Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... 3173
2986
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:30:41 PM »
Verse  8:

வானந் துளங்கிலென் மண்கம்ப மாகிலென் மால்வரையும்
தானந் துளங்கித் தலைதடு மாறிலென் தண்கடலும்
மீனம் படிலென் விரிசுடர் வீழிலென் வேலைநஞ்சுண்
டூனமொன் றில்லா வொருவனுக் காட்பட்ட வுத்தமர்க்கே.


To those people of sterling worth, who have become the slaves of the non equal Siva, who is without the slightest injury even after consuming the poison that rose in the ocean, what does it matter if the sky quakes?  They would not be affected in the least, What does it matter if the earth quakes!  What does it matter if the big mountains quake and change from their positions?  What does it matter, if there is utter confusion? What does it matter if the cool ocean becomes dry and the fish die?
What does it matter if all the lights such as the sun, moon, and the stars fall down?

Arunachala Siva.

2987
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:24:47 PM »
Verse  7:

பெருங்கடன் மூடிப் பிரளயங் கொண்டு பிரமனும்போய்
இருங்கடன் மூடி யிறக்கு மிறந்தான் களேபரமும்
கருங்கடல் வண்ணன் களேபர முங்கொண்டு கங்காளராய்
வருங்கடன் மீளநின் றெம்மிறை நல்வீணை வாசிக்குமே.


The ocean having covered the earth, the deluge having happened, Brahma, the creator having reached the end of his life, having finished his great function,
will die. Having the form of wearing the skeleton of the bodies of Brahman who died, and the body of Vishnu who has the color of the sea, remaining without perishing to create afresh the worlds withdrawn into him, our Lord will play on the faultless Veena. (This phrase is quoted by Pērāsirayar, in his commentary on verse no. 375, Kōvaiyār.)


Arunachala Siva.

2988
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:19:42 PM »
Verse  6:

விண்ணகத் தான்மிக்க வேதத்து ளான்விரி நீருடுத்த
மண்ணகத் தான்றிரு மாலகத் தான்மரு வற்கினிய
பண்ணகத் தான்பத்தர் சித்தத்து ளான்பழ நாயடியேன்
கண்ணகத் தான்மனத் தான்சென்னி யானெங்கறைக் கண்டனே.

Our Siva who has a black neck, is in the sky, is the meaning of the Vedas. He
is in the earth surrounded by the ocean, is in the heart of Vishnu.  He is in the music of melody-types to which one becomes accustomed.  He is in the minds of pious people. He is in the vision of his hereditary devotee who is as low as a dog.  He is in my mind.  He is on my head. 

Arunachala Siva.

2989
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 12:13:32 PM »
Verse  5:

முழுத்தழன் மேனித் தவளப் பொடியன் கனகக்குன்றத்
தெழிற்  பெருஞ் சோதியை யெங்கள் பிரானை யிகழ்திர்கண்டீர்
தொழப்படுந் தேவர் தொழப்படு வானைத் தொழுதபின்னைத்
தொழப்படுந்தேவர்தம்மால் தொழுவிக்குந்தன் றொண்டரையே.

Siva smears on his body which is a form, formed by all the fires.  People of this world!  Do you despise our master, who is the great, beautiful and superior luster of a hill of gold?  By worshiping Siva who is worshiped in their turn by the celestial beings who are worshiped by you.  It will cause his devotees to be worshiped by the celestial beings  who are worshiped by you. 

Arunachala Siva.

2990
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 10:05:20 AM »
Verse  4:

நின்னையெப் போது நினையவொட் டாய்நீ நினையப்புகில்
பின்னையப் போதே மறப்பித்துப் பேர்த்தொன்று நாடுவித்தி
உன்னையெப் போது மறந்திட் டுனக்கினி தாவிருக்கும்
என்னையொப் பாருள ரோசொல்லு வாழி யிறையவனே.

You do not allow me to meditate on you always.  If I try to meditate, you make me seek something else changing my mind and making me forget you at that moment itself. Are there people like me, who are favorable to you, forgetting you always?
Tell me. Let you live long! the Lord!

Arunachala Siva.

2991
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 10:01:28 AM »
Verse  3:

முன்னே யுரைத்தான் முகமனே யொக்குமிம் மூவுலகுக்
கன்னையு மத்தனு மாவா யழல்வணா நீயலையோ
உன்னை நினைந்தே கழியுமென் னாவி கழிந்ததற்பின்
என்னை மறக்கப் பெறாயெம் பிரானுன்னை வேண்டியதே.


Siva, who has the color of fire!  Our Lord!  If I state my idea in your presence it would be flattery. Are you not the mother and the father for these three worlds?  My life will leave the body thinking only about you.  You must not forget me after it leaves the body. This is my request to you this is the boon you must grant me.

Arunachala Siva.

2992
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 09:57:19 AM »
Verse  2:

உடலைத் துறந்துல கேழுங் கடந்துல வாததுன்பக்
கடலைக் கடந்துய்யப் போயிட லாகுங் கனகவண்ணப்
படலைச் சடைப்பர வைத்திரைக் கங்கைப் பனிப்பிறைவெண்
சுடலைப் பொடிக்கட வுட்கடி மைக்கட் டுணிநெஞ்சமே.

My mind!  Renouncing the body, skipping all the seven worlds and crossing the ocean of endless distress, I may reach your supreme bliss.  Reserve to do service to the god, who has on his expanding matted locks, golden in color, Ganga of spreading waves, a cool crescent moon, and who smears himself with the white ash of the cremation-ground.

Arunachala Siva.

2993
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 08:27:26 AM »
General Padigam:

Verse  1:


வெள்ளிக் குழைத்துணி போலுங் கபாலத்தன் வீழ்ந்திலங்கு
வெள்ளிப் புரியன்ன வெண்புரி நூலன் விரிசடைமேல்
வெள்ளித் தகடன்ன வெண்பிறை சூடிவெள் ளென்பணிந்து
வெள்ளிப் பொடிப்பவ ளப்புறம் பூசிய வேதியனே.


Siva has a skull like the fragment of white conch, wears a sacred thread of white strands which are like the wires of silver which shine falling on the chest, wearing a white crescent moon which is like a thin plate of silver on the spread-out matted locks, adorning himself with white bones, the author of the Vedas who smeared on his body which is like coral, white powder of sacred ash.

Arunachala Siva.

2994
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 08:20:17 AM »
Verse  11:

விவந்தா டியகழ லெந்தாயென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
தவந்தா னெடுக்கத் தலைபத் திறுத்தனை தாழ்புலித்தோல்
சிவந்தா டியபொடி நீறுஞ் சிரமாலை சூடிநின்று
தவந்தா னிருக்குஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


My father who danced with your feet opposing Kāḷi, when Ravanan, who has to his credit penance done in previous births lifted the mountain, Kailash, you crushed his ten heads,  the tiger's skin which hangs low, wearing a garland of skulls,
and the sacred ash of fine powder which became red by dancing, is my unique mind a treasure house of all these things combining and performing penance?

General Padigam, Tiruk Sakkarai completed.
 
Arunachala Siva.

2995
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 08:15:57 AM »
Verse  10:

வேதித்த வெம்மழு வாளீயென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
சோதித் திருக்குநற் சூளா மணியுஞ் சுடலைநீறும்
பாதிப் பிறையும் படுதலைத் துண்டமும் பாய்புலித்தோல்
சாதித் திருக்குஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


Siva, who holds a cruel battle-axe which oppresses heretics, the flawless chief gem in a crest which is lustrous and which shines on the head, the ash in the cremation-ground, crescent moon which is a half of the moon, the pieces of dead skulls,
the skin of a tiger which pounces on its prey, is my unique mind a treasure house of all these things, adhering to it?

Arunachala Siva.

2996
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 08:11:14 AM »
Verse 9:


வெண்டிரைக் கங்கை விகிர்தாவென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
கண்டிகை பூண்டு கடிசூத் திரமேற் கபாலவடம்
குண்டிகை கொக்கரை கோணற் பிறைகுறட் பூதப்படை
தண்டிவைத் திட்ட சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


Siva who bears the Ganga of white waves and who is different from the world!
Adorning with a necklace of Rudraksham beads which shines above all other things,
a waist-cord, a strand of skulls on the body ascetics pitcher, Chank with spiral turning to the right a curved crescent moon, an army of Bhutas, which are dwarf in stature,
is my unique mind a treasure-house where all the aforesaid things are collected and assembled?

Arunachala Siva.

2997
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 23, 2018, 08:03:48 AM »
Verse  8:


விடுபட்டி யேறுகந் தேறீயென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
கொடுகொட்டி கொக்கரை தக்கை குழறாளம் வீணைமொந்தை
வடுவிட்ட கொன்றையும் வன்னியு மத்தமும் வாளரவும்
தடுகுட்ட மாடுஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


Rider on a straying bull without any control, with joy!  Being eminent above other things, an instrument by name Koṭukoṭṭi, Kokkarai the name of one instrument of music and Takkai one musical instrument, flute, cymbals to measure time,
Veena, a musical instrument, Montai, is my unique mind a treasure-house where all these such as Koṉṟai without flower, leaves of Indian Mesquit, Datura flowers and a cruel cobra, perform a kind of dance feet above and head below. It is one of the many Varikūttu.

Arunachala Siva.

2998
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 22, 2018, 11:52:26 AM »
Verse 7:

விண்டார் புரமூன்று மெய்தாயென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
தொண்டா டியதொண் டடிப்பொடி நீறுந் தொழுதுபாதம்
கண்டார்கள் கண்டிருக் குங்கயி லாயமுங் காமர்கொன்றைத்
தண்டா ரிருக்குஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


Siva, who discharged an arrow on all the three cities of the enemies!
The dust of the devotees who are heriditarily are so and who shine above all others.
worshiping your feet.  Kailash which those who have obtained a vision of it are always looking at it in their mental eyes, and the cool garland of beautiful Koṉṟai stay.

Arunachala Siva.

2999
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 22, 2018, 10:09:01 AM »
Verse  6:

வீழிட்ட கொன்றையந் தாராயென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
சூழிட் டிருக்குநற் சூளா மணியுஞ் சுடலைநீறும்
ஏழிட் டிருக்குநல் லக்கு மரவுமென் பாமையோடும்
தாழிட் டிருக்கும் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


Siva, who wears a garland of Koṉṟai, that has the resemblance of an aerial root!
Shining on the head, the flawless and chief gem in a crest, which surrounds that garland, the ash found in the cremation ground, strands of conch-beads which are seven in number, cobras, bones and the shell of a tortoise. tide and bolted so that they cannot be opened.

Arunachala Siva.

3000
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 22, 2018, 10:04:31 AM »
Verse  5:

வேலைக் கடனஞ்ச முண்டாயென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
காலற்க டந்தா னிடங்கயி லாயமுங் காமர்கொன்றை
மாலைப் பிறையு மணிவா யரவும் விரவியெல்லாம்
சாலக் கிடக்குஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.

You consumed the poison that raise in the ocean which has a shore, the mountain Kailash, on which you who gained a victory our Yama, god of death, are seated eminently.  All those things which are beautiful, Koṉṟai, the crescent moon that rises in the evening, the cobra that has a gem in its hood, lie abundantly.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... 3173