Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 2947
3001
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:06:59 PM »
Verse 6:


ஒளிரும் பிறையும் முறுகூ விளவின்
றளிருஞ் சடைமே லுடையா னிடமாம்
நளிரும் புனலின் நலசெங் கயல்கள்
மிளிரும் வயல்சூழ் வேணு புரமே.

Vēṇupuram surrounded by fields where the red and beautiful carp fish roll upside down in the cool water. It is the place of the Lord who has on his matted locks of hair shining crescent moon and abundant leaves of Bhilvam.

Arunachala Siva.

3002
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:04:33 PM »
Verse  5:


அரையார் கலைசே ரனமென் னடையை
உரையா வுகந்தா னுறையும் மிடமாம
நிரையார் கமுகின் னிகழ்பா ளையுடை
விரையார் பொழில்சூழ் வேணு புரமே.

Vēṇupuram which is surrounded by fragrant gardens with shining spathes of areca-palms situated in rows.He is the place of the Lord who praised and rejoiced in having a lady with the gentle gait of a swan and wearing on the waist a girdle (Mēkalai), resides.

Arunachala Siva.

3003
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:02:29 PM »
Verse  4:

காசக் கடலில் விடமுண் டகண்டத்
தீசர்க் கிடமா வதுவின் னறவ
வாசக் கமலத் தனம்வன் றிரைகள்
வீசத் துயிலும் வேணு புரமே.


Vēṇupuram where the swans sitting on the fragrant lotus of sweet honey, sleep when the strong waves gently blow like fan. He is the place of the Lord of the universe who has a neck where he kept the poison that he drank and which rose in that ocean of milk which has pearls and other precious stones.

Arunachala Siva.

3004
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 01:00:08 PM »
Verse 3:


ஆகம் மழகா யவள்தான் வெருவ
நாகம் முரிபோர்த் தவன்நண் ணுமிடம்
போகந் தருசீர் வயல்சூழ் பொழில்கண்
மேகந் தவழும் வேணு புரமே.

Vēṇupuram where there are gardens on which clouds traverse and which is surrounded by fertile [fields] which give abundant yield in every season is the place where the Lord, who covered himself with the skin of an elephant to frighten the lady with a beautiful form, resides.

Arunachala Siva.

3005
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 12:56:56 PM »
Verse  2:


அரவார் கரவன் னமையார் திரள்தோள்
குரவார் குழலா ளொருகூ றனிடங்
கரவா தகொடைக் கலந்தா ரவர்க்கு
விரவா கவல்லார் வேணு புரமே.


Vēṇupuram where there are people who become sympathetic towards supplicants who suffered much in their minds for donation which comes without concealing. It
is the place of the Lord who has as his half a lady with tresses of hair adorned with flowers of Kuravu (bottle-flower), globular shoulders like the middle portion of the bamboo, and who has a cobra in his hand [The middle portion between two joints in a bamboo is compared to a lady's shoulders].

Arunachala Siva.

3006
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 11, 2017, 12:52:35 PM »
Tiru Venupuram. (another name for Sirkazhi).

Verse 1:


நிலவும் புனலும் நிறைவா ளரவும்
இலகுஞ் சடையார்க் கிடமா மெழிலார்
உலவும் வயலுக் கொளியார் முத்தம்
விலகுங் கடலார் வேணு புரமே.


Vēṇupuram which floated above the sea during deluge where the bright pearls leave the sea and reach the fields where the women-folk of the farmers wander. It
is the place for the god who has matted locks of hair on which the crescent moon, water and the extremely cruel cobra glitter.

Arunachala Siva.

3007
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:53:19 AM »
Verse  9:


மூலத் தானத் தெழுந்தருளி
    இருந்த முதல்வன் தனைவணங்கிச்
சாலக் காலம் அங்கிருந்து
    தம்பி ரான்தன் திருவருளால்
சீலத் தார்கள் பிரியாத
    திருவா ரூரி னின்றும்போய்
ஆலத் தார்ந்த கண்டத்தார்
    அமருந் தானம் பலவணங்கி.


கருவறையில் (திருமூலட்டானத்தில்) விளங்க வீற்றிருக்கும் இறைவரை வணங்கி, எஞ்சிய காலம் அங்கிருந்து இறைவரின் திருவருள் குறிப்பைப் பெற்றுச், சிவனடியார்கள் நீங்காது வாழ்கின்ற திருவாரூரினின்றும் சென்று, நஞ்சுண்ட கழுத்தையுடைய இறைவர் விரும்பி வீற்றிருக்கும் பல பதிகளையும் வணங்கி,

Arunachala Siva.
3008
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:50:20 AM »
Verse  8:


கோயில் வாயில் முன்னடைந்து
    கூற்றன் செற்ற பெருந்திறலும்
தாயின் நல்ல பெருங்கருணை
    அடியார்க் களிக்குந் தண்ணளியும்
ஏயுங் கருவி யில்தொடுத்தங்
    கிட்டுப் பாடக் கேட்டுஅங்கண்
வாயில் வேறு வடதிசையில்
    வகுப்பப் புகுந்து வணங்கினார்.

Standing before the entrance of the temple, he played
Fittingly on his Yaazh, of the Lord's great puissance
Of kicking Death to death, of His great mercy excelling
Even mother's and of His serene grace meted out to His devotees.
When the Lord who was pleased to listen to him
Created for him a new entrance at the north
He moved into the temple through that entrance
And adored the Lord.   

Arunachala Siva.

3009
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:47:12 AM »
Verse 7:


தமனியப் பலகை ஏறித்
    தந்திரிக் கருவி வாசித்
துமையொரு பாகர் வண்மை
    உலகெலாம் அறிய ஏத்தி
இமையவர் போற்ற ஏகி
    எண்ணில்தா னங்கள் கும்பிட்
டமரர்நா டாளாது ஆரூர்
    ஆண்டவர் ஆரூர் சேர்ந்தார்.


Seated on the seat of gold, he played the Yaazh; he so hailed
In hymns the bounty of the Lord concorporate with His
Consort Uma, that the whole world came to know of it
And celebrated it; he then left the shrine even as the Devas
Hailed him, and adored the Lord in His innummerable shrines;
This done, he came to Aaroor for ruling which the Lord
Forsook His reign over the celestial world.   

Arunachala Siva.

3010
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:43:47 AM »
Verse  6:

அந்தரத் தெழுந்த ஓசை
    அன்பினிற் பாணர் பாடும்
சந்தயாழ் தரையிற் சீதந்
    தாக்கில்வீக் கழியும் என்று
சுந்தரப் பலகை முன்நீர்
    இடுமெனத் தொண்ட ரிட்டார்
செந்தமிழ்ப் பாண னாருந்
    திருவருள் பெற்றுச் சேர்ந்தார்.


An ethereal voice then spake thus: "The melodious Yazzh
Played by Paanar, in love and devotion, will get affected
By its contact with the cool and moist ground; so, place
Beneath it a beauteous plank." Thus commanded, the servitors
Did so; thus, even thus, was Paanar of splendorous
And redemptive Tamizh, blessed with the divine grace of the Lord.

Arunachala Siva.


3011
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:40:31 AM »
Verse  5:

திரிபுரம் எரித்த வாறும்
    தேர்மிசை நின்ற வாறும்
கரியினை யுரித்த வாறும்
    காமனைக் காய்ந்த வாறும்
அரிஅயற் கரிய வாறும்
    அடியவர்க் கெளிய வாறும்
பரிவினாற் பாடக் கேட்டுப்
    பரமனார் அருளி னாலே.

He sang of the Lord?s burning of the triple citadels,
Of His standing posture on the car for smiting the citadels,
Of His peeling the hide of the tusker, of His gutting
With fire Manmatha, of His in accessiblity to Vishnu
And Brahma and of His easy accessibility to the devotees;
The Lord hearkened to him in grace and blessed him.

Arunachala Siva.

3012
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:37:16 AM »
Verse  4:


அன்பர்கள் கொண்டு புக்க
    பொழுதினில் அரிவை பாகன்
மன்பெரும் பாண னாரும்
    மாமறை பாட வல்லார்
தன்பெரும் பணியாம் என்று
    தமக்குமெய் யுணர்த லாலே
முன்பிருந் தியாழிற் கூடல்
    முதல்வரைப் பாடு கின்றார்.


When thus conducted before the Lord Partner of Uma
The great Paanar became aware of the truth that it was
By the behest of the Lord; so the immortal Paanar
Who was before Him-- the Singer of Vedic Hymns--,
Began to hail the Primordial Lord of Kootal
With the hymns that he played on his Yaazh.

Arunachala Siva.

3013
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:34:44 AM »
Verse  3:


மற்றவர் கருவிப் பாடல்
    மதுரைநீ டால வாயில்
கொற்றவன் திருவுள் ளத்துக்
    கொண்டுதன் தொண்டர்க் கெல்லாம்
அற்றைநாள் கனவில் ஏவ
    அருட்பெரும் பாண னாரைத்
தெற்றினார் புரங்கள் செற்றார்
    திருமுன்பு கொண்டு புக்கார்.

The King Soundara Paandya who presided over
The aeviternal Aalavaai at Madurai, was pleased
With his instrumental rendering;
As commanded by Him that night in their dream,
All the servitors conducted the great Paanar who was
Graced by Siva, to the presence of the Lord,
Who, of yore, smote the hostile citadels.

Arunachala Siva.

3014
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:31:50 AM »
Verse  2:


ஆலவாய் அமர்ந்தார் கோயில்
    வாயிலை அடைந்து நின்று
பாலையீ ரேழு கோத்த
    பண்ணினிற் கருவி வீக்கிக்
காலம் ஆதரித்த பண்ணில்
    கைபல முறையும் ஆராய்ந்
தேலவார் குழலாள் பாகர்
    பாணிகள் யாழில் இட்டார்.


Reaching the temple where the Lord of Aalavaai is enshrined,
He stood at its entrance and tightened the string of his
Yaazh which stood ready to yield the fourteen-fold
Panns of Paalai; among the Panns he chose the one befitting
The hour and touched the strings again and again
To produce it in absolute harmony; then he played on his
Yaazh the melodious hymns of the Lord concorporate
With His Consort of fragrant and long hair.   

Arunachala Siva.

3015
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 10:28:51 AM »
Tiru Neela Kanta Yazhpanar Puranam:

Verse  1:


எருக்கத்தம் புலியூர் மன்னி
    வாழ்பவர் இறைவன் தன்சீர்
திருத்தகும் யாழி லிட்டுப்
    பரவுவார் செழுஞ்சோ ணாட்டில்
விருப்புறு தானம் எல்லாம்
    பணிந்துபோய் விளங்கு கூடல்
பருப்பதச் சிலையார் மன்னும்
    ஆலவாய் பணியச் சென்றார்.


He was a resident of Erukkatthampuliyur; he would
Ever play on the proper Yaazh the glory of the Lord;
Adoring all the grace-abounding shrines in the fecund
Chozha realm, he proceeded to Naanmaadakkoodal
To hail the Lord whose bow is the mountain, at Aalavaai.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 2947