Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 3175
3046
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:10:52 PM »
Verse  3:

Not available.

Arunachala Siva.

3047
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:06:01 PM »
Verse  2:

ஆவா சிறுதொண்ட னென்னினைந் தானென் றரும்பிணிநோய்
காவா தொழியிற் கலக்குமுன் மேற்பழி  காதல்செய்வார்
தேவா திருவடி நீறென்னைப் பூசுசெந் தாமரையின்
பூவார் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடத்தெம் புண்ணியனே.My Siva who is the embodiment of all virtues and who is in Tūṅkāṉai Māṭam in Kaṭantai, where red lotus flowers are in abundance!  Alas! Thinking, what the humble devotee thought about me, if you do not save me from the incurable disease and mental worry, reproach will attach you. The god of people, who cherish you with love!

Arunachala Siva.

3048
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 10:01:44 AM »
Tiruth  Tunkanai Matam:

Verse 1:

பொன்னார் திருவடிக் கொன்றுண்டு விண்ணப்பம் போற்றிசெய்யும்
என்னாவி காப்பதற் கிச்சையுண் டேலிருங் கூற்றகல
மின்னாரு மூவிலைச் சூலமென் மேற்பொறி மேவுகொண்டல்
துன்னார் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடச்  சுடர்க்கொழுந்தே.

The flame in Tūṅkāṉai Māṭam in Kaṭantai where the clouds desired by people are crowded!  There is one respectful representation to your golden feet.
If it is your will to protect the life of mine who is worshiping you, the dark god of death to leave me at a distance. Inscribe on my shoulder the trident of three blades which shine like lightning.

Arunachala Siva.


3049
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:55:49 AM »
Verse  2:

கருடத் தனிப்பாகன் காண்டற் கரியன காதல்செய்யில்
குருடர்க்கு முன்னே குடிகொண் டிருப்பன கோலமல்கு
செருடக் கடிமலர்ச் செல்விதன் செங்கம லக்கரத்தால்
வருடச் சிவப்பன மாற்பே றுடையான் மலரடியே.

See 1st verse.  They were difficult to be seen by the unequaled driver of Eagle. Eagle is the vehicle of Vishnu, are deep-seated before the people who have lost the outward eyes and inward eyes, if they cherish him with love.  They become red when Uma, who is as soft as the bright flower of Cheruṭam, which has increasing beauty, gently rubs them with her hands which are like red-lotus flowers.

Two Verse composition of Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.

3050
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:48:59 AM »
Tiru Marperu:

Verse  1:


மாணிக் குயிர்பெறக் கூற்றை யுதைத்தன மாவலிபால்
காணிக் கிரந்தவன் காண்டற் கரியன கண்டதொண்டர்
பேணிக் கிடந்து பரவப் படுவன பேர்த்துமஃதே
மாணிக்க மாவன மாற்பே றுடையான் மலரடியே.


The feet of Siva, in Māṟpēṟu, which resembles the lotus flower, kicked the god of death, the life span of sixteen years to be permanent, on behalf of the bachelor, Mārkaṇdēyaṉ.  They were difficult to be seen by Vishnu, who begged from Mahabali, three feet of land which was his as of right.  are praised in the second person with love by devotees who realized him within themselves, lying prostrate.  Even in the state of non-duality, which sometimes undergoes slight change, it is the bliss of salvation. They are like rubies.

Arunachala Siva.

3051
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:43:41 AM »
Verse  10:

தேன்றிகழ் கொன்றையுங் கூவிள மாலை திருமுடிமேல்
ஆன்றிக ழைந்துகந் தாடும் பிரான்மலை யார்த்தெடுத்த
கூன்றிகழ் வாளரக் கன்முடி பத்துங் குலைந்துவிழ
ஊன்றிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.


See 4th verse.  He has adorned on his head a garland of Bael, and Koṉṟai flowers in which honey is shining.  The master who bathes with joy in all the five prominent products of the cow. He has lotus-red feet with which he pressed down to cause all the ten crowns of the demon who had a curved sword, and lifted the mountain with a roar, to fall deranged.

Padigam on Tiruk Kadavur Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.


3052
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:38:48 AM »
Verse  9:


கேழல தாகிக் கிளறிய கேசவன் காண்பரிதாய்
வாழிநன் மாமலர்க் கண்ணிடந் திட்டவம் மாலவற்கன்
றாழியு மீந்து வடுதிறற் காலனை யன்றடர்த்து
ஊழியு மாய பிரான்கட வூருறை யுத்தமனே.

Being difficult to be found out by Vishnu, who dug up the earth taking the form of a  boar,  giving a discus too on that day when that Vishnu, scooped out his own eye resembling the beautiful lotus, and placed it at his feet.  Killing in the distant past Yama, who has the power of killing living beings,  he is the master who is himself the eons also.


Arunachala Siva.

3053
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:33:59 AM »
Verse 8:

வெண்டலை மாலையுங் கங்கை கரோடி விரிசடைமேல்
பெண்டணி நாயகன் பேயுகந் தாடும் பெருந்தகையான்
கண்டனி நெற்றியன் காலனைக் காய்ந்து கடலின்விடம்
உண்டருள் செய்தபி ரான்கட வூருறை யுத்தமனே.


See 4th verse. He is the chief, who adorns himself with a lady and has on his spreading matted locks, a garland of skulls from which issues the stench of flesh, Ganga, and a garland of pure white skulls.  He is a noble-minded god who rejoices in dancing with ghosts, has an eye on the forehead which is uncommon with other eyes. Being enraged at Yama, he is the master who consumed the poison of the ocean.

Arunachala Siva.

3054
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 08:10:07 AM »
Verse  7:

படர்சடைக் கொன்றையும் பன்னக மாலை பணிகயிறா
உடைதலை கோத்துழன் மேனிய னுண்பலிக் கென்றுழல்வோன்
சுடர்பொதி மூவிலை வேலுடைக் காலனைத் துண்டமதா
உடறிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.

See 4th verse.  He has a body in which the garland of broken skulls, which have been strung with the help of a cobra as a rope, is moving, a garland of cobras, and Koṉṟai which is inserted in the spreading matted locks. (Appar, 4:111-1: Sarakkaṟait Tiruviruttam.) He wanders to receive alms intended for food.  He has a lotus red feet which was enraged at Yama, who had a trident of three blades which were covered with fire, to cause him to be cut into pieces.

Arunachala Siva.3055
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 08:06:09 AM »
Verse  6:


பாலனுக் காயன்று பாற்கட லீந்து பணைத்தெழுந்த
ஆலினிற் கீழிருந் தாரண மோதி யருமுனிக்காய்ச்
சூலமும் பாசமுங் கொண்டு தொடர்ந்தடர்ந் தோடிவந்த
காலனைக் காய்ந்தபி ரான்கட வூருறை யுத்தமனே.


See 4th verse. Granting the ocean of milk to the lad, Upamaṉyu, initiating the four sages into the meaning of the Vedas, by sitting under the banyan tree which rose growing thick, he is the master who grew angry with Yama who came running, pressing round, and following, holding in his hand a trident and a noose, on behalf of the great sage Mārkaṇdēyaṉ.

Arunachala Siva.

3056
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 08:01:57 AM »
Verse  5:

குழைத்திகழ் காதினன் வானவர் கோனைக் குளிர்ந்தெழுந்து
பழக்கமொ டர்ச்சித்த மாணித னாருயிர் கொள்ளவந்த
தழற்பொதி மூவிலை வேலுடைக் காலனைத் தானலற
உழக்கிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.


See 4th verse.  He has an ear which shines with a men's ear-ring. Meditating on Siva, with complete satisfaction, the chief of the celestial beings,to cause Yama, who has a trident of three blades covered with fire and who came to take away the precious life of the bachelor, who worshiped with flowers, as it was his habit to do so, to roar trod upon him with his lotus red feet.

Arunachala Siva.

3057
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 07:56:45 AM »
Verse 4:


மறித்திகழ் கையினன் வானவர் கோனை மனமகிழ்ந்து
குறித்தெழு மாணித னாருயிர் கொள்வான் கொதித்தசிந்தைக்
கறுத்தெழு மூவிலை வேலுடைக் காலனைத் தானலற
உறுக்கிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.


See previous verse. He has a young deer which is eminent in his hand.
To take away the precious life of the bachelor Mārkaṇdēyaṉ, who started to worship meditating in his mind with a mind filled with joy, the chief of the celestial beings,
punished Yama, god of death, who had a trident of three blades and appeared with anger with a mind burning with indignation, with his lotus red feet.

Arunachala Siva.

3058
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 03:44:27 PM »
Verse  3:


கரப்புறு சிந்தையர் காண்டற் கரியவன் காமனையும்
நெருப்புமிழ் கண்ணின னீள்புனற் கங்கையும் பொங்கரவும்
பரப்பிய செஞ்சடைப் பால்வண்ணன் காலனைப் பண்டொருகால்
உரப்பிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.


The supreme god dwelling in Kadavūr is difficult to be realized by people having deceitful minds, burnt even Manmatha, by the fire, that he spat from his eyes.
His body is as white as milk and has  red matted locks, on which are spread an angry cobra and Ganga, of extensive water.  He has feet as red as lotus with which he frightened with a roar Yama, on a certain day in the distant past.

Arunachala Siva.i

3059
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 03:40:42 PM »
Verse  2:

பதத்தெழு மந்திர மஞ்செழுத் தோதிப் பரிவினொடும்
இதத்தெழு மாணித னின்னுயி ருண்ண வெகுண்டடர்த்த
கதத்தெழு காலனைக் கண்குரு திப்புன லாறொழுக
உதைத்தெழு சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.

Chanting the Mantram, which consists of five letters, each being a word with a meaning with affection, to take out the sweet life of the bachelor who woke up comfortably from sleep, the blood to flow like a river from the eyes of the god of death who rose by his strength to attack with anger, the superior Siva in Kadavūr, has lotus red feet with which he kicked the god of death and rose in estimation.

Arunachala Siva.


3060
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 12:09:45 PM »
Tiruk Kadavur Veerasthanam:

Verse 1:

மருட்டுயர் தீரவன் றர்ச்சித்த மாணிமார்க் கண்டேயற்காய்
இருட்டிய மேனி வளைவா ளெயிற்றெரி போலுங்குஞ்சிச்
சுருட்டிய நாவில்வெங் கூற்றம் பதைப்ப வுதைத்துங்ஙனே
உருட்டிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.


To save Mārkāṇdēyaṉ, the bachelor, who worshiped him with flowers to be free from the sufferings of birth born of ignorance. Kicking the cruel god of death who had a twisted tongue, hairs as red as fire, curved white teeth and a dark body, [causing him] to tremble with fear, the superior god who dwells in Kadavūr has the lotus red feet with which he caused the god of death to roll on the ground in this manner.
(The central idea of the first nine verses is Siva killing the god of death to protect Mārkaṇdēyaṉ who worshiped Siva in this shrine.)

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 3175