Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 2951
3136
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 10:12:23 AM »
Verse  8:


மறுத்தானை மாமலை யைமதி யாதோடிச்
செறுத்தானைத் தேசழி யத்திகழ் தோண்முடி
இறுத்தானை யெழிலமர் வெண்ணியெம் மானெனப்
பொறுத்தானைப் போற்றுவா ராற்றலு டையாரே.


Siva who smashed the shining shoulders and heads of the demon to lose their luster who tried to uproot the great mountain running towards it out of anger to uproot it without paying heed to the advice of his ministers and Nandī Dēvar, who forgave his foolish act when he praised our Lord in beautiful Veṇṇi, those who praise him will get the strength that comes from spiritual wisdom.

Arunachala Siva.

3137
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 10:08:59 AM »
Verse  7:


காய்ந்தானைக் காமனை யுஞ்செறு காலனைப்
பாய்ந்தானைப் பரியகை மாவுரித் தோன்மெய்யில்
மேய்ந்தானை விண்ணவர் தாந்தொழும் வெண்ணியில்
நீந்தானை நினையவல் லார்வினை நில்லாவே.


Siva who destroyed even Manmatha who is victorious over other persons, who sprang upon Yama who kills all, and destroyed him, who covered fully his body with a skin which was flayed from an elephant having a big trunk, the acts of those who can meditate upon Siva, who renounced all desires and who is in Veṇṇi which is worshipped by the immortals, will not stay with them.

Arunachala Siva.

3138
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 10:06:18 AM »
Verse  6:


முத்தினை முழுவயி ரத்திரண் மாணிக்கத்
தொத்தினைத் துளக்கமி லாதவி ளக்காய
வித்தினை விண்ணவர் தாந்தொழும் வெண்ணியில்
அத்தனை யடையவல் லார்க்கில்லை யல்லலே.

Siva who is as precious as the pearl who is the collection of diamonds of great size and a mass of Rubis, the seed from which all came into existence and who is the lamp that never flickers, there will be definitely no sufferings to those who can come near the father in Veṇṇi, who is worshipped by the immortals.

Arunachala Siva.

3139
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 10:03:17 AM »
Verse  5:


நீரானை நிறைபுனல் சூழ்தரு நீள்கொன்றைத்
தாரானைத் தையலொர் பாகமு டையானைச்
சீரானைத் திகழ்தரு வெண்ணி யமர்ந்துறை
ஊரானை யுள்கவல் லார்வினை யோயுமே.

Siva who has water on his head, who wears a garland which surrounds the water which is copious, who has a lady on one half, who has fame. The acts of those who are able to meditate upon Siva who dwells in the eminent place Veṇṇi desiring it, will come to an end.

Arunachala Siva.

3140
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 09:59:57 AM »
Verse  4:


மூத்தானை மூவுல குக்கொரு மூர்த்தியாய்க்
காத்தானைக் கனிந்தவ ரைக்கலந் தாளாக
ஆர்த்தானை யழகமர் வெண்ணியம் மான்றன்னை
ஏத்தாதா ரென்செய்வா ரேழையப் பேய்களே.


Siva who is older than all things known to be old, who protected all things having visible form common to all the three worlds, who bound as his protege, growing intimate with those who are tender at heart by devotion. That great person is who is in beautiful Veṇṇi. What will those who do not praise him and who are like ghosts though they are born as human beings, and who are ignorant do?

Arunachala Siva.

3141
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 09:56:42 AM »
Verse  3:


கனிதனைக் கனிந்தவ ரைக்கலந் தாட்கொள்ளும்
முனிதனை மூவுல குக்கொரு மூர்த்தியை
நனிதனை நல்லவர் தாந்தொழும் வெண்ணியில்
இனிதனை யேத்துவ ரேதமி லாதாரே.


Siva who is like the ripe fruit, the sage who admits into his grace, growing intimate with those whose hearts become tender by devotion, who has a form common to the three worlds, who has abundance of grace people who have no faults will praise Siva who is the embodiment of sweetness and who is worshipped in Veṇṇi by good people.

Arunachala Siva.

3142
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 09:53:28 AM »
Verse  2:


சோதியைச் சுண்ணவெண் ணீறணிந் திட்டவெம்
ஆதியை யாதியு மந்தமு மில்லாத
வேதியை வேதியர் தாந்தொழும் வெண்ணியில்
நீதியை நினையவல் லார்வினை நில்லாவே.


Siva who is the divine light, who is our supreme being who is the cause of all things, and who adorns himself with the fine powder of white sacred ash, who is omniscient;
who has no birth and death. The acts, good and bad, of those who are capable of meditating upon the truth in Veṇṇi who is worshipped by the Brahmins, will cease to bear fruit.

Arunachala Siva.

3143
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 09:49:34 AM »
Tiru Venniyur:

Verse  1:


சடையானைச் சந்திர னோடுசெங் கண்ணரா
உடையானை யுடைதலை யிற்பலி கொண்டூரும்
விடையானை விண்ணவர் தாந்தொழும் வெண்ணியை
உடையானை யல்லதுள் காதென துள்ளமே.


Siva who has on his matted locks,  the crescent moon and the cobra with red eyes,
who rides on a bull obtaining alms in a broken skull. Except worshipping Siva who
as his abode Veṇṇi where the celestial beings worship him with joined hands,
my mind will not think of any other god.

Arunachala Siva.

3144
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:38:47 AM »
Verse  11:


தொண்டரை விளக்கத் தூயோன்
    அருள்செயத் துயிலை நீங்கித்
திண்டிறல் மன்னன் அந்தத்
    திருப்பணி செய்தார் தம்மைக்
கண்டுதான் வணங்க வேண்டும்
    என்றெழுங் காத லோடும்
தண்டலைச் சூழல் சூழ்ந்த
    நின்றவூர் வந்து சார்ந்தான்.


When the Holy One who (ever) proclaims the glory
Of His servitor, graced him thus, he woke up;
The puissant king then resolved thus: "I must
Behold him and pay obeisance to him who has
Rendered such holy service." With spiraling love
He proceeded to Ninravoor girt with gardens.

Arunachala Siva.

3145
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:35:40 AM »
Verse  10:


நின்றவூர்ப் பூசல் அன்பன்
    நெடிதுநாள் நினைந்து செய்த
நன்றுநீ டால யத்து
    நாளைநாம் புகுவோம் நீயிங்கு
ஒன்றிய செயலை நாளை
    ஒழிந்துபின் கொள்வாய் என்று
கொன்றைவார் சடையார் தொண்டர்
    கோயில் கொண்டருளப் போந்தார்.   


On the morrow We move into the great and goodly
Temple built by the devotee--Poosal; lo!
He planned it and built it over many many days;
So you have the consecration-ceremony done
On any day after tomorrow." This said,
The Lord who wears in His matted hair Konrai flowers
Departed from him to move into the devotee's temple.

Arunachala Siva.

3146
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:32:24 AM »
Verse 9:


காடவர் கோமான் கச்சிக்
    கற்றளி எடுத்து முற்ற
மாடெலாஞ் சிவனுக் காகப்
    பெருஞ்செல்வம் வகுத்தல் செய்வான்
நாடமால் அறியா தாரைத்
    தாபிக்கும் அந்நாள் முன்னால்
ஏடலர் கொன்றை வேய்ந்தார்
    இரவிடைக் கனவில் எய்தி.


While so, the Kaatavar king had in Kanchi built
A temple of granite, making extensive and rich
Endowments therefor; on the day preceding the day fixed
By him for consecrating the shrine of the deity who is unknown
To Vishnu, the Lord who wears petaled Konrai flowers,
Appeared in his dream during night, and said:

Arunachala Siva.

3147
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:29:28 AM »
Verse 8:

தூபியும் நட்டு மிக்க
    சுதையும்நல் வினையுஞ் செய்து
கூவலும் அமைத்து மாடு
    கோயில்சூழ் மதிலும் போக்கி
வாவியுந் தொட்டு மற்றும்
    வேண்டுவ வகுத்து மன்னும்
தாபனம் சிவனுக் கேற்க
    விதித்தநாள் சாரும் நாளில்.


He fixed the Stupa; he did the plastering and made
The picturesque decorations, he had a well dug out;
He built the great walls within and without the temple;
He excavated a tank; he reared all else, needed
For the temple; the auspicious and fitting day
For consecrating the shrine drew near.

Arunachala Siva.


3148
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:26:30 AM »
Verse  7:


அடிமுதல் உபான மாதி
    யாகிய படைக ளெல்லாம்
வடிவுறுந் தொழில்கள் முற்ற
    மனத்தினால் வகுத்து மான
முடிவுறு சிகரந் தானும்
    முன்னிய முழத்திற் கொண்டு
நெடிதுநாள் கூடக் கோயில்
    நிரம்பிட நினைவால் செய்தார்.

He completely planned in his mind the base line,
The base and the basement and also the basal
Construction of the Gopura; so too he devised
The many picturesque tiers, one upon the other;
He also fixed the top of the Vimaana in unison
With the prescribed cubit-measurement; thus,
Even thus, for many many days on end,
He plied himself in the work of completing
The temple in his mind.

Arunachala Siva.

3149
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:23:24 AM »
Verse 6:


சாதனத் தோடு தச்சர்
    தம்மையும் மனத்தால் தேடி
நாதனுக் கால யஞ்செய்
    நலம்பெறும் நன்னாள் கொண்டே
ஆதரித்து ஆக மத்தால்
    அடிநிலை பாரித் தன்பால்
காதலில் கங்குற் போதுங்
    கண்படா தெடுக்க லுற்றார்.

The materials apart, he mentally searched for
And commandeered the masons and the sculptors;
He fixed the auspicious day and the hour too
For commencing the work of building the temple;
He laid the foundation-stone in conformity
With the Aagamic rules; in love and devotion
He proceeded with the building of the temple
Even during night, with out sleep.

Arunachala Siva.

3150
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:20:07 AM »
Verse  5:


மனத்தினால் கருதி எங்கும்
    மாநிதி வருந்தித் தேடி
எனைத்துமோர் பொருட்பே றின்றி
    என்செய்கேன் என்று நைவார்
நினைப்பினால் எடுக்க நேர்ந்து
    நிகழ்வுறு நிதிய மெல்லாம்
தினைத்துணை முதலாத் தேடிச்
    சிந்தையால் திரட்டிக் கொண்டார்.


He mentally went over the places where he could
Get abundant wealth; he painstakingly sought after it;
He could not however come by even a little; so he
Sorely languished thinking: "What am I to do?"
Then he resolved to build it in his mind; he gathered
The needed wherewithal bit by small bit.
And stored them all in his mind.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 2951