Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 2976
301
Verse  10:

சாட வெடுத்தது தக்கன்றன் வேள்வியிற் சந்திரனை
வீட வெடுத்தது காலனை நாரணன் நான்முகனுந்
தேட வெடுத்தது தில்லையுட் சிற்றம் பலத்துநட்டம்
ஆட வெடுத்திட்ட பாதமன் றோநம்மை யாட்கொண்டதே.


The foot was raised to trample the moon in the sacrifice to Dakshan, was raised to destroy Yama.  It was raised to be searched by Vishnu and Brahma. Vishnu and Brahma is not that foot which was raised to dance in Chitrambnalam in Tillai, that accepted us as his protege?  The left foot is raised and the right foot is fixed on demon Muyalakan said to be a personification of epilepsy. (In this Padigam also there is no reference to Rāvaṇaṉ.)

Padigam on Koil - Tillai - Chidrambaram completed.

Arunachala Siva.

302
Verse 9:

பொன்னொத்த மேனிமேல் வெண்ணீ றணிந்து புரிசடைகண்
மின்னொத் திலங்கப் பலிதேர்ந் துழலும் விடங்கர்வேடச்
சின்னத்தி னான்மலி தில்லையுட் சிற்றம் பலத்துநட்டம்
என்னத்த னாடல்கண் டின்புற்ற தாலிவ் விருநிலமே.

Having adorned with white sacred ashes the form which glitters like gold, the twisted matted locks to shine like lightning, in Tillai which is abundant with the marks of his beauteous form when he wanders begging alms, on seeing the dance of my father in Chitrambalam the people of this wide world enjoyed pleasure.

Arunachala Siva.303
Verse  8:


படைக்கல மாகவுன் னாமத் தெழுத்தஞ்சென் நாவிற்கொண்டேன்
இடைக்கல மல்லே னெழுபிறப் பும்முனக் காட்செய்கின்றேன்
துடைக்கினும் போகேன் றொழுது வணங்கித் தூநீறணிந்துன்
அடைக்கலங் கண்டா யணிதில்லைச் சிற்றம் பலத்தரனே.


Haraṉ who is in the Chitrambalam of beautiful Tillai!  I was chanting with my tongue as a weapon the five letters that form your name.  I am not one who came in the middle.  I have been your servant all the seven births.  I will not go leaving you even if you dismiss me. I am seeking refuge in you, having worshiped and bowed you having smeared myself with pure ashes.

Arunachala Siva.


304
Verse 7:

முடிகொண்ட மத்தமு முக்கண்ணி னோக்கு முறுவலிப்புந்
துடிகொண்ட கையுந் துதைந்த வெண்ணீறுஞ் சுரிகுழலாள்
படிகொண்ட பாகமும் பாய்புலித் தோலுமென் பாவிநெஞ்சிற்
குடிகொண்ட வாதில்லை யம்பலக் கூத்தன் குரைகழலே.

The Datura flower worm on the head,  the cool looks of the three eyes, gentle smile,
the hand that holds Tuṭi, white ashes in which the form was steeped the fit half of the lady with curly hairs, the skin of the pouncing tiger the jingling anklets of the dancer in Ambalam in Tillai,  what a wonder it is that they occupied my cruel mind with the above mentioned things!

Arunachala Siva.

305
Verse  6:

பூத்தன பொற்சடை பொன்போன் மிளிரப் புரிகணங்கள்
ஆர்த்தன கொட்டி யரித்தன பல்குறட் பூதகணந்
தேத்தென வென்றிசை வண்டுகள் பாடுசிற் றம்பலத்துக்
கூத்தனிற் கூத்துவல் லாருள ரோவென்றன் கோல்வளைக்கே.

The beautiful flourishing matted locks to glitter like gold, the desiring groups of devotees, roared vociferously.  Many dwarf Bhutas to beat the drum Koṭṭi intermittently. (Koṭṭi: a percussion instrument.) Better than the dancer in Chitrambalam,  where bees hum tunes onomato poetically like Tēttena who is capable of strange incidents in the matter of my daughter wearing collection of bangles.
(This is in the form of Aha Porul. This is the statement of the foster-mother.)

Arunachala Siva.


306
Verse 5:


வாய்த்தது நந்தமக் கீதோர் பிறவி மதித்திடுமின்
பார்த்தற்குப் பாசு பதமருள் செய்தவன் பத்தருள்ளீர்
கோத்தன்று முப்புரந் தீவளைத் தான்றில்லை யம்பலத்துக்
கூத்தனுக் காட்பட் டிருப்பதன் றோநந்தங் கூழைமையே.

You who are devotees!  We who are fortunate in getting this human birth which is very difficult to get must regard it as very valuable, one who granted the weapon of Pasupatam to Arjunan, he made the fire consume the three cities on that day long ago, by fixing the arrow in the bow. Is it not our humble duty to be a servant of the dancer in Ambalam in Tillai.

Arunachala Siva.

307
Verse  4:


குனித்த புருவமுங் கொவ்வைச்செவ் வாயிற் குமிண்சிரிப்பும்
பனித்த சடையும் பவளம்போன் மேனியிற் பால்வெண்ணீறும்
இனித்த முடைய வெடுத்தபொற் பாதமுங் காணப்பெற்றால்
மனித்தப் பிறவியும் வேண்டுவ தேயிந்த மாநிலத்தே.


The curved eye-brows, the gentle smile in the red lips which are like the fruits of the common creeper on the hedges, the cool matted locks, the white ashes resembling milk smeared on the form which is red as coral, if one is fortunate to see the beautiful and sweet foot, raised in dance, being born in this wide world as a human being is also desirable.

Arunachala Siva.

308
Verse  3:

கன்மன வீர்கழி யுங்கருத் தேசொல்லிக் காண்பதென்னே
நன்மன வர்நவி றில்லையுட் சிற்றம் பலத்துநட்டம்
பொன்மலை யில்வெள்ளிக் குன்றது போலப் பொலிந்திலங்கி
என்மன மேயொன்றிப் புக்கனன் போந்த சுவடில்லையே.

Stone-hearted people!  What is the use of repeating the ideas that have passed, without any good?  Having danced in Chitrambalam in Tillai, which is praised by people of good mind.  Having shone like a hill of silver, set upon a golden mountain,
he entered into my mind to become one with it. There is not even the trace of his having entered into my mind.

Arunachala Siva.

309
Verse  2:

ஒன்றி யிருந்து நினைமின்க ளுந்தமக் கூனமில்லை
கன்றிய காலனைக் காலாற் கடிந்தா னடியவற்காச்
சென்று தொழுமின்கள் தில்லையுட் சிற்றம் பலத்துநட்டம்
என்றுவந் தாயென்னு மெம்பெரு மான்றன் றிருக்குறிப்பே.

The one who destroyed Yama who is an adept in taking away the lives of living beings, in order to save his devotee, kicking him with his leg, please go to Tillai and worship the dance performed in Chitrambalam in Tillai. Your meditate on the significant looks of our Lord which seem to ask, when did you come? There will be no fault on your part.

Arunachala Siva.


310
Koil -Thillai - Chidambaram: (2)

Verse 1:


கருநட்ட கண்டனை யண்டத் தலைவனைக் கற்பகத்தைச்
செருநட்ட மும்மதி லெய்யவல் லானைச்செந் தீமுழங்கத்
திருநட்ட மாடியைத் தில்லைக் கிறையைச்சிற் றம்பலத்துப்
பெருநட்ட மாடியை வானவர் கோனென்று வாழ்த்துவனே.

One who has fixed firmly the dark color in his neck, the chief of the world.
Who can be compared to the Kaṟpakam tree. One who is capable of discharging an arrow on the three forts which were inimical, who danced when the red fire made a roaring noise, the Lord of Tillai.  The great dancer in Chitrambalam,  I shall praise him as Lord of the inhabitants of the celestial world.

Arunachala Siva.


311
Verse 7:

தெரித்த கணையாற் றிரிபுர மூன்றுஞ்செந் தீயின்மூழ்க
எரித்த விறைவ னிமையவர் கோமா னிணையடிகள்
தரித்த மனத்தவர் வாழ்கின்ற தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
சிரித்த முகங்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.

The Lord who destroyed all the three wandering cities to be consumed by red fire, by a chosen arrow, of the one in Chitrambalam, Tillai where people who carry the twin feet of the King of celestial beings what else is to been after seeing the laughing face?

Padigam on Chitrambalam - Thillai - Chidambaram completed.

Arunachala Siva.

312
Verse 10:


தருக்கு மிகுத்துத்தன் றோள்வலி யுன்னித் தடவரையை
வரைக்கைக ளாலெடுத் தார்ப்ப மலைமகள் கோன்சிரித்து
அரக்கன் மணிமுடி பத்து மணிதில்லை யம்பலவன்
நெருக்கி மிதித்த விரல்கண்ட கண்கொண்டு காண்பதென்னே.


Demon Rāvaṇaṉ with excessive pride thinking only about the strength of his shoulders, to roar having held up the big mountain with his hands resembling mountains, the husband of the daughter of the mountain, having smiled, and one who is in Ambalam of beautiful Tillai, with the eyes which have seen the toes which squeezed and trampled all the beautiful ten heads. What is there to be seen?


Arunachala Siva.

313
Verse  9:

சித்தத் தெழுந்த செழுங்கம லத்தன்ன சேவடிகள்
வைத்த மனத்தவர் வாழ்கின்ற தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
முத்தும் வயிரமு மாணிக்கம் தன்னுள் விளங்கியதூ
மத்த மலர்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.

One who resides in Chitrambalam in Tillai, where people who always think about the red feet which are like fertile lotus flowers, which grew in their minds.  With the eyes which have seen the Dature which contains in it the colors of pearl, diamond and ruby.
What else is there to been seen?

Arunachala Siva.

314
Verse  8:


சுற்று மமரர் சுரபதி நின்றிருப் பாதமல்லாற்
பற்றொன் றிலோமென் றழைப்பப் பரவையுள் நஞ்சையுண்டான்
செற்றங் கநங்கனைத் தீவிழித் தான்றில்லை யம்பலவன்
நெற்றியிற் கண்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.


When the celestial beings who worshiped, surrounding him and their chief cried aloud 'we have no support except your holy feet` he drank the poison which rose from the milky ocean. He opened his third eye and destroyed with anger Manmathan, with the fire born in that eye. In mount Kailāsh one who resides in Chitrambalam, in Tillai.
What else is to be seen with the eyes which have seen his eye on the forehead?

Arunachala Siva.

315
Verse 6:

தெரித்த கணையாற் றிரிபுர மூன்றுஞ்செந் தீயின்மூழ்க
எரித்த விறைவ னிமையவர் கோமா னிணையடிகள்
தரித்த மனத்தவர் வாழ்கின்ற தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
சிரித்த முகங்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.


The Lord who destroyed all the three wandering cities to be consumed by red fire, by a chosen arrow. Of the one in Chitrambalam in Tillai where people who carry the twin feet of the King of celestial beings what else is to been after seeing the laughing face?


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 2976