Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 3062
316
General Padigam (8):

Verse  1:

சிந்திப் பார்மனத் தான்சிவன் செஞ்சுடர்
அந்தி வான்நிறத் தானணி யார்மதி
முந்திச் சூடிய முக்கண்ணி னானடி
வந்திப் பாரவர் வானுல காள்வரே.


Siva, who occupies the minds of those who meditate on him, who has the red color of the evening sky which is red in color.  Those who pay obeisance to the feet of Siva,
who has three eyes and who wears a beautiful crescent moon, in precedence to all other things, will rule over heaven.

Arunachala Siva.

317
Verse  10:

எந்தை யெம்பிரா னென்றவர் மேல்மனம்
எந்தை யெம்பிரா னென்றிறைஞ் சித்தொழு
தெந்தை யெம்பிரா னென்றடி யேத்துவார்
எந்தை யெம்பிரா னென்றடி சேர்வரே.

Praising with joined hands and worshiping prostrating those thinking in their minds, the devotees who often say our father, our master!  Regarding them as our father and master, those will reach the feet of Siva, who praise him as our father, our master will reach the feet of Siva by saying our father, our master. (There is no reference to Ravanan in this verse.

General Padigam (8) completed.

Arunachala Siva.


318
Verse  9:

கைப்பற் றித்திரு மால்பிர மன்னுனை
எப்பற் றியறி தற்கரி யாயருள்
அப்பற் றல்லது மற்றடி நாயினேன்
எப்பற் றும்மிலே னெந்தை பிரானிரே.


See 1st verse.  Siva, who is difficult for Vishnu and Brahma, by whatever means.
Grant me your grace by lifting me by the hand. Except that support of your grace,
I who am as low as a dog to approach your feet, have no other support.

Arunachala Siva.


319
Verse  8:


திகழுஞ் சூழ்சுடர் வானொடு வைகலும்
நிகழு மொண்பொரு ளாயின நீதியென்
புகழு மாறு மலானுன பொன்னடி
இகழு மாறில னெந்தை பிரானிரே.


See 1st verse. How am I to praise the right conduct of yourself being the bright things which like place every day, inclusive of the sky in which the sun and moon shine with rays surrounding them?  I not despise your golden feet except praising them.

Arunachala Siva.

320
Verse  7:

வெப்பத் தின்மன மாசு விளக்கிய
செப்பத் தாற்சிவ னென்பவர் தீவினை
ஒப்பத் தீர்த்திடு மொண்கழ லாற்கல்ல
தெப்பற் றும்மில னெந்தை பிரானிரே.


See 1st verse. Except to Siva, who wears bright anklets and who completely removes the sins without any trace, of those who utter the name Siva, who without partiality dispels the ignorance of the mind by the heat of the light of spiritual wisdom.  I have no other support.

Arunachala Siva.

321
Verse 6:

பைம்மா லும்மர வாபர மாபசு
மைம்மால் கண்ணியோ டேறுமைந் தாவெனும்
அம்மா லல்லது மற்றடி நாயினேற்
கெம்மா லும்மிலே னெந்தை பிரானிரே.

See 1st verse.  Siva, who adorns himself with cobras which have hoods and are dull on account of their poison.  The most superior god!  Except that infatuation which often says the youth who rides on a bull with a lady, her eyes coated with collyrium and makes one confounded, I who am as low on a dog and who is your slave do not have any other confusion of mind.

Arunachala Siva.322
Verse  5:

பூத்தார் கொன்றையி னாய்புலி யின்னதள்
ஆர்த்தா யாடர வோடன லாடிய
கூத்தா நின்குரை யார்கழ லேயல
தேத்தா நாவெனக் கெந்தை பிரானிரே.


See 1st verse.  Siva who wears Koṉṟai which blossoms abundantly! You tied a tiger's skin fastening it with a dancing cobra.  Dancer who danced in fire!  I have a tongue which does not praise any other thing except your feet, which wear sound-producing anklets.

Arunachala Siva.

323
Verse  4:

மறையும் பாடுதிர் மாதவர் மாலினுக்
குறையு மாயினை கோளர வோடொரு
பிறையுஞ் சூடினை யென்பத லாற்பிறி
திறையுஞ் சொல்லிலை யெந்தை பிரானிரே.

See 1st verse.  You chant even the Vedas with music.  You are the abode of Vishnu who is worshiped by the great sages.  Except that you wore a crescent  moon along with a cobra which can kill, there is no other word to praise except this even for a short while.

Arunachala Siva.


324
Verse  3:

பனியாய் வெங்கதிர் பாய்படர் புன்சடை
முனியாய் நீயுல கம்முழு தாளினும்
தனியாய் நீசரண் நீசல மேபெரி
தினியாய் நீயெனக் கெந்தை பிரானிரே.

See 1st verse.  You are as cool as the dew.  You are sage, who has  murky matted locks, which spreads and on which the crescent moon rays spread.  Even if you rule over the whole world you are alone.  You are my refuge.  I have deceit in a large measure.  You are the cause for my delight.

Arunachala Siva.

325
Verse 2:

முக்க ணும்முடை யாய்முனி கள்பலர்
தொக்கெ ணுங்கழ லாயொரு தோலினோ
டக்க ணம்மரை யாயரு ளேயலா
தெக்க ணும்மில னெந்தை பிரானிரே.


See 1st verse.  Siva, who has all the three eyes! Whose feet are always in the object of meditation of sages who gather together!  He who wears in the beautiful waist a skin and Chank-beads.  I have no other thing excepts your grace in every place.

Arunachala Siva.

326
General Padigam:  (8) Eight.

Verse  1:

பொன்னுள் ளத்திரள் புன்சடை யின்புறம்
மின் னுள் ளத்திரள் வெண்பிறை யாயிறை
நின்னுள் ளத்தருள் கொண்டிருள் நீங்குதல்
என்னுள் ளத்துள தெந்தை பிரானிரே.


Our father and master, on the upper part of the murky matted locks, which is collected and whose brightness is envied by gold, I have not such brightness. Siva, who wears a white crescent moon, whose brightness is like the brightness of the lightning!  The idea of removal of ignorance by having your grace in our mind for a short while,  is always in my mind.

Arunachala Siva.

327
Verse  11:


செங்க ணானும் பிரமனுந் தம்முளே
எங்குந் தேடித் திரிந்தவர் காண்கிலர்
இங்குற் றேனென்றி லிங்கத்தே தோன்றினான்
பொங்கு செஞ்சடைப் புண்ணிய மூர்த்தியே.

Vishnu who has red eyes and Brahma, who were opposed to each other could not see Siva, though they wandered everywhere searching him.  Siva who has the form of all virtuous acts and bright red matted locks, appeared in a Lingam, saying "I am here."

General Padigam (7) completed.

Arunachala Siva.

328
Verse  10:


கண்டி பூண்டு கபாலங்கைக் கொண்டிலர்
விண்ட வான்சங்கம் விம்மவாய் வைத்திலர்
அண்ட மூர்த்தி யழல்நிற வண்ணனைக்
கெண்டிக் காணலுற் றாரங் கிருவரே.


Those two persons Vishnu and Brahma, adorning themselves with a necklace of Rudraksham did not hold in their hands a skull, did not blow the big conch of wide open hole to make a sound.  Siva who has the color of fire and who has as his form all the worlds, digging into the earth and flying in the sky, tried to all the nature of the feet and head.

Arunachala Siva.

329
Verse  9:


இளவெ ழுந்த இருங்குவ ளைம்மலர்
பிளவு செய்து பிணைத்தடி யிட்டிலர்
களவு செய்தொழிற் காமனைக் காய்ந்தவன்
அளவு காணலுற் றாரங் கிருவரே.


Those two persons, Vishnu and Brahma, did not place at the feet of Siva, knitting the blue Nelumbo flowers which grew-luxuriantly. They tried to see the nature of the head and feet of Siva who burnt Manmatha, who secretly creates love in human beings.

Arunachala Siva.

330
Verse 8:


வெந்த நீறு விளங்க அணிந்திலர்
கந்த மாமல ரிண்டை புனைந்திலர்
எந்தை யேறுகந் தேறெரி வண்ணனை
அந்தங் காணலுற் றாரங் கிருவரே.

Those two persons Vishnu and Brahma, did not wear well burnt sacred ash to shine well. They did not knit with fragrant flowers a circlet.  They tried to see the beginning and end of Siva, who has the color of fire, who is our father and who rides with joy on a bull.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 3062