Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... 3113
3076
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:17:09 PM »
Verse  10:

தாடழுவு கையன் றாமரைப்பூஞ் சேவடியன்
கோடலா வேடத்தன் கொண்டதோர் வீணையினான்
ஆடரவக் கிண்கிணிக்கா லன்னானோர் சேடனை
ஆடுந்தீக் கூத்தனை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva has a small drum tapering in the middle which is beaten, He has a beautiful form in which he wears a crescent shaped necklace of pearls; He has a Veena which he holds in his hand.  (There is one form of Siva, which is called Veena Dakshiṇāmūrti.)
Such a great god who is indescribable and who wears on his legs as 'kiṇkiṇi', the cobra which dances. He is also one who dances in the fire. (see 1st verse).


Arunachala Siva.

3077
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:13:44 PM »
Verse  9:


காரமுது கொன்றை கடிநாறு தண்ணென்ன
நீரமுது கோதையோ டாடிய நீண்மார்பன்
பேரமுத முண்டார்க ளுய்யப் பெருங்கடனஞ்
சாரமுதா வுண்டானை நான்கண்ட தாரூரே.


The fragrance of the old Koṉṟai flowers that blossom in winter to be cool, Siva who has a long chest and who danced with a lady who wears a garland which resembles water by the white flowers of which it is made,  He who drank the poison that rose in the big ocean as rare nectar, in order that the Devas who had partaken the nectar which was got from the ocean, might be saved from death. (see 1st verse).

Arunachala Siva.

3078
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:10:47 PM »
Verse  8:

வஞ்சனையா ரார்பாடுஞ் சாராத மைந்தனைத்
துஞ்சிருளி லாட லுகந்தானைத் தன்றொண்டர்
நெஞ்சிருள் கூரும் பொழுது நிலாப்பாரித்
தஞ்சுடராய் நின்றானை நான்கண்ட தாரூரே.

The strong youth who is not near to anyone who has deceitfulness, who felt pleasure in dancing the darkness when everything is dead or asleep who was the beautiful light spreading milk light when the minds of his devotees are intensely dark with ignorance.
(see 1st verse.)


Arunachala Siva.

3079
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:06:54 PM »
Verse  7:

போழொத்த வெண்மதியஞ் சூடிப் பொலிந்திலங்கு
வேழத் துரிபோர்த்தான் வெள்வளையா டான்வெருவ
ஊழித்தீ யன்னானை யோங்கொலிமாப் பூண்டதோர்
ஆழித்தேர் வித்தகனை நான்கண்ட தாரூரே.


Wearing a white crescent moon which is like the segment of a circle, Siva covered himself with the skin of an elephant glittering and appearing grand, when Uma wearing white bangles was frightened at that sight. He who is like the fire that rises at the end of the world, and who is the able god who has a round car to which are yoked tall and neighing horses. (see 1st verse).

Arunachala Siva.

3080
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 12:01:32 PM »
Verse  6:

எம்பட்டம் பட்ட முடையானை யேர்மதியின்
நும்பட்டஞ் சேர்ந்த நுதலானை யந்திவாய்ச்
செம்பட் டுடுத்துச் சிறுமா னுரியாடை
அம்பட் டசைத்தானை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva who has the right of mastery over Chit, Achit and Chit-achit, (intelligent beings;
non-intelligent beings;  beings endowed with both, who has the beautiful crescent moon as a plate of gold on his forehead. The significance of நும் is not clear. Dressing in a red silk which is like the red sky, and who wore as a beautiful silk-dress, the skin of a young deer. 

Arunachala Siva.

3081
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 11:57:39 AM »
Verse  5:

தாங்கோல வெள்ளெலும்பு பூண்டுதம் மேறேறிப்
பாங்கான வூர்க்கெல்லாஞ் செல்லும் பரமனார்
தேங்காவி நாறுந் திருவாரூர்த் தொன்னகரில்
பூங்கோயி லுண்மகிழ்ந்து போகா திருந்தாரே.

Adorning himself with the beautiful white bones, riding on a bull which belongs to him,
the supreme god who goes to all villages that are nearby.  Siva stayed without leaving it with his heart full of joy, in the Poon Kovil in the ancient city of Tiruvārūr where the blue Nelumbo flowers with honey spread their fragrance.

Arunachala Siva.

3082
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 08:41:15 AM »
Verse  4:


ஏறேற்ற மாவேறி யெண்கணமும் பின்படர
மாறேற்றார் வல்லரணஞ் சீறி மயானத்தில்
நீறேற்ற மேனியனாய் நீள்சடைமே னீர்ததும்ப
ஆறேற்ற வந்தணனை நான்கண்டதாரூரே.


Riding on a bull to give it preeminence the eight groups of worshipers to follow Siva, destroying the strong forts of these demons, who were opposed to Siva, having a body smeared with holy ash, and the Brahmin who received a river on his long matted locks for the water to overflow. (see the 1st verse.).

Arunachala Siva.

3083
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 08:37:29 AM »
Verse  3:


சேய வுலகமுஞ் செல்சார்வு மானானை
மாயப்போர் வல்லானை மாலைதாழ் மார்பானை
வேயொத்த தோளியர்த மென்முலைமேற் றண்சாந்தின்
ஆயத் திடையானை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva is the highest world above all worlds and the support of all, who can destroy the three impurities of the soul which are metaphorically the three cities.  He who has a garland of Koṉṟai flowers hanging down on the chest,  who is in the midst of female attendants, who witness the festivals in Ārūr, who smear on their soft breasts cool sandal paste and who have shoulders resembling bamboo.

Arunachala Siva.3084
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 25, 2017, 08:34:09 AM »
Verse 2:


பக்கமே பாரிடங்கள் சூழப் படுதலையில்
புக்கவூர்ப் பிச்சையேற் றுண்டு பொலிவுடைத்தாய்க்
கொக்கிறகின் றூவல் கொடியெடுத்த கோவணத்தோ
டக்கணிந்த வம்மானை நான்கண்ட தாரூரே. 


Surrounded on all sides by Bhutas, eating the alms received in the villages he entered in a begging bowl of a dead skull, who is our father who adorned himself with a string of black beads along with a loin-cloth, which was held aloft in the banner, and the feather of a crane which is beautiful.  (see 1st verse.).

Arunachala Siva.

3085
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 24, 2017, 02:59:06 PM »
Tiru Arur:


Verse  1:

சூலப் படையானைச் சூழாக வீழருவிக்
கோலத்தோட் குங்குமஞ்சேர் குன்றெட் டுடையானைப்
பாலொத்த மென்மொழியாள் பங்கனைப் பாங்காய
ஆலத்தின் கீழானை நான்கண்ட தாரூரே.

Siva who has a weapon of a trident, who has beautiful shoulders like the hills on which saffron is smeared, which is like the streams descending down, flowing in all directions who has as a half a lady who speaks soft words which are as sweet as milk.  It is in Ārūr that I obtained vision of the god seated under the beautiful banyan tree.

Arunachala Siva.


3086
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 24, 2017, 02:41:36 PM »
Verse  10:


பத்துக்கொ லாமவர் பாம்பின்கண் பாம்பின்பல்
பத்துக்கொ லாமெயி றுந்நெரிந் துக்கன
பத்துக்கொ லாமவர் காயப்பட் டான்றலை
பத்துக்கொ லாமடி யார்செய்கை தானே.


The cobra that he wears has ten eyes and ten fangs: the five fangs in the upper row and five fangs in the lower row of the mouth. The teeth of Ravanan, which were broken and fell down were ten in number. The heads of Ravanan punished by him were ten.  The acts of devotees are ten in number:    1 wearing emblems of Saiva religion, as Rudraksham beads and sacred ashes    2 worship of the preceptor as god himself    3 praising god    4 reciting the names of god    5 right conduct    6 listening to the exposition of Purāṇams    7 visiting temples    8 Not eating in any other house except in devotees houses    9 giving to devotees    10: performing of Pujai. Another version of the acts is    1 Tattvarūpam    2 Tatvadarsanam    3 Tatvasuddhi    4 Atmarūpam    5 Atma darsanam    6 Atmasuddhi    7 Sivarupam    Sivadarsanam    9 Sivayogam    10 Siva bhogam.  These are mentioned in Sivagnāṉabhotam, Sivajnaṉa Siddhiyar, Sivaprakasam, Unnmai Neṟi Viḷakkam, and Paṇtāra Sastaram, all Saiva religious works. 

General Padigam concluded.


Arunachala Siva.

3087
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 24, 2017, 02:36:03 PM »
Verse  9:


ஒன்பது போலவர் வாசல் வகுத்தன
ஒன்பது போலவர் மார்பினி னூலிழை
ஒன்பது போலவர் கோலக் குழற்சடை
ஒன்பது போலவர் பாரிடந் தானே.


Nine apertures were created by him;  The twisted threads in the sacred thread worn on the chest are nine. His matted locks, which are curly are nine in number.  The portion of the worlds are nine in number;  (they are called Navakaṇtan, their names are: 1 Kīḻpāḷ vitēkam 2 Mēlpālvitēkam, 3 Veṭapāl vitēkam, 4 Thenpāl vitēkam, 5 Vāṭapal īrepatam 6 Theṉpāl īrepatam 7 Vaṭapal Paratam 8 Theṉpāl Paratam and 9 Madhyama Kāṇṭam.


Arunachala Siva.

3088
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 24, 2017, 02:33:11 PM »
Verse 8:

எட்டுக்கொ லாமவ ரீறில் பெருங்குணம்
எட்டுக்கொ லாமவர் சூடு மினமலர்
எட்டுக்கொ லாமவர் தோளிணை யாவன
எட்டுக்கொ லாந்திசை யாக்கின தாமே.


His great attributes which have no end, are eight in number. His shoulders are eight in number.  The eight directions were created by them. 

Arunachala Siva.

3089
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 24, 2017, 02:25:51 PM »
Verse  7:

ஏழுகொ லாமவ ரூழி படைத்தன
ஏழுகொ லாமவர் கண்ட விருங்கடல்
ஏழுகொ லாமவ ராளு முலகங்கள்
ஏழுகொ லாமிசை யாக்கின தாமே.He created the seven eons; (Nāvukkaracar Srīkailayam, Pōṟṟittiruttāṇṭakam (1) 8).
The big oceans he created are seven oceans; (they are: salty water, honey, sugar-cane juice, curd, ghee, milk and pure water); Seven are the worlds over which he rules; the seven upper world are Bhu (2) Bhuvam,(3) Swaragam, (4) Māha, (5) Thavam, (6) Bramam (7) Sivalōgam, the seven under worlds are (1) Atalam (2) Vītalam (3) Sutalam (4) Nitalam (5) Tarātalam (6) Racātalam, (7) Pātālam.(Pinkalantai, 585).  The seven notes of the diatonic scale were created by him; they are (1) Kural, (2) Tuttam, (3) Kaikkiḷai, (4) Uḻai, (5) Iḷi, (6) Viḷari, and (7) Tāram.

Arunachala Siva.

3090
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 24, 2017, 02:22:58 PM »
Verse  6:


ஆறுகொ லாமவ ரங்கம் படைத்தன
ஆறுகொ லாமவர் தம்மக னார்முகம்
ஆறுகொ லாமவர் தார்மிசை வண்டின்கால்
ஆறுகொ லாஞ்சுவை யாக்கின தாமே.


He is the author of the six Aṅgams of the Vedas, the legs of the bees that stay on his garland are six.  He created six flavors. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... 3113