Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 3181
3106
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 24, 2018, 06:46:08 AM »
Verse  2:


முருகார் நறுமல ரிண்டை தழுவிவண் டேமுரலும்
பெருகா றடைசடைக் கற்றையி னாய்பிணி மேய்ந்திருந்த
இருகாற் குரம்பை யிதுநா னுடைய திதுபிரிந்தால்
தருவா யெனக்குன் றிருவடிக் கீழொர் தலைமறைவே.


Siva who has a collection of matted hair, which has been approached by the swollen river and on which the bees hum swarming on the circlet of faultless flowers full of fragrance.  The body of two pillars, two legs which is covered with diseases is mine;
when I leave this body, grant me a hiding place under your holy feet.

Arunachala Siva.
 

3107
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:49:02 PM »
General Padigam:

Verse  1:

பவளத் தடவரை போலுந்திண் டோள்களத் தோண்மிசையே
பவளக் குழைதழைத் தாலொக்கும் பல்சடை யச்சடைமேல்
பவளக் கொழுந்தன்ன பைம்முக நாகமந்  நாகத்தொடும்
பவளக்கண் வால மதியெந்தை சூடும் பனிமலரே.

The strong shoulders of our father, resemble the big mountain of coral.
The matted locks falling on the shoulders resemble coral which puts forth tender sprouts.  The cobra with a hood like the tender leaf of the coral is on the matted locks.
The cool flowers worn by him are the white crescent moon which resembles the flowers of the coral and that cobra.

Arunachala Siva.

3108
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:40:59 PM »
Verse  10:

என்னையொப் பாருன்னை யெங்ஙனங் காண்ப ரிகலியுன்னை
நின்னையொப் பார்நின்னைக் காணும் படித்தன்று நின்பெருமை
பொன்னையொப் பாரித் தழலை வளாவிச்செம் மானஞ்செற்று
மின்னையொப் பார மிளிருஞ் சடைக்கற்றை வேதியனே.

How can people like me see you, being inimical to you!  Your greatness is not of such a nature that people who can be compared to you in a way, can know that.  Assembling gold in color, mixing fire with it, destroying the beauty of the evening red sky,  to be compared to lightning in all respects, Siva who revealed the Vedas and who has a bundle of glittering matted locks. 

General Padigam completed.

Arunachala Siva.

3109
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:36:22 PM »
Verse  9:


சிவனெனு நாமந் தனக்கே யுடையசெம் மேனியெம்மான்
அவனெனை யாட்கொண் டளித்திடு மாகி லவன்றனையான்
பவனெனு நாமம் பிடித்துத் திரிந்துபன் னாளழைத்தால்
இவனெனைப் பன்னா ளழைப்பொழி யானென் றெதிர்ப்படுமே.


Our Lord who has a red body, and has the name of Siva to denote himself only.
If such a great god admits me as his protege and protects me, if I invoke him for many days catching hold of him by his name Bhavan, wandering wherever he goes,
he will definitely appear before me thinking this fellow will not cease invoking me for many days.

Arunachala Siva.

3110
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:30:41 PM »
Verse  8:

வானந் துளங்கிலென் மண்கம்ப மாகிலென் மால்வரையும்
தானந் துளங்கித் தலைதடு மாறிலென் தண்கடலும்
மீனம் படிலென் விரிசுடர் வீழிலென் வேலைநஞ்சுண்
டூனமொன் றில்லா வொருவனுக் காட்பட்ட வுத்தமர்க்கே.


To those people of sterling worth, who have become the slaves of the non equal Siva, who is without the slightest injury even after consuming the poison that rose in the ocean, what does it matter if the sky quakes?  They would not be affected in the least, What does it matter if the earth quakes!  What does it matter if the big mountains quake and change from their positions?  What does it matter, if there is utter confusion? What does it matter if the cool ocean becomes dry and the fish die?
What does it matter if all the lights such as the sun, moon, and the stars fall down?

Arunachala Siva.

3111
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:24:47 PM »
Verse  7:

பெருங்கடன் மூடிப் பிரளயங் கொண்டு பிரமனும்போய்
இருங்கடன் மூடி யிறக்கு மிறந்தான் களேபரமும்
கருங்கடல் வண்ணன் களேபர முங்கொண்டு கங்காளராய்
வருங்கடன் மீளநின் றெம்மிறை நல்வீணை வாசிக்குமே.


The ocean having covered the earth, the deluge having happened, Brahma, the creator having reached the end of his life, having finished his great function,
will die. Having the form of wearing the skeleton of the bodies of Brahman who died, and the body of Vishnu who has the color of the sea, remaining without perishing to create afresh the worlds withdrawn into him, our Lord will play on the faultless Veena. (This phrase is quoted by Pērāsirayar, in his commentary on verse no. 375, Kōvaiyār.)


Arunachala Siva.

3112
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:19:42 PM »
Verse  6:

விண்ணகத் தான்மிக்க வேதத்து ளான்விரி நீருடுத்த
மண்ணகத் தான்றிரு மாலகத் தான்மரு வற்கினிய
பண்ணகத் தான்பத்தர் சித்தத்து ளான்பழ நாயடியேன்
கண்ணகத் தான்மனத் தான்சென்னி யானெங்கறைக் கண்டனே.

Our Siva who has a black neck, is in the sky, is the meaning of the Vedas. He
is in the earth surrounded by the ocean, is in the heart of Vishnu.  He is in the music of melody-types to which one becomes accustomed.  He is in the minds of pious people. He is in the vision of his hereditary devotee who is as low as a dog.  He is in my mind.  He is on my head. 

Arunachala Siva.

3113
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:13:32 PM »
Verse  5:

முழுத்தழன் மேனித் தவளப் பொடியன் கனகக்குன்றத்
தெழிற்  பெருஞ் சோதியை யெங்கள் பிரானை யிகழ்திர்கண்டீர்
தொழப்படுந் தேவர் தொழப்படு வானைத் தொழுதபின்னைத்
தொழப்படுந்தேவர்தம்மால் தொழுவிக்குந்தன் றொண்டரையே.

Siva smears on his body which is a form, formed by all the fires.  People of this world!  Do you despise our master, who is the great, beautiful and superior luster of a hill of gold?  By worshiping Siva who is worshiped in their turn by the celestial beings who are worshiped by you.  It will cause his devotees to be worshiped by the celestial beings  who are worshiped by you. 

Arunachala Siva.

3114
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 10:05:20 AM »
Verse  4:

நின்னையெப் போது நினையவொட் டாய்நீ நினையப்புகில்
பின்னையப் போதே மறப்பித்துப் பேர்த்தொன்று நாடுவித்தி
உன்னையெப் போது மறந்திட் டுனக்கினி தாவிருக்கும்
என்னையொப் பாருள ரோசொல்லு வாழி யிறையவனே.

You do not allow me to meditate on you always.  If I try to meditate, you make me seek something else changing my mind and making me forget you at that moment itself. Are there people like me, who are favorable to you, forgetting you always?
Tell me. Let you live long! the Lord!

Arunachala Siva.

3115
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 10:01:28 AM »
Verse  3:

முன்னே யுரைத்தான் முகமனே யொக்குமிம் மூவுலகுக்
கன்னையு மத்தனு மாவா யழல்வணா நீயலையோ
உன்னை நினைந்தே கழியுமென் னாவி கழிந்ததற்பின்
என்னை மறக்கப் பெறாயெம் பிரானுன்னை வேண்டியதே.


Siva, who has the color of fire!  Our Lord!  If I state my idea in your presence it would be flattery. Are you not the mother and the father for these three worlds?  My life will leave the body thinking only about you.  You must not forget me after it leaves the body. This is my request to you this is the boon you must grant me.

Arunachala Siva.

3116
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 09:57:19 AM »
Verse  2:

உடலைத் துறந்துல கேழுங் கடந்துல வாததுன்பக்
கடலைக் கடந்துய்யப் போயிட லாகுங் கனகவண்ணப்
படலைச் சடைப்பர வைத்திரைக் கங்கைப் பனிப்பிறைவெண்
சுடலைப் பொடிக்கட வுட்கடி மைக்கட் டுணிநெஞ்சமே.

My mind!  Renouncing the body, skipping all the seven worlds and crossing the ocean of endless distress, I may reach your supreme bliss.  Reserve to do service to the god, who has on his expanding matted locks, golden in color, Ganga of spreading waves, a cool crescent moon, and who smears himself with the white ash of the cremation-ground.

Arunachala Siva.

3117
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 08:27:26 AM »
General Padigam:

Verse  1:


வெள்ளிக் குழைத்துணி போலுங் கபாலத்தன் வீழ்ந்திலங்கு
வெள்ளிப் புரியன்ன வெண்புரி நூலன் விரிசடைமேல்
வெள்ளித் தகடன்ன வெண்பிறை சூடிவெள் ளென்பணிந்து
வெள்ளிப் பொடிப்பவ ளப்புறம் பூசிய வேதியனே.


Siva has a skull like the fragment of white conch, wears a sacred thread of white strands which are like the wires of silver which shine falling on the chest, wearing a white crescent moon which is like a thin plate of silver on the spread-out matted locks, adorning himself with white bones, the author of the Vedas who smeared on his body which is like coral, white powder of sacred ash.

Arunachala Siva.

3118
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 08:20:17 AM »
Verse  11:

விவந்தா டியகழ லெந்தாயென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
தவந்தா னெடுக்கத் தலைபத் திறுத்தனை தாழ்புலித்தோல்
சிவந்தா டியபொடி நீறுஞ் சிரமாலை சூடிநின்று
தவந்தா னிருக்குஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


My father who danced with your feet opposing Kāḷi, when Ravanan, who has to his credit penance done in previous births lifted the mountain, Kailash, you crushed his ten heads,  the tiger's skin which hangs low, wearing a garland of skulls,
and the sacred ash of fine powder which became red by dancing, is my unique mind a treasure house of all these things combining and performing penance?

General Padigam, Tiruk Sakkarai completed.
 
Arunachala Siva.

3119
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 08:15:57 AM »
Verse  10:

வேதித்த வெம்மழு வாளீயென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
சோதித் திருக்குநற் சூளா மணியுஞ் சுடலைநீறும்
பாதிப் பிறையும் படுதலைத் துண்டமும் பாய்புலித்தோல்
சாதித் திருக்குஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


Siva, who holds a cruel battle-axe which oppresses heretics, the flawless chief gem in a crest which is lustrous and which shines on the head, the ash in the cremation-ground, crescent moon which is a half of the moon, the pieces of dead skulls,
the skin of a tiger which pounces on its prey, is my unique mind a treasure house of all these things, adhering to it?

Arunachala Siva.

3120
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 08:11:14 AM »
Verse 9:


வெண்டிரைக் கங்கை விகிர்தாவென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
கண்டிகை பூண்டு கடிசூத் திரமேற் கபாலவடம்
குண்டிகை கொக்கரை கோணற் பிறைகுறட் பூதப்படை
தண்டிவைத் திட்ட சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


Siva who bears the Ganga of white waves and who is different from the world!
Adorning with a necklace of Rudraksham beads which shines above all other things,
a waist-cord, a strand of skulls on the body ascetics pitcher, Chank with spiral turning to the right a curved crescent moon, an army of Bhutas, which are dwarf in stature,
is my unique mind a treasure-house where all the aforesaid things are collected and assembled?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 3181