Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 3145
3151
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:37:35 AM »
Verse 3:


பஞ்சின்மெல் லடியி னார்கள் பாங்கரா யவர்க ணின்று
நெஞ்சினோய் பலவுஞ் செய்து நினையினும் நினைய வொட்டார்
நஞ்சணி மிடற்றி னானே நாதனே நம்பனே நான்
அஞ்சினேற் கஞ்ச லென்னீ ராரூர்மூ லட்ட னீரே.


When the ladies who have feet softer than the cotton, are near me, they create always troubles in my mind.  Though I may think of you, they do not allow me to do so.  Siva whose neck is adorned by the poison!  My master! Siva! Comfort me, who is afraid of worldly life by saying "Do not fear."  see 1st verse.

Arunachala Siva.

3152
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 12:13:58 PM »
Verse 2


புழுப்பெய்த பண்டி தன்னைப் புறமொரு தோலான் மூடி
ஒழுக்கறா வொன்ப துவா யொற்றுமை யொன்றுமில்லை
சழக்குடை இதனு ளைவர் சங்கடம் பலவுஞ் செய்ய
அழிப்பனாய் வாழ மாட்டே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.

Covering the stomach (which is like a cart) into which worms are poured, with a skin outside, to conceal its ugliness, the nine aperture from which flow of bad matter never ceases have little agreement among them, I cannot live with exhaustion, when the five senses which are useless inflict on me many sufferings.(see 1st verse.)

Arunachala Siva.


3153
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 10:16:24 AM »
Tiru Arur:

Verse  1:

படுகுழிப் பவ்வத் தன்ன பண்டியைப் பெய்த வாற்றால்
கெடுவதிம் மனிதர் வாழ்க்கை காண்டொறுங் கேது கின்றேன்
முடுகுவ ரிருந்து ளைவர் மூர்க்கரே லிவர்க ளோடும்
அடியனேன் வாழ மாட்டே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


As you have given a belly which is like a ocean of pitfalls, the human life is ruined.
Every time I think of this I cry aloud from grief.  The five senses hasten to ruin me, residing within me, as they are obstinate.  I, your slave, am incapable of living with these.  Lord in Arūr Moolasthanam!  (Moolasthanam is the shrine of Vaṉmīkanāṭar in Tiruvārūr.

Arunachala Siva.

3154
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 10:09:39 AM »
Verse  10:

பழகநா னடிமை செய்வேன் பசுபதீ பாவ நாசா
மழகளி யானையின் றோன் மலைமகள் வெருவப் போர்த்த
அழகனே யரக்கன் றிண்டோ ளருவரை நெரிய வூன்றும்
குழகனே கோல மார்பா கோடிகா வுடைய கோவே.


I shall do service as a slave to get training to that Lord of all living beings, the one who destroys sins. O beautiful one who covered your body with the skin of a young elephant having must, to make the daughter of the mountain to fear! The youth who pressed down under the great mountain, to crush the strong shoulders of demon, one who has a beautiful chest, king of Kōṭikkā!

Padigam on Tiruk Kotikka completed.

Arunachala Siva.3155
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 10:03:31 AM »
Verse  9:

ஏற்றநீர்க் கங்கை யானே யிருநிலந் தாவி னானும்
நாற்றமா மலர்மே லேறு நான்முக னிவர்கள் கூடி
ஆற்றலா லளக்க லுற்றார்க் கழலுரு வாயி னானே
கூற்றுக்குங் கூற்ற தானாய் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who received Ganga, which is in the form of water.  Both Vishnu who measured the big earth with his two legs, and Brahma, who is sitting on the fragrant big flower of a lotus, joining together,  the one who took the form of fire which could not be known by them, who tried to measure it by their own power.  You dealt death even to the god of death, king of Kōṭikkā!

Arunachala Siva.3156
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:53:20 AM »
Verse  8:


ஏவடு சிலையி னானே புரமவை யெரிசெய் தானே
மாவடு வகிர்கொள் கண்ணாண் மலைமகள் பாகத் தானே
ஆவடு துறையு ளானே யைவரா லாட்டப் பட்டேன்
கோவடு குற்றந் தீராய் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a bow from which an arrow is discharged to shoot at an aim, the one who burnt the cities with that, the one who has as a half the daughter of the mountain whose eyes are like the tender mango cut into two, the one who dwells in Avaṭutuṟai,
I was harassed by the five senses, remove all sins that are equal to killing a cow,  king of Kōṭikkā!


Arunachala Siva.


3157
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:49:24 AM »
Verse  7:

அழலுமி ழங்கை யானே யரிவையோர் பாகத் தானே
தழலுமி ழரவ மார்த்துத் தலைதனில் பலிகொள் வானே
நிழலுமிழ் சோலை சூழ நீள்வரி வண்டி னங்கள்
குழலுமிழ் கீதம் பாடுங் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a fire in the palms, the one who has a lady on one half, having tied cobras that spit poison, the one who receives alms in the skull, surrounding the garden which give shade, king of Kōṭikkā where swarms of bees having long lines hum like the music produced by the flute.

Arunachala Siva.


3158
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:45:30 AM »
Verse  6:


கேழல்வெண் கொம்பு பூண்ட கிளரொளி மார்பி னானே
ஏழையே னேழை யேனா னென்செய்கே னெந்தை பெம்மான்
மாழையொண் கண்ணி னார்கள் வலைதனின் மயங்கு கின்றேன்
கூழையே றுடைய செல்வா கோடிகா வுடைய கோவே.

The one who has a shining chest on which is worn the white tusk of the hog what shall I, who has very little knowledge, do?  My father, my god, I get bewildered in the trap set by ladies who has bright eyes like the tender mango cut into two, Lord who rides with joy on a short bull, king of Kōṭikkā.

Arunachala Siva.

3159
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:41:17 AM »
Verse  5:

பூணர வாரத் தானே புலியுரி யரையி னானே
காணில்வெண் கோவ ணம்முங் கையிலோர் கபால மேந்தி
ஊணுமோர் பிச்சை யானே யுமையொரு பாகத் தானே
கோணல்வெண் பிறையி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who wears a cobra in the form of a garland, the one who wears on his waist a tiger's skin when we see him one who has as his food a small amount of alms, holding in the hand a skull, and tied a white loin-cloth one who has as his half Uma, one who has a curved white crescent moon king of Kōṭikkā!

Arunachala Siva.

3160
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:36:48 AM »
Verse  4:

காலனைக் காலாற் செற்றன் றருள்புரி கருணை யானே
நீலமார் கண்டத் தானே நீண்முடி யமரர் கோவே
ஞாலமாம் பெருமை யானே நளிரிளந் திங்கள் சூடும்
கோலமார் சடையினானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who kicked the god of death to die in the distant past and bestowed his grace on Mārkandēyaṉ, and who has compassion in abundance, the one who has a blue-neck,  the king of the immortals who wear a long crown one who has the greatness of pervading the whole earth one who has  beautiful matted locks, on which he wears a cool and young crescent moon, king of Kōṭtika!

Arunachala Siva.


3161
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:30:47 AM »
Verse  3:

நீறுமெய் பூசி னானே நிழறிகழ் மழுவி னானே
ஏறுகந் தேறி னானே யிருங்கட லமுதொப் பானே
ஆறுமோர் நான்கு வேத மறமுரைத் தருளி னானே
கூறுமோர் பெண்ணி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who besmeared his body with holy ash, the one who has a battle-axe which sheds light, the one who rode on a bull desiring it, the one who is comparable to the nectar that was churned and got from the big ocean of milk, the one who gave moral instruction, the four Vedas and six Aṇgams, the one who has on his half a lady, the king of Kōṭikkā!

Arunachala Siva.

3162
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:26:49 AM »
Verse  2:

கடிகமழ் கொன்றை யானே கபாலங்கை யேந்தி னானே
வடிவுடை மங்கை தன்னை மார்பிலோர் பாகத் தானே
அடியிணை பரவ நாளு மடியவர்க் கருள் செய்வானே
கொடியணி விழவ தோவாக் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who adorns himself with fragrant Koṉṟai flowers, the one who holds a skull in his hand, the one who has the beautiful lady of distinction in a part of his chest;
the one who grants his grace daily to devotees who praise his feet.  The king of Kōṭikkā, where festivals with the hoisting of flags never cease!

Arunachala Siva.

3163
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:22:15 AM »
Tiruk Kotikka:

Verse  1:


நெற்றிமேற் கண்ணி னானே நீறுமெய் பூசி னானே
கற்றைப்புன் சடையி னானே கடல்விடம் பருகி னானே
செற்றவர் புரங்கண் மூன்றுஞ் செவ்வழல் செலுத்தி னானே
குற்றமில் குணத்தி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.

The one who has a frontal eye!  The one who besmeared [his] form with the holy ash and one who has a collection of golden matted locks, the one who drank the poison that rose in the sea, the one who set fire to all the three cities of enemies, the one who has only good qualities without faults, the king of Kōtikkā! (All the names in the verses and the following verses are nominatives of address.)


Arunachala Siva.

3164
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:15:04 AM »
Verse  2:


ஆத்தமா மயனு மாலு மன்றிமற் றொழிந்த தேவர்
சோத்தமெம் பெருமா னென்று தொழுதுதோத் திரங்கள் சொல்லத்
தீர்த்தமா மட்ட மீமுன் சீருடை யேழு நாளும்
கூத்தராய் வீதி போந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Except Brahma and Vishnu who had intimacy with him, the remaining Devas worshiped with joined hands and were singing his praises, saying "our Lord!
accept the salutations from us who are inferior to you!"  On all the famous seven days before the eighth day when the idol bathed in a river or tank.  The Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam came in procession in the streets in the form of a dancer. 

Two verse poem on Tiruk Kurukkai Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.

3165
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 10:23:19 AM »
Tiru Kurukkai Veerasthanam:  (2):

Verse  1:


நெடியமால் பிரம னோடு நீரெனும் பிலயங் கொள்ள
அடியொடு முடியுங் காணா ரருச்சுனற் கம்பும் வில்லும்
துடியுடை வேட ராகித் தூயமந் திரங்கள் சொல்லிக்
கொடிநெடுந் தேர்கொ டுத்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


The tall Vishnu and Brahma, could not see the feet and head as water gushed out as at the time of the destruction of the world. When he went digging into the nether world Vishnu could not see the feet;  Brahma could not see the head. The god in Kuṟukkai Vīraṭṭam disguising himself as a hunter, having a small drum tapering in the middle, taught many sacred Mantras and gave Arjunan, arrows, bow and a tall chariot adorned with flags.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 3145