Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 3127
3046
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 12:51:15 PM »
Verse  10:


துருத்தியார் பழனத் துள்ளார் தொண்டர்கள் பலரு மேத்த
அருத்தியா லன்பு செய்வா ரவரவர்க் கருள்கள் செய்தே
எருத்தினை யிசைய வேறி யேகம்ப மேவி னார்க்கு
வருத்திநின் றடிமை செய்வார் வல்வினை மாயு மன்றே.


Siva is in Turutti (modern Kuttālam in Thanjāvūr District), is in Pazhaṉam where many devotees praise him.  Bestowing his grace on sincere devotees who cherish him with love with avidity, individually. Riding on a bull in a fitting manner, to do bonded service to the Lord who is in Ēkampam, by strenuous efforts, irresistible acts will disappear. (Note: there is no reference to Ravanan, in this tenth verse).

Padigam on Tiruk Kacchi Ekambam completed.

Arunachala Siva.3047
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 12:47:11 PM »
Verse 9:


பொன்றிகழ் கொன்றை மாலை பொருந்திய நெடுந்தண் மார்பர்
நன்றியிற் புகுந்தெ னுள்ள மெள்ளவே நவில நின்று
குன்றியி லடுத்த மேனிக் குவளையங் கண்ட ரெம்மை
இன்றுயில் போது கண்டா ரினியரே கம்ப னாரே.


Siva wears on his long and cool chest a garland of Koṉṟai flowers shining like gold,
entering into my mind to do good to me,  remaining there to move with him always, quietly. Siva who has a body as red as the red seed of crab's-eye and a neck as blue as the blue Nelumbo flower, saw me when I was having sweet sleep the Lord in Ēkampam is a lovable god.

Arunachala Siva.

3048
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 12:43:46 PM »
Verse  8:

படமுடை யரவி னோடு பனிமதி யதனைச் சூடிக்
கடமுடை யுரிவை மூடிக் கண்டவ ரஞ்ச வம்ம
இடமுடைக் கச்சி தன்னு ளேகம்ப மேவி னான்றன்
நடமுடை யாடல் காண ஞாலந்தா னுய்ந்த வாறே.

Wearing a cool crescent moon along with a cobra with a hood, covering himself with the skin of an elephant, which has must, to make people who see him frightened.
What a wonder the people of this world saved themselves by witnessing the performance of dance by the god who is in Ēkampam of Kanchi having extensive space.

Arunachala Siva.


3049
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 12:39:39 PM »
Verse 7:


கொண்டதோர் கோல மாகிக் கோலக்கா வுடைய கூத்தன்
உண்டதோர் நஞ்ச மாகி யுலகெலா முய்ய வுண்டான்
எண்டிசை யோரு மேத்த நின்றவே கம்பன் றன்னைக்
கண்டுநா னடிமை செய்வான் கருதியே திரிகின் றேனே.

Being the form which he assumes out of his free will, the dancer who has as his shrine Kōlakkā.  (Kōlakkā is now known as Tiruttaḷamutaiyār Koil near Sirkazhi). If he consumed the unequaled poison, he thereby saved all the beings in all the worlds.
Obtaining a vision of Ēkampaṉ who remains to be worshiped, by all the people in the eight directions, I am wandering with the idea of doing service as a bonded servant.

Arunachala Siva.

3050
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 12:35:17 PM »
Verse  6:

தருவினை மருவுங் கங்கை தங்கிய சடைய னெங்கள்
அருவினை யகல நல்கு மண்ணலை யமரர் போற்றும்
திருவினைத் திருவே கம்பஞ் செப்பிட வுறைய வல்ல
உருவினை யுருகி யாங்கே யுள்ளத்தா லுகக்கின் றேனே.


Siva on whose matted locks, Ganga, which is accustomed to grant virtue for those who bathe on it, our God who grants his grace for the irresistible acts of our to be away from us.  The wealth which is praised by the immortals.  The form of God who can dwell neatly in Tiru Ekampam, I love with my mind, my heart melting.


Arunachala Siva.


3051
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 11:40:24 AM »
Verse 5:

மையினார் மலர்நெ டுங்கண் மங்கையோர் பங்க ராகிக்
கையிலோர் கபால மேந்திக் கடைதொறும் பலிகொள் வார்தாம்
எய்வதோ ரேன மோட்டி யேகம்ப மேவி னாரைக்
கையினாற் றொழவல் லார்க்குக் கடுவினை களைய லாமே.


Having a lady who has long eyes coated with collyrium which resemble flowers.
Holding a skull in the hand will receive alms in every entrance of the houses.
Chasing a wild pig on which an arrow can be discharged,  for those who can worship the Lord in Ēkampam with joined hands,  the rooting out of evil destiny is possible.


Arunachala Siva.

3052
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 11:35:10 AM »
Verse 4:

பூத்தபொற் கொன்றை மாலை புரிசடைக் கணிந்த செல்வர்
தீர்த்தமாங் கங்கை யாளைத் திருமுடி திகழ வைத்து
ஏத்துவா ரேத்த நின்ற வேகம்ப மேவி னாரை
வாழ்த்துமா றறிய மாட்டேன் மால்கொடு மயங்கி னேனே.


The god who adorned his twisted matted locks, with a garland of blossomed Koṉṟai which is golden in color, placing on his holy head the holy water of Ganga to shine.
I am incapable of uttering songs benediction on the god who is in Ēkampam and who remains permanently to be praised by devotees whose duty is praising god. I was confused with aberration of mind.

Arunachala Siva.


3053
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 11:31:17 AM »
Verse 3:

மலையினார் மகளோர் பாக மைந்தனார் மழுவொன் றேந்திச்
சிலையினான் மதில்கண் மூன்றுந் தீயெழச் செற்ற செல்வர்
இலையினார் சூல மேந்தி யேகம்ப மேவி னாரைத்
தலையினால் வணங்க வல்லார் தலைவர்க்குந் தலைவர் தாமே.


Siva has one half the daughter of the mountain, he has great strength. Holding a battle-axe, the god who destroyed all the three forts, with a bow to make fire rise in them.  He who is in Ēkampam holding a trident of three blades, those who are capable of playing homage to him by bending their heads are really masters of so-called masters who are so in name only.

Arunachala Siva.


3054
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 11:27:17 AM »
Verse 2:


ஒருமுழ முள்ள குட்ட மொன்பது துளையு டைத்தாய்
அரைமுழ மதன கல மதனில்வாழ் முதலை யைந்து
பெருமுழை வாய்தல் பற்றிக் கிடந்துநான் பிதற்று கின்றேன்
கருமுகில் தவழு மாடக் கச்சியே கம்ப னீரே.


The pond which is one cubit long the body is compared to a pond having nine apertures, its width is half a cubit, there are five crocodiles living in it, the five sense organs are compared to crocodiles I am prattling lying helplessly catching hold of the entrance which is like a big cave.  The Lord in Ēkampam in Kanchi, which has storeys on which black clouds crawl.

Arunachala Siva.

3055
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 09:50:56 AM »
Tiruk Kacchi Ekambam:

Verse  1:

நம்பனை நகர மூன்று மெரியுண வெருவ நோக்கும்
அம்பனை யமுதை யாற்றை யணிபொழிற் கச்சி யுள்ளே
கம்பனைக் கதிர்வெண் டிங்கட் செஞ்சடைக் கடவு டன்னைச்
செம்பொனைப் பவளத் தூணைச் சிந்தியா வெழுகின் றேனே.


I wake up from sleep thinking of Siva, who is desired by all, who has a arrow on which he fixed his look to make all the three cities to be consumed by fire and the demons in them to be afraid of him.  He who is the nectar that grants immortality. He who is the right path, who is in Ēkampam in Kanchi, which has beautiful gardens. He who is the god, who has on his red matted locks, a white crescent moon, spreading rays.  He is the superior gold, and a pillar of coral.

Arunachala Siva.3056
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 09:44:52 AM »
Verse  10:

தென்னவன் மலையெ டுக்கச் சேயிழை நடுங்கக் கண்டு
மன்னவன் விரலா லூன்ற மணிமுடி நெரிய வாயால்
கன்னலின் கீதம் பாடக் கேட்டவர் காஞ்சி தன்னுள்
இன்னவற் கருளிச் செய்தா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

On seeing Uma, wearing ornament of superior gold tremble with fear, when the king of Lanka, in the south lifted the Kailash, as the eternal god fixed his toe firmly, when the crowns set with gems were crushed.  Having listened to the songs which were as sweet as sugar-cane juice, from his mouth which cried, the Lord in shinning Mel Thali, within Kanchi, granted his grace who later became friendly, in the form of a sword lease of life and a title.

Padigam on Tiruk Kacchi Mel Thali completed.

Arunachala Siva.
 

3057
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 09:40:04 AM »
Verse 9:


வேறிணை யின்றி யென்றும் விளங்கொளி மருங்கி னாளைக்
கூறியல் பாகம் வைத்தார் கோளரா மதியும் வைத்தார்
ஆறினைச் சடையுள் வைத்தார் அணிபொழிற் கச்சி தன்னுள்
ஏறினை யேறு மெந்தை யிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva placed a lady, Uma, who had a waist of brightness always and who has no other thing to be compared to her, to be associated with him.  He placed on his head a cobra capable of killing, and a crescent moon.  Our father who rides on a bull and who is in shining Mel Thali, within Kanchi, which is made beautiful by gardens.  He placed the river, Ganga, inside his matted locks.

Arunachala Siva.

3058
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 09:35:38 AM »
Verse 8:

செல்வியைப் பாகங் கொண்டார் சேந்தனை மகனாக் கொண்டார்
மல்லிகைக் கண்ணி யோடு மாமலர்க் கொன்றை சூடிக்
கல்வியைக் கரையி லாத காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
எல்லியை விளங்க நின்றா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.

Siva had as a half a lady of rank. He had Senthan, that is, Murugaṉ as his son. Wearing big Koṉṟai flowers along with the chaplet of jasmine, the Lord in shining Mel Thali, with in the great city of Kanchi which is famous for learning which is limitless.
He remained inside the sun to make it shine.

Arunachala Siva.

3059
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 09:30:58 AM »
Verse  7:

மண்ணினை யுண்ட மாயன் றன்னையோர் பாகங் கொண்டார்
பண்ணினைப் பாடி யாடும் பத்தர்கள் சித்தங் கொண்டார்
கண்ணினை மூன்றுங் கொண்டார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
எண்ணினை யெண்ண வைத்தா ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva had as one half Mayan - Vishnu, who swallowed the earth, as a half, occupied the minds of the devout people who sing melody-types and dance out of joy.  He has three eyes.  The Lord in shining Mel Thali,  in within the big city of Kanchi.  He conferred on people thoughts to meditate on him.

Arunachala Siva.

3060
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 14, 2017, 09:26:52 AM »
Verse  6:

மாயனாய் மால னாகி மலரவ னாகி மண்ணாய்த்
தேயமாய்த் திசையெட் டாகித் தீர்த்தமாய்த் திரிதர் கின்ற
காயமாய்க் காயத் துள்ளார் காஞ்சிமா நகர்தன் னுள்ளால்
ஏயமென் றோளி பாக ரிலங்குமேற் றளிய னாரே.


Siva, being the black Vishnu, Indra and Brahman, who is in a lotus flower being the earth, the country the eight directions and holy waters, being the bodies which are mobile, Siva is the life in the bodies.  The Lord in the shining Mel Thali, within the big city of Kanchi.  He has on one half a lady with soft shoulders to be fit for him.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 3127