Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... 3200
3121
Verse 2:

செங்கண் நாகம் அரையது தீத்திரள்
அங்கை யேந்திநின் றாரெரி யாடுவர்
கங்கை வார்சடை மேலிடங் கொண்டவர்
மங்கை பாகம்வைத் தார்வன்னி யூரரே.

The red-eyed cobra is in the waist as waist-cord. He will dance in the unbearable hot fire, holding a ball of fire in the palm. He placed on his long matted locks, Gaṅga, as its place. As the god of fire worshiped, Siva here in this place got the name Vaṉṉiyūr.
Vaṉṉi-fire.  Siva in Vaṉṉiyūr placed on one half a young lady.


Arunachala Siva.

3122
Tiru Vanniyur:

Verse  1:

காடு கொண்டரங் காக்கங்குல் வாய்க்கணம்
பாட மாநட மாடும் பரமனார்
வாட மானிறங் கொள்வர் மணங்கமழ்
மாட மாமதில் சூழ்வன்னி யூரரே.

Having the cremation ground as the stage, the supreme god who performs the great dance at night when the group of Bhutas are singing.  Siva in Vaṉṉiyūr which is surrounded by a big fortified wall inside which there are storeyed buildings from which fragrance spreads. He takes away the golden color of the young girl whose looks are like the deer, giving in return sallowness, to make her turn pale.

Arunachala Siva.

3123
Verse  11:

திரியும் மூஎயில் செங்கணை யொன்றினால்
எரிய எய்தன ரேனு மிலங்கைக்கோன்
நெரிய வூன்றியிட் டார்விர லொன்றினால்
பரியர் நுண்ணியர் பாசூ ரடிகளே.

Though Siva shot a straight arrow to burn the three forts which were wandering.
He placed firmly a toe to crush the King of Lanka. The god in Pasur is the biggest as well as the smallest things.

Padigam on Tirup Pasur completed.

Arunachala Siva.

3124
Verse  10:

மாலி னோடு மறையவன் தானுமாய்
மேலுங் கீழு மளப்பரி தாயவர்
ஆலின் நீழ லறம் பகர்ந் தார்மிகப்
பால்வெண் நீற்றினர் பாசூ ரடிகளே.


Siva could not be measured in the upper region and in the lower region, though Brahma combined with Vishnu. He gave moral instruction under the shade of the banyan tree.  The god in Pāsūr, who smears himself with white sacred ash which is very white like milk.

Arunachala Siva.


3125
Verse 9:

சாம்பல் பூசுவர் தாழ்சடை கட்டுவர்
ஓம்பன் மூதெரு தேறு மொருவனார்
தேம்பல் வெண்மதி சூடுவர் தீயதோர்
பாம்பு மாட்டுவர் பாசூ ரடிகளே.

He will smear sacred ash.  He will tie up matted locks, hanging low. The unequaled god who rides an aged bull which can carry him will wear on his head a waning crescent moon.  The god in Pāsūr will cause to dance even a cruel cobra. (This fact is mentioned in the 4th verse also.)

Arunachala Siva.

3126
Verse 8:

வேத மோதிவந் தில்புகுந் தாரவர்
காதில் வெண்குழை வைத்த கபாலியார்
நீதி யொன்றறி யார்நிறை கொண்டனர்
பாதி வெண்பிறைப் பாசூ ரடிகளே.

Siva entered into the house chanting the Vedas.  He who holds a skull and wore on the ear a white men's ear-ring, does not know right conduct. He took away complete self control of my mind.  The god in Pāsūr who wears a crescent moon which is half the size of the full moon. 

Arunachala Siva.

3127
Verse  7:

கட்டி விட்ட சடையர் கபாலியர்
எட்டி நோக்கிவந் தில்புகுந் தவ்வவர்
இட்ட மாவறி யேனிவர் செய்வன
பட்ட நெற்றியர் பாசூ ரடிகளே.


Siva has matted locks, which he has tied and bundled up. He has a skull.
He entered into the house coming peeping into it.   I do not know what he does according to his desire.  (See verse no.5)

Arunachala Siva.

3128
Verse 6:

பல்லில் ஓடுகை யேந்திப் பகலெலாம்
எல்லி நின்றிடு பெய்பலி யேற்பவர்
சொல்லிப் போய்ப்புகு மூரறி யேன்சொலீர்
பல்கு நீற்றினர் பாசூ ரடிகளே.

Holding a skull without teeth, during the whole of the daytime, receives the alms that is placed in his skull, standing in one place in the hot part of the day.  The god in Pāsūr smears sacred ash sumptuously. I do not know the place where he stays, having gone, telling me about it. (Please tell me this verse is Agapporuḷ.)

Arunachala Siva.

3129
Verse 5:

மட்ட விழ்ந்த மலர்நெடுங் கண்ணிபால்
இட்ட வேட்கைய ராகி யிருப்பவர்
துட்ட ரேலறி யேனிவர் சூழ்ச்சிமை
பட்ட நெற்றியர் பாசூ ரடிகளே.


He has with love placed Uma, who has long eyes like the flower from which honey drips.  If he is a mischievous person, I did not know before hand the thought in his mind.  The god in Pāsūr wears on his forehead a plate of gold.

Arunachala Siva.

3130
Verse 4:

வெற்றி யூருறை வேதிய ராவர்நல்
ஒற்றி யேறுகந் தேறு மொருவனார்
நெற்றிக் கண்ணினர் நீளர வந்தனைப்
பற்றி யாட்டுவர் பாசூ ரடிகளே.


Siva is the brahmin who dwells in Vetṟiyūr. (Vetṟiyūr has no Tevaram for it;
but is mentioned in Tevarams of other shines;  It is called in Tamizh Vaipputtalam.)
The unequaled God, who rides with joy on a bull that has no equal.  He has a frontal eye. The god in Pāsūr will make a cobra to dance catching hold of it.  (This is a local story about Siva in this shrine, see verse, 9 of this decade.)

Arunachala Siva.

3131
Verse 3:


நாறு கொன்றையும் நாகமுந் திங்களும்
ஆறுஞ் செஞ்சடை வைத்த அழகனார்
காறு கண்டத்தர் கையதோர் சூலத்தர்
பாறி னோட்டினர் பாசூ ரடிகளே.

The beautiful god, who placed on his red matted locks, fragrant Koṉṟai, a cobra, a crescent moon and a river, has a blackened neck.  He holds a trident in his hand.
The god in Pasur has a ruined skull.

Arunachala Siva.


3132
Verse  2:


மடந்தை பாகம் மகிழ்ந்த மணாளனார்
தொடர்ந்த வல்வினை போக்கிடுஞ் சோதியார்
கடந்த காலனைக் கால்கொடு பாய்ந்தவர்
படர்ந்த நாகத்தர் பாசூ ரடிகளே.

The bridegroom who rejoiced in having a lady on one half, the divine light that removes the irresistible acts which follow the soul in every birth, pounced on the god of death who was victorious formerly, with his leg, the god in Pāsūr, wears a cobra that spreads its hood.

Arunachala Siva.
3133
Tirup Pasur:

Verse  1:

முந்தி மூவெயி லெய்த முதல்வனார்
சிந்திப்பார்வினை தீர்த்திடுஞ் செல்வனார்
அந்திக் கோன்தனக் கேயருள் செய்தவர்
பந்திச் செஞ்சடைப் பாசூ ரடிகளே.


Siva, the first cause, who destroyed the three forts by shooting an arrow, long ago.
-the Lord who completely destroys the acts of those who meditate on him, the deity in Pāsūr who has  red matted locks bound and who granted his grace to the moon that rules in the evening.

Arunachala Siva.


3134
Verse 10:


வரையி னாலுயர் தோளுடை மன்னனை
வரையி னார்வலி செற்றவர் வாழ்விடம்
திரையி னார்புடை சூழ்திரு வொற்றியூர்
உரையி னாற்பொலிந் தாருயர்ந் தார்களே.


The dwelling place of Siva, who destroyed the strength like the mountain of the King of Lanka, who had shoulders as high as mountains is Tiru Oṟṟiyūr surrounded on all sides by waves of the sea. Those who praise highly about Oṟṟiyūr flourish and are great men.

Padigam on Tiru Orriyur completed.

Arunachala Siva.

3135
Verse  9:

படைகொள் பூதத்தர் வேதத்தர் கீதத்தர்
சடைகொள் வெள்ளத்தர் சாந்தவெண் நீற்றினர்
உடையுந் தோலுகந் தாருறை யொற்றியூர்
அடையு முள்ளத் தவர்வினை யல்குமே.

Siva has an army of Bhutas. He revealed the Vedas.  He sings many songs.
He has flood of Ganga in his matted locks.  He has white sacred ash which he smears like sandal-paste.  The acts of those who have the mind to reach Oṟṟiyūr where Siva, who felt joy in having a dress of a skin, will become weak.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... 3200