Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 3195
2971
Verse  2:

ஆர்த்த தோலுடை கட்டியோர் வேடனாய்ப்
பார்த்த னோடு படைதொடு மாகிலும்
பூத்த நீள்பொழிற் பூந்துருத் திந்நகர்த்
தீர்த்தன் சேவடிக் கீழ்நா மிருப்பதே.

Tying securely a dress made of skin, though he discharged weapons in the fight with Arjuna, we stay under the lotus red feet of pure Siva, who is in the city of Pūnturutti which has long flower-gardens.

Arunachala Siva.


2972
Tirup Punturutti:


Verse 1:

கொடிகொள் செல்வ விழாக்குண லைஅறாக்
கடிகொள் பூம்பொழிற் கச்சியே கம்பனார்
பொடிகள் பூசிய பூந்துருத் திந்நகர்
அடிகள் சேவடிக் கீழ்நா மிருப்பதே.


Ēkampaṉār in Kachi, which has fragrant flower garden, and never-ceasing bustle due to shouting and dancing, in the flourishing festivals where the flag is hoisted in temples.  We stay under the lotus red feet of Siva, who besmears himself with sacred ash and who is in the city of Pūnturutti.

Arunachala Siva.


2973
Verse  10:


ஓத மாகடல் சூழிலங் கைக்கிறை
கீதங் கின்னரம் பாடக் கெழுவினான்
பாதம் வாங்கிப் பரிந்தருள் செய்தங்கோர்
ஆதி யாயிடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.

Having become favorably disposed towards the King of Lanka, surrounded by the great ocean having billows, when he sang music with the aid of Kiṉṉaram, a musical instrument the god in Aṉaikkā, the origin of all things, granted his grace taking compassion on him by lifting up the foot that pressed him down.

Padigam on Tiru Anaikka completed.

Arunachala Siva.2974
Verse 9:


நேச மாகி நினைமட நெஞ்சமே
நாச மாய குலநலஞ் சுற்றங்கள்
பாச மற்றுப் பராபர வானந்த
ஆசை யுற்றிடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.

My mind which till now did not know about Siva!  Having given up the caste and relations, which are apt to spoil you, the god in Aṉaikka will grant you the desire to obtain the most exalted happiness.

Arunachala Siva.


2975
Verse 8:

உருளும் போதறி வொண்ணா வுலகத்தீர்
தெருளுஞ் சிக்கெனத் தீவினை சேராதே
இருள றுத்துநின் றீசனென் பார்க்கெலாம்
அருள்கொ டுத்திடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.

People of this world who do not know the exact time when the body rolls on the ground dead!  Without being in associated with sins you be clear in your mind, definitely to all those who say Siva, completely destroying their ignorance, the god in Aṉaikkā will certainly bestow his grace.

Arunachala Siva.


2976
Verse 7:

ஒழுகு மாடத்து ளொன்பது வாய்தலுங்
கழுக ரிப்பதன் முன்னங் கழலடி
தொழுது கைகளால் தூமலர் தூவிநின்
றழும வர்க்கன்ப னானைக்கா வண்ணலே.


All the nine gateways in the body which is leaky, before the eagles prey upon it little by little, to those who weep out of joy scattering flawless flowers and worshiping the feet wearing anklets with both the hands joining together, the god in Aṉaikkā is a loving friend.

Arunachala Siva.


2977
Verse 6:


நடையை மெய்யென்று நாத்திகம் பேசாதே
படைகள் போல்வரும் பஞ்சமா பூதங்கள்
தடையொன் றின்றியே தன்னடைந் தார்க்கெலாம்
அடைய நின்றிடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.


Do not talk atheism believing the order of the world to be true.  The five great elements will come upon you like an army.  For all those who take refuge in him.
the god in Aṉaikkā will remain easy of access to those who want to approach him, without any hindrance.

Arunachala Siva.

2978
Verse 5:


வஞ்ச மின்றி வணங்குமின் வைகலும்
வெஞ்சொ லின்றி விலகுமின் வீடுற
நைஞ்சு நைஞ்சுநின் றுள்குளிர் வார்க்கெலாம்
அஞ்ச லென்றிடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.


Pay obeisance to Siva daily without deception.  Get away from evil without harsh words.  The god in Āṉaikkā will offer freedom from fear to those whose hearts melt always and feel comforted in mind, to attain liberation.

Arunachala Siva.


2979
Verse  4:

நாவால்நன்று நறுமலர்ச் சேவடி
ஓவா தேத்தி யுளத்தடைத் தார்வினை
காவா யென்றுதங் கைதொழு வார்க்கெலாம்
ஆவா என்றிடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.


Having fixed permanently in the heart, praising the red feet comparable to fragrant flowers, without ceasing, by words in the proper manner, the god in Aṉaikka will bestow compassion on all those who worship him with joined hands, with a prayer "Protect us removing the Karmas."

Arunachala Siva.


 

2980
Verse 3:

துன்ப மின்றித் துயரின்றி யென்றுநீர்
இன்பம் வேண்டி லிராப்பக லேத்துமின்
என்பொன் ஈச னிறைவனென் றுள்குவார்க்
கன்ப னாயிடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.


Without physical sufferings and without mental sufferings, people of this world!
if you wish to live happily always praise night and day.  The gold in Aṉaikkā becomes the loving friend of those who meditate upon him as, my gold, Siva and one who pervades everywhere.

Arunachala Siva.


2981
Verse  2:

திருகு சிந்தையைத் தீர்த்துச்செம் மைசெய்து
பருகி யூறலைப் பற்றிப் பதமறிந்
துருகி நைபவர்க் கூனமொன் றின்றியே
அருகு நின்றிடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.


Having made the mind upright removing its crookedness, knowing the proper opportunity of the experience of joy and enjoying it,  the chief in Aṉaikkā will stand near those who languish meeting in their hearts, without any deficiency.

Arunachala Siva.
 


2982
Tiru Anaikka:

Verse  1:


கோனைக் காவிக் குளிர்ந்த மனத்தராய்த்
தேனைக் காவியுண் ணார்சில தெண்ணர்கள்
ஆனைக் காவிலம் மானை யணைகிலார்
ஊனைக் காவி யுழிதர்வ ரூமரே.

Having a mind that derives comfort by carrying the chief in it,  some fools will not enjoy the sweetness of meditating upon Siva, some people who have the power of speech but do not praise god and do not worship Siva in Āṉaikkā are like dumb-mutes, they will carry the body as a burden and wander without any benefit.

Arunachala Siva.

2983
Verse  11:

அரக்க னாற்ற லழித்த அழகனைப்
பரக்கு நீர்ப்பொன்னி மன்னு பராய்த்துறை
இருக்கை மேவிய ஈசனை யேத்துமின்
பொருக்க நும்வினை போயறுங் காண்மினே.


People of the world!  Praise the beautiful Siva, who destroyed the might of the demon and the god who dwells willingly in Parāittuṟai, where the river Poṉṉi which has water that spreads every where, stays.  Your Karnas will quickly leave you and completely disappear.  You can experience this.

Padigam on Tirup Paraitturai completed.


Arunachala Siva.

2984
Verse  10:

தொண்டு பாடியுந் தூமலர் தூவியும்
இண்டை கட்டி யிணையடி யேத்தியும்
பண்ட ரங்கர் பராய்த்துறைப் பாங்கரைக்
கண்டு கொண்டடி யேனுய்ந்து போவனே.

Singing the greatness of being his devotee, scattering faultless flowers at his feet and praising his two feet, making circlet of flowers and placing it on his head, having darshan of Siva, who is by the side of Parāyttuṟai and who performs the dance of Pāṇṭaraṅkam.  I who am his servant, shall save myself.

Arunachala Siva.2985
Verse 9:

நெருப்ப ராய்நிமிர்ந் தாலொக்கு நீள்சடை
மருப்ப ராய்வளைந் தாலொக்கும் வாண்மதி
திருப்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வனார்
விருப்ப ராயிருப் பாரை யறிவரே.

The long matted locks of Siva resembles the fire that is filed and standing erect.
The bright crescent moon resembles the tusk that is filed and bent. The god who dwells in Tirupparāittuṟai desiring it, knows those who love him.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 3195