Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 [196] 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 2904
2926
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 02:12:48 PM »
Verse  9:

அடன்மலி படையரி யயனொடு மறிவரி யதொரழன் மலிதரு
சுடருரு வொடுநிகழ் தரவவர் வெருவொடு துதியது செயவெதிர்
விடமலி களநுத லமர்கண துடையுரு வெளிபடு மவனகர்
திடமலி பொழிலெழில் சிவபுர நினைபவர் வழிபுவி திகழுமே.


When Siva appeared in a brilliant form of fire which could not be known by Brahma, and Hari,  who has the strong weapon of a discus. The family of those who meditate upon beautiful Sivapuram which has beautiful gardens and which is the city of Siva who taking pity on them became manifest with a form having a frontal eye and a neck where poison is full, when they both praised him with fear, will be eminent in this world.


Arunachala Siva.


2927
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 02:05:54 PM »
Verse  8:அசைவுறு தவமுயல் வினிலயன் அருளினில் வருவலி கொடுசிவன்
இசைகயி லையையெழு தருவகை யிருபது கரமவை நிறுவிய
நிசிசரன் முடியுடை தரவொரு விரல்பணி கொளுமவ னுறைபதி
திசைமலி சிவபுர நினைபவர் செழுநில னினில்நிகழ் வுடையரே.


With the strength got from the grace granted by Brahma, as a result of having performed penance with great exhaustion [That Ravana performed severe penance and obtained great strength from Brahma, is mentioned in Uttara Kāṇṭam.
Ravaṇaṉ Piṟappuppaṭalam, verses, 26-28.] the abode of Siva who put to use a single toe to break the crowns of Ravāvaṇaṉ who set up his twenty hands to uproot the mountain, Kailash, where Siva was seated. Those who meditate upon Sivapuram which is well-known in all the quarters, will live always in this fertile world.


Arunachala Siva.

2928
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 02:01:13 PM »
Verse  7:


கதமிகு கருவுரு வொடுவுகி ரிடைவட வரைகண கணவென
மதமிகு நெடுமுக னமர்வளை மதிதிக ழெயிறத னுதிமிசை
இதமமர் புவியது நிறுவிய வெழிலரி வழிபட வருள்செய்த
பதமுடை யவனமர் சிவபுர நினைபவர் நிலவுவர் படியிலே.


The mountain, Meru which is in the north to make a sound resembling "gaṇa gaṇa" in its nail assuming a great form with excessive anger, beautiful Hari, who fixed on a firm basis the earth in which many comfortable things exist, on the tip of its tusk which is on the tall and very strong face, and which resembles in shape the crescent
moon, those who meditate upon Sivapuram where Siva granted the version of his feet when Hari worshipped him at this shrine,  will shine in this world with fame.

Arunachala Siva.2929
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 11:46:11 AM »
Verse  6:


சுருதிகள் பலநல முதல்கலை துகளறு வகைபயில் வொடுமிகு
உருவிய லுலகவை புகழ்தர வழியொழு குமெயுறு பொறியொழி
அருதவ முயல்பவர் தனதடி யடைவகை நினையர னுறைபதி
திருவருள் சிவபுர நினைபவர் திகழ்குல னிலனிடை நிகழுமே.


Those who undertake severe penance to destroy the senses that exist in the body and who conduct themselves in the proper way to be praised by the people of the worlds which have visible forms, and who have practice of chanting of Vēdas and many other good arts without any faults.
and those who meditate upon Sivapuram which grants the highest wealth of eternal bliss and which is the abode of the supreme Siva, who thinks of those people reaching his feet.

Arunachala Siva.2930
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 11:42:56 AM »
Verse  5:


சினமலி யறுபகை மிகுபொறி சிதைதரு வகைவளி நிறுவிய
மனனுணர் வொடுமலர் மிசையெழு தருபொரு ணியதமு முணர்பவர்
தனதெழி லுருவது கொடுவடை தகுபர னுறைவது நகர்மதிள்
கனமரு வியசிவ புரநினை பவர்கலை மகள்தர நிகழ்வரே.


Having retained and controlled the vital breath so as to destroy the evil acts of the five senses and six enemies, (the six emotions) beginning with excessive anger,
with the help of meditation those whose realize always the object that exists in the lotus flower in the fontanells which is said to have a thousand petals,
and who meditate on Sivapuram on whose fortified walls clouds stay and which is the city where the supreme and great god who reaches them with his beautiful form.
will live as the goddess of learning grants knowledge.


Arunachala Siva.


2931
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 11:39:04 AM »
Verse  4:


நறைமலி தருமள றொடுமுகை நகுமலர் புகைமிகு வளரொளி
நிறைபுனல் கொடுதனை நினைவொடு நியதமும் வழிபடு மடியவர்
குறைவில பதமணை தரவருள் குணமுடை யிறையுறை வனபதி
சிறைபுன லமர்சிவ புரமது நினைபவர் செயமகள் தலைவரே.


With the much fragrant sandal paste,
the devotees who daily worship him intentionally, with plenty of water, very bright lamps; incense, and blossomed flowers which have left the stage of buds,
the beautiful city where the god dwells, who has the nature of granting higher states of existence which are without any wants,
and those who meditate upon Sivapuram which has water with dams, will be the Lord of the goddess of victory.

Arunachala Siva.


2932
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 11:35:21 AM »
Verse  3:

பழுதில கடல்புடை தழுவிய படிமுத லியவுல குகள்மலி
குழுவிய சுரர்பிறர் மனிதர்கள் குலமலி தருமுயி ரவையவை
முழுவது மழிவகை நினைவொடு முதலுரு வியல்பர னுறைபதி
செழுமணி யணிசிவ புரநகர் தொழுமவர் புகழ்மிகு முலகிலே.The worlds beginning from this earth which is surrounded by the ocean and which is without any defect,
the Devas of increasing groups, other human beings and other groups of living beings.
the fame of those people who worship with joined hands the city of Sivapuram made beautiful by big precious stones and which is the dwelling place of the supreme god who assumes the form of Rudran, who is the cause for destroying them completely with that intention.
[The first three verses describes Siva, as creator, sustainer and destroyer.
The three functions are done out of his volition].

Arunachala Siva.
 2933
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 11:31:44 AM »
Verse  2:

மலைபல வளர்தரு புவியிடை மறைதரு வழிமலி மனிதர்கள்
நிலைமலி சுரர் முத லுலகுகள் நிலைபெறு வகைநினை வொடுமிகும்
அலைகட னடுவறி துயிலமர் அரியுரு வியல்பர னுறைபதி
சிலைமலி மதிள்சிவ புரநினை பவர்திரு மகளொடு திகழ்வரே.


In the earth where many mountains grow,
men who follow faithfully the path laid down in the Vedas.
with the intention of being permanent till the end of their span of life, in the heaven of the Devas, whose lives are longer, and other worlds.
those who meditate upon Sivapuram which has a fortified wall constructed with stones and which is the dwelling place of the supreme Siva, who assumes the form, Hari,
who sleeps in the center of the ocean which has raging and increasing waves, being conscious of the outer world will shine with wealth.

Arunachala Siva.


2934
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 09, 2017, 11:27:36 AM »
Tiruch Sivapuram:

Verse  1:


புவம்வளி கனல்புனல் புவிகலை யுரைமறை திரிகுண மமர்நெறி
திவமலி தருசுரர் முதலியர் திகழ்தரு முயிரவை யவைதம
பவமலி தொழிலது நினைவொடு பதுமநன் மலரது மருவிய
சிவனது சிவபுர நினைபவர் செழுநில னினில்நிலை பெறுவரே.

Those who meditate upon Sivapuram of Sivaṉ who is seated on a good lotus flower with the idea of endowing functions pertaining to their births, to the living beings which are eminent, the devas, etc.
who flourish in the heaven, the desirable paths, the three qualities of Sattvam, Rājāsam and Tāmoṭam, the Vēdams that deal with the flame of god, arts, the space, the air fire, water, earth.
will obtain a permanent life in the prosperous world.

Arunachala Siva.2935
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 09, 2017, 11:23:57 AM »
Verse  3:


வென்றி வினையின் மீக்கூர
    வேந்தர் முனைகள் பலமுருக்கிச்
சென்று தும்பைத் துறைமுடித்துச்
    செருவில் வாகைத் திறங்கெழுமி
மன்றல் மாலை மிலைந்தவர்தம்
    வளநா டெல்லாங் கவர்ந்துமுடி
ஒன்றும் ஒழிய அரசர்திரு
    வெல்லாம் உடைய ராயினார்.

Engaging himself increasingly in victorious wars
He moved on and on in the battle fronts where
Kings fought; he wore Tumpai flowers, waged wars
And concluded them in success; he wore the fragrant
Garlands of opposing kings; he but lacked a crown;
He owned all other kingly riches.   

Arunachala Siva.

2936
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 09, 2017, 11:20:05 AM »
Verse  2:

அருளின் வலியால் அரசொதுங்க
    அவனி யெல்லாம் அடிப்படுப்பார்
பொருளின் முடிவுங் காண்பரிய
    வகையால் பொலிவித் திகல்சிறக்க
மருளுங் களிறு பாய்புரவி
    மணித்தேர் படைஞர் முதல்மாற்றார்
வெருளுங் கருவி நான்குநிறை
    வீரச் செருக்கின் மேலானார்.


Graced with puissance by the Lord, he caused
All other kings obey him and stand aside in awe;
All the realms came under his rule; he came by
Limitless wealth and glowed in splendor;
He flourished in the pride of the fourfold
Martial possessions, such as victorious tuskers
Which frightened away the foes from the field
Of battle, racing steeds, beautiful cars
And infantry; these scared the hostile kings away.

Arunachala Siva.2937
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 09, 2017, 10:57:50 AM »
Koortruva Nayanar Puranam:

Verse  1:


துன்னார் முனைகள் தோள்வலியால்
    வென்று சூலப் படையார்தம்
நன்னா மம்தம் திருநாவில்
    நாளும் நவிலும் நலமிக்கார்
பன்னாள் ஈசர் அடியார்தம்
    பாதம் பரவிப் பணிந்தேத்தி
முன்னா கியநல் திருத்தொண்டில்
    முயன்றார் களந்தை முதல்வனார்.   


Kootruvanaar, the chief of Kalanthai vanquished
All his foes in all the battles by the strength
Of his shoulders; he flourished in the well being
Of changing daily the hallowed name of the Lord
Who wields the trident; for many a day
He hailed and adored the feet of the Lord's devotees
And plied himself in their service.

Arunachala Siva.


2938
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 09, 2017, 10:54:33 AM »
Verse  7:

உலகம் உய்யநஞ் சுண்டவர்
    தொண்டினில் உறுதிமெய் யுணர்வெய்தி
அலகில் தொண்டருக் கறிவளித்
    தவர்திற மவனியின் மிசையாக்கும்
மலர்பெ ரும்புகழ்ப் புகலியில்
    வருங்கண நாதனார் கழல் வாழ்த்திக்
குலவு நீற்றுவண் கூற்றுவ
    னார்திறங் கொள்கையின் மொழிகின்றாம்.

Established in the true and deliverance-conferring
Consciousness of servitorship to the Lord, who ate
The poison for the worlds to flourish, Gananaathar
Of vast and glorious Pukali, conferred such knowledge
On innumerable servitors as befitted their individual skill
And caused their service to thrive
In the world; hailing his feet, we proceed to narrate
The principled greatness of Kootruvanaar,
Firmly poised in the piety of the holy ash.


Gananaatha Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

2939
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 09, 2017, 10:49:43 AM »
Verse  6:


ஆன தொண்டினில் அமர்ந்தபேர்
    அன்பரும் அகலிடத் தினில்என்றும்
ஞான முண்டவர் புண்டரீ
    கக்கழல் அருச்சனை நலம்பெற்றுத்
தூந றுங்கொன்றை முடியவர்
    சுடர்நெடுங் கயிலைமால் வரையெய்தி
மான நற்பெருங் கணங்கட்கு
    நாதராம் வழித்தொண்டின் நிலைபெற்றார்.


The great servitor who was thus established
In such servitorship, gaining in this vast world,
The fruit of the daily Pooja rendered to the lotus-feet
Of the Partaker of the nectarean gnosis, reached
The immense and radiant Kailaash of the Lord
Who wears on His crown Konrai blossoms of pure fragrance
And was blessed to become the chief of the great
And goodly Host of Siva; thus was he graced
With this inheritance of aeviternal beatitude.

Arunachala Siva.2940
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 09, 2017, 10:43:12 AM »
Verse  5:


இப்பெ ருஞ்சிறப் பெய்திய
    தொண்டர்தாம் ஏறுசீர் வளர்காழி
மெய்ப்பெ ருந்திரு ஞானபோ
    னகர்கழல் மேவிய விருப்பாலே
முப்பெ ரும்பொழு தருச்சனை
    வழிபாடு மூளும்அன் பொடுநாளும்
ஒப்பில் காதல்கூர் உளங்களி
    சிறந்திட வொழுகினார் வழுவாமல்.

The servitor blessed with this great glory, by reason
Of his devotion to the feet of the Partaker of Gnosis
Of truthful and great divinity, who hailed from Kaazhi
Of ever-growing glory, performed daily, unswervingly
During the three great divisions of the day, Pooja
In love-impelling devotion, and thus thrived in joy.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 [196] 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 2904