Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 2905
3211
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:44:57 AM »
Verse  19:


சேரர் பெருமான் தொழக்கண்டு
    சிந்தை கலங்கி முன்வணங்கி
யார்என் றடியே னைக்கொண்ட
    தடியேன் அடிவண் ணானென்னச்
சேரர் பிரானு மடிச்சேரன்
    அடியேன் என்று திருநீற்றின்
வார வேடம் நினைப்பித்தீர்
    வருந்தா தேகும் எனமொழிந்தார்.


Adored by the Chera King, the bewildered washer-man
Hailed the king and said: "My lord, who am I
That you should do so? I am your servant,
Your washer-man." Hearing this the king said:
"I am Chera, the servitor; you reminded us
Of the lovable guise of the holy ash;
Well, you may proceed untouched by grief."   

Arunachala Siva.


3212
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:41:50 AM »
Verse  18:


மழையிற் கரைந்தங் குவரூறி
    மேனி வெளுத்த வடிவினால்
உழையிற் பொலிந்த திருக்கரத்தார்
    அடியார் வேடம் என்றுணர்ந்தே
இழையிற் சிறந்த வோடைநுதல்
    யானைக் கழுத்தி னின்றிழிந்து
விழைவிற் பெருகுங்காதலினால்
    விரைந்து சென்று கைதொழுதார்.


As the fuller's earth soaked by rain dripped
Down his person making it white, he thought it
To be the habit of a devotee of the Lord
Whose hand sports an antelope; he descended
Down from the neck of the decked royal tusker,
And in loving devotion and increasing ardor,
Folded his hands in all haste.

Arunachala Siva.

3213
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:38:28 AM »
Verse  17:


தம்பி ரானார் கோயில்வலங்
    கொண்டு திருமுன் தாழ்ந்தெழுந்து
கும்ப யானை மேல்கொண்டு
    கொற்றக் குடையும் சாமரையும்
நம்பும் உரிமை யவர்தாங்க
    நலங்கொள் நகர்சூழ் வலங்கொள்வார்
மொய்ம்பில் உவரின் பொதிசுமந்தோர்
    வண்ணான் முன்னே வரக்கண்டார்.


Then he circumambulated the Lord?s shrine, came
Before His presence, prostrated there,
Rose up and moved out; he mounted the royal tusker;
The trusted retinue held aloft the white parasol
And waved chamaras; as he thus came round
The city in procession he beheld a washer-man
With a bundle of fuller's earth on his shoulders,
Come before him.   


Arunachala Siva.

3214
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:35:43 AM »
Verse  16:


உரிமை நாளில் ஓரைநலன்
    எய்த மிக்க வுபகரணம்
பெருமை சிறக்க வேண்டுவன
    வெல்லாம் பிறங்க மங்கலஞ்செய்
திருமை யுலகுக் கொருமைமுடி
    கவித்தார் எல்லா வுயிருமகிழ்
தரும நிலைமை யறிந்துபுவி
    தாங்குங் கழறிற் றறிவார்தாம்.   


On the appointed day, during the goodly hora,
All things needed for the coronation were splendrously
Arranged and all auspicious rites were duly
Performed; Kazharitru Arivaar who knew well
That piety which could cause all lives--animate
And inanimate--, thrive in happiness, wore that crown
By which he could rule both earth and heaven.

Arunachala Siva.

3215
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:31:05 AM »
Verse  15:


ஆன அருள்கொண் டஞ்சலிசெய்
    திறைஞ்சிப் புறம்போந் தரசளித்தல்
ஊன மாகுந் திருத்தொண்டுக்
    கெனினும் உடையா னருளாலே
மேன்மை மகுடந் தாங்குதற்கு
    வேண்டும் அமைச்சர்க் குடன்படலும்
மான அமைச்சர் தாம்பணிந்துஅவ்
    வினைமேற் கொண்டு மகிழ்ந்தெழுந்தார்.

He adored the Lord that blessed him thus and moved
Out; though wielding the scepter was injurious
To divine servitorship, yet by reason of the grace
Granted by the Lord, he expressed his assent
To the minister who requested him to wear the lofty crown;
Then the ministers fell at his feet. And proceeded
To arrange for the coronation.   


Arunachala Siva.

3216
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:28:08 AM »
Verse  14:


மேவும் உரிமை அரசளித்தே
    விரும்பு காதல் வழிபாடும்
யாவும் யாருங் கழறினவும்
    அறியும் உணர்வும் ஈறில்லாத்
தாவில் விறலுந் தண்டாத
    கொடையும் படைவா கனம்முதலாம்
காவல் மன்னர்க் குரியனவும்
    எல்லாங் கைவந் துறப்பெற்றார்.

He was blessed with the right to reign,
Poised in devotion and love to the worship of the Lord,
An ability to con all that is uttered by mankind
As well as the world of sub-human species,
Endless and peerless success in all undertakings,
Limitless munificence and all regal splendor
Such as army, cars and mounts needed for a king,
To rule the worldArunachala Siva.

3217
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:24:14 AM »
Verse  13:


இன்பம் பெருகுந் திருத்தொண்டுக்
    கிடையூ றாக இவர்மொழிந்தார்
அன்பு நிலைமை வழுவாமை
    அரசு புரக்கும் அருளுண்டேல்
என்பும் அரவும் புனைந்தாரை
    இடைபெற் றறிவே னெனப்புக்கு
முன்பு தொழுது விண்ணப்பம்
    செய்தார் முதல்வர் அருளினால்.


He mused thus: "What these ministers drive at, will be
An impediment to my servitorship, the source
Of ever-increasing joy; to know if I am to be
Blessed with the divine grace of reigning,
Without deviating from the way of devotion to Siva,
I will await the time to divine the will of the Lord
Whose jewels are bones and snakes."
Thus resolved he moved into the temple and prayed;
Then by the grace of Grace,

Arunachala Siva.3218
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:20:48 AM »
Verse  12:


எய்தி யவர்தம் எதிரிறைஞ்சி
    இருந்தண் சாரல் மலைநாட்டுச்
செய்தி முறைமை யால்உரிமைச்
    செங்கோல் அரசு புரிவதற்கு
மைதீர் நெறியின் முடிசூடி
    யருளு மரபால் வந்ததெனப்
பொய்தீர் வாய்மை மந்திரிகள்
    போற்றிப் புகன்ற பொழுதின்கண்.

The truthful ministers who could quell falsity,
Came before his presence and paid obeisance to him;
Unto him they made their submission thus:
"According to the flawless tradition, the right
To get crowned and wield the righteous scepter
Over the Malai Naadu rich in cool hill-scapes,
Is yours." When thus hailed by them,

Arunachala Siva.3219
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:50:36 AM »
Verse  11:

சோலைமிக்க தண்வயல் சூழ் சோபுரமே யவனைச்
சீலமிக்க தொல்புகழார் சிரபுரக்கோன் நலத்தான்
ஞாலமிக்க தண்டமிழான் ஞானசம்பந்தன் சொன்ன
கோலமிக்க மாலைவல்லார் கூடுவர்வா னுலகே.

On Siva who is in Chōpuram surrounded by a large number of cool fields and gardens,
those ho are able to recite the exceedingly beautiful garlands of Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, who has good knowledge of refined Tamizh which is superior to others in this world, who has good qualities, who is the chief of Sirapuram which has ancient fame born out of good conduct, will reach heaven.

Padigam on Tiruch Chopuram concluded.

Arunachala Siva.


3220
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:46:56 AM »
Verse  10:


புத்தரோடு புன்சமணர் பொய்யுரையே யுரைத்துப்
பித்தராகக் கண்டுகந்த பெற்றிமையென் னைகொலாம்
மத்தயானை யீருரிவை போர்த்துவளர் சடைமேல்
துத்திநாகஞ் சூடினானே சோபுரமே யவனே.

Siva who wore a cobra of spots on the growing matted locks, covering yourself with a skin of a frenzied elephant wet with blood? What is the reason for the nature of being pleased to make the Buddhists and low Jains, falsehood only and thereby becoming mad people?

Arunachala Siva.


3221
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:44:50 AM »
Verse  9:

விடங்கொணாக மால்வரையைச் சுற்றிவிரி திரைநீர்
கடைந்தநஞ்சை யுண்டுகந்த காரணமென் னைகொலாம்
இடந்துமண்ணை யுண்டமாலு மின்மலர்மே லயனும்
தொடர்ந்துமுன்னங் காணமாட்டாச் சோபுரமே யவனே.


மண்ணுலகை அகழ்ந்து உண்ட திருமாலும், இனிய தாமரை மலர்மேல் விளங்கும் பிரமனும், முற்காலத்தே உன்னைத் தொடர்ந்து அடிமுடி காணமாட்டாராய் நின்றொழியத் திருச்சோபுரத்தில் மேவி விளங்கும் இறைவனே! தேவர்கள் விடத்தையுடைய வாசுகி என்னும் பாம்பை மந்தரம் என்னும் பெரிய மலையைச் சுற்றிக் கட்டி, விரிந்த அலைகளையுடைய கடல்நீரைக் கடைந்தபோது, அத னிடை எழுந்த நஞ்சை உண்டு மகிழ்தற்குக் காரணம் என்னையோ?


(Tamizh translation is only available.)

Arunachala Siva.

3222
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:41:27 AM »
Verse  8:


விலங்கலொன்று வெஞ்சிலையாக் கொண்டுவிற லரக்கர்
குலங்கள்வாழு மூரெரித்த கொள்கையிதென் னைகொலாம்
இலங்கைமன்னு வாளவுணர் கோனையெழில் விரலால்
துலங்கவூன்றி வைத்துகந்தாய் சோபுரமே யவனே.

You were pleased to fix firmly one beautiful toe to make the King of the demons, who lived in Lanka, to be agitated; what is the reason for the idea of burning the dwelling places of the tribes of the victorious demons with the help mountain improvised into a cruel bow?

Arunachala Siva.

3223
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:37:45 AM »
Verse  7:குற்றமின்மை யுண்மைநீயென் றுன்னடியார் பணிவார்
கற்றகேள்வி ஞானமான காரணமென் னைகொலாம்
வற்றலாமை வாளரவம் பூண்டயன்வெண் டலையில்
துற்றலான கொள்கையானே சோபுரமே யவனே.Siva who has an idea of eating from the white skull of Brahman, adorning yourself with a dried tortoise shell and a cruel cobra, your devotees will bow before you thinking that you are the good qualities and faults.
What is the reason for yourself shining as the education, listening to words of wisdom spoken by learned men, and spiritual wisdom for those devotees?


Arunachala Siva.

3224
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:34:26 AM »
Verse  6:


கொன்னவின்ற மூவிலைவேற் கூர்மழுவாட் படையன்
பொன்னைவென்ற கொன்றைமாலை சூடும்பொற்பென் னைகொலாம்
அன்னமன்ன மென்னடையாள் பாகமமர்ந் தரைசேர்
துன்னவண்ண ஆடையினாய் சோபுரமே யவனே.


Siva who has a man`s loin-cloth which is bright in color, and desiring on one half a lady who has gentle gait like the swan?  Holding a trident of three blades which has greatness, what is the reason for appearing elegant by wearing a garland of Koṉṟai which is superior to gold in color?


Arunachala Siva.3225
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 23, 2016, 10:31:28 AM »
Verse  5:

நாற்றமிக்க கொன்றைதுன்று செஞ்சடைமேன் மதியம்
ஏற்றமாக வைத்துகந்த காரணமென் னைகொலாம்
ஊற்றமிக்க காலன் றன்னை யொல்கவுதைத் தருளி
தோற்றமீறு மாகிநின்றாய் சோபுரமே யவனே.

Kicking the god of death who is very enthusiastic in his duty, to grow weak.
you were permanent, being the beginning and end of all things.
What is the reason for placing on the red matted locks in which Koṉṟai flowers of strong fragrance are close, a crescent moon to grant it distinction, and feeling happy on account of that?

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 2905