Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [202] 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... 2903
3016
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 01, 2017, 09:24:00 AM »
Verse  3:

பறையின்னொலி சங்கின்னொலி பாங்காரவு மார
அறையும்மொலி யெங்கும்மவை யறிவாரவர் தன்மை
நிறையும்புனல் சடைமேலுடை யடிகள்நின்றி யூரில்
உறையும்மிறை யல்லதென துள்ளம் உணராதே.

The sound of drums, the sound produced in conches is full on all sides.
Those devotees who know other sounds produced everywhere, from instruments beaten with a stick. My mind will not know any other thing except the nature of the god who dwells in Niṉṟiyūr and who has on his matted hair water (of Ganga) which is full.

Arunachala Siva.3017
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 01, 2017, 09:20:37 AM »
Verse  2:அச்சம்மிலர் பாவம்மிலர் கேடும்மில ரடியார்
நிச்சம்முறு நோயும்மிலர் தாமுந்நின்றி யூரில்
நச்சம்மிட றுடையார்நறுங் கொன்றைநயந் தாளும்
பச்சம்முடை யடிகள்திருப் பாதம்பணி வாரே.


Devotees, who bow to the holy feet of the god who has affection to admit people who offer fragrant Koṉṟai flowers, himself having desired it, who is in Niṉṟiyūr and has stationed in his neck poison, have nothing to fear, have no sins,
have no destruction which is the result of sins do not have acute sufferings also, daily.


Arunachala Siva.

 

3018
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 01, 2017, 09:16:47 AM »
Tiru Ninriyur:

Verse  1:


சூலம்படை சுண்ணப்பொடி சாந்தஞ்சுடு நீறு
பாலம்மதி பவளச்சடை முடிமேலது பண்டைக்
காலன்வலி காலின்னொடு போக்கிக்கடி கமழும்
நீலம்மலர்ப் பொய்கைநின்றி யூரின்னிலை யோர்க்கே.

Having destroyed the strength of the old Yama by his leg,
to the god who stays permanently in Niṉṟiyūr which has natural tanks in which fragrant blue Nelumbo flowers grow,
trident is the weapon.
well burnt holy ash is the toilet powder and sandal-wood paste.
the crescent moon which is as white as milk is on the matted hair coiled into a crown.

Arunachala Siva.
3019
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 09:10:53 AM »
Verse  102:


பரமர்திருப் பரங்குன்றில்
    சென்றுபார்த் திபரோடும்
புரமெரித்தார் கோயில்வலங்
    கொண்டுபுகுந் துள்ளிறைஞ்சிச்
சிரமலிமா லைச்சடையார்
    திருவடிக்கீழ் ஆட்செய்யும்
அருமைநினைந் தஞ்சுதும்என்
    றாரூரர் பாடுவார்.With the three kings he came to Tiru-p-Perungkunru
Of the Supreme One, and circumambulated the shrine of the Lord
Who burnt the hostile cities; he moved in and adored
The Lord; contemplating the formidable nature of servitorship
Under the sacred feet of the Lord of matted hair
Who wears a garland of skulls Aaroorar sang: "We are scared."

Arunachala Siva.

3020
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 09:08:31 AM »
Verse  101:


செஞ்சடையார் திருவாப்ப
    னூர்திருவே டகம்முதலாம்
நஞ்சணியுங் கண்டரவர்
    நயந்தபதி நண்ணியே
எஞ்சலிலாக் காதலினால்
    இனிதிறைஞ்சி மீண்டணைந்து
மஞ்சணையும் மதில்மதுரை
    மாநகரின் மகிழ்ந்திருந்தார்.He visited Tiruvaappanoor and Tiruvetakam of the Lord
Of ruddy matted hair; he also adored the Lord
Whose throat holds the poison, in His many shrines,
In boundless love, and returned to Madurai girt
With cloud-capped fortress, and abode in joy.

Arunachala Siva.

3021
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 09:06:04 AM »
Verse 100:


அப்பதியில் அமர்ந்திறைஞ்சிச்
    சிலநாளில் ஆரூரர்
முப்பெருவேந் தர்களோடு
    முதன்மதுரை நகரெய்தி
மெய்ப்பரிவில் திருவால
    வாயுடையார் விரைமலர்த்தாள்
எப்பொழுதும் பணிந்தேத்தி
    இன்புற்றங் கமர்கின்றார்.


Having sojourned there in joy, and adored the Lord,
Aaroorar along with the three great kings returned
To Madurai, the queen among cities; ever hailing
And adoring the fragrant feet of the Lord
Of Tiru Aalavaai, he abode there in delight great.

Arunachala Siva.

3022
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 09:03:20 AM »
Verse  99:


சென்றுதிருப் பூவணத்துத்
    தேவர்பிரான் மகிழ்கோயில்
முன்றில்வலங் கொண்டிறைவர்
    முன்வீழ்ந்து பணிந்தெழுந்து
நின்றுபர விப்பாடி
    நேர்நீங்கி யுடன்பணிந்த
வென்றிமுடி வேந்தருடன்
    போந்தங்கண் மேவினார்.


Reaching Tiruppoovanam he came round the court
Of the shrine where is joyously enshrined the Lord
Of gods; he fell prostrate before the Lord, rose up,
And hailed and hymned Him standing; he moved out
With the three victorious kings that with him adored
The Lord, and with them all, sojourned there.

Arunachala Siva.   

3023
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 09:00:05 AM »
Verse 98:


நீடுதிருப் பூவணத்துக்
    கணித்தாக நேர்செல்ல
மாடுவருந் திருத்தொண்டர்
    மன்னியஅப் பதிகாட்டத்
தேடுமறைக் கரியாரைத்
    திருவுடையார் என்றெடுத்துப்
பாடிசையிற் பூவணமீ
    தோவென்று பணிந்தணைவார்.


When proceeding near unto the ever-during town
Of Tirupoovanam, the accompanying devotees
Pointed to the aeviternal town; then he burst into a decade
In praise of the Lord inaccessible to the Vedas;
The decade opened thus: "Tiruvudaiyaar."
Singing, "Is this Poovanam?" he hailed it, and reached it.

Arunachala Siva.

3024
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:57:25 AM »
Verse  97:


அந்நாளில் மதுரைநகர்
    மருங்கரனார் அமர்பதிகள்
பொன்னாரம் மணிமார்பிற்
    புரவலர்மூ வரும்போதச்
செந்நாவின் முனைப்பாடித்
    திருநாடர் சென்றிறைஞ்சிச்
சொன்மாலை களுஞ்சாத்தித்
    தொழத்திருப்பூ வணத்தணைவார்.

During that time, longing to adore the nearby shrines
Of Lord Hara and adorn Him with garlands of Tamizh verse,
With the three crowned kings whose chests were
Decked with chains of gold and gems, he of Tirumunaippadi--
He, the Lord of words--, arrived at Tirupoovanam.

Arunachala Siva.   

3025
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:54:00 AM »
Verse  96:


உளம்மகிழக் கும்பிட்டங்
    குறையுநாள் உதியருடன்
கிளரொளிப்பூண் வன்றொண்டர்
    தாமிருந்த இடங்கெழுமி
வளவனார் மீனவனார்
    வளம்பெருக மற்றவரோ
டளவளா வியவிருப்பால்
    அமர்ந்துகலந் தினிதிருந்தார்.During the days they abode there adoring the Lord
In heart-felt joy, the Paandya and the Chozha king frequented
The blessed abode of Van-tondar resplendent
With bright-rayed jewels, who was accompanied
With the Chera, and confabulated with them,
And in love reveled in that togetherness:
Madurai flourished in greater splendor.

Arunachala Siva.

3026
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:51:30 AM »
Verse 95:


செம்பியனா ருடன்செழியர்
    தாம்பணிந்து சேரருடன்
நம்பியும்முன் புறத்தணைய
    நண்ணியபே ருவகையால்
உம்பர்பிரான் கோயிலினின்
    றுடன்கொடுபோ யிருவர்க்கும்
பைம்பொன்மணி மாளிகையிற்
    குறைவறுத்தார் பஞ்சவனார்.

உலகம் ஏற்றம் அடைதற்கேதுவான புகழையுடைய சேரமானும், திருமுன்பு நிலத்தில் விழுந்து, `அடியேனையும் ஒரு பொருளாகக்கொண்டு திருமுகத்தைத் தந்தருளிய அருட் பெருக்கின் எல்லையை அளவிட அறியேன்!' என்று கூறிப் போற்றிச் சொற்கள் எழமாட்டாமல் நாத்தழுதழுக்க, மணம் விரிந்த கொன்றை மாலையை அணிந்த சிவபெருமானின் திருமுன்பு பணிந்து மகிழ்ந்தார்.

Arunachala Siva.


3027
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:47:48 AM »
Verse  94:படியேறு புகழ்ச்சேரர்
    பெருமானும் பார்மிசைவீழ்ந்
தடியேனைப் பொருளாக
    அளித்ததிரு முகக்கருணை
முடிவுஏதென் றறிந்திலேன்
    எனமொழிகள் தடுமாறக்
கடியேறு கொன்றையார்
    முன்பரவிக் களிகூர்ந்தார்.The Chera king whose renown spiraled up and up
In this world, prostrated before the Lord and mused thus:
"Can I ever reckon the greatness of Your mercy?
Deeming even me worthy, you deigned to send me
The Tirumukham!" Thus he adored the Lord; his speech
Became incoherent; standing before him he hailed Him
And reveled in great delight."

Arunachala Siva.

3028
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 01, 2017, 08:44:33 AM »
Verse  93:


திருவால வாய்அமர்ந்த
    செஞ்சடையார் கோயில்வலம்
வருவார்முன் வீழ்ந்திறைஞ்சி
    வன்றொண்டர் வழித்தொண்டு
தருவாரைப் போற்றிசைத்துத்
    தாழ்ந்தெழுந்து வாழ்ந்ததமிழ்ப்
பெருவாய்மை மலர்புனைந்து
    பெருமகிழ்ச்சி பிறங்கினார்.Van-tondar prostrated on the ground and made his sacred
Circuit of the shrine of the Lord of ruddy
Matted hair of Tiruaalavaai, hailed the Lord
Who blesses his devotees with traditional servitorship,
Prostrated on the ground, rose up,
Adorned him with a garland of Tamizh verse
Compact of beatific glory, and thus flourished.

Arunachala Siva.

3029
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 01:18:17 PM »
Verse  11:


கொடியார்நெடு மாடக்குன்ற ளூரிற்கரைக் கோல
இடியார்கட லடிவீழ்தரு மிடும்பாவனத் திறையை
அடியாயுமந் தணர்காழியுள் அணிஞானசம் பந்தன்
படியாற்சொன்ன பாடல்சொலப் பறையும் வினை தானே.

About the Lord in Iṭumpāvaṉam where the sea falls at the feet of the Lord and strikes against the beautiful shore in Kuṉṟaḷūr which has tall storeys in which flags are flying.
to recete the songs which were composed according to the aptitude of the people by beautiful Jnana Sambandhan, who resides in Sirkazhi where Brahmins always think of the pleasure derived from meditating on the feet of Siva, the acts of those people will disappear.

Padigam on Tiru Idumbavanam completed.

Arunachala Siva.3030
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 31, 2016, 01:14:46 PM »
Verse  10:

தடுக்கையுட னிடுக்கித்தலை பறித்துச்சமண் நடப்பார்
உடுக்கைபல துவர்க்கூறைகள் உடம்பிட்டுழல் வாரும்
மடுக்கண்மலர் வயல்சேர்செந்நெல் மலிநீர்மலர்க் கரைமேல்
இடுக்கண்பல களைவானிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


Those who follow Jainism, plucking the hairs on the head and taking a mat under their armpit, and the Buddhists who put on their bodies many dresses as robes soaked in red ochre (to indulge in slander). Iṭumpāvaṉam which is on the banks which have plenty of water and deep tanks and extensive fields in which red variety of paddy is grown, fthis is iṭumpāvaṉam the place of Siva who weeds out many sufferings to his devotees.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [202] 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... 2903