Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 3127
3226
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 01, 2017, 10:44:22 AM »
Verse  10:


தடக்கையா லெடுத்து வைத்துத் தடவரை குலுங்க வார்த்துக்
கிடக்கையா லிடர்க ளோங்கக் கிளர்மணி முடிகள் சாய
முடக்கினார் திருவி ரல்தான் முருகமர் கோதை பாகத்
தடக்கினா ரென்னையாளு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Siva in Atikai Vīraṭṭam, as Ravanan, who lifted the big mountain by this big hand and made it shake, was lying on the ground with roaring, when his sufferings were increasing bent with his toe to make the crowns set with shining gems to incline.
Siva restrained in one half a lady who had tresses of fragrance.

Padigam on Tiru Atikai Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.

3227
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 01, 2017, 10:39:17 AM »
Verse  9:


ஒன்றவே யுணர்தி ராகி லோங்காரத் தொருவ னாகும்
வென்றவைம் புலன்க டம்மை விலக்குதற் குரியீ ரெல்லாம்
நன்றவ னார ண ( ன் ) னு நான்முக னாடிக் காண்குற்
றன்றவர்க் கரியர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.

All of you who have qualified to get yourselves to prevent the five sense perceptions which you have subdued, from inflicting sufferings on you. If you realize him, by concentration, he will appear before you in Omkāram.  Siva is all good. The god Atikai Vīraṭṭaṉām was difficult to be seen by Vishnu and Brahma of four faces, on that day when they tried to see him by their efforts.

Arunachala Siva.

3228
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 01, 2017, 10:35:53 AM »
Verse  8:


எல்லியும் பகலு மெல்லாந் துஞ்சுவேற் கொருவர் வந்து
புல்லிய மனத்துக் கோயில் புக்கனர் காம னென்னும்
வில்லியங் கணையி னானை வெந்துக நோக்கி யிட்டார்
அல்லியம் பழன வேலி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


The unequaled Siva came to me and entered into my low mind, when I was sleeping always, both at night and day. He fixed his gaze on Manmatha who has a bow of sugarcane and five arrows of flowers are. The Lord is in Atikai Vīraṭṭam which is surrounded by fields in which water-lily flowers grow.

Arunachala Siva.

3229
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 01, 2017, 10:32:26 AM »
Verse 7:

நீதியா னினைசெய் நெஞ்சே நிமலனை நித்த மாகப்
பாதியா முமைதன் னோடும் பாகமாய் நின்ற வெந்தை
சோதியாய்ச் சுடர்வி ளக்காய்ச் சுண்ணவெண் ணீறதாடி
ஆதியு மீறு மானா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


My mind! Daily think of the spotless god.  Our father who was half with Uma who is also a half.  Being the light divine, being the lamp that always burns smearing himself with the fine powder of sacred ash, the god in Atikai Vīraṭṭam is the source and end of all things.

Arunachala Siva.

3230
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 01, 2017, 10:27:51 AM »
Verse 6:


வரிமுரி பாடி யென்றும் வல்லவா றடைந்தும் நெஞ்சே
கரியுரி மூட வல்ல கடவுளைக் காலத் தாலே
சுரிபுரி விரிகு ழ ( ல் ) லா டுடியிடைப் பரவை யல்குல்
அரிவையோர் பாகர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Early in life, my mind!  We approached Siva always to the best of our ability always singing Vari and Muri, the god who is able to cover himself an elephant skin.  (vari and muri are secondary melody-types). Siva in Atikai Vīraṭṭam has a half a lady having twisted curly and loosened tresses, a waist like the drum Tuṭi and broad sides.

Arunachala Siva.

3231
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 01, 2017, 10:07:32 AM »
Verse  5:

பத்தியா லேத்தி நின்று பணிபவர் நெஞ்சத் துள்ளார்
துத்தியைந் தலைய நாகஞ் சூழ்சடை முடிமேல் வைத்து
உத்தர மலையர் பாவை யுமையவ ணடுங்க வன்று
அத்தியி னுரிவை போர்த்தா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Siva in Atikai Vīraṭṭam dwells in the hearts of those who pay homage to and praise him, always with devotion.  Placing a five headed cobra which has spots on them on the matted locks, coiled into a crown which encircles and heads. Atikai Vīraṭṭaṉār covered himself with an elephant's  skin in that distant past, when Uma, the daughter of mountain in the North, trembled with fear.

Arunachala Siva.

3232
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 01, 2017, 10:03:51 AM »
Verse  4:

துருத்தியாங் குரம்பை தன்னிற் றொண்ணூற்றங் கறுவர் நின்று
விருத்திதான் றருக வென்று வேதனை பலவுஞ் செய்ய
வருத்தியால் வல்ல வாறு வந்துவந் தடைய நின்ற
அருத்தியார்க் கன்பர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.


In the body which is like the bellows, the ninety six realities which are staying there.
When they give pain, saying give us the means of livelihood, Siva in Atikai Vīraṭṭam bestows love on people who come to him with great avidity according to their capability making great efforts, very often.

Arunachala Siva.


3233
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 01, 2017, 10:00:25 AM »
Verse  3:


ஊனையே கழிக்க வேண்டி லுணர்மின்க ளுள்ளத் துள்ளே
தேனைய மலர்கள் கொண்டு சிந்தையுட் சிந்திக் கின்ற
ஏனைய பலவு மாகி யிமையவ ரேத்த நின்று
ஆனையி னுரிவை போர்த்தா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


People of this world!  Contemplate in your mind about Siva, if you want to be rid of the sufferings of birth, worshipping with beautiful flowers having honey.  Being many other things that you think about in your mind, being eternal to be praised by the celestial beings, who do not wink.  The god in Atikai Vīraṭṭam covered himself with an elephant's skin.

Arunachala Siva.

 

3234
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 01, 2017, 08:20:39 AM »
Verse  2:பாடினார் மறைக ணான்கும் பாயிருள் புகுந்தென் னுள்ளம்
கூடினார் கூட லால வாயிலார் நல்ல கொன்றை
சூடினார் சூடன் மேவிச் சூழ்சுடர் சுடலை வெண்ணீ
றாடினா ராடன் மேவி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


Siva sang all the four Vēdas with music.  He joined in my mind entering in the night of spreading darkness.  He is in the temple Ālavāy in Kūṭal, wore on his head Koṉṟai of good fragrance, desiring wearing that flower.  Siva in Atikai Vīraṭṭam performing dance in the cremation-ground which has brightness all round and bathed in the white sacred ash.

Arunachala Siva.

3235
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 30, 2017, 09:37:08 AM »
Tiru Adigai Veerasthanam:

Verse 1:


வெண்ணிலா மதியந் தன்னை விரிசடை மேவ வைத்து
உண்ணிலாப் புகுந்து நின்றங் குணர்வினுக் குணரக் கூறி
விண்ணிலார் மீயச் சூரார் வேண்டுவார் வேண்டி லார்க்கே
அண்ணியார் பெரிதுஞ் சேயா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


Placing the crescent moon, which sheds a white light to be united with the loosened matted locks, staying having entered into the mind to be permanent revealing himself to the soul which is intelligence itself. Siva is in Meeyachur, which reaches the sky by its fame.  He is near at hand to those who cherish him with love.  The god, Siva in Atigai Vīraṭṭam is very far away only to people who do not cherish him with love.

Arunachala Siva.

3236
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 30, 2017, 09:33:04 AM »
Verse 10:


தொண்டைகொப் பளித்த செவ்வாய்த் துடியிடைப் பரவை யல்குற்
கொண்டைகொப் பளித்த கோதைக் கோல்வளை பாக மாக
வண்டுகொப் பளித்த தீந்தேன் வரிக்கயல் பருகி மாந்தக்
கெண்டைகொப் பளித்த தெண்ணீர்க் கெடிலவீ ரட்ட னாரே.


When the lady who wears beautiful bangles, and adorns her hair dressing it in large coil on the head, has red lips like the fruit of the common creeper of the hedges, a small waist like the drum tapering in the middle and a waist like the sea.  He is the Lord in Vīraṭṭam on the bank of Keṭilam of clear water where a variety of fish by name Kaṅṭai is thriving and where the carp with lines drinks the sweet honey spat by the bees and becomes dispirited due to intoxication.

Padigam on Tiru Adigai Veerattam completed.

Arunachala Siva.


3237
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 30, 2017, 09:28:20 AM »
Verse  9:

பரவுகொப் பளித்த பாடல் பண்ணுடன் பத்த ரேத்த
விரவுகொப் பளித்த கங்கை விரிசடை மேவ வைத்து
இரவுகொப் பளித்த கண்ட ரேத்துவா ரிடர்க டீர்ப்பார்
அரவுகொப் பளித்த கைய ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

The devotees praise Siva by songs which are combined with melody types and are addressed to him in the second person.  Placing on his loosened matted locks, Ganga, in which many things are combined to stay there. He has a neck resembling night will remove the sufferings of devotees who praise him verse of this decade.  He wears on his hand a cobra as a bracelet. He is the god in Atikai Vīraṭṭam .

Arunachala Siva.

3238
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 30, 2017, 09:24:00 AM »
Verse 8:

நாகங்கொப் பளித்த கையர் நான்மறை யாய பாடி
மேகங்கொப் பளித்த திங்கள் விரிசடை மேலும் வைத்துப்
பாகங்கொப் பளித்த மாதர் பண்ணுடன் பாடி யாட
ஆகங்கொப் பளித்த தோளா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


Siva wears as bracelet a cobra, singing the four Vēdas, and placing the crescent moon which is hidden in the cloud and appears again very often, on the loosened matted locks, the lady who is on one half dances and sings melody types along with him.
It is Atigai Vīraṭṭaṉār who has shoulders extending from the body.

Arunachala Siva.

3239
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 30, 2017, 08:39:48 AM »
Verse  7:


சூலங்கொப் பளித்த கையர் சுடர்விடு மழுவாள் வீசி
நூலுங்கொப் பளித்த மார்பி னுண்பொறி யரவஞ் சேர்த்தி
மாலுங்கொப் பளித்த பாகர் வண்டுபண் பாடுங் கொன்றை
ஆலங்கொப் பளித்த கண்டத் ததிகைவீ ரட்ட னாரே.


Siva holds in his hand a trident, and flinging the weapon of a battle-axe which sheds luster,  joining a cobra of tiny spots in the chest which wears a sacred thread.
He has on one half-Vishnu, he is the Lord in Atikai Vīraṭṭāṉam, who has in his neck poison, and wears Koṉṟai flowers on which bees settle and hum like melody types.

Arunachala Siva.

3240
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 30, 2017, 08:36:09 AM »
Verse  6:


வணங்குகொப் பளித்த பாதம் வானவர் பரவி யேத்தப்
பிணங்குகொப் பளித்த சென்னிச் சடையுடைப் பெருமை யண்ணல்
சுணங்குகொப் பளித்த கொங்கைச் சுரிகுழல் பாக மாக
அணங்குகொப் பளித்த மேனி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.

The residents of heaven to praise in the second and third persons, the feet which deserve homage from all human beings, celestial beings and living beings. The great god who has on his head  intertwining matted locks, is the Lord in Atikai Vīrattam, who has a form from which beauty is flowing and having a lady of curly tresses, and breasts on which yellow beautiful spots spread.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 3127