Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 3071
3151
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 10:25:27 AM »
Verse  8:


பாதமொர் விரலுற மலையடர் பலதலை நெரிதரப்
பூதமொ டடியவர் புனைகழ றொழுதெழு புகழினர்
ஓதமொ டொலிதிரை படுகடல் விடமுடை மிடறினர்
வேதமொ டுறுதொழின் மதியவர் பதிவிழி மிழலையே.

Fixing one toe of the foot in the mountain, Kailash, broke the ten heads which were close to each other. He has such a fame that his feet which are adorned with kazhal (foot ornaments) are praised by the Bhutas and devotees. He has in his neck poison which rose in the ocean where noisy waves and tides occur. Veezhi Mizhalai is the place where wise people Brahmins perform the duties prescribed for them in addition to chanting the Vedas.

Arunachala Siva.

3152
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 10:20:38 AM »
Verse  7:


அக்கினொ டரவரை யணிதிக ழொளியதொ ராமைபூண்
டிக்குக மலிதலை கலனென விடுபலி யேகுவர்
கொக்கரை குழன்முழ விழவொடு மிசைவதொர் சரிதையர்
மிக்கவ ருறைவது விரைகமழ் பொழில்விழி மிழலையே.


Having adorned his waist with a cobra and conch-beads, having adorned his chest with a beautiful and lustrous shell of a tortoise, holding the large skull as the bowls to receive the alms laced in it, he will go speaking such sweet words that even the juice of sugar-cane, appears insipid when compared to them. He has a conduct which is combined with festivals in which Kokkari, flute and Muzhavu are played. Veezhi Mizhalai, which has gardens which spreads their fragrance, is the place where Siva who has no superior to him, dwells.

Arunachala Siva.

3153
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 10:16:18 AM »
Verse  6:

பொன்னன புரிதரு சடையினர் பொடியணி வடிவினர்
உன்னினர் வினையவை களைதலை மருவிய வொருவனார்
தென்னென விசைமுரல் சரிதையர் திகழ்தரு மார்பினில்
மின்னென மிளிர்வதொ ரரவினர் பதிவிழி மிழலையே.

Siva has a intertwining matted locks,  which is golden in color.  He smears on his body holy ash.  The unequalled one who is in the habit of completely removing the karmas which are like weeds, of those who meditate on him. He has the conduct of singing with the sound teṉṉeṉa. Veezhi Mizhalai is the place of Siva who has a cobra which is gleaming like lightning in the shining chest.

Arunachala Siva.


3154
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 09:41:46 AM »
Verse  5:

பைங்கண தொருபெரு மழலைவெ ளேற்றினர் பலியெனா
எங்கணு முழிதர்வ ரிமையவர் தொழுதெழு மியல்பினர்
அங்கண ரமரர்க ளடியிணை தொழுதெழ வாரமா
வெங்கண வரவின ருறைதரு பதிவிழி மிழலையே.


Siva has a big white bull tender in age with eyes fuming with anger will wander everywhere saying give me alms. He looks with kindness at his devotees.
The devotees who are fit to be worshipped by the celestial beings who do not wink,
and the immortals to worship his two feet.  Veezhi Mizhalai is the place where Siva who wears cobras with fiery eyes as garlands, dwells.

Arunachala Siva.


3155
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 09:37:43 AM »
Verse 4:

செவ்வழ லெனநனி பெருகிய வுருவினர் செறிதரு
கவ்வழ லரவினர் கதிர்முதிர் மழுவினர் தொழுவிலா
முவ்வழ னிசிசரர் விறலவை யழிதர முதுமதிள்
வெவ்வழல் கொளநனி முனிபவர் பதிவிழி மிழலையே.

Siva has a form like the red fire which is very much increasing in size. He has a biting and poisonous cobra which is tied to the waist. He has a battle-axe which is exceedingly bright.  To destroy the strength of the three angry demons who did not worship Siva, Veezhi Mizhalai is the place of Siva who grew very much enraged so that hot fire might engulf the old forts.

Arunachala Siva.3156
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 09:34:11 AM »
Verse  3:


மைத்தகு மதர்விழி மலைமக ளுருவொரு பாகமா
வைத்தவர் மதகரி யுரிவைசெய் தவர்தமை மருவினார்
தெத்தென விசைமுரல் சரிதையர் திகழ்தரு மரவினர்
வித்தக நகுதலை யுடையவ ரிடம்விழி மிழலையே.


Siva who placed the body of Parvati who has proud eyes, made beautiful being coated with collyrium, flayed the frenzied elephant.  He has a conduct which is praised with music with measure of time by those who approached him.  He has a glittering cobra.
Veezhi Mizhalai  is the place of Siva who has a skillful laughing skull.

Arunachala Siva.

3157
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 02, 2017, 09:30:27 AM »
Verse  2:


எண்ணிற வரிவளை நெறிகுழ லெழின்மொழி யிளமுலைப்
பெண்ணுறு முடலினர் பெருகிய கடல்விட மிடறினர்
கண்ணுறு நுதலினர் கடியதொர் விடையினர் கனலினர்
விண்ணுறு பிறையணி சடையினர் பதிவிழி மிழலையே.

Siva has in his body a lady who has immature breasts, beautiful words, curly tresses of hairs and wears very bright bangles with lines on them.  He has in his neck poison that rose in the ocean. He has a frontal eye has a bull of quick gait. He holds fire in his hand. Veezhi Mizhalai is the place of Siva who adorns his head with a crescent moon that shines in the sky.

Arunachala Siva.

3158
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 02:00:30 PM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:

சீர்மருவு தேசினொடு தேசமலி செல்வமறை யோர்கள்பணியத்
தார்மருவு கொன்றையணி தாழ்சடையி னானமர்ச யங்கொள்பதிதான்
பார்மருவு பங்கயமு யர்ந்தவயல் சூழ்பழன நீடவருகே
கார்மருவு வெண்கனக மாளிகை கவின்பெருகு வீழிநகரே.

As the Brahmins who possess eminent luster and wealth of devotion to god which are praised throughout Tamizh Nādu, do obeisance, the place which is victorious among the shrines, and where Siva, who has hanging matted locks in which he wears Koṉṟai flowers which blossom in garlands. When the agricultural tracts are excessively fertile which are surrounded by fields where lotus which has roots in the earth grows tall, nearby, is the city of Veezhi, of increasing beauty where the white colored mansions which abound in wealth and on which clouds settle.

Arunachala Siva.

3159
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:51:02 PM »
Verse  11:


கோடலர வீனும்விரி சாரன்மு னெருங்கிவளர் கோகரணமே
ஈடமினி தாகவுறை வானடிகள் பேணியணி காழிநகரான்
நாடிய தமிழ்க்கிளவி யின்னிசைசெய் ஞானசம் பந்தன்மொழிகள்
பாடவல பத்தரவ ரெத்திசையு மாள்வர்பர லோகமெளிதே.

Cherishing with love the feet of Siva who dwells with pleasure in Kōkaraṇam as his chosen place where in the extensive slopes trees grow very dense and where the Malabar glory lily blossoms flowers like the hood of the cobra. The native of the city of Sirkazhi who adorns his head with the lord's feet, those pious people who can sing the words of Jnana Sambandhan, who composed with music choice Tamizh words, will in this birth itself rule over the country bounded by all the directions, after that reaching the superior world is easy for them.

Padigam on Tirk Kokaranam complted.

Arunachala Siva. 

3160
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:46:46 PM »
Verse  10:

நேசமின் மனச்சமணர் தேரர்க ணிரந்தமொழி பொய்களகல்வித்
தாசைகொண் மனத்தையடி யாரவர் தமக்கருளு மங்கணனிடம்
பாசம தறுத்தவனி யிற்பெயர்கள் பத்துடைய மன்னனவனைக்
கூசவகை கண்டுபி னவற்கருள்க ணல்கவல கோகரணமே.

Having separated the lies arranged in the proper order by the Jains who have no love and Teravada Buddhists, the place of Siva, the gracious-eyed who grants to his devotees a mind which desires him, is Kōkaraṇam which is capable of bestowing many kinds of grace to Arjuna who had ten names to feel ashamed and after cutting all his attachments in this world.

Arunachala Siva.

3161
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:39:21 PM »
Verse  9:


வில்லிமையி னால்விற லரக்கனுயிர் செற்றவனும் வேதமுதலோன்
இல்லையுள தென்றிகலி நேடவெரி யாகியுயர் கின்றபரனூர்
எல்லையில் வரைத்தகடல் வட்டமு மிறைஞ்சிநிறை வாசமுருவக்
கொல்லையி லிளங்குறவர் தம்மயிர் புலர்த்திவளர் கோகரணமே.


Vishnu who destroyed the life of the victorious demon by his skill in archery
and Brahma who gave out the Vedas, the place of the supreme god, Siva who grew tall as a column of fire for both of them being opposed to each other, to search the head and feet, thinking they existed and did not exist. The people inhabiting the world surrounded by the ocean which is limitless, worship with incense which fills the whole space and as the fragrance penetrates.  It is Kōkaraṇam where the young hunter ladies living in the forest tract dry their locks of hair and which is prosperous.

Arunachala Siva.

3162
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:35:26 PM »
Verse  8:


வரைத்தல நெருக்கிய முருட்டிரு ணிறத்தவன வாய்களலற
விரற்றலை யுகிர்ச்சிறிது வைத்தபெரு மானினிது மேவுமிடமாம்
புரைத்தலை கெடுத்தமுனி வாணர்பொலி வாகிவினை தீரவதன்மேல்
குரைத்தலை கழற்பணிய வோமம்வில கும்புகைசெய் கோகரணமே.


All the ten mouths of Ravanan who had a black color and who attacked the mountain Kailash, the place of the god who fixed slightly the nail of the toe and crushed him desires and dwells with pleasure.  As the sages who destroyed all faults, gain brilliance as their acts perish, over and above that.  It is Kōkaranam where the smoke that issues from the sacrifices performed by them, when they pay homage to his feet wearing foot ornaments which moves making a sound, rises in the sky.


Arunachala Siva.

3163
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:31:33 PM »
Verse  7:


கல்லவட மொந்தைகுழ றாளமலி கொக்கரைய ரக்கரைமிசை
பல்லபட நாகம்விரி கோவணவ ராளுநக ரென்பரயலே
நல்லமட மாதரர னாமமு நவிற்றிய திருத்தமுழுகக்
கொல்லவிட நோயகல் தரப்புகல்கொ டுத்தருளு கோகரணமே.

Siva dances to the measure of times of these instruments such as Kollavaṭam, Montai, flute, cymbals, and many Kōkkarai. The city of Siva who wears an expanded loin-cloth of a cobra with which many teeth and hoods on the waist in which he wears beads,
by the side of the holy water young ladies who have good character and acts.
When they bathe in the holy water bearing the names of Hara, people say it is Kōkaraṇam which grants refuge by removing the disease due to poison that can kill.


Arunachala Siva.

3164
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:27:26 PM »
Verse  6:


நீறுதிரு மேனிமிசை யாடிநிறை வார்கழல் சிலம்பொலிசெய
ஏறுவிளை யாடவிசை கொண்டிடு பலிக்குவரு மீசனிடமாம்
ஆறுசம யங்களும்வி ரும்பியடி பேணியர னாகமமிகக்
கூறுமனம் வேறிரதி வந்தடியர் கம்பம்வரு கோகரணமே.

Bathing in sacred ash his holy body the foot ornaments which is tied tightly with a leather strap, an anklet to make a sound that fills the whole place, the place of Siva who comes to receive the alms that are given, driving the bull very speedily as if it is a play, is Kōkaraṇam where people belonging to the six Saiva religious systems cherish his feet with love and talk about the Agamas revealed by Haran, and where the devotees quake with joy as they derive a different sweetness.

Arunachala Siva.

3165
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:24:10 PM »
Verse  5:

தொடைத்தலை மலைத்திதழி துன்னிய வெருக்கலரி வன்னிமுடியின்
சடைத்தலை மிலைச்சியத போதனனெ மாதிபயில் கின்றபதியாம்
படைத்தலை பிடித்துமற வாளரொடு வேடர்கள் பயின்றுகுழுமிக்
குடைத்தலை நதிப்படிய நின்றுபழி தீரநல்கு கோகரணமே.


Wearing a garland of skulls, the city where our god who is the cause of all things, who has penance as his wealth and who wears on the matted locks on the head, leaves of Indian mesquit, oleander flowers, Yarcum flowers which are dense, and Koṉṟai,
is Kōkaraṇam, where the hunters are friendly with warriors who hold the end of the weapons and join together, bathe in the river with waves, plunging into the which grants grace to remove the reproaches.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 3071