Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... 3172
3031
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:27:50 AM »
Verse  3:

Not available.

Arunachala Siva.

3032
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:18:35 AM »
Verse  2:

பொன்னை வகுத்தன்ன மேனிய னேபுணர் மென்முலையாள்
தன்னை வகுத்தன்ன பாகத்த னேதமி யேற்கிரங்காய்
புன்னை மலர்த்தலை வண்டுறங் கும்புக லூரரசே
என்னை வகுத்திலை யேலிடும் பைக்கிடம் யாதுசொல்லே.

Siva, who has a body shining like gold! Who has a half, which was given to the lady who has breasts which join with each other!  The king of Pukalūr, where in the flowers of the mast-wood trees bees are sleeping! Have pity on me who is lonely!  If you had not created me, where is the refuge for the sufferings?  Please tell me.

Arunachala Siva.

3033
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:21:31 AM »
Tirup Pukalur:


Verse  1:

தன்னைச் சரணென்று தாளடைந் தேன்றன் னடியடையப்
புன்னைப் பொழிற்புக லூரண்ணல் செய்வன  கேண்மின்களோ
என்னைப் பிறப்பறுத் தென்வினை கட்டறுத் தேழ்நரகத்
தென்னைக் கிடக்கலொட் டான்சிவ லோகத் திருத்திடுமே.


I approached the feet of the god in Pukalūr, which has a garden of mast-wood trees, as my refuge.  Hear, what all he does when I approached his feet.  Completely exterminating my birth, cutting as under completely the bondage of my karmas,
has decided that I should not dwell in the seven kinds of hell., he will fix me permanently in Sivalōkam.

Arunachala Siva.

3034
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:15:40 AM »
Verse  7:


காளங் கடந்ததொர் கண்டத்த ராகிக்கண் ணார்கெடில
நாளங் கடிக்கொர் நகரமு மாதிற்கு நன்கிசைந்த
தாளங்கள் கொண்டுங் குழல்கொண்டும் யாழ்கொண்டுந் தாமங்ஙனே
வேளங்கள் கொண்டும் விசும்புசெல் வாரவர் வீரட்டரே.


Having a neck which was victorious over the poison.  The victory consists in stationing the poison in the neck neither allowing it to go into the body nor to go out. More black than the dark cloud is another meaning black cloud.  And being a city to the morning bazaar of Keṭilam which is pleasing to look at, Siva in Vīraṭṭam will travel to his abode, Kailash with the cymbals which are very appropriate to the lady, Uma, flute, Yazh and quarters of his own.  (The meaning of this verse is not clear.)

Padigam on Tiru Adigai Veerasthanam completed.  (but only 7 verses)

Arunachala Siva.

3035
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:11:29 AM »
Verse 6:

படர்பொற் சடையும் பகுவா யரவும் பனிமதியும்
சுடலைப் பொடியுமெல் லாமுள வேயவர் தூயதெண்ணீர்க்
கெடிலக் கரைத்திரு வீரட்ட ராவர்கெட் டேனடைந்தார்
நடலைக்கு நற்றுணை யாகுங்கண் டீரவர் நாமங்களே.


Siva has all the distinctive marks of  golden matted locks, which is spread out, a cobra with a wide open mouth, a cool crescent moon and ash of the cremation ground. I did not follow after him and seek him as my refuge out of my ignorance.  He is the god who dwells in the Tiruvīraṭṭam, on the bank of the river, Ketilam which has holy and clear water.  Woe is mine.  His names will be good companion to remove the sufferings of those who approached him.

Arunachala Siva.

3036
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:05:55 AM »
Verse  5:

ஆரட்ட தேனு மிரந்துண் டகமக வன்றிரிந்து
வேரட்ட நிற்பித் திடுகின்ற தால்விரி நீர்பரவைச்
சூரட்ட வேலவன் றாதையைச் சூழ்வய லாரதிகை
வீரட்டத் தானை விரும்பா வரும்பாவ வேதனையே.


The trouble of born out of the sin, committed in previous birth which cannot be avoided, as I did not cherish with love Siva in Atikai Vīraṭṭam, which has field and the father of spear wielding Murugan, who killed demon, in the expensive ocean filled with water.  Eating by begging the food cooked by anybody, without inquiring, who cooked it and whether it is fit for me to eat, to appease my hunger, and being a wandered from house to house, causes me to stand before house, the sweat to flow down the body.

Arunachala Siva.

3037
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:01:55 AM »
Verse  4:


மீனுடைத் தண்புனல் வீரட்ட ரேநும்மை வேண்டுகின்றதி
யானுடைச் சில்குறை யொன்றுள தானறுந் தண்ணெருக்கின்
தேனுடைக் கொன்றைச் சடையுடைக் கங்கைத் திரைதவழும்
கூனுடைத் திங்கட் குழவியெப் போதுங் குறிக்கொண்மினே.

Lord in Vīraṭṭam, which has cool water abounding in fish!  There is a small request that I want to make to you.  Guard carefully always the curved crescent moon which crawls in the waves of the Ganga, which is in your matted locks, which is adorned with cool and fragrant Yarcum flowers and Koṉṟai flowers having honey, from being drowned.

Arunachala Siva.
3038
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 08:57:48 AM »
Verse 3:

அம்மலர்க் கண்ணிய ரஞ்சனஞ் செந்துவர் வாயிளையார்
வெம்முலைச் சாந்தம் விலைபெறு மாலை யெடுத்தவர்கள்
தம்மருங் குற்கிரங் கார்தடந் தோண்மெலி யக்குடைவார்
விம்மு புனற்கெடி லக்கரைத் தேயெந்தை வீரட்டமே.


Young girls who have eyes coated with collyrium and resembling beautiful blue Nelumbo flowers and have red lips like coral.  Whose chose sandal paste smeared on the warn breasts and highly valuable garlands to adorn themselves.  Without feeling pity for their slender waist, they plunge and bathe to make their big shoulders exhausted.  Vīraṭṭam of our father is on the bank of the Keṭilam full of water.

Arunachala Siva.

3039
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 08:52:54 AM »
Verse  2:


பைங்காற் றவளை பறைகொட்டப் பாசிலை நீர்ப்படுகர்
அங்காற் குவளைமே லாவி யுயிர்ப்ப வருகுலவும்
செங்காற் குருகிவை சேருஞ் செறிகெடி லக்கரைத்தே
வெங்காற் குருசிலை வீர னருள்வைத்த வீரட்டமே.


The Vīraṭṭam on which Siva, who has bright bow with cruel ends, was gracious enough to dwell there. The frog with green legs to make a sound like that of the drum.
The tanks with water and green leaves to waft the fragrance of the blue Nelunbo flowers with beautiful stems.  It is on the bank of the Keṭilam full of water where the swans with red legs, which are moving to and fro near that place, reach those flowers.

Arunachala Siva.
3040
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 01:04:33 PM »
Tiru Adigai Veerasthanam:


Verse  1:

மாசிலொள் வாள்போன் மறியு மணிநீர்த் திரைத்தொகுதி
ஊசலை யாடியங் கொண்சிறை யன்ன முறங்கலுற்றால்
பாசறை நீலம் பருகிய வண்டுபண் பாடல்கண்டு
வீசுங் கெடில வடகரைத் தேயெந்தை வீரட்டமே.

Having played in the swing of the collection of water which has gems in it and rolls up and down like the bright sword, which has no blemish, if the swan with bright feathers goes to sleep, hearing humming of the bees, which drank the honey in the blue Nelumbo flowers which has green leaf, resembling music, Vīraṭṭam of our father is on the North bank Ketilam which gives gems found in it, liberally.

Arunachala Siva.3041
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:59:14 PM »
Verse  9:

கருந்தடங் கண்ணியுந் தானுங் கடனாகைக் காரோணத்தான்
இருந்த திருமலை யென்றிறைஞ் சாதன் றெடுக்கலுற்றான்
பெருந்தலை பத்து மிருபது தோளும் பிதிர்ந்தலற
இருந்தரு ளிச்செய்த தேமற்றுச் செய்தில னெம்மிறையே.


Without paying respect to the mountain on which the Lord in Nākaikkārōṇam on the sea-shore, was seated along with the lady who had black and long eyes,  our master simply sat to make the big heads and twenty shoulders of the demon who lifted the mountain, to be reduced to powder,  he did not do anything else!

Padigam on Tiru NakaikKaronam completed.

Arunachala Siva.

3042
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:55:09 PM »
Verse  8:


வங்க மலிகட னாகைக்கா ரோணத்தெம் வானவனே
எங்கள் பெருமானொர் விண்ணப்ப முண்டது கேட்டருளீர்
கங்கை சடையுட் கரந்தாயக் கள்ளத்தை மெள்ளவுமை
நங்கை யறியிற்பொல் லாதுகண் டாயெங்க ணாயகனே.


Our god in Nākaikkārōṇam on the shore of the sea which is full of ships!
Our master!  There is one respectful representation to you; please condescend to listen to that.  You concealed Ganga in your matted locks!  If Uma, the lady of distinction comes to know of the deception, evil will come out of it. 

Arunachala Siva.

3043
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:51:47 PM »
Verse  7:

சீர்மலி செல்வம் பெரிது டையசெம்பொன் மாமலையே
கார்மலி சோலை சுலவு கடனாகைக் காரோணனே
வார்மலி மென்முலை யார்பலி வந்திடச் சென்றிரந்து
ஊர்மலி பிச்சைகொ டுண்பது மாதிமை யோவுரையே.

Siva, who is like a mountain of pure gold which has abundant wealth which is the cause of prosperity!  Lord in Nākaikkārōṇam, on the sea-shore surrounded by gardens on which many clouds rest.  Is it propriety for you to eat receiving alms which you get in villages going there begging it, when ladies who wear bodices on their breasts come out of their houses and place it into the begging bowl: please tell me. 

Arunachala Siva.

3044
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:43:55 PM »
Verse  6:

பனைபுரை கைம்மத யானை யுரித்த பரஞ்சுடரே
கனைகடல் சூழ்தரு நாகைக்கா ரோணத்தெங் கண்ணுதலே
மனைதுறந் தல்லுணா வல்லமண் குண்டர் மயக்க நீக்கி
எனைநினைந் தாட்கொண்டாய்க் கென்னினி யான்செயுமிச்சைகளே.

Supreme being, the light divine, which flayed an elephant having must and a trunk resembling the Palmyra tree! Our Siva, who has a frontal eye, who is in Nākaikkārōṇam surrounded by roaring sea!  Removing the confusing words of the low and strong Jains, who do not eat at night, having renounced their wives, to you who admitted me as your slave remembering me specially, what are the returns that I can do out of my will?

Arunachala Siva.3045
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:40:13 PM »
Verse  5:


செந்துவர் வாய்க்கருங் கண்ணிணை வெண்ணகைத் தேன்மொழியார்
வந்து வலஞ்செய்து மாநட மாட மலிந்த செல்வக்
கந்த மலிபொழில் சூழ்கட னாகைக்கா ரோணமென்றும்
சிந்தை செய்வாரைப் பிரியா திருக்குந் திருமங்கையே.

Ladies who speak words as sweet as honey, have white teeth, two black eyes, and lips like the red coral.  Those who meditate on Nākaikkārōṇam, on the shore of the sea, and which is surrounded by gardens of increasing fragrance, and flourishing wealth, when they come to the temple, and going from left to right perform the great dance.
the goddess of eternal bliss will be with them without leaving them. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... 3172