Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 2907
2911
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 09:37:12 AM »
Sirkazhi:

Verse  1:

பூவார் கொன்றைப் புரிபுன் சடையீசா
காவா யெனநின் றேத்துங் காழியார்
மேவார் புரமூன் றட்டா ரவர்போலாம்
பாவா ரின்சொற் பயிலும் பரமரே.


Lord who has a red and twisted matted locks, adorned with shining flowers of Indian laburnum! Protect us! So saying the Lord in Kaazhi, who is praised by human beings and celestial beings, standing in his presence, is the supreme god who is the meaning of the sweet words that are abundant in poetry, and who destroyed the three cities of the enemies.

Arunachala Siva.2912
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:33:52 AM »
Verse  30:


அதிகன் படைபோர் பொருதற் றதலைப்
பொதியின் குவையெண் ணிலபோ யினபின்
நிதியின் குவைமங் கையர்நீள் பரிமா
எதிருங் கரிபற் றினர்எண் ணிலரே.


After dispatching the innumerable severed heads
Of Atikan's warriors, the numberless Chozha warriors
Took hold of heaps and heaps of riches, women,
Sturdy steeds and tuskers which would dash forth
In wrath in the field of battle.

Arunachala Siva.   

2913
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:31:38 AM »
Verse  29:


மாறுற் றவிறற் படைவாள் அதிகன்
ஊறுற் றபெரும் படைநூ ழில்படப்
பாறுற் றஎயிற் பதிபற் றறவிட்டு
ஏறுற் றனன்ஓ டியிருஞ் சுரமே.With the destruction of his great armies--now merely
Heaps of flesh--, the sword-wielding Atikan
Of the (once) strong and hostile army, fled away
From his citadel of utterly breached walls,
And hid himself in a huge jungle.   

Arunachala Siva.

2914
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:29:16 AM »
Verse  28:


முற்றும் பொருசே னைமுனைத் தலையில்
கல்திண் புரிசைப் பதிகட் டழியப்
பற்றுந் துறைநொச் சிபரிந் துடையச்
சுற்றும் படைவீ ரர்துணித் தனரே.   

By the besieging army of the Chozha, the vigil over the city
Girt with a hardy and hilly fortress was destroyed.
Thereupon the besieging warriors forged ahead
And pulled down--ha, pathetic to behold--,
The city's fort and all.

Arunachala Siva.   2915
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:25:57 AM »
Verse  27:


வடிவேல் அதிகன் படைமா ளவரைக்
கடிசூ ழரணக் கணவாய் நிரவிக்
கொடிமா மரில்நீ டுகுறும் பொறையூர்
முடிநே ரியனார் படைமுற் றியதே.

When the armies of the spear-wielding Atikan
Were slaughtered, the armies of Pukazhcchozhar,
The crowned king, razed to the ground the hilly
Towers and turrets and their passes, and encircled his city
(Once) girt with a great wall whence flags wafted aloft.

Arunachala Siva.

2916
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:23:56 AM »
Verse  26:

வரிவிற் கதைசக் கரமுற் கரம்வாள்
சுரிகைப் படைசத் திகழுக் கடைவேல்
எரிமுத் தலைகப் பணம்எல் பயில்கோல்
முரிவுற் றனதுற் றனமொய்க் களமே.


In that field of battle, well-strung bows,
Maces, mucundis, swords, short spears, javelins
Long spears, fiery tridents, Kappanams
And flashing darts opposed each other, broke
And fell down in pieces.

Arunachala Siva.


2917
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:21:34 AM »
Verse  25:


வானி லாவு கருங்கொடி
மேனி லாவு பருந்தினம்
ஏனை நீள்கழு கின்குலம்
ஆன வூணொ டெழுந்தவே.


The black crows that winged the sky,
The vulture-throng that circled above them
And the flock of huge eagles, rose up
With large chunks of flesh--their big fare.

Arunachala Siva.2918
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:19:25 AM »
Verse  24:


வீடி னாருட லிற்பொழி
நீடு வார்குரு திப்புனல்
ஓடும் யாறென வொத்தது
கோடு போல்வ பிணக்குவை.


The blood gushing from fighters
Who were slaughtered, ran like
A river; the piles of corpses rose up
Huge like mountains.

Arunachala Siva.


2919
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:16:40 AM »
Verse  23:


மண்டு போரின் மலைப்பவர்
துண்ட மாயிட வுற்றுஎதிர்
கண்ட ராவி கழித்தனர்
உண்ட சோறு கழிக்கவே.

The warriors who could slice away their foes
So fought that their enemies were cut to pieces;
Thus discharging the debt of gratitude, these too
Gave up their lives in the field of battle.

Arunachala Siva.2920
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:14:18 AM »
Verse  22:


சூறை மாருதம் ஒத்தெதிர்
ஏறு பாய்பரி வித்தகர்
வேறு வேறு தலைப்பெய்து
சீறி யாவி செகுத்தனர்.

The opposing heroes of the dashing cavalry
Like unto a hurricane fought, in opposite rows
In exceeding wrath and killed each other.

Arunachala Siva.

2921
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2017, 09:11:51 AM »
Verse  21:


மலையொடு மலைகள் மலைந்தென
அலைமத அருவி கொழிப்பொடு
சிலையினர் விசையின் மிசைத்தெறு
கொலைமத கரிகொலை யுற்றவே.

Like hills fighting against hills fought the tuskers
Of cascading and billowy must; with a force greater
Than that of the bowmen-riders with which they were
Plied, the murderous tuskers fought and got killed.

Arunachala Siva.

2922
Sri Ramana:  "Happiness is your nature'

When asked about happiness Sri Ramana gave a seemingly startling answer.  He
insisted that there is no need to embark on an outward answer.  He insisted that there
is no need to embark on an outward bound pursuit of happiness, because happiness is already our nature.  All we need to do to experience it fully is to turn within.

In order to gain that happiness which is one's nature and which is experienced in the state of deep sleep where there is no mind, one should know one's self.  For that, the path of knowledge, the inquiry of the form 'Who am I?' is the principal means.

Sri Ramana said, 'Happiness is inherent in man and is not due to external causes. One must realize the Self to open the store of unalloyed happiness. 

He told those who came to Him for guidance, 'As the Self is not outside but inside you,
you are asked to dive within, instead of going without.'

Regrettably, only relatively few people have been able to benefit from this sagacious advice.  This is not surprising, because Bhagavan's assertion is so sharply at variance with the way we normally think that it seems nearly impossible to believe that what He says may be true.

Nevertheless, it would be wise to at least give Sri Ramana the benefit of doubt.  After all, He does not ask us to blindly accept His words on faith.  He only asks us to look and see for ourselves. Regardless of how improbable His words may seem, if we summon the courage to follow His counsel we may yet discover that what He says is indeed true.

***

Arunachala Siva.       

     

2923
Bhagavan:

When the mind goes out, it experiences misery.  In truth, when its desires are fulfilled,
it returns to its own place and enjoys happiness that is the Self.  Similarly, in the states
of sleep, samadhi and fainting, and when the object desired is obtained or the object
disliked is removed, the mind becomes inward turned, and enjoys pure Self happiness.

-- Who am I?

Arunachala Siva.   

2924
Today is Ramana Jayanthi,  Bhagavan's 135th birthday.  For the Brahman which has
no birth or death, where is birth and birthday?   However, He took a birth, to tell
about atma vichara or total surrender.  The one of these two only will confer liberation
for sadhaka.   

Bhagavan has said:-

"Your own Self-realization is the greatest service you can render the world.
No one succeeds without effort... Those who succeed owe their success to perseverance. The degree of freedom from unwanted thoughts and the degree of concentration on a single thought are the measures to gauge spiritual progress."


Arunachala Siva.

2925
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 11, 2017, 03:04:25 PM »
Ardra Darsanam-2117:

Today is Ardhra Darsam, being Margazhi, Tiruvdirai star day.

It is observed in all Nataraja Shrines. It is mainly observed in Chidabaram
Nataraja Temple, and all Nataraja temples.

In the Asramam, there is Nataraja Statue in Mother's Temple and it is observed
there too, right in the early morning at about 4.30 am.  We observed that
programme once  during our visit to Asramam.

***

மார்கழியில் வரும் திருவாதிரை நட்சத்திர நாள், ஒரு புண்ணிய தினம் என்றும், அன்றைய தினம் ஆருத்ரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

அன்றைய தினத்தில், எல்லா சிவ ஆலயங்களிலும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறும். முக்கியமாக முதல் நாள் இரவு சிவ ஆலயங்களிலும் விடிய விடிய பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, அதனைத்தொடர்ந்து, அதிகாலையில் எல்லா சிவ ஆலயங்களிலும் நடராஜ பெருமானுக்கு 18 வகையான சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடத்தப்பட்டுச் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும்.

ஆடல்வல்லானாகிய நடராஜப்பெருமானுக்கு ஒரு ஆண்டில் ஆறுமுறை அபிஷேகம் செய்யவேண்டும் என்று ஆகமவிதிகள் கூறுகின்றன. மூன்றுமுறை திதியிலும், மூன்றுமுறை நட்சத்திர நாளிலும் அபிஷேகங்கள் நடக்கின்றன. இதில் மார்கழி திருவாதிரையே மிகச்சிறப்பானது என்று கூறப்படுகிறது.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 2907