Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 3047
301
Verse 9:

கண்நி றைந்த கனபவ ளத்திரள்
விண்நி றைந்த விரிசுடர்ச் சோதியான்
உள்நி றைந்துரு வாயுயி ராயவன்
எண்நி றைந்த வெறும்பியூ ரீசனே.

The heap of weighty coral which is pleasing to the eye, the light that sheds brightness and pervaded the sky and Siva, who is the life and the body pervading the mind,
is the Lord in Eṟumpiyūr who completely occupies my mind.

Arunachala Siva.

302
Verse  8:


இன்ப மும்பிறப் பும்மிறப் பின்னொடு
துன்ப மும்முட னேவைத்த சோதியான்
அன்ப னேயர னேயென் றரற்றுவார்க்
கின்ப னாகு மெறும்பியூ ரீசனே.


The effulgent light, which created pleasure, birth, death and suffering simultaneously, the Lord in Eṟumpiyūr will be granting happiness to those who shout with excitement one who is worthy of love! Haraṉ, O Haran.

Arunachala Siva.

303
Verse  7:

மறந்து மற்றிது பேரிடர் நாடொறும்
திறம்பி நீநினை யேல்மட நெஞ்சமே
புறஞ்செய் கோலக் குரம்பையி லிட்டெனை
எறும்பி யூரரன் செய்த வியற்கையே.

My ignorant mind!  This body is the cause for sufferings forgetting god, do not think of anything daily, deviating from the right path.  That is the nature of Haraṉ in Eṟumpiyūr in casting me, into a body which is beautiful to outward appearance.

Arunachala Siva.

304
Verse  6:


கறும்பி யூர்வன ஐந்துள காயத்தில்
திறம்பி யூர்வன மற்றும் பலவுள
குறும்பி யூர்வதோர் கூட்டகத் திட்டெனை
எறும்பி யூரரன் செய்த இயற்கையே.

There are five senses in the body, which eat one little by little, and give an itching sensation, and there are many other things which move slowly and swerve from the right path. This is the nature of Siva in Eṟumpiyūr by casting me into a body in which all impurities are moving.

Arunachala Siva.

305
Verse  5:

நறும்பொன் நாண்மலர்க் கொன்றையும் நாகமும்
துறும்பு செஞ்சடைத் தூமதி வைத்துவான்
உறும்பொன் மால்வரைப் பேதையோ டூர்தொறும்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

Having placed the spotless crescent moon on the red matted locks, in which cobras and Koṉṟai flowers that blossomed in the early morning and resemble fine gold, are close to each other our Lord, Siva, who is in every village along with a lady, the daughter of the big and golden mountain of Kailash, on which clouds settle, is in the hillock of Eṟumpiyūr.

Arunachala Siva.306
Verse  4:


நிறங்கொள் கண்டத்து நின்மலன் எம்மிறை
மறங்கொள் வேல்கண்ணி வாள்நுதல் பாகமாய்
அறம்பு ரிந்தருள் செய்தவெம் அங்கணன்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

The spotless god with a neck of blue color, our master.  Having a lady of bright forehead and eyes resembling in shape the wrathful Spear our Siva, who has beautiful eyes and who bestowed his grace on devotees, desiring righteousness, our Lord is in the hillock in Eṟumpiyūr.


Arunachala Siva.

307
Verse  3:

மருந்து வானவர் தானவர்க் கின்சுவை
புரிந்த புன்சடைப் புண்ணியன் கண்ணுதல்
பொருந்து பூண்முலை மங்கைநல் லாளொடும்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

Siva is the ambrosia to the celestial beings, is the sweet taste to the demons, the embodiment of all virtuous acts, who has  fastened red matted locks, has a frontal eye, our God, Siva, is in the hillock of Eṟumpiyūr, with a good lady of distinction who wears on her breasts ornaments.

Arunachala Siva.


308
Verse  2:


பிறங்கு செஞ்சடைப் பிஞ்ஞகன் பேணுசீர்க்
கறங்கு பூத கணமுடைக் கண்ணுதல்
நறுங்கு ழல்மட வாளொடு நாடொறும்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

The destroyer who has shining red matted locks,  the god with a frontal eye, who has a group of Bhutas which dance revolving round him and which have a fame desired by all, our Lord dwells always in the hillock of Eṟumpiyūr, along with a young lady of fragrant tresses of hair.  (Naṟunkuzhal Nāyaki is the name of the goddess in this shrine).

Arunachala Siva.309
Tiru Erumpiyur:  (in modern times, the place is called, Tiruerumbur, near Tiruchy.)

Verse  1:

விரும்பி யூறு விடேல்மட நெஞ்சமே
கரும்பி னூறல்கண் டாய்கலந் தார்க்கவன்
இரும்பி னூறல றாததோர் வெண்தலை
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.


My ignorant mind! Do not waste your life desiring ruin.  He is as sweet as the juice of sugar-cane to those who are united with him. Our Lord who is in the hillock in Eṟumpiyūr, and has a white skull, which is as strong as iron and from which fat is oozing.

Arunachala Siva.

310
Verse  10:

மங்க லக்குடி யான்கயி லைம்மலை
அங்க லைத்தெடுக் குற்ற அரக்கர்கோன்
தன்க ரத்தொடு தாள்தலை தோள்தகர்ந்
தங்க லைத்தழு துய்ந்தனன் தானன்றே.


As the shoulders, head, feet and hands of the King of demons, who shook and lifted the mountain, Kailash, belonging to the god in Maṅgalakkuṭi, were broken to pieces,
saved himself greatly by beating himself for his folly and by weeping.

Padigam on Tiru Mangalakkuti completed.

Arunachala Siva.311
Verse  9:

கூசு வாரலர் குண்டர் குணமிலர்
நேச மேது மிலாதவர் நீசர்கள்
மாசர் பால்மங் கலக்குடி மேவிய
ஈசன் வேறு படுக்கவுய்ந் தேனன்றே.

From the association of Jains, who had faults and bodily dirty, low people, who did not have the slightest love, who had no good qualities, mean men and who were not ashamed of performing evil acts, I saved myself when Siva, who is in Maṅgalakkuṭi separated me from them.  (This is an autobiographical incident.)

Arunachala Siva.312
Verse  8:


வண்டு சேர்பொழில் சூழ்மங் கலக்குடி
விண்ட தாதையைத் தாளற வீசிய
சண்ட நாயக னுக்கருள் செய்தவன்
துண்ட மாமதி சூடிய சோதியே.

God who bestowed his grace on Caṇṭanāyakaṉ, who cut the feet of his father who was opposed to his acts, is the light that wore on its head a big crescent moon in Maṅgalakkuṭi, which has gardens where bees swarm.  (Maṅgalakkuṭi is very near to Cheinjalur, the birth place of Chandikesar, he is mentioned in this verse.)

Arunachala Siva.

313
Verse  7:

மாத ரார்மரு வும்மங் கலக்குடி
ஆதி நாயகன் அண்டர்கள் நாயகன்
வேத நாயகன் வேதியர் நாயகன்
பூத நாயகன் புண்ணிய மூர்த்தியே.


Siva the origin of everything, who is in Maṅkalakkuṭi,  in which beautiful ladies live,
the chief of the Devas, the chief who is spoken often in Vedas, the chief of the Brahmins, and the master of all living beings has a form which is the embodiment of all virtues.

Arunachala Siva.


314
Verse  6:

மன்னு சீர்மங் கலக்குடி மன்னிய
பின்னு வார்சடைப் பிஞ்ஞகன் தன்பெயர்
உன்னு வாரு முரைக்கவல் லார்களும்
துன்னு வார்நன் னெறிதொடர் வெய்தவே.

Those who are able to fix their thoughts on, and repeat the names of, Siva, who has the function of destruction, who has long and intertwining matted locks, and who is dwelling permanently in Maṅgalakkuṭi, possessing everlasting fame will reach the righteous path as they become familiar with knowledge of Siva.

Arunachala Siva.


315
Verse  5:


செல்வம் மல்கு திருமங் கலக்குடி
செல்வம் மல்கு சிவநிய மத்தராய்ச்
செல்வம் மல்கு செழுமறை யோர்தொழச்
செல்வன் தேவியொ டுந்திகழ் கோயிலே.

Tiru Maṅgalakkuṭi, of increasing wealth, possessing the wealth of grace and the conduct laid down in Saivaite works, to be worshiped by prosperous Brahmins of increasing wealth, is the temple where Siva is prominent with his consort.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 3047