Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 3200
3106
Verse  7:


பங்க மாலைக் குழலியொர் பால்நிறக்
கங்கை மாலையர் காதன்மை செய்தவர்
மங்கை மாலை மதியமும் கண்ணியும்
அங்க மாலையுஞ் சூடுமை யாறரே.


Bestowed his love, on this lady of distinction has on a half a lady, who has tresses of hair wearing garlands, has a garland of Ganga of white color like milk.  Siva in Aiyāṟu who wears the crescent moon that rises in the evening, and garland of bones.

Arunachala Siva.

3107
Verse  6:

புலரும் போது மிலாப்பட்ட பொற்சுடர்
மலரும் போதுக ளாற்பணி யச்சிலர்
இலரும் போது மிலாதது மன்றியும்
அலரும் போதும் அணியுமை யாறரே.


Siva in Aiyāṟu at daybreak and at night when the sun, which set, does not shine,
when some people worship him with blossomed flowers, those who are incapable of worshiping in this manner,  worship with leaves which are not flowers, adorns himself with them like the blossomed flowers and buds.

Arunachala Siva.


3108
Verse 5:

பரியர் நுண்ணியர் பார்த்தற் கரியவர்
அரிய பாடல ராடல ரன்றியும்
கரிய கண்டத்தர் காட்சி பிறர்க்கெலாம்
அரியர் தொண்டர்க் கெளியரை யாறரே.


Siva in Aiyāṟu is the large thing as well as the minute thing. He is difficult to be known by the souls' intelligence, it being defective. In addition to that, he has rare songs and dances, has a black neck.  To have a vision of him is difficult for others, but easy for his devotees.

Arunachala Siva.

3109
Verse 4:

நினைக்கும் நெஞ்சினுள் ளார்நெடு மாமதில்
அனைத்தும் ஒள்ளழல் வாயெரி யூட்டினார்
பனைக்கை வேழத் துரியுடல் போர்த்தவர்
அனைத்து வாய்தலுள் ளாருமை யாறரே.


Siva in Aiyāṟu, is in the mind capable of thinking him. He set fire to, so that the bright fire might consume all the high and big walls of enclosure of the three cities. He covered his body with the skin of an elephant whose trunk is comparable to the palm tree. He is also the person who pervades all things both animate and inanimate.

Arunachala Siva.3110
Verse  3:

நெஞ்ச மென்பதோர் நீள்கயந் தன்னுளே
வஞ்ச மென்பதோர் வான்சுழிப் பட்டுநான்
துஞ்சும் போழ்துநின் னாமத் திருவெழுத்
தஞ்சும் தோன்ற அருளுமை யாறரே.

Siva who dwells in Aiyāṟu!  In the deep tank which is my mind, being caught in the big whirlpool of fraud from which I cannot escape, even at that time of death when I lose all my consciousness. Bestow on me your grace so that I can invoke the five letters which are your name.

Arunachala Siva.


3111
Verse 2:

பாகம் மாலை மகிழ்ந்தனர் பால்மதி
போக ஆனையி னீருரி போர்த்தவர்
கோக மாலை குலாயதோர் கொன்றையும்
ஆக ஆன்நெயஞ் சாடுமை யாறரே.

Having adorned the matted locks with a crescent moon as white as milk, rejoiced in having as a half Vishnu,  in order to remove the fear of the Devas covered himself with the skin of an elephant wet with blood,  the Koṉṟai garland, round in shape being on the shoulders is Siva in Aiyāṟu, who bathes in the five products of the cow, beginning from ghee.

Arunachala Siva.

3112
Tiru Aiyaru:

Verse  1:

சிந்தை வாய்தலு ளான்வந்து சீரியன்
பொந்து வார்புலால் வெண்தலைக் கையினன்
முந்தி வாயதோர் மூவிலை வேல்பிடித்
தந்தி வாயதோர் பாம்பரை யாறரே.


Siva in Aiyāṟu adorns with a cobra whose mouth is as red as the evening sky, holding a trident of three sharp blades. Having condescended to be near, remains at the entrance of the minds of devotees.  He has eminence. He has in his hand a long white skull which has holes for eyes, and mouth.

Arunachala Siva.3113
Verse  10:

நலங்கொள் பாகனை நன்று முனிந்திடா
விலங்கல் கோத்தெடுத் தானது மிக்கிட
இலங்கை மன்ன னிருபது தோளினை
மலங்க வூன்றிவைத் தார்வன்னி யூரரே.


Seeing very much angry with the driver, who thought of Ravanan's good only,
when that mountain Kailash, was too heavy to be lifted by interlocking the hands,
Sivaṉ in Vaṉṉiyūr pressed firmly his toe to make the twenty shoulders of the King of Lanka to become confused in mind.

Arunachala Siva.

3114
Verse 9:


Not available.

Arunachala Siva. 

3115
Verse  8:


இயலு மாலொடு நான்முகன் செய்தவம்
முயலிற் காண்பரி தாய்நின்ற மூர்த்திதான்
அயலெ லாமன்ன மேயுமந் தாமரை
வயலெ லாங்கயல் பாய்வன்னி யூரரே.

Siva who has a form which could not be seen by the efforts of doing penance by Vishnu and four faced Brahma, who thought they were the supreme gods, and quarreled between themselves. It is the god in Vaṉṉiyūr, where the fish carp leaps in all the fields where lotus flowers on which swans are sitting in all nearby places.

Arunachala Siva.

3116
Verse 7:


குணங்கொள் தோளெட்டு மூர்த்தி யிணையடி
இணங்கு வார்கட் கினியனு மாய்நின்றான்
வணங்கி மாமலர் கொண்டவர் வைகலும்
வணங்கு வார்மனத் தார்வன்னி யூரரே.

Siva of eight shoulders and eight attributes, it is sweet to those who approach his two feet. The Lord in Vaṉṉiyūr dwells in the minds of those who, with humility, worship him with big flowers.

Arunachala Siva.


3117
Verse  6:

திளைக்கும் வண்டொடு தேன்படு கொன்றையர்
துளைக்கை வேழத்தர் தோலர் சுடர்மதி
முளைக்கு மூரற் கதிர்கண்டு நாகம்நா
வளைக்கும் வார்சடை யார்வன்னி யூரரே.

Siva adorns himself with Koṉṟai flowers, on which different kinds of bees such as Vaṇṭu and Thēṉ, are always drinking honey. He covers himself with the skin of an elephant having a trunk with holes - nostrils. Seeing the rays of the brilliant crescent moon which is like smile.  Siva has long matted locks, where the cobra bends its tongue to swallow it.

Arunachala Siva.


3118
Verse  5:


பிறைகொள் வாள்நுதற் பெய்வளைத் தோளியர்
நிறையைக் கொள்பவர் நீறணி மேனியர்
கறைகொள் கண்டத்தர் வெண்மழு வாளினர்
மறைகொள் வாய்மொழி யார்வன்னி யூரரே.

Siva on whose form, he smears holy ash takes away the moral firmness of ladies, who wear armlets on the shoulders and who have a bright forehead like the crescent moon. He has a neck in which there is poison.  He has a white weapon of a battle-axe.
Sivaṉ in Vaṉṉiyūr has revealed Vedas, which contain many Mantrams. 

Arunachala Siva.

3119
Verse  4:


இம்மை அம்மை யெனவிரண் டும்மிவை
மெய்ம்மை தானறி யாது விளம்புவர்
மெய்ம்மை யால்நினை வார்கள்தம் வல்வினை
வம்மின் றீர்ப்பர்கண் டீர்வன்னி யூரரே.


Some people will talk, not knowing the true nature of the two i.e, this birth and the next birth. Do not join their company. Siva in Vaṉṉiyūr will put on end to the irresistible karmas of those who sincerely meditate on him. People of this world!
Come to him.

Arunachala Siva.

3120
Verse  3:


ஞானங் காட்டுவர் நன்னெறி காட்டுவர்
தானங் காட்டுவர் தம்மடைந் தார்க்கெலாம்
தானங் காட்டித்தன் தாளடைந் தார்கட்கு
வானங் காட்டுவர் போல்வன்னி யூரரே.

Siva in Vaṉṉiyūr, will show the way to spiritual wisdom, will show the way to obtain it.
He will show the place to obtain it, for those who approached him.  He will show heaven and the rule over it, for those who approached his feet by showing the place.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 3200