Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 3091
3046
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:23:24 PM »
Verse  8:


தான வக்குலம் விளக்கியே தாரகைச் செல விளக்கியே
வான டர்த்த கயிலாயமே வந்து மேவு கயிலாயமே
தானெ டுத்தவல் லரக்கனே தடமுடித் திரள ரக்கனே
மேன டைச்செல விருப்பனே மிழலை நற்பதி விருப்பனே.


Having explained that anybody, however great, will be destroyed if he is inimical towards Siva, by destroying the family of demons.  You decreased the brilliance of the stars and other lights by your brilliance. You attacked the celestial brings with the group of weapons which have joints.  You crushed the collection of big heads of the strong demons, who lifted the Kailash, where you were seated, approaching it. You will go walking without going in a chariot.  Siva is fond of the good city of Mizhalai.


Arunachala Siva.

3047
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:15:28 PM »
Verse  7:


அப்பி யன்றகண் ணயனுமே யமரர் கோமகனு மயனுமே
ஒப்பி லின்றமரர் தருவதே யொண்கையா லமரர் தருவதே
மெய்ப்ப யின்றவ ரிருக்கையே மிழலை யூரும திருக்கையே
செப்புமின் னெருது மேயுமே சேர்வுமக் கெருது மேயுமே.


For Vishnu who sleeps in the water, the king of the immortals and Brahman, in the act of granting unequalled boons to the immortals, you are like Kaṟpakam tree itself in your liberality.  Those who practice truth learn the Vedas.  The place of Mizhalai is your abode.  You tell me, is it proper for the bull who is Manmatha to graze in the field which is feminine beauty?  The bull is appropriate for you as a vehicle. 

Arunachala Siva.

3048
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:00:31 PM »
Verse 6:

வாய்ந்த மேனியெரி வண்ணமே மகிழ்ந்து பாடுவது வண்ணமே
காய்ந்து வீழ்ந்தவன் காலனே கடுநடஞ் செயுங் காலனே
போந்த தெம்மிடை யிரவிலே யும்மிடைக் கள்வ மிரவிலே
வேய்ந்ததும் மிழலை யென்பதே விரும்பியே யணிவ தென்பதே.


The body fit for you has the color of fire.  You sing with joy songs with rhythmic movement set to measure of time.  Yama fell down being angry with Mārkkaṇdēyaṉ.
You dance with your legs very feet.  You came to us under the pretext of begging alms.  We will have clandestine union with you at night.  You dwelt in the place Mizhalai of great union. You adorn yourself with bones desiring them.

Arunachala Siva.

3049
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 09:19:02 AM »
Verse 5:

ஓவி லாதிடுங் கரணமே யுன்னு மென்னுடைக் கரணமே
ஏவு சேர்வுநின் னாணையே யருளி னின்னபொற் றாணையே
பாவி யாதுரை மெய்யிலே பயின்ற நின்னடி மெய்யிலே
மேவி னான்விறற் கண்ணனே மிழலை மேயமுக் கண்ணனே.

You are the chief cause for performing the five functions without ceasing till the end of this world.  My inner seats of thought, feeling and volition will always think of you.
The arrows of Manmatha, hitting me is due to your authority. If you grant me your golden feet will there be suffering for me! The empty words that speak about you, without thinking of you are not true. The valorous Vishnu bore your feet which pervaded everywhere, on his body.  The god with three eyes who is in Mizhalai.

Arunachala Siva.

3050
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 09:14:07 AM »
Verse 4:

கட்டு கின்றகழ னாகமே காய்ந்ததும் மதன னாகமே
இட்ட மாவதிசை பாடலே யிசைந்த நூலினமர் பாடலே
கொட்டுவான் முழவம் வாணனே குலாயசீர் மிழலை வாணனே
நட்ட மாடுவது சந்தியே நானுய்தற் கிரவு சந்தியே.

The anklets tied in your leg are cobras. You burnt the body of Manmatha.  What you are desirous of is the music sung by your devotees.  Dance is the thing that is in keeping with the works on dance. Vānaṉ plays on the Muzhavu. Siva who dwells in Mizhalai which has eminent fame.  You dance in the evening when day and night meet. Meet me at night so that I may be saved from the afflictions of Manmatha.

Arunachala Siva.

3051
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 09:09:58 AM »
Verse  3:


பாடு கின்றபண் டாரமே பத்த ரன்னபண் டாரமே
சூடு கின்றது மத்தமே தொழுத வென்னையுன் மத்தமே
நீடு செய்வதுந் தக்கதே நின்ன ரைத்திகழ்ந் தக்கதே
நாடு சேர்மிழலை யூருமே நாக நஞ்சழலை யூருமே.

Saiva monks sing your praises. Devotees are such great treasure for you. You adorn your head with Datura flowers. Is it proper for you to make me who worshipped you, mad for a long time?  Conch-beads are shining in your waist. Mizhalai which is situated in Mizhalai Nādu is your place.  The cobra which has poison as hot as fire crawls on your body.

Arunachala Siva.

3052
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 04:20:00 PM »
Verse  2:

ஓதி வாயதும் மறைகளே யுரைப்ப தும்பல மறைகளே
பாதி கொண்டதும் மாதையே பணிகின் றேன்மிகு மாதையே
காது சேர்கனங் குழையரே காத லார்கனங் குழையரே
வீதி வாய்மிகும் வேதியா மிழலை மேவிய வேதியா.

The Vedas are chanted by your mouth. You give out many things which are not known to anybody and are secrets.  You had as a half a lady. I bow before your greatness, one who wears in his ear a heavy men`s ear-ring.  The strength of minds of ladies who love you, become tender.  The god who is known through the Vēdas and who comes often in procession in the streets!  This Brahmin who is in Mizhalai!

Arunachala Siva.

3053
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 10:55:23 AM »
Tiru Vizhi Mizhalai:

Verse 1:


துன்றுகொன்றைநஞ் சடையதே தூய கண்டநஞ் சடையதே
கன்றின் மானிடக் கையதே கல்லின் மானிடக் கையதே
என்று மேறுவ திடவமே யென்னி டைப்பலி யிடவமே
நின்ற தும்மிழலை யுள்ளுமே நீரெனைச் சிறிது முள்ளுமே.

The dense flowers of Koṉṟai are in your matted locks, the pure neck is the refuge of the poison, the young deer is in the left hand, the daughter of the Himavāṉ who has trembling looks like the deer is on the left side, and bull is the vehicle on which he rides always. Please come to me to give you alms.. You stayed permanently in Mizhalai.  you think of me a little.


Arunachala Siva.

3054
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 10:49:00 AM »
Verse  11:


ஈனஞானிக டம்மொடு விரகனே யேறுபல்பொருண் முத்தமிழ் விரகனே
ஆனகாழியுண் ஞானசம்பந்தனே யாலவாயினின் மேயசம் பந்தனே
ஆனவானவர் வாயினு ளத்தனே யன்பரானவர் வாயினு ளத்தனே
நானுரைத்தன செந்தமிழ் பத்துமே வல்லவர்க்கிவை நற்றமிழ் பத்துமே.


Separate himself from people of low intelligence. The expert in the three divisions of Tamizh which contain many truths.  Jnana Sambandhan in Sirkazhi, which is famous on the earth, one who has the right of dwelling in Alavāy, the father who is praised by the mouths of the celestial beings, who were granted a lease of life, by Siva,  consuming the poison. He who is in the hearts and the mouths of devotees.
All the ten verses of refined Tamizh composed by me, the ten verses in refined Tamizh will create devotion to those who are able to sing them. 

(Padigam on Tiru Alavai (Madurai) completed.

Arunachala Siva.

3055
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 10:42:14 AM »
Verse 10:


தேரரோடம ணர்க்குநல் கானையே தேவர்நாடொறுஞ் சேர்வது கானையே
கோரமட்டது புண்டரி கத்தையே கொண்டநீள்கழல் புண்டரி கத்தையே
நேரிலூர்க ளழித்தது நாகமே நீள்சடைத்திகழ் கின்றது நாகமே
ஆரமாக வுகந்தது மென்பதே யாலவாயர னாரிட மென்பதே.


Siva does not grant his grace to Teravada Buddhists and Jains. It is the forest of common Kadamba where the celestial beings gather daily. It was the cruelty of the tiger that was destroyed by him.  The long feet received the eye of Vishnu which resembles the lotus flower*. It was the bow of Mēru that destroyed the places of the demons  who were not friendly to him.  The cobra is conspicuous on the long matted locks.  He rejoiced in wearing bones as garlands.  Ālavāy is the important shrine for Haraṉ.

(* When Vishnu was doing Siva Puja, when one lotus was short, he plucked one of his eyes and completed the puja.)   

Arunachala Siva.

3056
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 10:37:51 AM »
Verse 9:


பங்கயத்துள நான்முகன் மாலொடே பாதநீண்முடி நேடிட மாலொடே
துங்கநற்றழ லின்னுரு வாயுமே தூயபாடல் பயின்றது வாயுமே
செங்கயற்கணி னாரிடு பிச்சையே சென்றுகொண்டுரை செய்வது பிச்சையே
அங்கியைத்திகழ் விப்ப திடக்கையே யாலவாயர னார திடக்கையே.

Vishnu along with Brahma of four faces who is seated in a lotus flower, to search for the feet and long head with confusion, assuming the form of a pillar of fire which is tall and good, their mouths practiced singing pure songs to grant them grace forgiving their faults.  It is the alms that the ladies whose eyes are like the red Carpfish, put into the begging bowl of a skull, going to them and receiving the alms.  His talks are the cause for making them mad with love, it is big hand that makes the fire to shine clearly. A small drum beaten by the left hand belongs to Haraṉ in Alavāy. 

Arunachala Siva.

3057
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 10:32:09 AM »
Verse  8:

தோள்கள்பத்தொடு பத்து மயக்கியே தொக்கதேவர் செருக்கை மயக்கியே
வாளரக்க னிலத்துக் களித்துமே வந்தமால்வரை கண்டு களித்துமே
நீள்பொருப்பை யெடுத்தவுன் மத்தனே நின்விரற்றலை யான்மத மத்தனே
ஆளுமாதி முறித்தது மெய்கொலோ வாலவாயர னுய்த்தது மெய்கொலோ.


Shaking the twenty shoulders, destroying the pride of the celestial beings who combined against him, the cruel demon felt joy in the earth.  Jumping in seeing the big mountain that stood as an obstacle, the mad person who lifted the long mountain,
you beat soundly his arrogance by the tip of your toe did the cause of all things who rules all the world, break his body only.  Haraṉ in Alavāy!  Is it a true story that you sent him back granting boons?

Arunachala Siva.3058
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 10:27:52 AM »
Verse  7:

வெய்யவன்பல் லுகுத்தது குட்டியே வெங்கண்மாசுணங் கையது குட்டியே
ஐயனேயன லாடிய மெய்யனே யன்பினால்நினை வார்க்கருண் மெய்யனே
வையமுய்யவன் றுண்டது காளமே வள்ளல்கையது மேவுகங் காளமே
ஐயமேற்ப துரைப்பது வீணையே யாலவாயரன் கையது வீணையே.


Siva let fall the teeth of the sun-god by striking with knuckles on the head.  A young cobra with cruel eyes is in his hand the master!  Siva has a body which danced in fire.
Siva who grants his grace with certainty to those who cherish him with love.  What he consumed is poison, to save the living beings of the worlds.  What is in the hand of the god of unbounded liberality is the complete skeleton.  What he talks when receiving alms is not necessary words.  Veena is in the hands of Haraṉ in Alavāy.


Arunachala Siva.

3059
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 10:20:28 AM »
Verse 6:

நக்கமேகுவர் நாடுமோ ரூருமே நாதன்மேனியின் மாசுண மூருமே
தக்கபூமனைச் சுற்றக் கருளொடே தாரமுய்த்தது பாணற் கருளொடே
மிக்கதென்னவன் றேவிக் கணியையே மெல்லநல்கிய தொண்டர்க் கணியையே
அக்கினாரமு துண்கல னோடுமே யாலவாயர னாருமை யோடுமே.

Siva will go in the countries and every village naked for receiving alms big cobras will crawl on the master's body.  When the devotees surrounded and invited Tirunīlakaṅta Yāzhpāṇar in the darkness in the house in which he was staying, according to the command he gave in their dreams, a golden seat was granted to that Pāṇar. (These details are found in Periya Purānam, Tirujnāṉa Sambandhar Purānam 870;
Tirunīlakaṇta Yāzhpāṇar Nāyaṉār Purāṇam, verses 3,4 and 6.).  You who granted slowly the mangala sutram to the queen of the eminent Pāṇdiyaṉ. Youi are near at hand to your devotees.  The eating plate of Siva who wears Rudraksham, is the skull of Brahman. Haraṉ in Ālavāy is always with Uma without separation.

Arunachala Siva.
3060
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 10:12:48 AM »
Verse 5: 

சென்றுதாதை யுகுத்தனன் பாலையே சீறியன்பு செகுத்தனன் பாலையே
வென்றிசேர்மழுக் கொண்டுமுன் காலையே வீழவெட்டிடக் கண்டுமுன் காலையே
நின்றமாணியை யோடின கங்கையால் நிலவமல்கி யுதித்தன கங்கையால்
அன்றுநின்னுரு வாகத் தடவியே யாலவாயர னாகத் தடவியே.


When the father went to the place where his son performed worship and split to milk by kicking the pots, towards him who destroyed the worship performed with love angrily.  On seeing the son sever the front portion of the legs with an axe improvising it from a stick that lay there, to fall down, appearing on a bull before the bachelor who stood steadfast in his worship as if nothing had happened, with a form that bore flowing Gaṅga and other things. God who gently pressed him on that day as his sin was transformed into a virtuous act, to change his human form into your form!
(Haraṉ in Alavāy granted Chandikeswara, with the garlands, dress, other things and food. These details are given exhaustively in verses 49-56 in Periya Purāṇam, Chandikeswara Nayanār Purānam.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 3091