Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 3200
3226
Tirup Pereyil:

Verse  1:

மறையும் ஓதுவர் மான்மறிக் கையினர்
கறைகொள் கண்ட முடைய கபாலியார்
துறையும் போகுவர் தூயவெண் ணீற்றினர்
பிறையுஞ் சூடுவர் பேரெயி லாளரே.Siva in Pēreyil chants the Vedas, holds in his hand a young deer. He holds in his hands a skull, thereby deriving the name, Kapāli, and has a neck in which there is poison.
He is well versed in all the branches of knowledge naturally.  He is omniscient, smears himself with spotless white sacred ash. He will wear a crescent moon.

Arunachala Siva.

3227
Verse  6:


மங்கை காணக் கொடார்மண மாலையை
கங்கை காணக் கொடார்முடிக் கண்ணியை
நங்கை மீரிடை மருதரிந் நங்கைக்கே
எங்கு வாங்கிக் கொடுத்தா ரிதழியே.


Siva will not give away the fragrant garland worn on the chest when Uma is watching it keenly.  He will not give the chaplet worn on the head, when Ganga is keenly seeing it.  Young girls of distinction!  From where did the Lord in Iṭaimarutu get the Koṉṟai flowers and give it only to this girl of distinction?  The girl who fell in love with the Lord got paleness of complexion due to love-sickness.  That color is spoken as Itaḻi, as Itaḻi Koṉṟai is pale yellow in color. How did the Lord give the Koṉṟai to this girl, without being noticed by Uma and Ganga?
 
Padigam on Tiru Itai Marutu completed - only 6 verses.

Arunachala Siva.

3228
Verse 5:

மண்ணை யுண்டமால் காணான் மலரடி
விண்ணை விண்டயன் காணான் வியன்முடி
மொண்ணை மாமரு தாவென்றென் மொய்குழல்
பண்ணை யாயமுந் தானும் பயிலுமே.

Vishnu who swallowed the earth could not see the lotus feet. Brahma could not see the broad head by flying, piercing through the sky. My daughter, who has dense tresses of hair says always along with her friends who play with her, bold and great Marutā.

Arunachala Siva.

3229
Verse  4:

துணையி லாமையில் தூங்கிருட் பேய்களோ
டணைய லாவ தெமக்கரி தேயெனா
இணையி லாவிடை மாமரு தில்லெழு
பணையி லாகமஞ் சொல்லுந்தன் பாங்கிக்கே.


As there are no other companions thinking that it would be difficult to while away the time, being in the company of the ghosts, in the dense darkness at the end of the world,  Siva will be explaining the meanings of the Agamam under the Marutam tree, which has grown in the great Iṭaimarutu, which has no equal, to his consort who is on one half.

Arunachala Siva.


3230
Verse  3:

வண்ட ணைந்தன வன்னியும் மத்தமும்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனை
எண்டி சைக்கு மிடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே.


When we say the Lord in Iṭaimarutu who is the refuge for people in the eight directions and who is the dancer who wears on his matted locks, coiled into a crown, leaves of Indian Mesquit and Dhatura flowers which are approached by bees.
All the accumulated karmas done in previous births will go away from us and get destroyed.

Arunachala Siva.


3231
Verse  2:


மனத்துள் மாயனை மாசறு சோதியை
புனிற்றுப் பிள்ளைவெள் ளைம்மதி சூடியை
எனக்குத் தாயையெம் மானிடை மருதனை
நினைத்திட் டூறி நிறைந்ததெ னுள்ளமே.


The deceitful person who stays in the mind, the spotless light, Siva who adorns his head with the just-risen white crescent moon.  My mother!  My mind became full thinking of our master who is in Iṭaimarutu when the thoughts spread about him.

Arunachala Siva.

3232
Tiru Itai Marutu -  (2)

Verse  1:

பறையி னோசையும் பாடலி னோசையும்
மறையி னோசையும் வைகு மயலெலாம்
இறைவ னெங்கள் பிரானிடை மருதினில்
உறையு மீசனை யுள்குமெ னுள்ளமே.

The sound produced by percussion instruments made to leather, the sound of vocal music, and the sound produced when the Vedas are chanted, stay on all the sides where they are permanent with the Chief.  My mind will think of Siva, our master who dwells in Iṭaimarutu.

Arunachala Siva.
3233
Verse  11:


முற்றி லாமதி சூடும் முதல்வனார்
ஒற்றி னார்மலை யாலரக் கன்முடி
எற்றி னார்கொடி யாரிடை மருதினைப்
பற்றி னாரைப் பற்றாவினை பாவமே.

The first cause, Siva, who wear on his head a crescent moon, gently pressed down the heads of demon Rāvaṇaṉ with the mountain. Karmas and sins will not catch hold of those who have as their support Iṭaimarutu belonging to Siva, who has on his flag the figure of a bull.

Padigam on Tiru Itai Marutu completed.

Arunachala Siva.


3234
Verse  10:

கனியி னுங்கட்டி பட்ட கரும்பினும்
பனிம லர்க்குழற் பாவைநல் லாரினும்
தனிமு டிகவித் தாளு மரசினும்
இனியன் தன்னடைந் தார்க்கிடை மருதனே.


The Lord in Iṭaimarutu is sweeter than fruits, than the jaggery that is got from sugar-cane, than the beautiful ladies who adorn their tresses of hair with cool flowers and those who rule over the whole world being the sole monarch, wearing a crown, to those who have approached him.

Arunachala Siva.

3235
Verse 9:


வேத மோதும் விரிசடை யண்ணலார்
பூதம் பாடநின் றாடும் புனிதனார்
ஏதந் தீர்க்கு மிடைமரு தாவென்று
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.

The chief with  spreading matted locks, who chants the Vedas.,the pure Siva who dances standing when the Bhutas sing. Our sins will become weak, if we praise the feet saying, the Lord in Iṭaimarutu who removes all sufferings. 

Arunachala Siva.

3236
Verse  8:


வெந்த வெண்பொடிப் பூசும் விகிர்தனார்
கந்த மாலைகள் சூடுங் கருத்தனார்
எந்தை யென்னிடை மருதினி லீசனைச்
சிந்தை யால்நினை வார்வினை தேயுமே.

Siva who is different from the world and smears himself with the well-burnt white holy ash, the chief who adorns himself with fragrant garlands, the Karmas of those who think of Siva in my Iṭaimarutu and our father in their minds, will become weak gradually.

Arunachala Siva.

3237
Verse  7:

விண்ணு ளாரும் விரும்பப் படுபவர்
மண்ணு ளாரும் மதிக்கப் படுபவர்
எண்ணி னார்பொழில் சூழிடை மருதினை
நண்ணி னாரைநண் ணாவினை நாசமே.


Siva is liked by the celestial beings, who are in heaven and is held in high esteem by the people of this world.  He is in the thoughts of all.  The evils that are the result of Karmas will not approach those who reach Iṭaimarutu surrounded by gardens, they will be destroyed.

Arunachala Siva.

3238
Verse  6:

ஏற தேறு மிடைமரு தீசனார்
கூறு வார்வினை தீர்க்குங் குழகனார்
ஆறு செஞ்சடை வைத்த அழகனார்
ஊறி யூறி யுருகுமெ னுள்ளமே.

Siva in Iṭaimarutu who rides on a bull, the youth who removes the karmas of those who praise him on behalf of the beautiful god who placed on his red matted locks, the river Ganga, steeped in thoughts about him my heart will melt.

Arunachala Siva.

3239
Verse 5:

வண்ட ணைந்தன வன்னியுங் கொன்றையும்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனார்
எண்டி சைக்கு மிடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே.

The dancer who has adorned his matted locks, coiled into a crown with Koṉṟai flowers and Indian Mesquit leaves on which bees settle!  If we say, Lord in Iṭaimarutu who is the master for the eight directions!  Our accumulated karmas done in previous births will lose their grip on us and will be destroyed completely.  (This verse is found in the next Tirukkuṟuntokai with slight changes.)

Arunachala Siva.


3240
Verse 4:


இம்மை வானவர் செல்வம் விளைத்திடும்
அம்மை யேற்பிற வித்துயர் நீத்திடும்
எம்மை யாளு மிடைமரு தன்கழல்
செம்மை யேதொழு வார்வினை சிந்துமே.

The feet of Siva in Iṭaimarutu who admits us as his protege, will give us in this birth itself the riches of the celestial beings.  They will remove the sufferings of being born in the next world. They will destroy the karmas of those who worship them in the proper manner.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 3200