Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 3090
3196
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:10:10 AM »
Verse  6:

பாரு றுவாய் மையினார் பரவும் பரமேட்டி பைங்கொன்றைத்
தாரு றுமார் புடையான் மலையின் றலைவன் மலைமகளைச்
சீரு றுமா மறுகிற் சிறைவண் டறையுந் திருநாரை
யூரு றையெம் மிறைவர்க் கிவையொன் றொடொன் றொவ்வாவே.


On the head having adorned the flower that resembles the crane's feather, the cool Datura flowers with other fertile flowers, the beautiful person who tied in the waist cobra and conch-beads with youthfulness Siva, who has a sacred body which does not desire clothes, settling of the divine grace in the soul of those whose minds wish to go to Tirunāraiyūr, will join them.

Arunachala Siva.

3197
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:06:56 AM »
Verse  5:


பொங்கி ளங்கொன் றையினார் கடலில் விடமுண் டிமையோர்கள்
தங்களை யாரிடர் தீர நின்ற தலைவர் சடைமேலோர்
திங்களை வைத்தன லாட லினார்திரு நாரை யூர்மேய
வெங்கனல் வெண்ணீ றணிய வல்லா ரவரே விழுமியரே.

Siva wears fresh and verdent flowers of Koṉṟai, he is the chief who stood as a help to remove the inescapable suffering of the immortals who do not wink, by drinking the poison that rose in the ocean.  Having placed on the matted locks a crescent moon he dances in the fire. He who smears on his body white holy ash well burnt in the hot fire and who is in Tirunāraiyūr is the most exalted person.

Arunachala Siva.

3198
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 09:02:52 AM »
Verse  4:


துஞ்சிரு ளாடுவர் தூமுறுவல் துளங்குமு டம்பினராய்
அஞ்சுட ராரெரி யாடு வரார்அழ லார்வி ழிக்கண்
நஞ்சுமிழ் நாக மரைக்கசைப் பர்நல னோங்கு நாரையூர்
எஞ்சிவ னார்க்கடி மைப்படு வார்க்கினி யில்லை யேதமே.


Siva will dance in that darkness when everything is absorbed in the great infinite.
He will dance in the bright and unbearable fire with a body moving from side to side, with an innocent smile. He has in his frontal eye fire of unbearable heat.  He will tie round his waist a cobra that spits poison.  For those who become the slaves of our Siva in Nāraiyūr whose prosperity is always increasing, there will be no sufferings here-after.

Arunachala Siva.

3199
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 08:55:21 AM »
Verse  3:

மாயவன் சேயவன் வெள்ளி யவன் விடஞ்சேரு மைமிடற்றன்
ஆயவ னாகியொ ரந்தர மும்மவ னென்று வரையாகம்
தீயவ னீரவன் பூமி யவன்றிரு நாரை யூர்தன்னில்
மேயவ னைத்தொழு வாரவர் மேல்வினை யாயின வீடுமே.

Siva is black in color.  He is red in color He is white in color. (These refer to the three faces namely Akōram, Vāmatēvam and Satyajatham of the five faces of the Sadasivamūrti.)  (According to grammar, implying something which has not been made explicit by expressing another thing associated or connected with it, we must add the remaining two faces, Dharpuratam, and Isanam which are like gold and marble in color.) He has a neck as black as the cloud, in which the poison stays.
Being himself each and every difference, like this, His body which is like the mountain, is fire. He is the water.  He is the earth. The karmas of those who worship Siva who is in Tirunāraiyūr will perish.

Arunachala Siva.

3200
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 08:51:06 AM »
Verse  2:


தீவினை யாயின தீர்க்க நின்றான் றிருநாரை யூர்மேயான்
பூவினை மேவு சடைமுடி யான்புடை சூழப் பலபூதம்
ஆவினி லைந்துங்கொண் டாட்டு கந்தா னடங்கார் மதின்மூன்றும்
ஏவினை யெய் தழித்தான் கழலே பரவா வெழுவோமே.

Siva was steadfast in completely removing the evil actions.  He who dwells in Tirunāraiyūr who has matted hairs coiled into a crown on which there are flowers,
who derived pleasure by being bathed with all the five products got from the cow, and who is surrounded by many Bhutas we shall rise high in doing service by praising the feet of Siva who destroyed all the three forts of the enemies by discharging an arrow.

Arunachala Siva.

3201
Dear Anil,

Thank you very much for your post giving the two slokas of Sri Bhagavan and Sri
Sankara.

Arunachala Siva.

3202
Can anyone please write to me what is the Eka Sloki of Sri Bhagavan and Sri Sankara?

Arunachala Siva.

3203
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 11:04:02 AM »
Tiru Naraiyur:

Verse  1:

கடலிடை வெங்கடு நஞ்சமுண்ட கடவுள் விடையேறி
உடலிடை யிற்பொடிப் பூசவல்லா னுமையோ டொருபாகன்
அடலிடை யிற்சிலை தாங்கியெய்த வம்மா னடியார்மேல்
நடலைவி னைத்தொகை தீர்த்துகந்தானிட நாரை யூர்தானே.

The God who consumed the bitter and cruel poison that rose in the ocean riding on a bull.  He is able to besmear his body with holy ash. He has Uma on one half and holding a bow in the strong center, discharged an arrow.  Nāraiyūr is the place in which the god who removed all the accumulated karmas which produce suffering to devotees, dwells happily.

Arunachala Siva.


3204
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:58:58 AM »
Verse  11:


வாழியெம் மானெனக் கெந்தைமேய வலஞ்சுழி மாநகர்மேல்
காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன கருத்தின் றமிழ்மாலை
ஆழியிவ் வையகத் தேத்தவல்லா ரவர்க்குந் தமருக்கும்
ஊழி யொருபெரு மின்பமோக்கும் உருவும் முயர்வாமே.


Our master!  On the great city of Vala?chuzhi in which my father dwells, the garland of verses containing many rich ideas, and composed by Jnana Sambandhan residing in Sirkzhi, to those people of this world girt by the ocean, who are able to praise God with the verses, and their relations. Great happiness will increase till the end of the world and their fame which is an invisible subtle body, will also rise high.

Padigam on Tiru Valanchuzhi completed.

Arunachala Siva.

3205
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:55:18 AM »
Verse  10:


குண்டரும் புத்தருங் கூறையின்றிக் குழுவா ருரைநீத்துத்
தொண்டருந் தன்றொழில் பேணநின்ற கழலா னழலாடி
வண்டம ரும்பொழின் மல்குபொன்னி வலஞ்சுழி வாணனெம்மான்
பண்டொரு வேள்வி முனிந்துசெற்ற பரிசே பகர்வோமே.


Siva to whose feet the devotees perform their service turning a deaf ear to the words of Jains, who live in groups and without dress, and of Buddhists, both of whom are low people.  He who dances in fire.  We shall praise the nature of destroying a sacrifice in the past by our master who dwells in Vala?chuzhi on the bank of Poṉṉi where gardens in which bees stay in the flowers, are prosperous. (The sacrifice referred to here was the one performed by Dakshan.)

Arunachala Siva.

3206
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:51:20 AM »
Verse 9:

ஏடிய னான்முகன் சீர்நெடுமா லெனநின் றவர்காணார்
கூடிய கூரெரி யாய்நிமிர்ந்த குழக ருலகேத்த
வாடிய வெண்டலை கையிலேந்தி வலஞ்சுழி மேயவெம்மான்
பாடிய நான்மறை யாளர்செய்யுஞ் சரிதை பலபலவே.

The youth who rose straight as a thick column of fire, not to be seen by Brahma of four faces, seated in a flower, and tall Vishnu. Holding a white skull in which the flesh has dried to be praised by the people of this world, very many are the sports of Siva who recited the four Vēdas with proper intonation and who is our Lord dwelling in Vala?cuzhi.

Arunachala Siva.

3207
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:48:05 AM »
Verse  8:


வெஞ்சின வாளரக்கன் வரையை விறலா லெடுத்தான்றோள்
அஞ்சுமொ ராறிரு நான்குமொன்று மடர்த்தா ரழகாய
நஞ்சிருள் கண்டத்து நாதரென்று நணுகு மிடம்போலும்
மஞ்சுல வும்பொழில் வண்டுகெண்டும் வலஞ்சுழி மாநகரே.

Siva pressed down the twenty shoulders of the demon of intense anger and murderous propensity who lifted the mountain by his strength. The place in which the master with a beautiful neck which became black by drinking the poison, always resides, is the big city of Vala?chuzhi where in the garden in which clouds wander, the bees work into flowers to gather honey.

Arunachala Siva.

3208
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:45:18 AM »
Verse  7:


கல்லிய லும்மலை யங்கைநீங்க வளைத்து வளையாதார்
சொல்லிய லும்மதின் மூன்றுஞ்செற்ற சுடரா னிடர்நீங்க
மல்லிய லுந்திர டோளெம்மாதி வலஞ்சுழி மாநகரே
புல்கிய வேந்தனைப் புல்கியேத்தி யிருப்பவர் புண்ணியரே.

Bending the mountain [and] removing its hard nature, by his beautiful hand, the brilliant Siva who destroyed the three forts of ill-fame belonging to the enemies.
those who praise with attachment the god who has as his shrine the big city of Vala?cuzhi of our primordial one who has shoulders well skilled in wrestling.
are really persons of great religious merit.

Arunachala Siva.

3209
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:41:53 AM »
Verse  6:

தண்டொடு சூலந் தழையவேந்தித் தையலொருபாகம்
கண்டிடு பெய்பலி பேணிநாணார் கரியி னுரிதோலர்
வண்டிடு மொய்பொழில் சூழ்ந்தமாட வலஞ்சுழி மன்னியவர்
தொண்டொடு கூடித் துதைந்துநின்ற தொடர்பைத் தொடர்வோமே.


Holding a club and a trident to become brilliant, placing a young lady on one half,
desiring the alms placed and poured by ladies in the bowl, is not ashamed of that act.
He covers himself with the skin of an elephant flayed from it. Siva who dwells permanently in Vala?cuzhi which has storeys and is surrounded by dense gardens in which bees gather honey, we shall follow the relationship of Siva which is close by associating with the devotees.

Arunachala Siva.

3210
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:36:28 AM »
Verse  5:

கையம ரும்மழு நாகம்வீணை கலைமான் மறியேந்தி
மெய்யம ரும்பொடிப் பூசிவீசுங் குழையார் தருதோடும்
பையம ரும்மர வாடவாடும் படர்சடை யார்க்கிடமாம்
மையம ரும்பொழில் சூழும்வேலி வலஞ்சுழி மாநகரே.

Holding in the hand a desirable battle-axe, cobra, Veens and a young stag, smearing his body with holy ash which he wishes, a glittering men's ear-ring and a woman's ear-ring fixed in the ears, is the place for Siva with spreading matted locks, who dances when the cobra dances spreading its hood,  is the great city of Vala?chuzhi, which is surrounded by gardens on which clouds rest, like a fence.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 3090