Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 3196
3061
Verse 6:

பல்லில் ஓடுகை யேந்திப் பகலெலாம்
எல்லி நின்றிடு பெய்பலி யேற்பவர்
சொல்லிப் போய்ப்புகு மூரறி யேன்சொலீர்
பல்கு நீற்றினர் பாசூ ரடிகளே.

Holding a skull without teeth, during the whole of the daytime, receives the alms that is placed in his skull, standing in one place in the hot part of the day.  The god in Pāsūr smears sacred ash sumptuously. I do not know the place where he stays, having gone, telling me about it. (Please tell me this verse is Agapporuḷ.)

Arunachala Siva.

3062
Verse 5:

மட்ட விழ்ந்த மலர்நெடுங் கண்ணிபால்
இட்ட வேட்கைய ராகி யிருப்பவர்
துட்ட ரேலறி யேனிவர் சூழ்ச்சிமை
பட்ட நெற்றியர் பாசூ ரடிகளே.


He has with love placed Uma, who has long eyes like the flower from which honey drips.  If he is a mischievous person, I did not know before hand the thought in his mind.  The god in Pāsūr wears on his forehead a plate of gold.

Arunachala Siva.

3063
Verse 4:

வெற்றி யூருறை வேதிய ராவர்நல்
ஒற்றி யேறுகந் தேறு மொருவனார்
நெற்றிக் கண்ணினர் நீளர வந்தனைப்
பற்றி யாட்டுவர் பாசூ ரடிகளே.


Siva is the brahmin who dwells in Vetṟiyūr. (Vetṟiyūr has no Tevaram for it;
but is mentioned in Tevarams of other shines;  It is called in Tamizh Vaipputtalam.)
The unequaled God, who rides with joy on a bull that has no equal.  He has a frontal eye. The god in Pāsūr will make a cobra to dance catching hold of it.  (This is a local story about Siva in this shrine, see verse, 9 of this decade.)

Arunachala Siva.

3064
Verse 3:


நாறு கொன்றையும் நாகமுந் திங்களும்
ஆறுஞ் செஞ்சடை வைத்த அழகனார்
காறு கண்டத்தர் கையதோர் சூலத்தர்
பாறி னோட்டினர் பாசூ ரடிகளே.

The beautiful god, who placed on his red matted locks, fragrant Koṉṟai, a cobra, a crescent moon and a river, has a blackened neck.  He holds a trident in his hand.
The god in Pasur has a ruined skull.

Arunachala Siva.


3065
Verse  2:


மடந்தை பாகம் மகிழ்ந்த மணாளனார்
தொடர்ந்த வல்வினை போக்கிடுஞ் சோதியார்
கடந்த காலனைக் கால்கொடு பாய்ந்தவர்
படர்ந்த நாகத்தர் பாசூ ரடிகளே.

The bridegroom who rejoiced in having a lady on one half, the divine light that removes the irresistible acts which follow the soul in every birth, pounced on the god of death who was victorious formerly, with his leg, the god in Pāsūr, wears a cobra that spreads its hood.

Arunachala Siva.
3066
Tirup Pasur:

Verse  1:

முந்தி மூவெயி லெய்த முதல்வனார்
சிந்திப்பார்வினை தீர்த்திடுஞ் செல்வனார்
அந்திக் கோன்தனக் கேயருள் செய்தவர்
பந்திச் செஞ்சடைப் பாசூ ரடிகளே.


Siva, the first cause, who destroyed the three forts by shooting an arrow, long ago.
-the Lord who completely destroys the acts of those who meditate on him, the deity in Pāsūr who has  red matted locks bound and who granted his grace to the moon that rules in the evening.

Arunachala Siva.


3067
Verse 10:


வரையி னாலுயர் தோளுடை மன்னனை
வரையி னார்வலி செற்றவர் வாழ்விடம்
திரையி னார்புடை சூழ்திரு வொற்றியூர்
உரையி னாற்பொலிந் தாருயர்ந் தார்களே.


The dwelling place of Siva, who destroyed the strength like the mountain of the King of Lanka, who had shoulders as high as mountains is Tiru Oṟṟiyūr surrounded on all sides by waves of the sea. Those who praise highly about Oṟṟiyūr flourish and are great men.

Padigam on Tiru Orriyur completed.

Arunachala Siva.

3068
Verse  9:

படைகொள் பூதத்தர் வேதத்தர் கீதத்தர்
சடைகொள் வெள்ளத்தர் சாந்தவெண் நீற்றினர்
உடையுந் தோலுகந் தாருறை யொற்றியூர்
அடையு முள்ளத் தவர்வினை யல்குமே.

Siva has an army of Bhutas. He revealed the Vedas.  He sings many songs.
He has flood of Ganga in his matted locks.  He has white sacred ash which he smears like sandal-paste.  The acts of those who have the mind to reach Oṟṟiyūr where Siva, who felt joy in having a dress of a skin, will become weak.

Arunachala Siva.


3069
Verse 8:


ஒன்று போலும் உகந்தவ ரேறிற்று
ஒன்று போலு முதைத்துக் களைந்தது
ஒன்று போலொளி மாமதி சூடிற்று
ஒன்று போலுகந் தாரொற்றி யூரரே.

It is one bull that he rode with joy.  It is the god of death that he kicked and removed.
He wore one bright crescent moon. The Lord in Oṟṟiyūr rejoiced to dwell with desire in Oṟṟiyūr as the unequaled shrine.


Arunachala Siva.

3070
Verse 7:

பலவும் அன்னங்கள் பன்மலர் மேல்துஞ்சும்
கலவ மஞ்ஞைகள் காரென வெள்குறும்
உலவு பைம்பொழில் சூழ்திரு வொற்றியூர்
நிலவி னானடி யேயடை நெஞ்சமே.

My mind!  Many swans sleep on the many lotus flowers.  The peacocks with tails, mistake the gardens as cloud and then feel shy, knowing that they are not clouds.
Approach the feet of Siva who is eternal in Tiru Oṟṟiyūr surrounded by green gardens where the swans and peacocks are moving.

Arunachala Siva.3071
Verse  6:


போது தாழ்ந்து புதுமலர் கொண்டுநீர்
மாது தாழ்சடை வைத்த மணாளனார்
ஓது வேதிய னார்திரு வொற்றியூர்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.

Prostrating before Siva, at every time of worship,  with fresh flowers. The bridegroom who placed a lady, who is in the form of water on the matted locks, hanging low,
our sins will vanish if we worship the feet of the Lord in Tiruvoṟṟiyūr who is praised as the god who expounded the Vedas.

Arunachala Siva.


3072
Verse  5:


புற்றில் வாளர வாட்டி யுமையொடு
பெற்ற மேறுகந் தேறும் பெருமையான்
மற்றை யாரொடு வானவ ருந்தொழ
ஒற்றி யூருறை வானோர் கபாலியே.


To be worshiped by the celestial beings also with others,  Siva who has a skull in his hand and who dwells in Oṟṟiyūr, causing the shining cobra that lives in the anthill.
He has the greatness of riding with joy on a bull that belongs to the bovine species, with Uma.

Arunachala Siva.

3073
Verse  4:

சுற்றும் பேய்சுழ லச்சுடு காட்டெரி
பற்றி யாடுவர் பாய்புலித் தோலினர்
மற்றை யூர்களெல் லாம்பலி தேர்ந்துபோய்
ஒற்றி யூர்புக் குறையு மொருவரே.


The unequaled Siva, who dwells in Oṟṟiyūr entering into it, having collected alms in all other places, will dance holding fire in the cremation ground, when the ghosts whirl all round him.  He has the skin of the tiger which can pounce upon its prey. 

Arunachala Siva.

3074
Verse  3:


கூற்றுத் தண்டத்தை யஞ்சிக் குறிக்கொண்மின்
ஆற்றுத் தண்டத் தடக்கு மரனடி
நீற்றுத் தண்டத்த ராய்நினை வார்க்கெலாம்
ஊற்றுத் தண்டொப்பர் போலொற்றி யூரரே.

People of this world! Guard carefully yourselves against the punishment of the god of death.  For those who meditate, smearing the sacred ash and making obeisance by prostrating at the feet of Haraṉ, who contains in him all things in the righteous way.
The Lord in Oṟṟiyūr is like the staff one uses in slippery ground.

Arunachala Siva.


3075
Verse  2:

வாட்ட மொன்றுரைக் கும்மலை யான்மகள்
ஈட்ட வேயிரு ளாடி யிடுபிணக்
காட்டி லோரி கடிக்க எடுத்ததோர்
ஓட்டை வெண்தலைக் கையொற்றி யூரரே.


The Lord in Oṟṟiyūr!  The daughter of the mountain, Uma, will tell Siva, about her, our distress.  Dancing at night when the hosts of ghosts gather together, the Lord in Oṟṟiyūr has in his hand a white skull which has holes, which the old fox bit, in the burial ground where corpses are left.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 3196