Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... 3195
2986
Verse  8:

எட்ட விட்ட விடுமண லெக்கர்மேல்
பட்ட நுண்துளி பாயும் பராய்த்துறைச்
சிட்டன் சேவடி சென்றடை கிற்றிரேல்
விட்டு நம்வினை யுள்ளன வீடுமே.


On the mound of sand heaped high by the waves and wind,  if you approach the feet of the god well versed in Vedic lore, who is in Parāittuṟai, where the fine drops of water dashing on it are spreading, going to that shrine.  Our Karmas which are still with us will disappear, leaving us.

Arunachala Siva.2987
Verse  7:

நெருப்பி னாற்குவித் தாலொக்கு நீள்சடைப்
பருப்ப தம்மத யானை யுரித்தவன்
திருப்ப ராய்த்துறை யார்திரு மார்பின்நூல்
பொருப்ப ராவி யிழிபுனல் போன்றதே.


Siva, who has long matted locks, which appears like a heap of fire, who covered himself with the skin of a frenzied elephant resembling a mountain, the sacred thread on the chest of the god in Parāittuṟai, resembles the clear water descending, grating the hill.

Arunachala Siva.

2988
Verse  6:

நல்ல நான்மறை யோதிய நம்பனைப்
பல்லில் வெண்டலை யிற்பலி கொள்வனைத்
தில்லை யான்தென் பராய்த்துறைச் செல்வனை
வல்லை யாய்வணங் கித்தொழு வாய்மையே.

My mind!  Worship with folded hands sincerely early in life.m  Siva, who chants the four Vedas, which contain good things who receives alms in the tooth- less white skull who is in Tillai Chitrambalam and the god who is in Parāittuṟai in the south.

Arunachala Siva.

2989
Verse 5:


போது தாதொடு கொண்டு புனைந்துடன்
தாத விழ்சடைச் சங்கரன் பாதத்துள்
வாதை தீர்க்கவென் றேத்திப் பராய்த்துறைச்
சோதி யானைத் தொழுதெழுந் துய்ம்மினே.

People of the world! On the feet of Saṅkaraṉ who has matted locks, to which pollen lends its fragrance, in addition to adorning them with flowers containing pollen praising him, let you remove all distress, save yourselves by worshiping the effulgent light in Parāyttuṟai waking from sleep.

Arunachala Siva.


2990
Verse  4:

முன்பெ லாஞ்சில மோழைமை பேசுவர்
என்பெ லாம்பல பூண்டங் குழிதர்வர்
தென்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வனார்
அன்ப ராயிருப் பாரை யறிவரே.

Siva who desires Parāittuṟai in the south, will speak words of ridicule in the presence of many people will wander, having as ornaments all the bones.  He will know people who bestow their love on him.  He will know and grant all their requests.

Arunachala Siva.

2991
Verse  3:

பட்ட நெற்றியர் பால்மதிக் கீற்றினர்
நட்ட மாடுவர் நள்ளிரு ளேமமும்
சிட்ட னார்தென்ப ராய்த்துறைச் செல்வனார்
இட்ட மாயிருப் பாரை யறிவரே.


Siva wears a plate of gold on his forehead, wears a crescent moon as white as milk, dances at night when there is dense darkness. The one who is well versed in Vedic lore,  the god in Parāittuṟai in the south will know people who cherish him with love.

Arunachala Siva.

2992
Verse  2:


மூடி னார்களி யானையின் ஈருரி
பாடி னார்மறை நான்கினோ டாறங்கம்
சேட னார்தென்ப ராய்த்துறைச் செல்வரைத்
தேடிக் கொண்டடி யேன்சென்று காண்பனே.

Siva covered himself with the wet skin of an elephant which is frenzied.  He sang the four Vedas and the six Aṅgams, which have greatness.  I who am his servant shall see Siva in Parāittuṟai, in the south searching for him and approaching him.

Arunachala Siva.


2993
Tirup Paraytturai:

Verse 1:


கரப்பர் கால மடைந்தவர் தம்வினை
சுருக்கு மாறுவல் லார்கங்கை செஞ்சடைப்
பரப்பு நீர்வரு காவிரித் தென்கரைத்
திருப்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வரே.

The god who is in Tirupparāyttuṟai with desire, on the Southern bank of the Kaveri, which brings extensive floods, will cause to disappear the karmas of those who take refuge in him early in life.  He is able to reduce the river Ganga in his red matted locks.

Arunachala Siva.


2994
Verse  10:

பக்கம் பூதங்கள் பாடப் பலிகொள்வான்
மிக்க வாளரக் கன்வலி வீட்டினான்
அக்க ணிந்தவ னாவடு தண்டுறை
நக்க னென்னுமிந் நாணிலி காண்மினே.


This girl who lost her bashfulness says that Siva receives alms when the Bhutas, sing by his side  and says he destroyed the excessive strength of the cruel and proud demon Ravanan, and says he adorns himself with Chank-beads and the naked one in cool Avaṭutuṟai, ladies, please look at her.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.

2995
Verse  9:


வையந் தானளந் தானும் அயனுமாய்
மெய்யைக் காணலுற் றார்க்கழ லாயினான்
ஐய னாவடு தண்டுறை யாவெனக்
கையில் வெள்வளை யுங்கழல் கின்றதே.

God who assumed the form of a column of fire when Vishnu who measured the earth and Brahma, tried to see the ultimate truth. When this girl cries "my father!
Siva who is in cool Avaṭutuṟai", even the white bangles in the hands slip off. 

Arunachala Siva.

2996
Verse  8:

பிறையுஞ் சூடிநற் பெண்ணோ டாணாகிய
நிறையும் நெஞ்சமும் நீர்மையும் கொண்டவன்
அறையும் பூம்பொழி லாவடு தண்டுறை
இறைவ னென்னை யுடையவ னென்னுமே.

Wearing the eminent crescent moon, Siva who being himself a lady and a male took away my complete self-control, my mind, and other feminine qualities.  She says "I am the possession of the Lord in cool Avaṭutuṟai, which has flower gardens in which bees hum with great noise."

Arunachala Siva.

2997
Verse  7:


பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவையோர் பங்கனைத்
தஞ்ச மென்றிறு மாந்திவ ளாரையும்
அஞ்சு வாளல்ல ளாவடு தண்டுறை
மஞ்ச னோடிவ ளாடிய மையலே.


This girl, feeling proud, thinking as her refuge, the god who has as his half a beautiful lady whose feet are as soft as cotton, does not fear anybody.  Due to the infatuation she had by having union with the youth in cool Avaṭutuṟai. 

Arunachala Siva.

2998
Verse  6:


குழலுங் கொன்றையுங் கூவிள மத்தமும்
தழலுந் தையலோர் பாகமாத் தாங்கினான்
அழக னாவடு தண்டுறை யாவெனக்
கழலுங் கைவளை காரிகை யாளுக்கே.


Siva who bore on his matted locks, coiled into a crown, Koṉṟai flowers, Bael leaves, Datura flowers, fire and a lady on his half, the beautiful one, when she says, the god in cool Avatutuṟai!  The bangles worn on the hands of this beautiful girl, slip off.

Arunachala Siva.

2999
Verse  5:

கருகு கண்டத்தன் காய்கதிர்ச் சோதியன்
பருகு பாலமு தேயெனும் பண்பினன்
அருகு சென்றில ளாவடு தண்டுறை
ஒருவ னென்னை யுடையகோ வென்னுமே.

Siva who has a black neck, who is as brilliant as the sun,  who has the quality of milk food which is fit for drinking, she did not go even near that god but says the unequaled god in cool Avaṭutuṟai!  He is the master who has me as his wife .

Arunachala Siva. 

3000
Verse  4:

முன்பெ லாஞ்சில மோழைமை பேசுவர்
என்பெ லாம்பல பூண்டங் குழிதர்வர்
தென்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வனார்
அன்ப ராயிருப் பாரை யறிவரே.


Siva who desires Parāittuṟai in the south, will speak words of ridicule in the presence of many people.  He  will wander having as ornaments all the bones. He will know people who bestow their love on him.   He will know and grant all their requests.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... 3195