Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... 3195
3031
Verse  3:

நெஞ்ச மென்பதோர் நீள்கயந் தன்னுளே
வஞ்ச மென்பதோர் வான்சுழிப் பட்டுநான்
துஞ்சும் போழ்துநின் னாமத் திருவெழுத்
தஞ்சும் தோன்ற அருளுமை யாறரே.

Siva who dwells in Aiyāṟu!  In the deep tank which is my mind, being caught in the big whirlpool of fraud from which I cannot escape, even at that time of death when I lose all my consciousness. Bestow on me your grace so that I can invoke the five letters which are your name.

Arunachala Siva.


3032
Verse 2:

பாகம் மாலை மகிழ்ந்தனர் பால்மதி
போக ஆனையி னீருரி போர்த்தவர்
கோக மாலை குலாயதோர் கொன்றையும்
ஆக ஆன்நெயஞ் சாடுமை யாறரே.

Having adorned the matted locks with a crescent moon as white as milk, rejoiced in having as a half Vishnu,  in order to remove the fear of the Devas covered himself with the skin of an elephant wet with blood,  the Koṉṟai garland, round in shape being on the shoulders is Siva in Aiyāṟu, who bathes in the five products of the cow, beginning from ghee.

Arunachala Siva.

3033
Tiru Aiyaru:

Verse  1:

சிந்தை வாய்தலு ளான்வந்து சீரியன்
பொந்து வார்புலால் வெண்தலைக் கையினன்
முந்தி வாயதோர் மூவிலை வேல்பிடித்
தந்தி வாயதோர் பாம்பரை யாறரே.


Siva in Aiyāṟu adorns with a cobra whose mouth is as red as the evening sky, holding a trident of three sharp blades. Having condescended to be near, remains at the entrance of the minds of devotees.  He has eminence. He has in his hand a long white skull which has holes for eyes, and mouth.

Arunachala Siva.3034
Verse  10:

நலங்கொள் பாகனை நன்று முனிந்திடா
விலங்கல் கோத்தெடுத் தானது மிக்கிட
இலங்கை மன்ன னிருபது தோளினை
மலங்க வூன்றிவைத் தார்வன்னி யூரரே.


Seeing very much angry with the driver, who thought of Ravanan's good only,
when that mountain Kailash, was too heavy to be lifted by interlocking the hands,
Sivaṉ in Vaṉṉiyūr pressed firmly his toe to make the twenty shoulders of the King of Lanka to become confused in mind.

Arunachala Siva.

3035
Verse 9:


Not available.

Arunachala Siva. 

3036
Verse  8:


இயலு மாலொடு நான்முகன் செய்தவம்
முயலிற் காண்பரி தாய்நின்ற மூர்த்திதான்
அயலெ லாமன்ன மேயுமந் தாமரை
வயலெ லாங்கயல் பாய்வன்னி யூரரே.

Siva who has a form which could not be seen by the efforts of doing penance by Vishnu and four faced Brahma, who thought they were the supreme gods, and quarreled between themselves. It is the god in Vaṉṉiyūr, where the fish carp leaps in all the fields where lotus flowers on which swans are sitting in all nearby places.

Arunachala Siva.

3037
Verse 7:


குணங்கொள் தோளெட்டு மூர்த்தி யிணையடி
இணங்கு வார்கட் கினியனு மாய்நின்றான்
வணங்கி மாமலர் கொண்டவர் வைகலும்
வணங்கு வார்மனத் தார்வன்னி யூரரே.

Siva of eight shoulders and eight attributes, it is sweet to those who approach his two feet. The Lord in Vaṉṉiyūr dwells in the minds of those who, with humility, worship him with big flowers.

Arunachala Siva.


3038
Verse  6:

திளைக்கும் வண்டொடு தேன்படு கொன்றையர்
துளைக்கை வேழத்தர் தோலர் சுடர்மதி
முளைக்கு மூரற் கதிர்கண்டு நாகம்நா
வளைக்கும் வார்சடை யார்வன்னி யூரரே.

Siva adorns himself with Koṉṟai flowers, on which different kinds of bees such as Vaṇṭu and Thēṉ, are always drinking honey. He covers himself with the skin of an elephant having a trunk with holes - nostrils. Seeing the rays of the brilliant crescent moon which is like smile.  Siva has long matted locks, where the cobra bends its tongue to swallow it.

Arunachala Siva.


3039
Verse  5:


பிறைகொள் வாள்நுதற் பெய்வளைத் தோளியர்
நிறையைக் கொள்பவர் நீறணி மேனியர்
கறைகொள் கண்டத்தர் வெண்மழு வாளினர்
மறைகொள் வாய்மொழி யார்வன்னி யூரரே.

Siva on whose form, he smears holy ash takes away the moral firmness of ladies, who wear armlets on the shoulders and who have a bright forehead like the crescent moon. He has a neck in which there is poison.  He has a white weapon of a battle-axe.
Sivaṉ in Vaṉṉiyūr has revealed Vedas, which contain many Mantrams. 

Arunachala Siva.

3040
Verse  4:


இம்மை அம்மை யெனவிரண் டும்மிவை
மெய்ம்மை தானறி யாது விளம்புவர்
மெய்ம்மை யால்நினை வார்கள்தம் வல்வினை
வம்மின் றீர்ப்பர்கண் டீர்வன்னி யூரரே.


Some people will talk, not knowing the true nature of the two i.e, this birth and the next birth. Do not join their company. Siva in Vaṉṉiyūr will put on end to the irresistible karmas of those who sincerely meditate on him. People of this world!
Come to him.

Arunachala Siva.

3041
Verse  3:


ஞானங் காட்டுவர் நன்னெறி காட்டுவர்
தானங் காட்டுவர் தம்மடைந் தார்க்கெலாம்
தானங் காட்டித்தன் தாளடைந் தார்கட்கு
வானங் காட்டுவர் போல்வன்னி யூரரே.

Siva in Vaṉṉiyūr, will show the way to spiritual wisdom, will show the way to obtain it.
He will show the place to obtain it, for those who approached him.  He will show heaven and the rule over it, for those who approached his feet by showing the place.


Arunachala Siva.

3042
Verse 2:

செங்கண் நாகம் அரையது தீத்திரள்
அங்கை யேந்திநின் றாரெரி யாடுவர்
கங்கை வார்சடை மேலிடங் கொண்டவர்
மங்கை பாகம்வைத் தார்வன்னி யூரரே.

The red-eyed cobra is in the waist as waist-cord. He will dance in the unbearable hot fire, holding a ball of fire in the palm. He placed on his long matted locks, Gaṅga, as its place. As the god of fire worshiped, Siva here in this place got the name Vaṉṉiyūr.
Vaṉṉi-fire.  Siva in Vaṉṉiyūr placed on one half a young lady.


Arunachala Siva.

3043
Tiru Vanniyur:

Verse  1:

காடு கொண்டரங் காக்கங்குல் வாய்க்கணம்
பாட மாநட மாடும் பரமனார்
வாட மானிறங் கொள்வர் மணங்கமழ்
மாட மாமதில் சூழ்வன்னி யூரரே.

Having the cremation ground as the stage, the supreme god who performs the great dance at night when the group of Bhutas are singing.  Siva in Vaṉṉiyūr which is surrounded by a big fortified wall inside which there are storeyed buildings from which fragrance spreads. He takes away the golden color of the young girl whose looks are like the deer, giving in return sallowness, to make her turn pale.

Arunachala Siva.

3044
Verse  11:

திரியும் மூஎயில் செங்கணை யொன்றினால்
எரிய எய்தன ரேனு மிலங்கைக்கோன்
நெரிய வூன்றியிட் டார்விர லொன்றினால்
பரியர் நுண்ணியர் பாசூ ரடிகளே.

Though Siva shot a straight arrow to burn the three forts which were wandering.
He placed firmly a toe to crush the King of Lanka. The god in Pasur is the biggest as well as the smallest things.

Padigam on Tirup Pasur completed.

Arunachala Siva.

3045
Verse  10:

மாலி னோடு மறையவன் தானுமாய்
மேலுங் கீழு மளப்பரி தாயவர்
ஆலின் நீழ லறம் பகர்ந் தார்மிகப்
பால்வெண் நீற்றினர் பாசூ ரடிகளே.


Siva could not be measured in the upper region and in the lower region, though Brahma combined with Vishnu. He gave moral instruction under the shade of the banyan tree.  The god in Pāsūr, who smears himself with white sacred ash which is very white like milk.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... 3195