Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [202] 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... 3129
3016
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 19, 2017, 09:46:49 AM »
Verse  3:

நீறுமெய் பூசி னானே நிழறிகழ் மழுவி னானே
ஏறுகந் தேறி னானே யிருங்கட லமுதொப் பானே
ஆறுமோர் நான்கு வேத மறமுரைத் தருளி னானே
கூறுமோர் பெண்ணி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who besmeared his body with holy ash, the one who has a battle-axe which sheds light, the one who rode on a bull desiring it, the one who is comparable to the nectar that was churned and got from the big ocean of milk, one who gave moral instruction, the four Vedas and six Aṇgams, the one who has on his half a lady, the king of Kōṭikā!

Arunachala Siva.

3017
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 19, 2017, 09:43:17 AM »
Verse 2:


கடிகமழ் கொன்றை யானே கபாலங்கை யேந்தி னானே
வடிவுடை மங்கை தன்னை மார்பிலோர் பாகத் தானே
அடியிணை பரவ நாளு மடியவர்க் கருள் செய்வானே
கொடியணி விழவ தோவாக் கோடிகா வுடைய கோவே.

The one who adorns himself with fragrant Koṉṟai flowers, the one who holds a skull in his hand, the one who has the beautiful lady of distinction in a part of his chest, the
one who grants his grace daily to devotees who praise his feet, the king of Kōṭikā where festivals with the hoisting of flags never cease!

Arunachala Siva.

3018
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 19, 2017, 09:38:55 AM »
Tiruk Kotika:

Verse  1:


நெற்றிமேற் கண்ணி னானே நீறுமெய் பூசி னானே
கற்றைப்புன் சடையி னானே கடல்விடம் பருகி னானே
செற்றவர் புரங்கண் மூன்றுஞ் செவ்வழல் செலுத்தி னானே
குற்றமில் குணத்தி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a frontal eye!  The one who besmeared [his] form with the holy ash the one who has a collection of golden matted locks, the one who drank the poison that rose in the sea, the one who set fire to all the three cities of enemies, the one who has only good qualities without faults the king of Kōtikā! (All the names in the verses and the following verses are nominatives of address).


Arunachala Siva.

3019
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 19, 2017, 08:55:30 AM »
Verse 2:

ஆத்தமா மயனு மாலு மன்றிமற் றொழிந்த தேவர்
சோத்தமெம் பெருமா னென்று தொழுதுதோத் திரங்கள் சொல்லத்
தீர்த்தமா மட்ட மீமுன் சீருடை யேழு நாளும்
கூத்தராய் வீதி போந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Except Brahma and Vishnu, who had intimacy with him, the remaining Devas worshiped with joined hands and were singing his praises, saying our Lord!
Accept the salutations from us who are inferior to you!  On all the famous seven days before the eighth day when the idol bathed in a river or tank, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam came in procession in the streets in the form of a dancer.

Arunachala Siva.
3020
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:45:44 AM »
Tiruk Kurukkai Virattam. (2)


Verse  1:


நெடியமால் பிரம னோடு நீரெனும் பிலயங் கொள்ள
அடியொடு முடியுங் காணா ரருச்சுனற் கம்பும் வில்லும்
துடியுடை வேட ராகித் தூயமந் திரங்கள் சொல்லிக்
கொடிநெடுந் தேர்கொ டுத்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


The tall Vishnu and Brahma, could not see the feet and head, as water gushed out as at the time of the destruction of the world, when he went digging into the nether world. Vishnu could not see the feet;  Brahma could not see the head. The god in Kuṟukkai Vīraṭṭam disguising himself as a hunter having a small drum tapering in the middle, taught many sacred Mantrams, and gave Arjunan, arrows, bow and a tall chariot adorned with flags.

Arunachala Siva.

3021
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:34:54 AM »
Verse  10:


எடுத்தன னெழிற் கயிலை யிலங்கையர் மன்னன் றன்னை
அடுத்தொரு விரலா லூன்ற வலறிப்போ யவனும் வீழ்ந்து
விடுத்தனன் கைந்ந ரம்பால் வேதகீ தங்கள் பாடக்
கொடுத்தனர் கொற்ற வாணாள் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

When the king of the people of Lanka, who wanted to uproot and hold the beautiful Kayilai, god pressed him down with a single toe, at once.  Such a strong one as he roared and gave up that effort falling down. When he sang songs from the Vedas with the help of the strings of the lute removed from his hand, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam granted him a victorious sword and long life.

Padigam on Tiruk Kurukkai Virattam completed.

Arunachala Siva.3022
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:29:33 AM »
Verse  9:


அணங்குமை பாக மாக வடக்கிய வாதி மூர்த்தி
வணங்குவா ரிடர்க டீர்க்கு மருந்துநல் லருந்த வத்த
கணம்புல்லர்க் கருள்கள் செய்து காதலா மடியார்க் கென்றும்
குணங்களைக் கொடுப்பர் போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

God who has a form which is the cause of all things and contains within him as a part Uma, the divine damsel, who is the nectar for removing all the sufferings of those who bow to him. (This is partial metaphor as sufferings are not compared to diseases.)
bestowing several kinds of grace upon Kaṇampullar, who had done severe penance to be rid of the cycle of birth and death, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam will give the eight qualities to the devotees who always think of him with love.

The eight qualities are: 1.
Omniscience 2.
Happiness that has no finality 3.
Knowing all things without being taught 4.
Being self-dependent 5.
Unlimited power 7.
Pure body 8.
Being naturally free from attachments.

Arunachala Siva.

3023
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:24:47 AM »
Verse 8:


நிறைமறைக் காடு தன்னில் நீண்டெரி தீபந் தன்னைக்
கறைநிறத் தெலிதன் மூக்குச் சுட்டிடக் கனன்று தூண்ட
நிறைகடன் மண்ணும் விண்ணும் நீண்டவா னுலக மெல்லாம்
குறைவறக் கொடுப்பர்போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


In Maṟaikkāṭu which was worshiped by the Vedas, which contains many truths before Kali Yuga was born.  When the black rat, trimmed with anger the light that was burning very high as it burnt its nose, as it came there with the intention of eating the ghee in the hollow of the lamp. The god in Kuṟukkai Vīraṭṭam gave without anything to be desired in the next birth, to rule over this earth surrounded by the sea full of water, heaven and the world where there is ever-lasting bliss.

Arunachala Siva.

3024
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:16:48 AM »
Verse  7:


காப்பதோர் வில்லு மம்புங் கையதோ ரிறைச்சிப் பாரம்
தோற்பெருஞ் செருப்புத் தொட்டுத் தூயவாய்க் கலச மாட்டித்
தீப்பெருங் கண்கள் செய்ய குருதிநீ ரொழுகத் தன்கண்
கோப்பதும் பற்றிக் கொண்டார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


In the hand there were a bow for protection, an arrow, and a heavy weight of cooked meat.  Removing with a big sandal made of leather, the flowers and leaves on the head of Siva Lingam, bathing the god with the water brought in the pot, his pure mouth, when the blood which is red like fire was flowing from the eyes.  As soon as Tiṇṇaṉār inserted an arrow in his eye, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam caught his hand securely.  (The story is as follows: God wanted to show Tiṇṇaṉar's devotion to Siva Kochariyar, the priest of the temple. On the sixth day blood was flowing from the right eye, Tiṇṇaṉar tried all cures to stop it but of no avail.  At last he removed his eye and grafted it on the lord's eye.  When he was in ecstasy, God made blood flow from the other eye also.  Now Tiṇṇaṉar was happy as he had succeeded in stopping the flow of blood in the left eye. He thought: I have one more eye. I shall remove it.
God could not bear the sight and firmly held his hand and said thrice Kaṇṇappa!
stop this! - Nillu Kannappa.) 

Arunachala Siva.

3025
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:11:43 AM »
Verse 6:

கல்லினா லெறிந்து கஞ்சி தாமுணுஞ் சாக்கி யனார்
நெல்லினார் சோறு ணாமே நீள்விசும் பாள வைத்தார்
எல்லியாங் கெரிகையேந்தி யெழிறிகழ் நட்டமாடிக்
கொல்லியாம் பண்ணுகந்தார் குறுக்கை வீரட்டனாரே.


After pelting the Siva Lingam, with stones, Sākkiya Nāyaṉar, who was in the habit of having rice gruel after that, made him rule over the Siva Logam, so that he may not even eat rice got from paddy. (The idea is he attained bliss without the necessity of having to eat rice in the next birth at night.)  Holding fire in his hand performing beautiful dances Kuṟukkai Vīraṭṭaṉar, liked the melody-type Kolli.

Arunachala Siva.


3026
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:07:20 AM »
Verse 5:


ஏறுட னேழ டர்த்தா னெண்ணியா யிரம்பூக் கொண்டு
ஆறுடைச் சடையி னானை யர்ச்சித்தா னடியி ணைக்கீழ்
வேறுமோர் பூக்கு றைய மெய்ம்மலர்க் கண்ணை யீண்டக்
கூறுமோ ராழி யீந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Vishnu, n the incarnation of Kaṇṇaṉ, controlled seven bulls simultaneously, having in his hand thousand flowers having counted them, performed worship by scattering flowers at the feet of the Lord who has on his matted locks, a river Ganga, when one flower was missing to fill up the number of thousand and when he wanted one more flower, when he removed his eye, which was like the flower, from his body.
Kuṟukkai Vīraṭṭaṉār gave him a discus which he wished for.

Arunachala Siva.

3027
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 10:02:10 AM »
Verse 4:

சிலந்தியு மானைக் காவிற் றிருநிழற் பந்தர் செய்து
உலந்தவ ணிறந்த போதே கோச்செங்க ணானு மாகக்
கலந்தநீர்க் காவிரீ சூழ் சோணாட்டுச் சோழர் தங்கள்
குலந்தனிற் பிறப்பித் திட்டார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

Even the spider, which constructed a sacred Pandal, in Āṉaikkā to provide shade to the Siva Lingam, with its web, as soon as it died there, by being done to death by the elephant.  As Kōcheṅkaṇaṉ, who was fit to wear a crown Kuṟukkai Vīraṭṭaṉār made it to be born in the family of the kings who ruled Chozha Kingdom, girt by the Kāveri into which many rivers mingle.

Arunachala Siva.

3028
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 18, 2017, 09:56:44 AM »
Verse 3:


தழைத்ததோ ராத்தி யின்கீழ் தாபர மணலாற் கூப்பி
அழைத்தங்கே யாவின் பாலைக் கறந்துகொண் டாட்டக் கண்டு
பிழைத்ததன் தாதை தாளைப் பெருங்கொடு மழுவால் வீசக்
குழைத்ததோ ரமுத மீந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Under the Athi tree which grew luxuriantly, heaping the sand in the river, Maṇṇi, in the form of a Siva Lingam, inviting Siva to condescend to be present in that Lingam, on that Siva Lingam, seeing his son bathe the Siva Lingam, with the milk which was milked from the cows.  When he cut the leg of his father, who committed a great sin by kicking the milk-pots, with a big and cruel battle-axe, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam gave him a well-cooked food.

Arunachala Siva.

3029
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 04:01:57 PM »
Verse  2:


நீற்றினை நிறையப் பூசி நித்தலு நியமஞ் செய்து
ஆற்றுநீர் பூரித் தாட்டு மந்தண னாரைக் கொல்வான்
சாற்றுநா ளற்ற தென்று தருமரா சற்காய் வந்த
கூற்றினைக் குமைப்பர் போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Besmearing his body profusely with holy ash, and carrying out daily his routine worship, bathing god with the water of the Kaviri, having filled the pots with it,
to take away the life of the brahmin, thinking that the span of life granted to him came to an end,  Siva in Kuṟukkai Vīraṭṭam trod upon the god of death who came ordered by Dharmarajan.

Arunachala Siva.

3030
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 17, 2017, 10:00:09 AM »
Tiruk Kurukkai Virattam:

Verse 1:

ஆதியிற் பிரம னார்தா மர்ச்சித்தா ரடியி ணைக்கீழ்
ஓதிய வேத நாவ ருணருமா றுணர லுற்றார்
சோதியுட் சுடராய்த் தோன்றிச் சொல்லினை யிறந்தார் பல்பூக்
கோதிவண் டறையுஞ்சோலைக் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

Brahma, performed worship at the feet of the Lord, by scattering flowers and uttering his names at the beginning of creation.  Siva understood it so that Brahma who chanted the Vēda, can be conscious of it.  The Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam, which has gardens, where the bees hum with great noise, having worked through many flowers for gathering honey, appearing as the light of happiness in the effulgent light of spiritual illumination, he transcends words that try to describe him.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [202] 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... 3129