.

Arunachala Siva.

3235
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:18:21 AM »
Verse  10:


கட்டிய வுடைவாள் தன்னை
    உருவிஅக் கமழ்வா சப்பூத்
தொட்டு முன்னெடுத்த கையாம்
    முற்படத் துணிப்ப தென்று
பட்டமும் அணிந்து காதல்
    பயில்பெருந் தேவி யான
மட்டவிழ் குழலாள் செங்கை
    வளையொடுந் துணித்தா ரன்றே.


This said, he unleashed his sword from its scabbard
With which his waist was girt, and saying:
"It is but proper that the hand which first
Touched the fragrant flower and picked it up
Should be first chopped," cut off with bangles and all,
The roseate hand of his queen-consort
Of fragrant locks, his own beloved wife.

Arunachala Siva.

3236
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:15:39 AM »
Verse  9:


அந்நிலை யணைய வந்து
    செருத்துணை யாராம் அன்பர்
முன்னுறு நிலைமை யங்குப்
    புகுந்தது மொழிந்த போது
மன்னரும் அவரை நோக்கி
    மற்றிதற் குற்ற தண்டம்
தன்னைஅவ் வடைவே யன்றோ
    தடிந்திடத் தகுவ தென்று.

When he questioned thus, Serutthunaiyaar,
The servitor, came near him and narrated to him
The events as they took place; then the king
Addressing him said: "For this, the punishment
Meted out ought to be condign."

Arunachala Siva.

3237
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:12:32 AM »
Verse  8:

வந்தணை வுற்ற மன்னர்
    மலர்ந்தகற் பகத்தின் வாசப்
பைந்தளிர்ப் பூங்கொம் பொன்று
    பார்மிசை வீழ்ந்த தென்ன
நொந்தழிந் தரற்று வாளை
    நோக்கிஇவ் வண்டத் துள்ளோர்
இந்தவெவ் வினையஞ் சாதே
    யார்செய்தார் என்னும் எல்லை.


The king that came thither, beholding his wilting
And sorrowing and lamenting queen who was like
Unto a fallen flowery twig severed from the fragrant
And verdurous and blooming Karpaka, questioned thus:
"Who on this planet of earth
Durst do this cruel deed undauntedly?"

Arunachala Siva.   

3238
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:10:07 AM »
Verse  7:

வார்ந்திழி குருதி சோர
    மலர்க்கருங் குழலும் சோரச்
சோர்ந்துவீழ்ந் தரற்றுந் தோகை
    மயிலெனத் துளங்கி மண்ணில்
சேர்ந்தயர்ந் துரிமைத் தேவி
    புலம்பிடச் செம்பொன் புற்றுள்
ஆர்ந்தபே ரொளியைக் கும்பிட்டு
    அரசரும் அணையவந்தார்.

மூக்கை அரிந்த அளவில் குருதி வழியவும், மலர் சூடிய கூந்தல் அவிழ்ந்து குலையவும், சோர்வடைந்து விழுந்து, தோகையையுடைய மயில் போல் நடுங்கித், தரை மீது அயர்ந்து, பட்டத்துத் தேவியார் புலம்ப, செம்பொன் வடிவாய புற்றிடத்தில் நிறைந்த பேரொளியாகிய சிவபெருமானை வணங்கிய அரசரும், அங்கு வந்து சேர்ந்தார்.

Arunachala Siva.

3239
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:06:40 AM »
Verse  6:


புதுமலர் மோந்த போதில்
    செருத்துணைப் புனிதத் தொண்டர்
இதுமலர் திருமுற் றத்துள்
    எடுத்துமோந் தனளாம் என்று
கதுமென ஓடிச் சென்று
    கருவிகைக் கொண்டு பற்றி
மதுமலர்த் திருவொப் பாள்தன்
    மூக்கினைப் பிடித்து வார்ந்தார்.

As she was so inhaling, the holy servitor Serutthunai
Thought thus: "Ha, she has inhaled a flower
Taking it from the Mantapam (where garlands
Are being woven)." He ran in all haste, secured a weapon
Pulled the nose of the Lakshmi-like one who smelt
The honey-laden flower, and cut it away.   

Arunachala Siva.

3240
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 02, 2017, 08:04:33 AM »
Verse  5:


கோயிலை வலங்கொண்டு அங்கண்
    குலவிய பெருமை யெல்லாம்
சாயல்மா மயிலே போல்வாள்
    தனித்தனி கண்டு வந்து
தூயமென் பள்ளித் தாமம்
    தொடுக்குமண் டபத்தின் பாங்கர்
மேயதோர் புதுப்பூ அங்கு
    விழுந்ததொன் றெடுத்து மோந்தாள்.


The queen who in her mien was very like a peafowl,
Came round the temple, beheld each one of its glories,
Moved on and came near the Mantapam where soft flowers
Were woven into wreaths; there she picked up a fresh flower
That had just then fallen, and inhaled its fragrance.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 2947