Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 3071
3106
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 05, 2017, 11:19:59 AM »
Verse  9:


அரவினிற் றுயிறரு மரியுநற் பிரமனு மன்றயர்ந்து
குரைகழ றிருமுடி யளவிட வரியவர் கொங்குசெம்பொன்
விரிபொழி லிடைமிகு மலைமகண் மகிழ்தர வீற்றிருந்த
கரியநன் மிடறுடைக் கடவுளார் கொச்சையே கருதுநெஞ்சே.

My mind!  The god whose feet and head could not be measured by Hari who sleeps on the serpent couch and the good Brahma as they forgot the proper means to find them.  Think only about Kochai belonging to the god of black and good neck, who sat majestically so that the daughter of the mountain might feel happy, where the pollen is in abundance like gold in the parks of blossomed flowers in Kochai.

Arunachala Siva.


3107
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 05, 2017, 11:16:48 AM »
Verse  8:


அடலெயிற் றரக்கனார் நெருக்கிமா மலையெடுத் தார்த்தவாய்கள்
உடல்கெடத் திருவிர லூன்றினா ருறைவிட மொளிகொள்வெள்ளி
மடலிடைப் பவளமு முத்தமுந் தொத்துவண் புன்னைமாடே
பெடையொடுங் குருகினம் பெருகுதண் கொச்சையே பேணுநெஞ்சே.

My mind! The dwelling place of the god who pressed with his holy toe, to destroy the mouths that roared, and body of the demon of strong teeth who lifted up the great mountain by exerting pressure upon, them in the flourishing mast wood tree on which coral and pearls as here in the bright white petals of fragrant screw-pine, cherish with love the cool Kochai where the cranes multiply along with their females.

Arunachala Siva.


3108
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 05, 2017, 11:13:11 AM »
Verse  7:


கொண்டலார் வந்திடக் கோலவார் பொழில்களிற் கூடிமந்தி
கண்டவார் கழைபிடித் தேறிமா முகிறனைக் கதுவுகொச்சை
அண்டவா னவர்களு மமரரு முனிவரும் பணியவாலம்
உண்டமா கண்டனார் தம்மையே யுள்குநீ யஞ்சனெஞ்சே.

My mind!  The female monkeys gather together in the beautiful long parks on which clouds descend low and settle, in Kochai where they ascend holding the long bamboo so that they see near at hand and catch bold of the black cloud.  Think only of the god who drank poison, when sages, immortals in heaven and inhabitants of other worlds, worshipped him.  You need not fear.

Arunachala Siva.

3109
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 05, 2017, 11:09:19 AM »
Verse  6:

சுற்றமு மக்களுந் தொக்கவத் தக்கனைச் சாடியன்றே
உற்றமால் வரையுமை நங்கையைப் பங்கமா வுள்கினானோர்
குற்றமில்லடியவர் குழுமிய வீதிசூழ் கொச்சைமேவி
நற்றவ மருள்புரி நம்பனை நம்பிடாய் நாளுநெஞ்சே.


My mind!  Having lopped off the head of that famous Dakshan, around whom had gathered his relations and children on that day itself, the god who thought of Uma, who was born as the daughter of the big mountain, a lady of distinction, as his half,
you repose confidence always in Siva, who grants the fruits of the penance which is done to be free from the cycle of birth and death, and who is residing happily in Kochai surrounded by streets where devotees who do not have even a single blemish, gather in large numbers.

Arunachala Siva.

3110
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 05, 2017, 11:06:19 AM »
Verse  5:

மறைகொளும் திறலினா ராகுதிப் புகைகள்வா னண்டமிண்டிச்
சிறைகொளும் புனலணிசெழும்பதி திகழ்மதிற் கொச்சை தன்பால்
உறைவிட மெனமன மதுகொளும் பிரமனார் சிரமறுத்த
இறைவன தடியிணை யிறைஞ்சிவாழ் நெஞ்சமே யஞ்சனீயே.

My mind!  As the different kinds of smokes which rise by the oblations offered in the consecrated fire, by the Brahmins who have acquired the power by chanting the Vedas fill the sky. The god who has a liking as his dwelling place, towards Kochai of walls of enclosure that are very strong, the prosperous city where water is abundant in all dams prosper worshipping the feet of the Lord who cut off the head of Brahma you need not fear.

Arunachala Siva.

3111
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 05, 2017, 11:03:08 AM »
Verse  4:


கந்தமார் கேதகைச் சந்தனக் காடுசூழ் கதலிமாடே
வந்துமா வள்ளையின் பவரளிக் குவளையைச் சாடியோடக்
கொந்துவார் குழலினார் குதிகொள்கோட் டாறுசூழ் கொச்சைமேய
எந்தையா ரடிநினைந் துய்யலாம் நெஞ்சமே யஞ்சனீயே.

My mind!  Having come near the plaintain trees surrounded by the forest of sandal-wood and fragrant screw-pine of abundant fragrance and following having shaken the blue-nelumbo flowers having bees, and the big bind-weed creeper, you may save yourself by thinking of the feet of our father who dwells happily in Kochai surrounded by the river having banks where the girls who have long tresses adorned with bunches of flowers, jump and play.

Arunachala Siva.


3112
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 05, 2017, 10:59:52 AM »
Verse  3:


பொன்னுமா மணிகொழித்தெறிபுனற் கரைகள்வாய் நுரைகளுந்திக்
கன்னிமார் முலைநலங் கவரவந் தேறுகோட் டாறுசூழ
மன்னினார் மாதொடும் மருவிடங் கொச்சையே மருவினாளும்
முன்னைநோய் தொடருமா றில்லைகா ணெஞ்சமே யஞ்சனீயே.My mind!  Pushing forth foams on the banks where the water dashes winnowing gold and big precious stones, to be surrounded by the river of high banks, having come to rob the sandal paste and other scents smeared on the breasts of young girls. If you approach Kochai, the place where the god resides permanently with a lady.
The impurities of the soul which are following you from time immemorial will stop following you. You need not fear.

Arunachala Siva.

3113
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 05, 2017, 10:56:09 AM »
Verse  2:


ஏலமா ரிலவமோ டினமலர்த் தொகுதியா யெங்குநுந்திக்
கோலமா மிளகொடு கொழுங்கனி கொன்றையுங் கொண்டுகோட்டா
றாலியா வயல்புகு மணிதரு கொச்சையே நச்சிமேவும்
நீலமார் கண்டனை நினைமட நெஞ்சமே யஞ்சனீயே.


My mind!  Kāveri river of high bank pushing forth everywhere the collections of various kinds of flower, red-flowered silk cotton trees and cardamoms. Taking colorful pepper creepers, plump fruits and Indian laburnum trees, always think of the god of blue-neck who stays willingly in Kochaivayam of beauty, where the river enters fields with roaring noise you need not fear anything

Arunachala Siva.


3114
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 04, 2017, 11:04:15 AM »
Tiruk Kochaivayam:

Verse  1:

திருந்துகளிற்றிள மருப்பொடு திரண்மணிச் சந்தமுந்திக்
குருந்துமா குரவமுங் குடசமும் பீலியுஞ் சுமந்துகொண்டு
நிரந்துமா வயல்புகு நீடுகோட் டாறுசூழ் கொச்சைமேவிப்
பொருந்தினார் திருந்தடி போற்றிவாழ் நெஞ்சமே புகலதாமே.


My mind! Pushing out sandal-wood, heaps of precious stones along with the young tusks of big elephant of perfect growth, and carrying wild lime tree, big bottle flower trees, Conessi bark trees and tails of peacocks, and being in an order. You live praising the perfect feet of the god who willingly stays in Kochaivayam surrounded by the river, Kaveri of high banks, which enters into the fields. They are our refuge.

Arunachala Siva.

3115
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 04, 2017, 10:57:23 AM »
Verse  11:


வெந்தவெண் பொடியணி யடிகளை விளமருள் விகிர்தரைச்
சிந்தையு ளிடைபெற வுரைசெய்த தமிழிவை செழுவிய
அந்தணர் புகலியு ளழகம ரருமறை ஞானசம்
பந்தன மொழியிவை யுரைசெயு மவர்வினை பறையுமே.


About Siva who smears himself with well-burnt white sacred ash and who is different from the world and dwells in Viḷamar, these Tamizh verses spoken which have as their place, the mind;  the actions of those who recite the words of Jnana Sambandhan who has knowledge of the beautiful and abstruse Vedas in Pukali where prosperous Brahmins live, will vanish by slow degrees.

Padigam on Tiru Vilamar completed.

Arunachala Siva.

3116
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 04, 2017, 10:52:52 AM »
Verse  10:


ஒள்ளியர் தொழுதெழ வுலகினி லுரைசெயு மொழிபல
கொள்ளிய களவினர் குண்டிகை யவர்தவ மறிகிலார்
பள்ளியை மெய்யெனக் கருதன்மின் பரிவொடு பேணுவீர்
வெள்ளிய பிறையணி சடையினர் வளநகர் விளமரே.

There are many languages in this world spoken of as such to which intellectuals pay homage and praise them.  The Jains who stole from other religions words for their doctrines from those languages and Buddhists who carry an ascetic's pitcher are incapable of knowing what penance is devotees, do not think the words of those people as truth. Regard with love the fertile city of Viḷamar of Siva who adorns his matted locks with a white crescent moon.

Arunachala Siva.

3117
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 04, 2017, 10:49:28 AM »
Verse  9:


தொண்டசை யுறவரு துயருறு காலனை மாள்வுற
அண்டல்செய் திருவரை வெருவுற வாரழ லாயினார்
கொண்டல்செய் தருதிரு மிடறின ரிடமெனி லளியினம்
விண்டிசை யுறுமலர் நறுமது விரிபொழில் விளமரே.


Killing the Yama, god of death who inflicts suffering on beings to destroy the service to god, and who came to take away the life of Markaṇdēyaṉ and commanding him to act according to orders, coming near god.  He who assumed the form of fire that cannot be seen, to frighten the two persons, Vishnu and Brahma.  If we speak about the place of Siva who has a neck resembling the sable cloud, is Viḷamar which has gardens which pour fragrant honey from flowers on which the swarms of bees open the petals and hum like music.

Arunachala Siva.

3118
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 04, 2017, 10:45:52 AM »
Verse  8:


தெண்கடல் புடையணி நெடுமதி லிலங்கையர் தலைவனைப்
பண்பட வரைதனி லடர்செய்த பைங்கழல் வடிவினர்
திண்கட லடைபுனல் திகழ்சடை புகுவதொர் சேர்வினார்
விண்கடல் விடமலி யடிகள்தம் வளநகர் விளமரே.

Siva has a body in which he wears golden anklets, with which he pressed to cause wounds to the chief of the people of Lanka which has high walls of fortification and is beautified by the ocean on all sides, in the mountain Kailsh who has as a place a shining matted locks into which the water of Ganga  which normally reaches the strong sea enters. Viḷamar is the fertile city of the god in whose neck the poison which rose in the ocean which reaches the sky by its surging waves, is increasing in color.


Arunachala Siva.

3119
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 04, 2017, 10:39:09 AM »
Verse  7:


நெறிகமழ் தருமுரை யுணர்வினர் புணர்வுறு மடவரல்
செறிகமழ் தருமுரு வுடையவர் படைபல பயில்பவர்
பொறிகமழ் தருபட வரவினர் விரவிய சடைமிசை
வெறிகமழ் தருமல ரடைபவ ரிடமெனில் விளமரே.

Siva is realized by Agaman, which are his words, and which contain the four paths of reaching him. The four paths are Chariyai, Kiriyai, Yōgam and Jnanam.  He dwells in the words and minds of those who follow the path, Saivism.  He is another meaning, has a body in which the lady who is not separate from Siva is united closely with him.
He possesses many weapons as if he is practicing them. He has a cobra in whose hood there are many spots.  If it is the place of Siva who has on his matted locks in which many things are united, and fragrant flowers are adorned by his devotees, is Viḷamar.

Arunachala Siva.

3120
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 04, 2017, 10:35:25 AM »
Verse  6:

மனைகடொ றிடுபலி யதுகொள்வர் மதிபொதி சடையினர்
கனைகட லடுவிட மமுதுசெய் கறையணி மிடறினர்
முனைகெட வருமதி ளெரிசெய்த வவர்கழல் பரவுவார்
வினைகெட வருள்புரி தொழிலினர் செழுநகர் விளமரே.


He will receive alms that is given in each and every house. He has crescent moon which stays in his matted locks.  He has a neck beautified by the black color when he consumed the poison that rose in the roaring ocean to kill beings. To destroy the karmas of those who praise feet of Siva who burnt the forts which opposed him in battle to meet only with destruction.  Viḷamar is the fertile city of the god who has as his duty granting his grace.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 3071