Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 3130
3166
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:44:18 AM »
Verse  4:

நீரவன் றீயி னோடு நிழலவ னெழில தாய
பாரவன் விண்ணின் மிக்க பரமவன் பரம யோகி
ஆரவ னண்ட மிக்க திசையினோ டொளிக ளாகிப்
பாரகத் தமிழ்த மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


(see 1st verse).  He is water is fire, and light, நிழல் light, is the beautiful earth, has the excessive greatness in the heaven is the supreme Yogi, he pervades everywhere. Being the universes, many directions, and the three light of sun, moon and fire is like the nectar in the heaven for the people of this world.

Arunachala Siva.

3167
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:40:05 AM »
Verse  3:

கண்டராய் முண்ட ராகிக் கையிலோர் கபால மேந்தித்
தொண்டர்கள் பாடி யாடித் தொழுகழற் பரம னார்தாம்
விண்டவர் புரங்க ளெய்த வேதியர் வேத நாவர்
பண்டையென் வினைக டீர்ப்பார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse).   Being a strong person and a person of clean shaven head, holding a skull in the hand, being the supreme god whose anklets are worshiped by devotees by singing and dancing out of ecstasy. The Brahmin who shot an arrow on the cities of enemies and one who always chants the Vēdas will remove my karmam which have been with me from time immemorial.

Arunachala Siva.


3168
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:35:38 AM »
Verse  2:


போவதோர் நெறியு மானார் புரிசடைப் புனித னார்நான்
வேவதோர் வினையிற் பட்டு வெம்மைதான் விடவுங் கில்லேன்
கூவல்தா னவர்கள் கேளார் குணமிலா வைவர் செய்யும்
பாவமே தூர நின்றார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.) He is the way that all living beings should pass through, is the spotless one who has a twisted matted locks.  I am unable to give up the attachments being stuck up in the karmas, which appear to burn me. They won't hear my bawling out.  Siva stood as a help to me to make the sins which are committed by the five sense-organs which are not goodnatured, to close up their path.

Arunachala Siva.


3169
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 04:02:37 PM »
Tirup Pazhanam:

Verse 1:


ஆடினா ரொருவர் போலு மலர்கமழ் குழலி னாளைக்
கூடினா ரொருவர் போலுங் குளிர்புனல் வளைந்த திங்கள்
சூடினா ரொருவர் போலுந் தூயநன் மறைக ணான்கும்
பாடினா ரொருவர் போலும் பழனத்தெம் பரம னாரே.


Our supreme God in Pazhanam, is a dancer without equal, one who was united with a lady of tresses from which spread the fragrance of flowers, one who bore on his head a crescent moon surrounded by cool water. He is the unequaled one who sang all the four Vedas, which are without flaw of words of their meaning.

Arunachala Siva.


3170
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:57:41 PM »
Verse  10:


மலையுடன் விரவி நின்று மதியிலா வரக்க னூக்கத்
தலையுட னடர்த்து மீண்டே தலைவனா வருள்க ணல்கிச்
சிலையுடை மலையை வாங்கித் திரிபுர மூன்று மெய்தார்
இலையுடைக் கமல வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

When the demon, without sense, having approached the mountain Kailash shook it,
pressing down the heads at the same time. Bestowing his grace again, to make him chief.  He shot an arrow bending the mountain, which he used as a bow, on the wandering three cities. Siva occupied Iṭaimarutu which is surrounded on all sides like a fence by lotus which has a big leaf.

Padigam on Tiru Idai Marutu completed.

Arunachala Siva. 

3171
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:50:11 PM »
Verse 9:

பொன்றிகழ் கொன்றை மாலை புதுப்புனல் வன்னி மத்தம்
மின்றிகழ் சடையில் வைத்து மேதகத் தோன்று கின்ற
அன்றவ ரளக்க லாகா வனலெரி யாகி நீண்டார்
இன்றுட னுலக மேத்த விடைமரு திடங்கொண் டாரே.

Keeping in the matted locks, shining like the lightning, a garland of Koṉṟai which is golden in color, fresh water, Indian Mesquit and Dhatura flowers, and appearing excellent. Siva shot up high as a burning fire which could not be measured by those two persons in the distant past.  He occupied as his residence Iṭaimarutu to be praised by the people of this world along with those two, at the present time.

Arunachala Siva.

3172
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:46:56 PM »
Verse  8:


கமழ்தரு சடையி னுள்ளாற் கடும்புன லரவி னோடு
தவழ்தரு மதியம் வைத்துத் தன்னடி பலரு மேத்த
மழுவது வலங்கை யேந்தி மாதொரு பாக மாகி
எழில்தரு பொழில்கள் சூழ்ந்த விடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Placing inside the fragrant matted locks, swift-flowing water, cobra and a crawling crescent moon, many people to worship his feet.  Holding a battle-axe in the right hand, having a lady on one half, occupied Iṭaimarutu, surrounded by gardens which add beauty as his residence.

Arunachala Siva.

3173
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:43:11 PM »
Verse 7:

படரொளி சடையி னுள்ளாற் பாய்புன லரவி னோடு
சுடரொளி மதியம் வைத்துத் தூவொளி தோன்று மெந்தை
அடரொளி விடையொன் றேற வல்லவ ரன்பர் தங்கள்
இடரவை கெடவு நின்றா ரிடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Inside the matted locks, which is spreading its brightness, placing the crescent moon of shining light along with the cobra and flowing water, our father who appears as the pure knowledge, is able to ride upon a bull of thick brightness.  He occupied Iṭaimarutu, as his residence, and stood to remove the afflictions and to increase the happiness of his devotees.

Arunachala Siva.

3174
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:38:50 PM »
Verse  6:

பொறியர வரையி லார்த்துப் பூதங்கள் பலவுஞ் சூழ
முறிதரு வன்னி கொன்றை முதிர்சடை மூழ்க வைத்து
மறிதரு கங்கை தங்க வைத்தவ ரெத் திசையும்
எறிதரு புனல்கொள் வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Having tied in the waist a cobra of spots, to be surrounded by many Bhutas,
having placed hidden in the matted locks, which has grown to its full size, Koṉṟai, Indian Mesquit which has leaves.  Hew placed the Ganga, rolling upside down, to stay in the matted locks. He occupied Iṭaimarutu which has on all sides water that throws waves, as his residence.

Arunachala Siva.

3175
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:35:00 PM »
Verse  5:


வேதங்கள் நான்குங் கொண்டு விண்ணவர் பரவி யேத்தப்
பூதங்கள் பாடி யாட லுடையவன் புனித னெந்தை
பாதங்கள் பரவி நின்ற பத்தர்க டங்கண் மேலை
ஏதங்க டீர நின்றா ரிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

The celestial beings worshiped and praised Siva with the help of the Vedas.
He has the songs and dances of Bhutas. He is the spotless god, our father,
occupied Iṭaimarutu as his residence. He stood permanently to remove the blemishes of the previous births of the pious people who praise his feet.

Arunachala Siva.3176
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:29:51 PM »
Verse  4:


விண்ணினார் விண்ணின் மிக்கார் வேதங்கள் நான்கு மங்கம்
பண்ணினார் பண்ணின் மிக்க பாடலார் பாவந் தீர்க்குங்
கண்ணினார் கண்ணின் மிக்க நுதலினார் காமற் காய்ந்த
எண்ணினா ரெண்ணின் மிக்க விடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Siva has the sky as his place has a place superior to, and above, the sky.
He is the author of the four Vedas and six Aṅgams. He has songs which are rich in music he chanted Sāma Vēdam, which has music.  He has the idea of removing the sins of devotees, has a forehead which is superior, by its eye.  He is the Yogi, who burnt Manmatha, occupied Iṭaimarutu which is esteemed greatly, as his residence.

Arunachala Siva.


3177
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:26:01 PM »
Verse  3:


காருடைக் கொன்றை மாலை கதிர்மணி யரவி னோடு
நீருடைச் சடையுள் வைத்த நீதியார் நீதி யாய
போருடை விடையொன் றேற வல்லவர் பொன்னித் தென்பால்
ஏருடைக் கமல மோங்கு மிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

Siva has the nature of placing inside the matted locks, which has water of the Ganga, a garland of Koṉṟai flowers which blossom in the winter together with a cobra which has a jewel emitting rays.  He is able to ride on a bull, which can give a fair battle, occupied as his residence Itaimarutu, which has beautiful lotus flowers in abundance, on the southern bank of Poṉṉi. (Kaveri).

Arunachala Siva.


3178
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:20:57 PM »
Verse  2:


முந்தையார் முந்தி யுள்ளார் மூவர்க்கு முதல்வ ரானார்
சந்தியார் சந்தி யுள்ளார் தவநெறி தரித்து நின்றார்
சிந்தையார் சிந்தை யுள்ளார் சிவநெறி யனைத்து மானார்
எந்தையா ரெம்பி ரானா ரிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

Siva is primordial.  He existed before every thing came into existence, is the master of the trinity of Brahma, Vishnu and Rudra.  He is in the meditation of those who perform worship of Sariyai [ = san-dhyā jlc] and is the Sandhya itself.  He takes upon himself the path of doing penance, He is all the paths that bestow on one auspiciousness. He
is our father, is our master occupied Itaimaruthu as his residence.

Arunachala Siva.3179
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:40:48 AM »
Tiru Idai Maruthur:

Verse  1:

காடுடைச் சுடலை நீற்றர் கையில்வெண்டலையர் தையல்
பாடுடைப் பூதஞ் சூழப் பரமனார் மருத வைப்பில்
தோடுடைக் கைதை யோடு சூழ்கிடங் கதனைச் சூழ்ந்த
ஏடுடைக் கமல வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.


Siva smears himself with the ash in the cremation ground which has the nature of the forest, he has in his hand a white skull, the supreme god who is surrounded by Bhutas and who has on one half a young lady. In the agricultural tract, occupied as his residence Idaimaruthu surrounded on all sides as a fence, lotus flowers of petals which surrounds it girting the moat with the fragrant screw-pine of big petals.

Arunachala Siva.


3180
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 09:35:19 AM »
Verse  10:

கங்கைநீர் சடையுள் வைக்கக் காண்டலு மங்கை யூடத்
தென்கையான் றேர்க டாவிச் சென்றெடுத் தான்ம லையை
முன்கைமா நரம்பு வெட்டி முன்னிருக் கிசைகள் பாட
அங்கைவா ளருளி னானூ ரணிமறைக் காடு தானே.

Where Uma the young lady was sulky as soon as she saw, Siva placing the water of Ganga, inside the matted locks, Rāvaṇaṉ who ruled in the south, driving his chariot.
went and lifted the mountain, when he sang the Sama Vēda with music cutting the big nerves in the forearm and improvising it as a Yazh in the lord's presence, the place of Siva who granted a beautiful small sword is beautiful Maṟaikkāṭu.

Padigam on Tiru Maraikkadu completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 3130