Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 3091
3226
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 10:02:24 AM »
Verse 10:

மாசு பிறக்கிய மேனியாரு மருவுந் துவராடை
மீசு பிறக்கிய மெய்யினாரு மறியா ரவர்தோற்றங்
காசினி நீர்த்திரண் மண்டியெங்கும் வளமார் கலிக்காமூர்
ஈசனை யெந்தை பிரானையேத்தி நினைவார் வினைபோமே.


Those who have abundant dirt on their bodies, Jains those who cover their bodies with shining robes soaked in myrtle dye do not know his real nature, in Kalikkāmūr where every place is full of fertility as floods are moving swiftly, the actions of those who praise and fix their thoughts on the master who is also our father and Lord, will leave them of their own accord.

Arunachala Siva.

3227
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:58:54 AM »
Verse  9:


அருவரை யேந்திய மாலுமற்றை யலர்மே லுறைவானும்
இருவரு மஞ்ச வெரியுருவா யெழுந்தான் கலிக்காமூர்
ஒருவரை யான்மகள் பாகன்றன்னை யுணர்வாற் றொழுதேத்தத்
திருமரு வுஞ்சிதை வில்லைச்செம்மைத் தேசுண் டவர்பாலே.


Vishnu who held up as an umbrella the pre-eminent mountain Gōvardhanam and the other one who resides on a lotus flower, in Kalikkāmūr where the god who rose as a column of fire for both of them to be afraid of. If one worships and praises with consciousness the god who has on his half the daughter of the mountain which has no equal, wealth will come to him. It will not perish. There will be spotless luster on their bodies.

Arunachala Siva.

3228
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:51:11 AM »
Verse 8:

ஊரர வந்தலை நீண்முடியா னொலிநீ ருலகாண்டு
காரர வக்கடல் சூழவாழும் பதியாங் கலிக்காமூர்
தேரர வல்குலம் பேதையஞ்சத் திருந்து வரைபேர்த்தான்
ஆரர வம்பட வைத்தபாத முடையா னிடமாமே.

Ruling over the world surrounded by noisy sea having a crown of matted locks of hairs on the head which has crawling serpents, Kalikkāmūr, a city which prospers surrounded by the blue sea of roaring noise, on one who removed the perfect mountain for the young lady who has a waist resembling the central seating place of chariot and the expanded hood of a snake to fear.  (Ravana story).  It is the place of the god who placed his foot to make him cry aloud.

Arunachala Siva.

3229
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:47:36 AM »
Verse  7:


கோலநன் மேனியின் மாதர்மைந்தர் கொணர்மங் கலியத்திற்
காலமும் பொய்க்கினுந் தாம்வழுவா தியற்றுங் கலிக்காமூர்
ஞாலமுந் தீவளி ஞாயிறாய நம்பன் கழலேத்தி
ஓலமி டாதவ ரூழியென்று முணர்வைத் துறந்தாரே.


With the auspicious things brought by young men and ladies with beautiful bodies,
in Kalikkāmūr, where they perform worship without any deficiency, even if the seasonal rains fail, the god in whom we can repose confidence and who is the world, fire, air and sun those who do not cry aloud for protection, worshipping his feet.
Though they live for many ages, have permanently left their clear discernment.

Arunachala Siva.

3230
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:43:49 AM »
Verse  6:


துறைவளர் கேதகை மீதுவாசஞ் சூழ்வான் மலிதென்றல்
கறைவள ருங்கட லோதமென்றுங் கலிக்குங் கலிக்காமூர்
மறைவள ரும்பொரு ளாயினானை மனத்தா னினைந்தேத்த
நிறைவள ரும்புக ழெய்தும்வாதை நினையா வினைபோமே.


Along with the balmy breeze from the screw-pine which grows in the Thurai ghat in Kalikkāmūr where the waves in the black sea are always roaring. He is the person who is praised in Vedas above all other gods. If one thinks about him and praise him,
increasing fame which spreads everywhere will reach him. Distresses will not think of afflicting him.  Even the twin actions will leave him.

Arunachala Siva.

3231
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:40:37 AM »
Verse 5:


வானிடை வாண்மதி மாடந்தீண்ட மருங்கே கடலோதங்
கானிடை நீழலிற் கண்டல்வாழுங் கழிசூழ் கலிக்காமூர்
ஆனிடை யைந்துகந் தாடினானை யமரர் தொழுதேத்த
நானடை வாம்வண மன்புதந்த நலமே நினைவோமே.

The storeys are being touched by the bright moon in the sky.  In Kalikkāmūr which is surrounded by backwater, where in the shade of the sea-shore garden the fragrant screw-pines are in a flourishing state, as they are dashed by the waves nearby,
one who bathed gladly in the five products of the cow.  To be worshipped and praised by the immortals, I shall think about his good act of bestowing his love on me, so that I might be fit to be his devotee.

Arunachala Siva.

3232
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:22:05 AM »
Verse  4:

குன்றுகள் போற்றிரை யுந்தியந்தண் மணியார் தரமேதி
கன்றுடன் புல்கியா யம்மனைசூழ் கவினார் கலிக்காமூர்
என்றுண ரூழியும் வாழுமெந்தை பெருமா னடியேத்தி
நின்றுணர் வாரை நினையகில்லார் நீசர் நமன்றமரே.


Beautiful and cool pearls which have been pushed out by the waves which are like hills, being abundant.  In Kalikkāmūr where the herds of buffaloes combine with their calves and surround the houses, the great one who is our father and who is from that aeon the world knew the existence of the sun.  Continously praising his feet.
those who do not think highly about those who meditate on them feet are low people.
and they can be compared to the servants of Yama, god of death in respect of cruelty.

Arunachala Siva.

3233
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:19:05 AM »
Verse  3:

தூவிய நீர்மல ரேந்திவையத் தவர்க டொழுதேத்தக்
காவியி னேர்விழி மாதரென்றுங் கவினார் கலிக்காமூர்
மேவிய வீசனை யெம்பிரானை விரும்பி வழிபட்டால்
ஆவியுள் நீங்கல னாதிமூர்த்தி யமரர் பெருமானே.

Ladies whose eyes resemble the blue Nelumbo flowers, and the males of this world worship and praise the Lord holding in their hands flowers to scatter at his feet and water to bathe him if one worships with desire the chief who is our master and who resides in Kalikkāmūr which is always full of beauty. The Lord of primordial form, the chief of the immortals. will not leave the soul and will be always in it.

Arunachala Siva.

3234
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 09:15:48 AM »
Verse 2:

மைவரை போற்றிரை யோடுகூடிப் புடையே மலிந்தோதங்
கைவரை யால்வளர் சங்கமெங்கும் மிகுக்குங் கலிக்காமூர்
மெய்வரை யான்மகள் பாகன்றன்னை விரும்ப வுடல்வாழும்
ஐவரை யாசறுத் தாளுமென்பர் அதுவுஞ் சரதமே.

Having joined with the waves which are like the hills on which clouds settle,
the tides increasing by the side of the shore.  In Kalikkāmūr, where they waves heap conches on the shore, in every place, if one loves the Lord who has on half of his form the daughter of the king of the mountains. Wise people say that he will put an end to the mischief of the five senses that are in the body that too is certain.

Arunachala Siva.

3235
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:34:15 AM »
Tiruk Kalikkamur:

Verse 1:

மடல்வரை யின்மது விம்முசோலை வயல்சூழ்ந் தழகாருங்
கடல்வரை யோதங் கலந்துமுத்தஞ் சொரியுங் கலிக்காமூர்
உடல்வரை யின்னுயிர் வாழ்க்கையாய வொருவன் கழலேத்த
இடர்தொட ராவினை யானசிந்தும் மிறைவன் னருளாமே.


In Kalikkāmūr which is full of beauty as it is surrounded by fields and gardens where from the petals of flowers limitless honey is flowing, is Kalikkāmūr where the waves of the sea which are like mountains combine among themselves and pour forth pearls.
to praise the feet of the unequalled one who is the cause for the life of the soul within the body sufferings will not follow, twin acts, good and bad, will be destroyed;
one will receive God's grace.

Arunachala Siva.

3236
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:29:16 AM »
Verse 11:

பையர வம்விரி காந்தள்விம்மு பரிதிந் நியமத்துத்
தையலொர் பாக மமர்ந்தவனைத் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
பொய்யிலி மாலை புனைந்தபத்தும் பரவிப் புகழ்ந்தேத்த
ஐயுற வில்லை பிறப்பறுத்தல் அவலம் அடையாவே.


On Siva, who desired on one half a lady, and who dwells in Paritiniyamam where Malabar glory lily is thriving which blossoms like the hood of the cobra. If one praises singing Siva's glory in the second person, with the help of the garland of Tamizh verses, which do not contain any falsehood and adorned by Jnana Sambandhan, who had deep knowledge of Tamizh,  there is not the slightest doubt that they root out being born again, suffering will not go near them.

Padigam on Tirup Parithiniyamam completed.

Arunachala Siva.
 

3237
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:25:02 AM »
Verse 10:

கல்வள ராடையர் கையிலுண்ணுங் கழுக்க ளிழுக்கான
சொல்வள மாக நினைக்கவேண்டா சுடுநீ றதுவாடி
நல்வளை சோர நலங்கவர்ந்த நாதர்க் கிடம்போலும்
பல்வளர் முல்லையங் கொல்லைவேலிப் பரிதிந் நியமமே.

Devotees of Siva!  Let you not think that the wicked words of the Buddhists who dress themselves in the robe dyed in red ochre and Jains who hold in their hands bowl from which food is taken and devoured and who are like stake for impaling criminals, are having any substance. Bathing in well-burnt sacred ash, the place of the master who stole beauty to cause the good bangles to slip off from the hand, is Paritiniyamam which is surrounded by the forest tract where the Arabian jasmine which blossoms like teeth, is growing.

Arunachala Siva.

3238
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:21:11 AM »
Verse  9:

நாடினர் காண்கிலர் நான்முகனுந் திருமா னயந்தேத்தக்
கூடல ராடல ராகிநாளுங் குழகர் பலிதேர்வார்
ஏடலர் சோர வெழில்கவர்ந்த இறைவர்க் கிடம்போலும்
பாடல ராடல ராய்வணங்கும் பரிதிந் நியமமே.


Not being available to Brahma of four faces and Vishnu who could not see Siva, though they searched for him, and playing with them when they praised imploring Siva, obtaining alms daily assuming the form of a youth, the place of Siva who stole the beauty of cause the flowers with petals worn on the tresses of hair to fall down,
is Paritiniyanam, where devotees pay homage to Siva singing and dancing out of ecstasy.

Arunachala Siva.

3239
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:16:19 AM »
Verse  8:

ஆசடை வானவர் தானவரோ டடியா ரமர்ந்தேத்த
மாசடை யாதவெண் ணீறுபூசி மனைகள் பலிதேர்வார்
காசடை மேகலை சோரவுள்ளங் கவர்ந்தார்க் கிடம்போலும்
பாசடைத் தாமரை வைகுபொய்கைப் பரிதிந் நியமமே.

The devotees praise with desire along with demons and the celestial beings who approach Siva as their support, smearing himself with the white sacred ash which has not the slightest blackness, will obtain alms in the houses.  The place of the god who stole the mind, to cause the girdle worn on the waist set with gems, to slip off.
is Paritiniyanam where in the natural tanks the lotus flowers with green leaves are staying.

Arunachala Siva.

3240
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 15, 2017, 11:13:12 AM »
Verse  7:

பிறைவளர் செஞ்சடை பின்றயங்கப் பெரிய மழுவேந்தி
மறையொலி பாடிவெண் ணீறுபூசி மனைகள் பலிதேர்வார்
இறைவளை சோர வெழில்கவர்ந்த விறைவர்க் கிடம்போலும்
பறையொலி சங்கொலி யால்விளங்கும் பரிதிந் நியமமே.

The red matted locks, on which the crescent moon is waxing to shine on the back,
holding a big battle-axe, singing the Vedas with their proper accents, smearing himself with white sacred ash, obtains alms in the house, the place of the master who stole the beauty to cause the bangles worn on the wrist to slip off, is Paritiniyanam which is eminent by the sound of the drums and conches.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 3091