Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 3022
3001
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 09:02:50 AM »
Tiru Mayendirap Palli:

Verse 1:

திரைதரு பவளமும் சீர்திகழ் வயிரமும்
கரைதரு மகிலொடு கனவளை புகுதரும்
வரைவிலா லெயிலெய்த மயேந்திரப் பள்ளியுள்
அரவரை யழகனை யடியிணை பணிமினே.


The beautiful Lord in Mayēntirappaḷḷi where the coral that is brought by the waves, the precious diamond, the heavy chanks, the Akil that is washed ashore, enter. The beautiful Lord who discharged an arrow from the bow which was made of a mountain.
you bow to the feet of the beautiful Lord who has tied a serpent round his waist.

Arunachala Siva.

3002
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:18:21 PM »
Verse  11:

நீரினார் புன்சடை நிமலனுக் கிடமெனப்
பாரினார் பரவர தைப்பெரும் பாழியைச்
சீரினார் காழியுள் ஞானசம் பந்தன்செய்
ஏரினார் தமிழ்வல்லார்க் கில்லையாம் பாவமே.


About Arataipperumpāzhi which the people of this world praise as the place of the immaculate Siva who has on his ruddy matted locks, water. There will be no sins to those who can recite the beautiful Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan in famous Sirkazhi.

Padigam on Tiru Arataip Perumpazhi completed.

Arunachala Siva.

3003
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:14:46 PM »
Verse  10:


நாணிலா தசமண் சாக்கியர் நாடொறும்
ஏணிலா தம்மொழி யவ்வெழி லாயவர்
சேணுலா மும்மதில் தீயெழச் செற்றவர்
பேணுகோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva who rose in esteem though Jains and Buddhists, who had no sense of shame spoke words which have no strength of arguments. He destroyed by making fire rise in the three forts which wandered in the sky. Aratirupperumpāzhi is the temple desired by him.

Arunachala Siva.

3004
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:10:44 PM »
Verse 9:

வரியரா என்பணி மார்பினர் நீர்மல்கும்
எரியரா வுஞ்சடை மேற்பிறை யேற்றவர்
கரியமா லோடயன் காண்பரி தாகிய
பெரியர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva wears on his chest a cobra with lines, and bones. He put on a crescent moon on his matted locks, which is like fire and which is full of water. Arataipperumpāzhi is the temple of the great one whom Brahma along with black Vishnu found it difficult to have a vision of.

Arunachala Siva.


3005
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:06:55 PM »
Verse 8:


சரிவிலா வல்லரக் கன்றடந் தோடலை
நெரிவிலா ரவ்வடர்த் தார்நெறி மென்குழல்
அரிவைபா கம்அமர்ந் தாரடி யாரொடும்
பிரிவில்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva pressed completely by crushing the head and big shoulders of the strong demon who never yielded in battles hitherto.  He desired as a half a lady who has soft and curly tresses of hair. Arataipperumpāzhi is the temple in which Siva is never separated from his devotees.

Arunachala Siva.


3006
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:03:40 PM »
Verse  7:


துணையிறுத் தஞ்சுரி சங்கமர் வெண்பொடி
இணையிலேற் றையுகந் தேறுவ ரும்எரி
கணையினான் முப்புரம் செற்றவர் கையினில்
பிணையர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.


Causing the beautiful spiraling two conches to stay in the ear, smearing himself with the white sacred ash which he desires so,  Siva who rides on a peerless bull with joy, and who destroyed the three cities with an arrow spitting fire. Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who holds in his hand a deer.


Arunachala Siva.

3007
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:59:33 AM »
Verse 6:


புற்றர வம்புலித் தோலரைக் கோவணம்
தற்றிர வின்னட மாடுவர் தாழ்தரு
சுற்றமர் பாரிடந் தொல்கொடி யின்மிசைப்
பெற்றர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.


Wearing tightly on the waist a cobra that lives in the anthill, a tiger's skin, and a men's loin-cloth, he will dance at night.  The army of Bhutas which bow before him will be surrounding him Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who has on his ancient flag the figure of a bull.

Arunachala Siva.


3008
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:55:37 AM »
Verse  5:


மறையர்வா யின்மொழி மானொடு வெண்மழுக்
கறைகொள்சூ லம்முடைக் கையர்கா ரார்தரும்
நறைகொள்கொன் றைநயந் தார்தருஞ் சென்னிமேல்
பிறையர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

The words that come out of Sivaṉ's mouth is Vēdas. He holds in his hands a deer, a sharp battle-axe and a trident which has stains. He desired the Koṉṟai flowers which have honey, fragrance and blossom profusely in rainy season. Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who placed on his head a crescent moon.

Arunachala Siva.


3009
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:51:49 AM »
Verse  4:

மண்ணர்நீ ரார்அழ லார்மலி காலினார்
விண்ணர்வே தம்விரித் தோதுவார் மெய்ப்பொருள்
பண்ணர்பா டல்உடை யாரொரு பாகமும்
பெண்ணர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva is the earth, water, fire, air which is found everywhere and the sky. He
will instruct his disciples about the true meaning of the Vēdas explaining them.
He is music itself, has the nature of singing. Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who has on one half completely a lady.

Arunachala Siva.


3010
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:48:32 AM »
Verse  3:


கோடல்சா லவ்வுடை யார்கொலை யானையின்
மூடல்சா லவ்வுடை யார்முளி கானிடை
ஆடல்சா லவ்வுடை யாரழ காகிய
பீடர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva has the habit of receiving alms in large quantities.  He covers himself tightly with the skin of an elephant which is capable of killing. He dances very much in the scorched cremation ground. Arataipperumpāzhi is the temple if the great and beautiful god, Siva.


Arunachala Siva.

3011
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:44:57 AM »
Verse  2:


கயலசே லகருங் கண்ணியர் நாள்தொறும்
பயலைகொள் ளப்பலி தேர்ந்துழல் பான்மையார்
இயலைவா னோர்நினைந் தோர்களுக் கெண்ணரும்
பெயரர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva who has the nature of wandering to receive alms daily while the ladies with black eyes, which are like the carp and the Karnatic carp, have their complexion turning sallow.  Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who has innumerable names to count even for the celestial beings who fix their thoughts on his nature.

Arunachala Siva.

3012
General topics / Azagammal' Liberation Day - 20.05.2017
« on: May 20, 2017, 10:38:09 AM »
Today is Maha Puja, Mother Azhagammal's Liberation Day.  On this day, there will be
special abhishekam, alankaram and Arti for Sri Matru Bhuteswarar Lingam in Mother's
Temple, followed by a good feast.

Devotees will chant many slokas in the Mother's Temple and arti will be shown to
Sri Matru Bhuteswarar Lingam and Yogamba.

Arunachala Siva.     
 

3013
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 09:11:41 AM »
Tiru Aradhaip Perumpazhi:

Verse  1:


பைத்தபாம் போடரைக் கோவணம் பாய்புலி
மொய்த்தபேய் கள்முழக் கம்முது காட்டிடை
நித்தமா கந்நட மாடிவெண் ணீறணி
பித்தர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.


Wearing in the waist a cobra with spread hood, men's loin-cloth and the skin of a pouncing tiger, dancing daily in the old cremation ground while the ghosts which crowd round, play on instruments in a high pitch, Aradhaipperumpāzhi is the temple of Siva who adorns himself with white sacred ash.

Arunachala Siva.

3014
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 09:06:29 AM »
Verse  11:

பொருபுனல் புடையணி புறவநன் னகர்மன்னன்
அருமறை யவைவல்ல வணிகொள்சம் பந்தன்சொல்
கருமணி மிடற்றினன் கருதுகாட் டுப்பள்ளி
பரவிய தமிழ்சொல்லப் பறையுமெய்ப் பாவமே.

The words of beautiful Sambandhan who is well-versed in the abstruse Vedas, and who is the eminent person in the good city of Puṟavam which is made beautiful on all sides by the water which dashes against the bunds with its waves the sins that attaches to the body will diminish and disappear if one recites the Tamizh verses in praise of Kāṭṭuppaḷḷi, which the god with a neck resembling sapphire desires as holy.

Padigam on Tiru Kattup Palli competed.

Arunachala Siva.


3015
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 09:02:54 AM »
Verse  10:


போதியார் பிண்டியார் என்றவப் பொய்யர்கள்
வாதினால் உரையவை மெய்யல வைகலும்
காரினார் கடிபொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளி
ஏரினால் தொழுதெழ வின்பம்வந் தெய்துமே.

Those Buddhists who revere the peepul tree and the Jains who revere the Asōka tree, whose religious doctrines are a bundle of lies their religious disputations are not contain any truth happiness will come to one if he daily, having the form of a Saivaite, worship with joined hands falling before god and getting up, Kāṭṭuppaḷḷi surrounded by fragrant gardens on which sable clouds settle.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 3022