Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 3195
3001
Tirup Paraytturai:

Verse  1:

கரப்பர் கால மடைந்தவர் தம்வினை
சுருக்கு மாறுவல் லார்கங்கை செஞ்சடைப்
பரப்பு நீர்வரு காவிரித் தென்கரைத்
திருப்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வரே.


The god who is in Tirupparāyttuṟai with desire, on the Southern bank of the Kāveri, which brings extensive floods, will cause to disappear the karmas of those who take refuge in him early in life.  He is able to reduce the river Ganga, in his red matted locks. 

Arunachala Siva.

3002
Verse  10:

பக்கம் பூதங்கள் பாடப் பலிகொள்வான்
மிக்க வாளரக் கன்வலி வீட்டினான்
அக்க ணிந்தவ னாவடு தண்டுறை
நக்க னென்னுமிந் நாணிலி காண்மினே.


This girl who lost her bashfulness says that Siva receives alms when the Bhutas sing by his side, and says he destroyed the excessive strength of the cruel and proud demon Ravanan and says he adorns himself with Chank-beads and the naked one in cool Avaṭutuṟai.  Ladies, please look at her.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.

3003
Verse  9:

வையந் தானளந் தானும் அயனுமாய்
மெய்யைக் காணலுற் றார்க்கழ லாயினான்
ஐய னாவடு தண்டுறை யாவெனக்
கையில் வெள்வளை யுங்கழல் கின்றதே.

The god who assumed the form of a column of fire when Vishnu, who measured the earth and Brahma, tried to see the ultimate truth.   When this girl cries "my father!
Siva who is in cool Avaṭutuṟai", even the white bangles in the hands slip off. 

Arunachala Siva.

3004
Verse  8:

பிறையுஞ் சூடிநற் பெண்ணோ டாணாகிய
நிறையும் நெஞ்சமும் நீர்மையும் கொண்டவன்
அறையும் பூம்பொழி லாவடு தண்டுறை
இறைவ னென்னை யுடையவ னென்னுமே.


Wearing the eminent crescent moon,  Siva, who being himself a lady and a male took away my complete self-control, my mind, and other feminine qualities.  She says "I am the possession of the Lord in cool Avaṭutuṟai, which has flower gardens in which bees hum with great noise".

Arunachala Siva.3005
Verse 7:


பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவையோர் பங்கனைத்
தஞ்ச மென்றிறு மாந்திவ ளாரையும்
அஞ்சு வாளல்ல ளாவடு தண்டுறை
மஞ்ச னோடிவ ளாடிய மையலே.

This girl, feeling proud, thinking as her refuge the god who has as his half a beautiful lady whose feet are as soft as cotton, does not fear anybody.   Due to the infatuation she had by having merged with the youth in cool Avaṭutuṟai.

Arunachala Siva.3006
Verse  6:

குழலுங் கொன்றையுங் கூவிள மத்தமும்
தழலுந் தையலோர் பாகமாத் தாங்கினான்
அழக னாவடு தண்டுறை யாவெனக்
கழலுங் கைவளை காரிகை யாளுக்கே.


Siva who bore on his matted locks, coiled into a crown, Koṉṟai flowers, Bael leaves, Datura flowers, fire and a lady on his half, the beautiful one when she says, the god in cool Avatutuṟai!  The bangles worn on the hands of this beautiful girl, slip off.

Arunachala Siva.

3007
Verse  5:

கருகு கண்டத்தன் காய்கதிர்ச் சோதியன்
பருகு பாலமு தேயெனும் பண்பினன்
அருகு சென்றில ளாவடு தண்டுறை
ஒருவ னென்னை யுடையகோ வென்னுமே.


Siva who has a black neck, who is as brilliant as the sun, who has the quality of milk food which is fit for drinking. She did not go even near that god but says the unequaled god in cool Avaṭutuṟai!  He is the master who has me as his wife.

Arunachala Siva.


3008
Verse 4:

கார்க்கொண் மாமுகில் போல்வதோர் கண்டத்தன்
வார்க்கொண் மென்முலை சேர்ந்திறு மாந்திவள்
ஆர்க்கொள் கொன்றைய னாவடு தண்டுறைத்
தார்க்கு நின்றிவள் தாழுமா காண்மினே.


Siva who has a neck like the sable cloud that rises in the winter season.  Siva who feels exulted being united Uma, who has soft breasts on which a bodice is worn,
and who wears Koṉṟai flowers which have captivated the mind of this girl.  See how this girl is engrossed in the thought to receive the garland of Koṉṟai worn on the chest by the Lord in the cool Avaṭutuṟai.

Arunachala Siva.

3009
Verse  3:

பாதிப் பெண்ணொரு பாகத்தன் பன்மறை
ஓதி யென்னுளங் கொண்டவ னொண்பொருள்
ஆதி ஆவடு தண்டுறை மேவிய
சோதி யேசுட ரேயென்று சொல்லுமே.

Siva has on one half a lady!  He occupied my mind chanting many Vedas!
He is the cause of all great things in this world!  This girl always says the divine light which is partial to Avaṭutuṟai and the brilliant light of the temple.

Arunachala Siva.

3010
Verse  2:

தவள மாமதிச் சாயலோர் சந்திரன்
பிளவு சூடிய பிஞ்ஞக னெம்மிறை
அளவு கண்டில ளாவடு தண்டுறைக்
களவு கண்டன ளொத்தனள் கன்னியே.

Though this girl did not know the nature of love of our master, the destroyer who wore a crescent moon, which is a part of the white esteemed and graceful moon,  this virgin girl is like the one who became united with the Lord in Avaṭutuṟai, in clandestine love. (The rhyme is this verse is worthy of note.)


Arunachala Siva.

3011
Tiru Avatuturai:

Verse  1:


நிறைக்க வாலிய ளல்லளிந் நேரிழை
மறைக்க வாலிய ளல்லளிம் மாதராள்
பிறைக்க வாலப் பெரும்புன லாவடு
துறைக்க வாலியோ டாடிய சுண்ணமே.


This girl who wears ornaments fitting her beauty is not pure enough to diffuse all over the body the holy ash, she had in her body by embracing Kapali in Āvaṭutuṟai who has the crescent moon, the skull and the big water on his head. This girl has not the strength to hide it.

Arunachala Siva.3012
Verse  10:

எடுத்த வாளரக் கன்திறல் வண்ணமும்
இடர்கள் போற்பெரி தாகிய வண்ணமும்
கடுத்த கைந்நரம் பாலிசை வண்ணமும்
அடுத்த வண்ணமு மாவரை யாறரே.

Siva in Aiyāṟu will be the strength of the demon, who had a sword and lifted the mountain, Kailash, the nature making the mountain to be too big, like the sufferings, to be lifted. Seeing him singing song, using the guts of his hands which are twenty in number and the nature of having bestowed his grace on him.

Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.

3013
Verse 9:

செய்த வன்திரு நீறணி வண்ணமும்
எய்த நோக்கரி தாகிய வண்ணமும்
கைது காட்சி யரியதோர் வண்ணமும்
ஐது வண்ணமு மாவரை யாறரே.


He has the beauty of besmearing himself with the holy ash, as he appears to be performing Yoga, the difficulty of looking at him carefully and adequately, the difficult nature of seeing him like a thing placed on the hand and the subtle nature. 

Arunachala Siva.

3014
Verse 8:

ஊழி வண்ணமு மொண்சுடர் வண்ணமும்
வேழ ஈருரி போர்த்ததொர் வண்ணமும்
வாழித் தீயுரு வாகிய வண்ணமும்
ஆழி வண்ணமு மாவரை யாறரே.


He has the nature of being eons.  He has the nature of being the bright lights of sun, moon and fire.  He has the nature of having the form of the fire that rises and destroys the world at the time of destruction, and the nature of being the ocean. His race is compared to the ocean.

Arunachala Siva.3015
Verse  7:

விரும்பும் வண்ணமும் வேதத்தின் வண்ணமும்
கரும்பின் இன்மொழிக் காரிகை வண்ணமும்
விரும்பு வார்வினை தீர்த்திடும் வண்ணமும்
அரும்பின் வண்ணமு மாவரை யாறரே.

He has the nature of being loved by all, the nature of the Vedas, the beauty of a lady whose words are as sweet as the juice of sugar-cane.  He the nature of completely removing the Karmas of those who love him.  He the nature of buds. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 3195