Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 3115
31
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 07:42:50 AM »
Verse  4:


பண்ணு ளீராய்ப் பாட்டு மானீர்
    பத்தர் சித்தம் பரவிக் கொண்டீர்
கண்ணு ளீராய்க் கருத்தில் உம்மைக்
    கருது வார்கள் காணும் வண்ணம்
மண்ணு ளீராய் மதியம் வைத்தீர்
    வான நாடர் மருவி ஏத்த
விண்ணு ளீராய் நிற்ப தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O,Lord of Venkaadu cuffed by briny deep!
You are the innards of passionate Ragas;
also the pithy hymns in pitch with them; you fill
the hearts of the servitors; as well the eyes
of all beings you are; for those that conceive you
in cogitation, you feature in forms ulterior too!
Yet you stay hid celestially high for skiers
to propitiate! Why formally, vastly ambient?


Arunachala Siva.

32
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 23, 2018, 07:38:40 AM »
Verse  3:


படைக ளேந்திப் பாரி டம்மும்
    பாதம் போற்ற மாதும் நீரும்
உடையோர் கோவ ணத்த ராகி
    உண்மை சொல்லீர் உம்மை யன்றே
சடைகள் தாழக் கரண மிட்டுத்
    தன்மை பேசி இல்ப லிக்கு
விடைய தேறித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by Sea's expanse!
Goblin gang with weaponry worship your hallow feet!
With your maiden on, with Kovanam for wear,
with dangling locks,dancing to delight,
in stills of arty steps, praising high of households,
you, but to take alms, did but mount on
the Bull, and strode through to take a whack!! Why?
Tell us the sum of your true stance and grace!

Arunachala Siva.

33
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 11:06:59 AM »
Verse  2:


இழித்து கந்தீர் முன்னை வேடம்
    இமைய வர்க்கும் உரைகள் பேணா
தொழித்து கந்தீர் நீர்முன் கொண்ட
    வுயர்த வத்தை அமரர் வேண்ட
அழிக்க வந்த காம வேளை
    அவனு டைய தாதை காண
விழித்து கந்த வெற்றி யென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by bounding main!
You tore the coils of Brahma and Vishnu
and wore them of yore; shunned the lordship
of aeternitas, undid all entia and in urge
redid all; by the same token, the askesis
you pressed through, on Devas' plea,Manmatha darted
to abort, but in his very sire's front, you winked away
and ashed him, also, summoned him back! Why?

Arunachala Siva.

34
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 11:03:21 AM »
Tiru Venkaadu:

Verse 1:


படங்கொள் நாகஞ் சென்னி சேர்த்திப்
    பாய்பு லித்தோல் அரையில் வீக்கி
அடங்க லார்ஊர் எரியச் சீறி
    அன்று மூவர்க் கருள்பு ரிந்தீர்
மடங்க லானைச் செற்று கந்தீர்
    மனைகள் தோறுந் தலைகை யேந்தி
விடங்க ராகித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே.


O, Lord of Venkaadu girt by bounding brine!
You posited the hooded serpent upon the crest;
bound the waist with pouncing tiger-hide;
eyed the foes\' triple forts with ire to burn up;
right then graced three to drum and threshold;
killed the enfolding killer first, raised him forthwith;
How noble, yet, why armed with a skull bowl,
wander ravishing all, seducing as though?

Arunachala Siva.


35
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 10:58:55 AM »
Verse  10:


ஓவ ணம்மேல் எருதொன் றேறும்
    ஓண காந்தன் தளியு ளார்தாம்
ஆவ ணஞ்செய் தாளுங் கொண்ட
    வரைது கில்லொடு பட்டு வீக்கிக்
கோவ ணம்மேற் கொண்ட வேடம்
    கோவை யாகஆ ரூரன் சொன்ன
பாவ ணத்தமிழ் பத்தும்வல் லார்க்குப்
    பறையுந் தாஞ்செய்த பாவந் தானே.


Ona Kantan Tali's Lord aboard the Bull with a hump looking
Pranava, bonding me as a slave dispossessed
Of silken wear, robed in Kovanam is hymned in ten by Aarooran
Which recited well would absolve one of sins-all.


Padigam on Ona Kantan Tali completed.

Arunachala Siva.

36
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 10:54:41 AM »
Verse  9:


வார மாகித் திருவ டிக்குப்
    பணிசெய் தொண்டர் பெறுவ தென்னே
ஆரம் பாம்பு வாழ்வ தாரூர்
    ஒற்றி யூரேல் உம்ம தன்று
தார மாகக் கங்கை யாளைச்
    சடையில் வைத்த அடிகேள் உந்தம்
ஊரும் காடு உடையும் தோலே
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


Leasing ever themselves to the holy feet, what the servitor gains in turn?
If Aaroor of radiant anthill-snakes be pledged is it thine?
Having Ganga for a mistress on your matted locks, all your land,
Where-about, and clothing are but your hide, O, Ona Kantan Tali's Lord!


Arunachala Siva.

37
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 10:50:45 AM »
Verse  8:


வலையம் வைத்த கூற்ற மீவான்
    வந்து நின்ற வார்த்தை கேட்டுச்
சிலைஅ மைத்த சிந்தை யாலே
    திருவ டீதொழு துய்யின் அல்லால்
கலைஅ மைத்த காமச் செற்றக்
    குரோத லோப மதவ ரூடை
உலைஅ மைத்திங் கொன்ற மாட்டேன்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


Heard of Yama's circle-trap on a servitor and was about to wield
A bow . --with this thought one like me subsists hailing the holy feet.
Else, I won't go dodged by the arty foes of lust, fury, coveting,
Frenzy delusion, why need I a hearth here, O, Ona Kantan Tali's Lord?


Arunachala Siva.

38
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 09:19:35 AM »
Verse  7:

பொய்ம்மை யாலே போது போக்கிப்
    புறத்தும் இல்லை அகத்தும் இல்லை
மெய்ம்மை சொல்லி ஆள மாட்டீர்
    மேலை நாள்ஒன் றிடவுங் கில்லீர்
எம்மைப் பெற்றால் ஏதும் வேண்டீர்
    ஏதுந் தாரீர் ஏதும் ஓதீர்
உம்மை யன்றே எம்பெரு மான்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.

You while away in falsehood, with truth none, in or out;
Rule not, nor confess, nor promise a day ahead;
Having us, you want none more, give none, none advise.
O, Our Lord, Are you verily or not O, Ona Kantan Tali's Lord.


Arunachala Siva.

39
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 09:16:07 AM »
Verse  6:


வாரி ருங்குழல் வாள்நெ டுங்கண்
    மலைம கள்மது விம்மு கொன்றைத்
தாரி ருந்தட மார்பு நீங்காத்
    தைய லாள்உல குய்ய வைத்த
காரி ரும்பொழிற் கச்சி மூதூர்க்
    காமக் கோட்டம்உண் டாக நீர்போய்
ஊரி டும்பிச்சை கொள்வ தென்னே
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


Plaited dark locks, luminous long eyes are the Hill-daughter's;
She parts not from your broad chest garlanded with cassia-lace;
For the world's sake she pervades in the honeyed dense groves
Of ancient Kacchi! Why pick alms downtown, O, Ona Kantan Tali's Lord?


Arunachala Siva.

40
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 07:59:36 AM »
Verse  5:


கூடிக் கூடித் தொண்டர் தங்கள்
    கொண்ட பாணி குறைப டாமே
ஆடிப் பாடி அழுது நெக்கங்
    கன்பு டையவர்க் கின்பம் ஓரீர்
தேடித் தேடித் திரிந்தெய்த் தாலும்
    சித்தம் என்பால் வைக்க மாட்டீர்
ஓடிப் போகீர் பற்றுந் தாரீர்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.

Servitors gather oft, with melody meet dance and sing,
In tears melting with love, for them do you sanction joy?
Searching oft, sauntering strolling am I, Heedless of me
Nor you flee, nor give grasp, O, Ona Kantan Tali's Lord!

41
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 22, 2018, 07:56:14 AM »
Verse  4:

வல்ல தெல்லாம் சொல்லி உம்மை
    வாழ்த்தி னாலும் வாய்தி றந்தொன்
றில்லை என்னீர் உண்டும் என்னீர்
    எம்மை ஆள்வான் இருப்ப தென்நீர்
பல்லை உக்க படுத லையிற்
    பகல்எ லாம்போய்ப் பலிதி ரிந்திங்
கொல்லை வாழ்க்கை ஒழிய மாட்டீர்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


Though we hail aloud your valiance, you never open your mouth,
Nor say no nor yes. Why then continue as our King?
In a toothless cranial bowl all day roaming for alms
And thrive in misery unabated! O, Ona Kantan Tali's Lord.

Arunachala Siva.

42
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 21, 2018, 11:23:49 AM »
Verse  3:


பெற்ற போழ்தும் பெறாத போழ்தும்
    பேணி உம்கழல் ஏத்து வார்கள்
மற்றோர் பற்றிலர் என்றி ரங்கி
    மதியு டையவர் செய்கை செய்யீர்
அற்ற போழ்தும் அலந்த போழ்தும்
    ஆவற் காலத் தடிகேள் உம்மை
ஒற்றி வைத்திங் குண்ண லாமோ
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.

Well got or ill got, they that propitiate and praise your Kazhal
Sans any vested interest, won''t you pity with moon so lean?
And act in grace? Bankrupt, insolvent, in peril, may we,serfs
Pawn your glory and eat to live, O, Ona Kantan Tali's Lord?

Arunachala Siva.

43
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 21, 2018, 11:20:19 AM »
Verse  2:


திங்கள் தங்கு சடையின் மேலோர்
    திரைகள் வந்து புரள வீசும்
கங்கை யாளேல் வாய்தி றவாள்
    கணப தியேல் வயிறு தாரி
அங்கை வேலோன் குமரன் பிள்ளை
    தேவி யார்கோற் றட்டி யாளார்
உங்க ளுக்காட் செய்ய மாட்டோம்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.

Upon the matted locks where moon slobbers; Ganga beats
Wave on wave, yet is tight -lipped! Ganapathy chap
Is belly-chapter! Fair armed lancer Kumara, Devi's son
Favors not! Why then serve you, O, Ona Kantan Tali's Lord?

Arunachala Siva.

44
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 21, 2018, 11:15:44 AM »
Tiru Onakantan Tali:

Verse  1:


நெய்யும் பாலுந் தயிருங் கொண்டு
    நித்தல் பூசனை செய்ய லுற்றார்
கையி லொன்றுங் காண மில்லைக்
    கழல டிதொழு துய்யி னல்லால்
ஐவர் கொண்டிங் காட்ட வாடி
    ஆழ்கு ழிப்பட் டழுந்து வேனுக்
குய்யு மாறொன் றருளிச் செய்யீர்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே.


With ghee, milk and curd, daily worship we; no gold on hand,
Save your precious Kazhal-feet;rocked and shocked by senses five,
Bogged in deep am I. Grace me with the wherewithal
To subsist. O, Ona Kantan Tali's Lord!

Arunachala Siva.

45
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 21, 2018, 11:10:19 AM »
Verse  10:


எந்தம்மடி களிமை யோர்பெருமான்
    எனக்கென்றும் அளிக்கும் மணிமிடற்றன்
அந்தண்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனை
மந்தம்முழ வுங்குழ லும்மியம்பும்
    வளர்நாவலர் கோன்நம்பி ஊரன்சொன்ன
சந்தம்மிகு தண்தமிழ் மாலைகள்கொண்
    டடிவீழவல் லார்தடு மாற்றிலரே.


Nambi Ooran, the head of Navaloor's populace
fostering the good ever,has indited metre-rich
soft Tamil garland of verses to sing in
with tabor, flute and lute in pitch
on the Primordial to slaves all like him,
on the Lord of Devas,on Siva ever gracing as Father
in Anchaikkalam of Makotai city,! The poised flock
that sing them won't rock or quake in Faith!

Padigam on Tiru Amchaikkalam of Makotai completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 3115