Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 [198] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... 3089
2956
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:30:14 PM »
Verse  11:

விளைதரு வயலுள் வெயில்செறி பவள மேதிகண் மேய்புலத் திடறி
ஒளிதர மல்கு மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யரனைக்
களிதரு நிவப்பிற் காண்டகு செல்வக் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்
அளிதரு பாடல் பத்தும்வல் லார்க ளமரலோ கத்திருப் பாரே.


About Haraṉ, who dwells in the northern temple which is famous in Ōmāmpuliyūr, where in the fields of crops the lustrous coral against which the buffaloes stick their hoofs after leaving the grazing ground. Theu shine to shed red light for those who are capable of reciting the ten verses full of love, composed by Jnana Sambandhan, born in Sirkazhi, which has wealth beautiful to look at and which creates joy in the minds of people. They will stay in the heaven of the celestial beings. 

Padigam on Tiru Omampuliyur completed.

Arunachala Siva.

2957
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:25:34 PM »
Verse  10:

தெள்ளிய ரல்லாத் தேரரோ டமணர் தடுக்கொடு சீவர முடுக்கும்
கள்ளமார் மனத்துக் கலதிகட் கருளாக் கடவுளா ருறைவிடம் வினவில்
நள்ளிருள் யாம நான்மறை தெரிந்து நலந்திகழ் மூன்றெரி யோம்பும்
ஒள்ளியார் வாழு மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


Along with Teravada Buddhists, who have no clarity of vision, if one asks about the abode of the god who does not grant his grace to the wicked people who have minds of cunning devices and dress themselves in mats, and robes soaked in myrtle dye.
(The Jains wear mats.  The Buddhists wear Sīvaram).  It is the northern shrine of Siva who is the Lord of Ōmāmpuliyūr where intelligent Brahmins who maintain the three good fires after investigating the four Vedas even at midnight when there is dense darkness.

Arunachala Siva.

2958
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:21:32 PM »
Verse  9:

கள்ளவிழ் மலர்மே லிருந்தவன் கரியோ னென்றிவர் காண்பரி தாய
ஒள்ளெரி யுருவ ருமையவ ளோடு முகந்தினி துறைவிடம் வினவில்
பள்ளநீர் வாளை பாய்தரு கழனிப் பனிமலர்ச் சோலைசூ ழாலை
ஒள்ளிய புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.

If one asks about the abode of Siva, who had a form of bright fire which could not be known by these two, the black Vishnu and one who was seated in the flower from which honey flows. He dwells happily with Uma, in the temple called Ōmāmpuliyūr, which has sugar-cane surrounded by gardens which have cool flowers and fields where the scabbard fish leaps in the water in the depressions. It is the northern shrine of the Lord who has Omampuliyūr where people of brilliant fame live. 

Arunachala Siva.

2959
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:17:42 PM »
Verse  8:

தலையொரு பத்துந் தடக்கைய திரட்டி தானுடை யரக்கனொண் கயிலை
அலைவது செய்த வவன்றிறல் கெடுத்த வாதியா ருறைவிடம் வினவில்
மலையென வோங்கு மாளிகை நிலவு மாமதின் மாற்றல ரென்றும்
உலவுபல் புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


If one asks about the abode of the god who is the origin of all things and who destroyed the might of that demon, of ten heads and long hands twice that number, who shook the shining Kailash,  Ōmāmpuliyūr where tall mansions rise like mountains, is the northern shrine of the Lord who has Ōmāmpuliyūr, which has permanent high walls of enclosure which cannot be conquered by enemies, and where scholars whose different kinds of fame have spread far and wide.

Arunachala Siva.

2960
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:16:34 PM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.

2961
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 01:13:05 PM »
Verse  6:

மணந்திகழ் திசைக ளெட்டுமே ழிசையு மலியுமா றங்கமை வேள்வி
இணைந்தநால் வேத மூன்றெரி யிரண்டு பிறப்பென வொருமையா லுணரும்
குணங்களு மவற்றின் கொள்பொருள் குற்ற  மற்றவை யுற்றது மெல்லாம்
உணர்ந்தவர் வாழு மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.

The eight directions in which fragrance is eminent and seven notes of music is the northern temple of the god in Ōmāmpuliyūr, where Brahmins who are able to understand the flourishing six Aṅkams, five sacrifices, four Vedas, that can be compared to themselves, maintain the three fires, have two births and know how to differentiate good qualities, and faults and other things pertaining to them, by their concentration of mind.  (The numbers from eight to one are arranged in the descending order.)


2962
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 12:07:02 PM »
Verse  5:

நிலத்தவர் வான மாள்பவர் கீழோர் துயர்கெட நெடியமாற் கருளால்
அலைத்தவல் லசுர ராசற வாழி யளித்தவ னுறைவிடம் வினவில்
சலத்தினாற் பொருள்கள் வேண்டுதல் செய்யாத் தன்மையார் நன்மையான் மிக்க
உலப்பில்பல் புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


In order to remove the sufferings of the people of this earth, the rulers of heaven and the inhabitants of the nether regions, if one asks about the abode of the god who, out of his grace, granted a discus to the tall Vishnu, to completely destroy the strong demon, who harassed good people.  People who do not desire wealth got by unfair and dishonest means, it is the northern temple of the god in Ōmāmpuliyūr where those who have earned several kinds of fame which will never die, and which are eminent by performing good acts.

Arunachala Siva.

2963
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 12:03:09 PM »
Verse  4:

புற்றர வணிந்து நீறுமெய் பூசிப் பூதங்கள் சூழ்தர வூரூர்
பெற்றமொன் றேறிப் பெய்பலி கொள்ளும் பிரானவ னுறைவிடம் வினவில்
கற்றநால் வேத மங்கமோ ராறுங் கருத்தினா ரருத்தியாற் றெரியும்
உற்றபல் புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


Adorning himself with the cobras living in anthills, besmearing his body with the holy ash, being surrounded by Bhutas, and riding on a bull if any one asks where the master who receives alms given, in many places, dwells. It is the northern temple of the god, who has Ōmāmpuliyūr where Brahmins who have great fame by retaining in their memory the six Aṅgams and the four Vedas, which they have learnt by heart.

Arunachala Siva.


2964
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 11:59:53 AM »
Verse  3:

பாங்குடைத் தவத்துப் பகீரதற் கருளிப் படர்சடைக் கரந்தநீர்க் கங்கை
தாங்குத றவிர்த்துத் தராதலத் திழித்த தத்துவ னுறைவிடம் வினவில்
ஆங்கெரி மூன்று மமர்ந்துட னிருந்த வங்கையா லாகுதி வேட்கும்
ஓங்கிய மறையோ ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.

If any one asks about the residence of the ultimate reality who let down Ganga, without making it stay on his head, which he concealed in his spreading matted hair, in order to satisfy the wish of Bhagiratan, who did severe penance. It is the northern temple of the god who is in Ōmāmpuliyūr where famous Brahmins maintain the three fires which remain in their palms wishing it, by offering oblations.

Arunachala Siva.

2965
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 11:55:48 AM »
Verse  2:

சம்பரற் கருளிச் சலந்தரன் வீயத் தழலுமிழ் சக்கரம் படைத்த
எம்பெரு மானா ரிமையவ ரேத்த வினிதினங் குறைவிடம் வினவில்
அம்பர மாகி யழலுமிழ் புகையி னாகுதி யான்மழை பொழியும்
உம்பர்க ளேத்து மோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளியதுவே.

Bestowing his grace on Champaraṉ. (This story is not clear.) Our god who created a discus which spat fire to kill Jalantaran, if any one asks the place where he happily dwells to be praised by the Devas who do not wink. Being the sky the god who has Ōmāmpuliyūr praised by the inhabitants of heaven, and where the rain pours because of the smoke of oblations offered in the consecrated fire.  (It refers to the northern temple.)

Arunachala Siva.

2966
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:55:46 AM »
Tiru Omampuliyur:

Verse  1:


பூங்கொடி மடவா ளுமையொரு பாகம் புரிதரு சடைமுடி யடிகள்
வீங்கிரு ணட்ட மாடுமெம் விகிர்தர் விருப்பொடு முறைவிடம் வினவில்
தேங்கமழ் பொழிலிற் செழுமலர் கோதிச் செறிதரு வண்டிசை பாடும்
ஓங்கிய புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


The deity who has matted hair coiled into the form of a crown and desired to have as a part Uma, a lady as slender as a beautiful creeper, if one asks about the place where the god who is different from the world, and dances in the dense darkness, picking the fertile flowers in the garden where honey spreads its fragrance crowded beetles hum like music it is the northern temple of the god who has Ōmampuliyūr which has increasing fame.

Arunachala Siva.

2967
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:49:25 AM »
Verse  11:

கல்லிசை பூணக் கலையொலி யோவாக் கழுமல முதுபதி தன்னில்
நல்லிசை யாளன் புல்லிசை கேளா நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன்
பல்லிசை பகுவாய்ப் படுதலை யேந்தி மேவிய பந்தணை நல்லூர்
சொல்லிய பாடல் பத்தும்வல் லவர்மேல் தொல்வினை சூழகி லாவே. 


On Pantaṇainallur, where the god who is holding a dead skull of wide open mouth in which the teeth are intact, resides with love as people are desirous of winning fame by learning, in the ancient city of Kazhumalam, where the sound produced by learners of arts never ceases, one who has good fame, Jnana Sambandhan, who never hears mean fame the old karmas will not surround those who are able to recite all the ten verses composed by Jnana Sambandhan. (In this decade the meaning of some of the verses is not clear.)

Padigam on Tirup Pantanainallur completed.

Arunachala Siva.


2968
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:47:44 AM »
Verse  10:

Not available.

Arunachala Siva.


2969
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:43:54 AM »
Verse 9:


சேற்றினார் பொய்கைத் தாமரை யானுஞ் செங்கண்மா லிவரிரு கூறாத்
தோற்றினார் தோற்றத் தொன்மையை யறியார் துணைமையும் பெருமையுந் தம்மில்
சாற்றினார் சாற்றி யாற்றலோ மென்னச் சரண்கொடுத் தவர்செய்த பாவம்
பாற்றினார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.


Though Brahma, who is in the lotus which grows in the natural tank with mire and Vishnu of reddish eyes, came into being as two portions, they could not know the antiquity of Siva assuming the form of a fire they spoke about the equality and greatness between them when they said "we are not capable", and after saying so giving refuge to them, our Pasupati, who is in Pantaṇainallūr destroyed the sins they had committed.

Arunachala Siva.

2970
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:39:47 AM »
Verse  8:

ஒலிசெய்த குழலின் முழவம தியம்ப வோசையா லாடல றாத
கலிசெய்த பூதங் கையினா லிடவே காலினாற் பாய்தலு மரக்கன்
வலிகொள்வர் புலியி னுரிகொள்வ ரேனை வாழ்வுநன் றானுமோர் தலையில்
பலிகொள்வர் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.

Along with the music produced in a flute when the Muzavu is also played upon, when the roaring Bhutas, which never cease dancing along with those sounds, measure time with their hands.  The god took away the strength of the demon as soon as he pressed him down with his leg.  He will dress in ten skin of a tiger, our Pasupati who is in Pantaṇainallūr receives alms in a skull, though the opposite of that life is without any want.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 [198] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... 3089