Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 2947
2971
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:15:35 AM »
Verse  8:


இலங்கைக் கிறைவன் விலங்கல் எடுப்பத்
துலங்கவ் விரலூன் றலுந்தோன் றலனாய்
வலங்கொள் மதில்சூழ் மருகற் பெருமான்
அலங்கல் இவளை அலராக் கினையே.


Siva of Thiru-Marugal that is surrounded by a fort! When Ravana, the king of Lanka, attempted to lift Mount Kailash, You placed one your exalted toes and crushed him. He did not know what to do and worshipped you. You have made a beautiful garland-like girl the subject of slander. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.

2972
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:12:40 AM »
Verse 7:


வழுவாள் பெருமான் கழல்வாழ் கவெனா
எழுவாள் நினைவாள் இரவும் பகலும்
மழுவா ளுடையாய் மருகற் பெருமான்
தொழுவா ளிவளைத் துயராக் கினையே.

Siva of Thiru-Marugal! O holder of battle-axe! This girl always wakes up with the words "Long live our Lord's holy feet!". She meditates on You day and night. You have made such a devout worshipper suffer so much pain. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.


2973
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:10:02 AM »
Verse 6:


பலரும் பரவப் படுவாய் சடைமேல்
மலரும் பிறையொன் றுடையாய் மருகல்
புலருந் தனையுந் துயிலாள் புடைபோந்
தலரும் படுமோ அடியா ளிவளே.


Siva! You are worshipped by many. You wear a crescent moon on your matted locks. This girl in Thiru-Marugal has remained awake all night till daybreak and had been worshipping you all that time. Will this devout girl now go to her place and be subjected to the slander of the town? (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.


 

2974
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:07:35 AM »
Verse  5:

துணிநீ லவண்ணம் முகில்தோன் றியன்ன
மணிநீ லகண்டம் உடையாய் மருகல்
கணிநீ லவண்டார் குழலாள் இவள்தன்
அணிநீ லவொண்கண் அயர்வாக் கினையே.


Siva having a beautiful blue throat resembling a dark blue cloud! This girl with beautiful hair where black bees buzz around worships Thiru-Marugal. You have made this girl, who has beautiful bright blue lotus like eyes, faint due to extreme distress. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.

2975
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:04:52 AM »
Verse 4:

ஒலிநீர் சடையிற் கரந்தா யுலகம்
பலிநீ திரிவாய் பழியில் புகழாய்
மலிநீர் மருகல் மகிழ்வா யிவளை
மெலிநீர் மையளாக் கவும்வேண் டினையே.


Siva dwelling in Thiru-Marugal town where water is plentiful! You withheld the roaring Ganga river in your matted locks. You roam the worlds for alms. You have blemish-less fame. You wanted to make this girl to be in a state of distress. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.2976
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:02:06 AM »
Verse  3:


அறையார் கழலும் அழல்வா யரவும்
பிறையார் சடையும் உடையாய் பெரிய
மறையார் மருகல் மகிழ்வா யிவளை
இறையார் வளைகொண் டெழில்வவ் வினையே.

Siva dwelling in Thiru-marugal town where well learned Vedic scholars live! You are adorned with warrior anklets, poisonous snake, and crescent moon! You have snatched away the bangles that adorned her forearms. You have snatched away her beauty too. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.


2977
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 08:59:06 AM »
Verse  2:


சிந்தா யெனுமால் சிவனே யெனுமால்
முந்தா யெனுமால் முதல்வா எனுமால்
கொந்தார் குவளை குலவும் மருகல்
எந்தாய் தகுமோ இவள்ஏ சறவே.


Siva of Thiru-Marugal, where blue lotus and flower bunches bloom! This girl is entreating you saying "O the Endless! O Siva! O the Oldest! O primal Lord!". Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? (Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.

2978
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 08:55:14 AM »
Tiru Marugal:

Verse  1:


சடையா யெனுமால் சரண்நீ யெனுமால்
விடையா யெனுமால்வெருவா விழுமால்
மடையார் குவளை மலரும் மருகல்
உடையாய் தகுமோ இவள்உண் மெலிவே.


O Siva of Thiru-Marugal, where blue lotus blooms along the sluices! This girl says "O Siva having matted locks! You are my refuge! O Siva on the bull! and faints in fear. Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? (Please show your grace on this poor girl).


Arunachala Siva. 

2979
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:32:22 AM »
Verse  2:


படியில் நீடும் பத்திமுதல்
    அன்பு நீரில் பணைத்தோங்கி
வடிவு நம்பி யாரூரர்
    செம்பொன் மேனி வனப்பாகக்
கடிய வெய்ய இருவினையின்
    களைகட் டெழுந்து கதிர்பரப்பி
முடிவி லாத சிவபோகம்
    முதிர்ந்து முறுகி விளைந்ததால்.   

In this world, enduring love and devotion and the like
Reared by the water of grace, grew aloft in their strength;
Their form was splendorous like that of Nampi Aaroorar--
All roseate and golden; the cruel and violent tares
Of the twofold Karma were weeded out; they rose in resplendence;
The mellowing grains yielded
Abundant and aeviternal Siva Bhoga.

Arunachala Siva.

2980
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:29:41 AM »
Vellanai Charukkam:


மூல மான திருத்தொண்டத்
    தொகைக்கு முதல்வ ராய்இந்த
ஞாலம் உய்ய எழுந்தருளும்
    நம்பி தம்பி ரான்தோழர்
காலை மலர்ச்செங் கமலக்கண்
    கழறிற் றறிவா ருடன்கூட
ஆல முணடார் திருக்கயிலை
    அணைந்தது அறிந்த படியுரைப்பாம்.

Nampi Aaroorar, the author of the Tiru-th-Tonda-th-Tokai
Which is the original source (of our work),
Made his avatar for the deliverance of the world;
We now proceed to indite, as is known to us,
His ascension to the divine Kailash of the Lord-Quaffer
Of poison with Kazharitru Arivaar the eyes of whom
Were like unto red lotuses that burgeon in the morn.


Arunachala Siva.   

   

2981
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:26:06 AM »
Isai Jnaniyar Puranam:


ஒழியாப் பெருமைச் சடையனார்
    உரிமைச் செல்வத் திருமனையார்
அழியாப் புரங்கள் எய்தழித்தார்
    ஆண்ட நம்பி தனைப்பயந்தார்
இழியாக் குலத்தின் இசைஞானிப்
    பிராட்டி யாரை என்சிறுபுன்
மொழியால் புகழ முடியுமோ
    முடியா தெவர்க்கும் முடியாதால்.


The was the divinely opulent wife of Sataiyanaar
Of endless glory; it was she who gave birth
To Nampi Aaroorar ruled by the Lord who, of yore, smote
The otherwise impregnable triple, hostile citadels;
Can I ever with my feeble words extol citadels;
Of Isai Gnaani Piraattiyaar of flawless family?
No, I cannot; neither can any one.

Isai Jnaniyar Puranam completed.

Arunachala Siva.

2982
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:22:36 AM »
Sadaiya Nayanar Puranam:


தம்பி ரானைத் தோழமைகொண்
      டருளித் தமது தடம்புயஞ்சேர்
கொம்ப னார்பால் ஒருதூது
    செல்ல யேவிக் கொண்டருளும்
எம்பி ரானைச் சேரமான்
    பெருமாள் இணையில் துணைவராம்
நம்பி யாரூ ரரைப்பயந்தார்
    ஞாலம் எல்லாம் குடிவாழ.


He was a friend of the Lord and he bade Him
Ply as his messenger to her-- verily a flowery liana--,
That would embrace his broad shoulders;
He, Nampi Aarooran, the peerless friend
Of Cheramaan Perumaan, was engendered
By Sataiyan that the world might thrive.

Sadaiya Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

2983
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:18:52 AM »
Verse  12:


வரும்பான் மையினில் பெரும்பாணர்
    மலர்த்தாள் வணங்கி வயற்சாலிக்
கரும்பார் கழனித் திருநாவ
    லூரில் சைவக் கலைமறையோர்
அரும்பா நின்ற வணிநிலவும்
    பணியும் அணிந்தா ரருள்பெற்ற
சுரும்பார் தொங்கல் சடையனார்
    பெருமை சொல்ல லுறுகின்றாம்.


Adoring the flower-feet of the great Paanar, born in the clan
Of Paanars and blessed to attain deliverance,
We proceed to narrate the glory of Sataiyanaar--
The wearer of a garland buzzed by chafers,
The recipient of grace from Siva who wears
The burgeconing crescent moon and the serpent on His crest,
The Siva Brahmin well-versed in the scriptures
Who hailed from Tirunaavaloor abounding in fields
Rich in sugarcanes and paddy crops.   


The Puranam of Tiru Neelakanta Yazhpanar completed.

Arunachala Siva.

2984
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:15:58 AM »
Verse  11:


ஞானம் உண்டார் கேட்டருளி
    நல்ல இசையாழ்ப் பெரும்பாணர்க்
கான படியால் சிறப்பருளி
    அமரு நாளில் அவர்பாடும்
மேன்மைப் பதிகத் திசையாழில்
    இடப்பெற் றுடனே மேவியபின்
பானற் களத்தார் பெருமணத்தில்
    உடனே பரமர் தாளடைந்தார்.

When the Partaker of Gnosis heard of his arrival
He duly honoured the great Paanar of wondrous music;
Abiding with him, Paanar played on his Yaazh
The lofty decades of the godly child; ever in his company
He reached the feet of the blue- throated Lord
At Tirunallor-p-Peru Manam along with him.

Arunachala Siva.

2985
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 12, 2017, 08:11:31 AM »
Verse  10:


ஆழி சூழுந் திருத்தோணி
    யமர்ந்த அம்மான் அருளாலே
யாழின் மொழியாள் உமைஞானம்
    ஊட்ட உண்ட எம்பெருமான்
காழி நாடன் கவுணியர்கோன்
    கமல பாதம் வணங்குதற்கு
வாழி மறையோர் புகலியினில்
    வந்தார் சந்த இசைப்பாணர்.


Having adored the Lord at His many shrines
He moved on to adore the lotus-feet of our lord--
The Prince of Kauniyas of Kaazhi city, who by the grace
Of the Lord enshrined in the Ark afloat
On the encircling ocean, was fed with Gnosis by Uma
Whose words are tuneful as that of the Yaazh--;
Thus Paanar, the player of the melodious Yaazh.
Arrived at Pukali, the city of beatific Brahmins.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 2947