Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 3061
3211
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:12:46 AM »
Verse  9:

சேணியலு நெடுமாலுந் திசைமுகனுஞ் செருவெய்திக்
காணியல்பை யறிவிலராய்க் கனல்வண்ண ரடியிணைக்கீழ்
நாணியவர் தொழுதேத்த நாணாமே யருள்செய்து
பேணியவெம் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Vishnu who grew tall to touch the sky to measure the sky and Brahma who has four faces one for each quarter, fighting with each other, with out being able to see the nature of Siva which can be easily seen for devotees.  Our god Siva loved them, granting his grace without their feeling shame when they worshipped with joined hands and praised him, feeling shameful when they stood under the feet of Siva, whose color is like fire.  He will not leave Peruvēlūr.

Arunachala Siva,


3212
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:08:52 AM »
Verse  8:


எரியார்வேற் கடற்றானை யிலங்கைக்கோன் றனைவீழ
முரியார்ந்த தடந்தோள்க ளடர்த்துகந்த முதலாளர்
வரியார்வெஞ் சிலைபிடித்து மடவாளை யொருபாகம்
பிரியாத பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


The chief who became great by pressing down the big shoulders which were very strong, to make the King of Lanka who had an army as extensive as the sea and has a Spear spitting fire to fall under the mountain.  The great god, Siva who is never separated from a lady who is on one half, and holding a cruel bow with bands,
will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.

3213
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:05:00 AM »
Verse 7:


மறப்பிலா வடிமைக்கண் மனம்வைப்பார் தமக்கெல்லாம்
சிறப்பிலார் மதிலெய்த சிலைவல்லா ரொருகணையால்
இறப்பிலார் பிணியில்லார் தமக்கென்றும் கேடிலார்
பிறப்பிலாப் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Siva is the eminent abode of refuge to those who think of bondage without forgetting.
He is able to handle the bow from which he discharged a single arrow on the forts.
He has no death. He has no diseases, has no damage to him;  The god who has no birth, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.

3214
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 09:00:47 AM »
Verse  6:


விரித்தார்நான் மறைப்பொருளை யுமையஞ்ச விறல்வேழம்
உரித்தாரா முரிபோர்த்து மதின்மூன்று மொருகணையால்
எரித்தாரா மிமைப்பளவி லிமையோர்க டொழுதிறைஞ்சப்
பெருத்தாரெம் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Siva expounded the meaning of the four Vedas. Uma to be seized with fear flayed the skin of an elephant,  formerly victorious, burnt with a single arrow all the three forts.
The celestial beings who do not wink, to worship him with joined hands and pay homage.  Our great god assumed a big form in the short time taken for winking.
He will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.


3215
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:57:18 AM »
Verse  5:


விழையாதார் விழைவார்போல் விகிர்தங்கள் பலபேசிக்
குழையாதார் குழைவார்போற் குணநல்ல பலகூறி
அழையாவு மரற்றாவு மடிவீழ்வார் தமக்கென்றும்
பிழையாத பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


People who do not sincerely desire but pretend like those who desire speaking words at variance with their intentions - people who hears do not melt and talk about many good qualities like people whose hearts really melt, the great god who does not fail to grant his grace to those who fall at his feet uttering a loud cry bewailing.
He will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.3216
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:53:03 AM »
Verse  4:


இறைக்கொண்ட வளையாளோ டிருகூறா யொருகூறு
மறைக்கண்டத் திறைநாவர் மதிலெய்த சிலைவலவர்
கறைக்கொண்ட மிடறுடையர் கனல்கிளருஞ் சடைமுடிமேல்
பிறைக்கொண்ட பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Being two halves have been united with a lady who wears bangles on her wrist. In one-half, he has a eminent tongue with which he chants Vēdas from his neck.
Capable god who discharged an arrow on the forts, has a neck in which poison is staying. The great god who placed a crescent moon on the matted locks, coiled into a crown and which is shining like fire, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.


3217
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:49:57 AM »
Verse  3:


குணக்குந்தென் றிசைக்கண்ணுங் குடபாலும் வடபாலும்
கணக்கென்ன வருள்செய்வார் கழிந்தோர்க்கு மொழிந்தோர்க்கும்
வணக்கம்செய் மனத்தராய் வணங்காதார் தமக்கென்றும்
பிணக்கஞ்செய் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.

Siva will bestow his grace equally without partiality to people in the east, south, west and north.  Being people who pay obeisance mentally to persons who left this world and others. The god who in apparent opposition always to those who do not pay homage to him, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.3218
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:46:41 AM »
Verse  2:


கருமானி னுரியுடையர் கரிகாட ரிமவானார்
மருமானா ரிவரென்று மடவாளோ டுடனாவர்
பொருமான விடையூர்வ துடையார்வெண் பொடிப்பூசும்
பெருமானார் பிஞ்ஞகனார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


He wears as dress the skin of the black antelope.  He dwells in the scorched cremation ground, is always united with a lady, to be praised by people as the son-in-law of Himavaṉ, in both the words are honorific plural suffixes in the third person.  He has eminent and fighting bull on which he rides.  The great god who smears himself with white sacred ash will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.


3219
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:31:34 AM »
Tirup Peruvelur:

Verse  1:


அண்ணாவுங் கழுக்குன்று மாயமலை யவைவாழ்வார்
விண்ணோரு மண்ணோரும் வியந்தேத்த வருள்செய்வார்
கண்ணாவா ருலகுக்குக் கருத்தானார் புரமெரித்த
பெண்ணாணாம் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.

Siva dwells in the hills Aṇṇā and Kaḻukkuṉṟu.  Will grant his grace when the residents of heaven and people of this earth praise him with wonder.  Is the eye to the people of the world.  Is the object to the people of this world, Siva who is both two halves one male and the other female in one body and who burnt the cities, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.

3220
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:26:36 AM »
Verse  11:

செந்தண்பூம் புனல்பரந்த செங்காட்டங் குடிமேய
வெந்தநீ றணிமார்பன் சிறுத்தொண்ட னவன்வேண்ட
அந்தண்பூங் கலிக்காழி யடிகளையே யடிபரவும்
சந்தங்கொள் சம்பந்தன் றமிழுரைப்போர் தக்கோரே.


At the request of Siṟuttoṇṭaṉ who smears on his chest well-burnt by ash and who dwells in Cheṅkāṭṭaṅkuṭi where cool water of red color spreads.  Those people who recite the Tamizh verses of Sambandhan, who has the nature of praising only the god in Sirkazhi, of great bustle which has beautiful and cool flowers.

Padigam on Tiruch Chenkattangudi completed.

Arunachala Siva.3221
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:25:24 AM »
Verse  10:

Not available.

Arunachala Siva.

3222
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:22:00 AM »
Verse  9:


நறப்பொலிபூங் கழிக்கான னவில்குருகே யுலகெல்லாம்
அறப்பலிதேர்ந் துழல்வார்க்கென் னலர்கோட லழகியதே
சிறப்புலவான் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
பிறப்பிலிபேர் பிதற்றிநின் றிழக்கோவெம் பெருநலமே.


The crane which is always in the sea-shore garden by the side of the backwater in which flowers eminent by their honey, blossom!  Is it nice on the part Siva who wanders, begging alms given out of charity throughout the world, to take upon himself the reproach which is the result of the slander indulged in by women folk about me?
shall we lose our great beauty by prattling the names of Siva who does not know birth and who dwells in Seṅkāṭṭāṅkuṭi, the native place of Siṟuttoṇtaṉ, the eminent erudite scholar.

Arunachala Siva.

3223
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:18:25 AM »
Verse  8:

கூரார லிரைதேர்ந்து குளமுலவி வயல்வாழும்
தாராவே மடநாராய் தமியேற்கொன் றுரையீரே
சீராளன் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
பேராளன் பெருமான்ற னருளொருநாட் பெறலாமே.


The duck that lives in the fields after wandering in the tank searching for its prey of Aral fish found in plenty!  Beautiful crane! Will you not speak one word to me who feels lonely!  I can receive the grave of the Lord who has great fame, and who dwells with desire in Seṅkāṭṭaṅkuṭi, the native place of Siṟuttoṅṭaṉ who is the father of Seerāḷaṉ.

Arunachala Siva.3224
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:14:59 AM »
Verse  7:


கருவடிய பசுங்கால்வெண் குருகேயொண் கழிநாராய்
ஒருவடியா ளிரந்தாளென் றொருநாட்சென் றுரையீரே
செருவடிதோட் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
திருவடிதன் திருவருளே பெறலாமோ திறத்தவர்க்கே.


The white stork which has green legs and black feet!  Crane which lives in the bright back-water!  Will you not tell going near, Siva at least on one day the devotee who is a lady besought your grace?  Is it possible to receive the eminent grace of the deity who dwells with desire in Seṅgāṭṭaṅkuṭi, the native place of Siṟuttoṅṭaṉ who has shoulders with good training in wars.

Arunachala Siva.


3225
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:11:16 AM »
Verse  6:


குறைக்கொண்டா ரிடர்தீர்த்தல் கடனன்றே குளிர்பொய்கைத்
துறைக்கெண்டை கவர்குருகே துணைபிரியா மடநாராய்
கறைக்கண்டன் பிறைச்சென்னிக் கணபதீச்  சரமேய
சிறுத்தொண்டன் பெருமான்சீ ரருளொருநாட் பெறலாமே.


The crane which preys on the Keṇṭai fish available in the ghats of the cool natural tanks, with avidity!  The young crane which is not separated from its mate!
Is it not your duty to remove the afflictions of those who are aggrieved?
Is it possible to receive the eminent grace of the Lord who is worshipped by Siṟuttoṇtaṉ, and who is in Gaṇapaticcaram, who has a black neck and a crescent moon on his head?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 3061