Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 3147
3211
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 10:12:47 AM »
Tiruk Kurukkai Veerasthanam:

Verse  1:


ஆதியிற் பிரம னார்தா மர்ச்சித்தா ரடியி ணைக்கீழ்
ஓதிய வேத நாவ ருணருமா றுணர லுற்றார்
சோதியுட் சுடராய்த் தோன்றிச் சொல்லினை யிறந்தார் பல்பூக்
கோதிவண் டறையுஞ்சோலைக் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Brahma performed worship at the feet of the Lord, by scattering flowers and uttering his names at the beginning of creation.  Siva understood it so that Brahma who chanted the Vedas can be conscious of it.  The Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam which has gardens where the bees hum with great noise, having worked through many flowers for gathering honey appearing as the light of happiness in the effulgent light of spiritual illumination,  he transcends words that try to describe him.

Arunachala Siva.


3212
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 10:07:54 AM »
Verse 10:

திண்டிற லரக்க னோடிச் சீகயி லாயந் தன்னை
எண்டிற லிலனு மாகி யெடுத்தலு மேழை யஞ்ச
விண்டிறல் நெரிய வூன்றி மிகக்கடுத் தலறி வீழப்
பண்டிறல் கேட் டுகந்த பரமராப் பாடி யாரே.


When the demoṉ of great strength but who had no power to think about his action, lifted Siva Kailash, when Uma was frightened, pressing him to break his bones by leaving their position, the superior Lord who heard the melodies of seven notes and those of less numbers of notes when he fell down roaring with great anger, is in Appāṭi.

Padigam on Tiru Appati concluded.

Arunachala Siva.

3213
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 10:02:55 AM »
Verse  9:


ஆரழ லுருவ மாகி யண்டமேழ் கடந்த வெந்தை
பேரொளி யுருவி னானைப் பிரமனு மாலுங் காணாச்
சீரவை பரவி யேத்திச் சென்றடி வணங்கு வார்க்குப்
பேரரு ளருளிச் செய்வார் பேணுமாப் பாடி யாரே.


Our father who transcended the worlds, assuming a form of fire of unbearable heat,
who has a form of very great effulgence, which could not be found by Brahma and Vishnu, Siva who is in Appāṭi desiring it, will bestow the true spiritual wisdom on those who bow before his feet, going to him and praising his fame in the second person and in the third person.

Arunachala Siva.


3214
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 09:59:13 AM »
Verse  8:


மயக்கமாய்த் தெளிவு மாகி மால்வரை வளியு மாகித்
தியக்கமா யொருக்க மாகிச் சிந்தையு ளொன்றி நின்று
இயக்கமா யிறுதி யாகி யெண்டிசைக் கிறைவ ராகி
அயக்கமா யடக்க மாய வைவராப் பாடி யாரே.

Being mental delusion and clarity of mind being the big mountain and the air, being faintness and concentration of mind, being united with the mind, being movement and the end, being the guardian deities of the eight quarters, the god who is in Appāṭi is the five senses which can shake one and are under self-control.

Arunachala Siva.

3215
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 09:54:42 AM »
Verse  7:

உள்ளுமாய்ப் புறமு மாகி யுருவுமா யருவு மாகி
வெள்ளமாய்க் கரையு மாகி விரிகதிர் ஞாயி றாகிக்
கள்ளமாய்க் கள்ளத் துள்ளார் கருத்துமா யருத்த மாகி
அள்ளுவார்க் கள்ளல் செய்திட் டிருந்தவாப் பாடி யாரே.


Being interior and exterior, being private and public,  having a form and being formless, being the floods and the banks that restrain it, being the moon and the sun,
being the deception and being in the midst of deception and being the ideas and the meaning of those ideas, Siva in Appāṭi is there to give to fill up the hollow of the hand who want to carry away in large quantities. 

Arunachala Siva.

3216
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 09:50:55 AM »
Verse  6:


வன்னிவா ளரவு மத்த மதியமு மாறுஞ் சூடி
மின்னிய வுருவாஞ் சோதி மெய்ப்பொருட் பயனு மாகிக்
கன்னியோர் பாக மாகிக் கருதுவார் கருத்து மாகி
இன்னிசை தொண்டர் பாட விருந்தவாப் பாடி யாரே.


Having adorned his head with leaves of Vaṉṉi, cruel, Dhatura flowers, crescent moon and a river.  Having a bright from that shines like lightning, and the ultimate wisdom,
having a maiden on one half, and being the ideas that take shape in the minds of those who meditate on him.  The god in Appāṭi is there for the devotees to sing sweet music.

Arunachala Siva.

3217
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 09:46:17 AM »
Verse  5:


சிந்தையுந் தெளிவு மாகித் தெளிவினுட் சிவமு மாகி
வந்தநற் பயனு மாகி வாணுதல் பாக மாகி
மந்தமாம் பொழில்கள் சூழ்ந்த மண்ணித் தென்கரைமேன் மன்னி
அந்தமோ டளவி லாத வடிகளாப் பாடி யாரே.


Pondering over after listening to religious instructions and getting clarity of mind,
being Sivam in the clear knowledge, being the good benefits accruing from that and being one half a lady with a bright forehead, situated permanently on the southern bank of the river Maṇṇi surrounded by gardens where the balmy southern breeze blows, the god who is without end and measurement is in Appati.

Arunachala Siva.

3218
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 09:35:18 AM »
Verse 4:

அண்டமா ரமரர் கோமா னாதியெம் மண்ணல் பாதம்
கொண்டவன் குறிப்பி னாலே கூப்பினான் றாப ரத்தைக்
கண்டவன் றாதை பாய்வான் காலற வெறியக் கண்டு
சண்டியார்க் கருள்கள் செய்த தலைவராப் பாடி யாரே.

Santēesan, heaped the sand in the river, Maṇṇi as Siva Lingam, according to the inner thought of Siva, having in his mind the feet of our chief, the origin of all things, the chief of the immortals living in several universe. On seeing that, he cut off completely the leg of his father who saw the worship and flew into a rage and kicked it.  The chief who bestowed many kinds of his grace on Danti is in Āppāṭi.  The Lord appointed him as the leader of his devotees, granted him the food he ate the dress he wore, the flowers that he adorned on his body and the position of Santeesan.  (Āppāṭi is the place where Saṇṭeeasar daily worshiped an improvised Siva Liṅgam and poured milk he got from cows that he undertook to graze).


Arunachala Siva.
3219
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 09:30:12 AM »
Verse  3:


எண்ணுடை யிருக்கு மாகி யிருக்கினுட் பொருளு மாகிப்
பண்ணொடு பாட றன்னைப் பரவுவார் பாங்க ராகிக்
கண்ணொரு நெற்றி யாகிக் கருதுவார் கருத லாகாப்
பெண்ணொரு பாக மாகிப் பேணுமாப் பாடி யாரே.


Siva is the Rig, the first among the Vedas which has worthy ideas. He is the inner hidden meaning of that first Veda.  Being always by the side of those who praise him,
with the melodies and songs set to them, he has one eye on the forehead.  He is in Appāṭi, which he desires, being one half a lady which form is beyond the comprehension of those who can comprehend all other things.

Arunachala Siva.


3220
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 09:20:57 AM »
Verse  2:


ஆதியு மறிவு மாகி யறிவினுட் செறிவு மாகிச்
சோதியுட் சுடரு மாகித் தூநெறிக் கொருவ னாகிப்
பாதியிற் பெண்ணு மாகிப் பரவுவார் பாங்க ராகி
வேதியர் வாழுஞ் சேய்ஞல் விரும்புமாப் பாடி யாரே.


Being the origin of all things, being Siva Jnanam, being Siva Jnana Yogam, being Apara Jnanam and Para Jnanam, (para jnanam and apara jnanam knowledge of Sastras.  Para J?āṉam - knowledge of god the unequaled one who shows the pure path.  Being one half a lady it denotes the form of being half male and half female being always by the side of those who praise.) Siva is in Appāti, who is desirous of Seinjalur,  where Brahmins live in large numbers.

Arunachala Siva.

3221
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 25, 2017, 10:15:31 AM »
Tiru Appati:

Verse 1:


கடலக மேழி னோடும் பவனமுங் கலந்த விண்ணும்
உடலகத் துயிரும் பாரு மொள்ளழ லாகி நின்று
தடமலர்க் கந்த மாலை தண்மதி பகலு மாகி
மடலவிழ் கொன்றை சூடி மன்னுமாப் பாடி யாரே.


Being himself the seven oceans, the air, the space that pervades everywhere, the life in the bodies of all beings, and the bright fire,  and the cool moon, the fragrant garland made from big flowers, and the sun, Siva who stays permanently in Āppāti, is the one who wears Koṉṟai flowers whose petals are unfolded.


3222
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 25, 2017, 10:09:07 AM »
Verse  10:


கற்றனன் கயிலை தன்னைக் காண்டலு மரக்க னோடிச்
செற்றவ னெடுத்த வாறே சேயிழை யஞ்ச வீசன்
உற்றிறை யூன்றா முன்ன முணர்வழி வகையால் வீழ்ந்தான்
மற்றிறை யூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


The demon, running towards Kailash, belonging to Siva, who learnt the Vedas with the proper intentions, as soon as he saw it, by the manner by which he lifted it with enmity, as Uma wearing beautiful ornaments feared, fell down as his consciousness was destroyed even before Siva fixed his toe firmly.  If the Lord had fixed his toe very firmly...see 1st verse.

All the ten verses tell the episode of Ravanan, as they are about Kailash.

Padigam on Tiruk Kailayam (Holy Kailash( completed.

Arunachala Siva.

3223
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 25, 2017, 10:04:47 AM »
Verse  9:


கரியத்தான் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையைப் பற்றி
இரியத்தா னெடுத்தி டல்லு மேந்திழை யஞ்ச வீசன்
நெரியத்தா னூன்றா முன்ன நிற்கிலா தலறி வீழ்ந்தான்
மரியத்தா னூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


Ravanan, with red eyes was scorched, as he lifted the beautiful Kailash, catching hold of it, the beings living there to flee in several directions  when the beautiful lady decked with jewels, feared. He fell down roaring without being able to stand, even before Siva fixed his toe to crush him.  If he had fixed firmly to cause death to him...
see 1st verse.

Arunachala Siva.
3224
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 25, 2017, 09:59:38 AM »
Verse  8:

கடியவன் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையை யோடி
வடிவுடை மங்கை யஞ்ச வெடுத்தலு மருவ நோக்கிச்
செடிபடத் திருவி ரல்லா லூன்றலுஞ் சிதைந்து வீழ்ந்தான்
வடிவுற வூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


The hardhearted demon, Ravanan, with his eyes becoming red with anger running,
lifted the beautiful Kailash, when the lady who has a beautiful form feared looking at him as if embracing him.  To cause distress to him,  fell down injured, when Siva, fixed his holy toe.  If he had fixed his toe to make a deep impression... see 1st verse.

Arunachala Siva.3225
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 25, 2017, 09:55:36 AM »
Verse 7:


கருத்தனாய்க் கண்சி வந்து கயிலைநன் மலையைக் கையால்
எருத்தனா யெடுத்த வாறே யேந்திழை யஞ்ச வீசன்
திருத்தனாய் நின்ற தேவன் றிருவிர லூன்ற வீழ்ந்தான்
வருத்துவா னூன்றி னானேன் மறித்துநோக் கில்லை யன்றே.


With the idea of removing Kailash, eyes becoming red due to anger, as the lady beautifully decked with jewels, feared, as soon as lifted with his hands, the beautiful Kailash like a bull, fell down when holy Siva fixed his holy toe. If he had fixed his toe with the intention of causing suffering to him....see 1st verse.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 3147