Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 3200
2911
Verse  6:

முல்லை வெண்நகை மொய்குழ லாயுனக்
கல்ல னாவ தறிந்திலை நீகனித்
தொல்லை யார்பொழில் தோணி புரவர்க்கே
நல்லை யாயிடு கின்றனை நங்கையே.


The girl who has very close tresses of hair, and teeth as white as the flowers of Mullai - Arabian jasmine!  You did not understand that the Lord is too great a person to receive you.  Girl of distinction!  You become good only to the Lord in ancient Tōṇipuram which has parks of abundant fruits.  (This verse is addressed to the daughter in the 2nd person, by the mother.)

Arunachala Siva.2912
Verse  5:

பண்ணின் நேர்மொழி யாள்பலி யிட்டவிப்
பெண்ணை மால்கொடு பெய்வளை கொள்வது
சுண்ண மாடிய தோணிபு ரத்துறை
அண்ண லாருக்குச் சால அழகிதே.

Snatching away the bangles worn by this girl, who speaks as sweet as melody and went to give alms, by making her infatuated with love,  is it comely for the eminent god who resides in Tōṇipuram and who smears himself with the sacred ash?

Arunachala Siva.

2913
Verse  4:

பாலை யாழ்மொழி யாளவள் தாழ்சடை
மேல ளாவது கண்டனள் விண்ணுறச்
சோலை யார்தரு தோணி புரவர்க்குச்
சால நல்லளா கின்றனள் தையலே.

That lady Ganga, who has sweet words like the music produced in Pālai Yāz, my young daughter saw her to be on the matted locks which falls low.  She has become very strong in love with the Lord in Tōṇipuram which has gardens to touch the sky.


Arunachala Siva.

2914
Verse  3:

கெண்டை போல்நய னத்திம வான்மகள்
வண்டு வார்குழ லாளுட னாகவே
துண்ட வான்பிறைத் தோணி புரவரைக்
கண்டு காமுறுகின்றனள் கன்னியே.

Even after seeing the Lord, along with the daughter of Himavan, who has eyes, like Keṇtai, a fresh-water fish, and who has long tresses of hair on which bees settle,
my unmarried daughter desires the Lord in Tōṇipuram.

Arunachala Siva.


2915
Verse  2:

நக்கம் வந்து பலியிடென் றார்க்கிட்ட
மிக்க தையலை வெள்வளை கொள்வது
தொக்க நீர்வயல் தோணி புரவர்க்குத்
தக்க தன்று தமது பெருமைக்கே.


To take away the white bangles of my young daughter, who has much desire towards the Lord, who asked, "give me alms, coming naked."  It does not fit with the greatness of the Lord in Tōṇipuram, which has fields which have plenty of water.

Arunachala Siva.

2916
Tirut Tonipuram:(another name for Sirkazhi)

Verse  1:


மாதி யன்று மனைக்கிரு வென்றக்கால்
நீதி தான்சொல நீயெனக் காரெனும்
சோதி யார்தரு தோணி புரவர்க்குத்
தாதி யாவன்நா னென்னுமென் தையலே.

If I say, "stay in the house, possessing the qualities of womanhood",  she says, who are you to advise me right conduct?  My young daughter, says, I would become the maid-servant of the effulgent Lord in Tōṇipuram.

Arunachala Siva.

2917
Verse  11:


விடலை யாய்விலங் கல்லெடுத் தான்முடி
அடர வோர்விர லூன்றிய வாமாத்தூர்
இடம தாக்கொண்ட ஈசனுக் கென்னுளம்
இடம தாகக்கொண் டின்புற் றிருப்பனே.

I am enjoying happiness having set apart, my heart as the place to Siva, who has Āmāttūr as his shrine and who fixed firmly single toe to press down the heads of the demon who lifted the mountain, being an arrogant person.

Padigam on Tiru Amattur completed.

Arunachala Siva. 
2918
Verse  10:

வானஞ் சாடு மதியர வத்தொடு
தானஞ் சாதுடன் வைத்த சடையிடைத்
தேனஞ் சாடிய தெங்கிள நீரொடும்
ஆனஞ் சாடிய வாமாத்தூ ரையனே.

The master in Amāttūr, is the god who bathed in the five products of the cow along with the tender coconut milk,  on his matted locks in which he placed the crescent moon, which dispels darkness shining in the sky, without fear of the cobra, and which bathed in the mixture of five delicious substances. The foremost among them being honey.

Arunachala Siva.


2919
Verse  9:


குண்டர் பீலிகள் கொள்ளுங் குணமிலா
மிண்ட ரோடெனை வேறு படுத்துய்யக்
கொண்ட நாதன் குளிர்புனல் வீரட்டத்
தண்டனாரிட மாமாத்தூர் காண்மினே.


The master who accepted me to be saved, separating me from the company of the strong persons, who have no good characters and are low persons, who hold in their hands bundle of peacock feathers.  The place of the god, who is the first cause of the world and who is in Atikai Vīraṭṭam of cool water.  Though there are eight  Virattams, in the one uppermost in the mind of Tirunavukkarasar is Atikai Vīraṭṭam, where he was cured of his disease.  People of this world!  It is Amāttūr you know this.

Arunachala Siva.


2920
Verse  8:

பண்ணிற் பாடல்கள் பத்திசெய் வித்தகர்க்
கண்ணித் தாகு மமுதினை யாமாத்தூர்
சண்ணிப் பானைத் தமர்க்கணித் தாயதோர்
கண்ணிற் பாவையன் னானவன் காண்மினே.

Siva, who is the nectar that tastes sweet to those skilled persons who have devotion by singing songs with melody-types.  He who dwells in Amāttūr.  People of this world!
You know that he is as precious as the pupil of the eye and is near at hand to his devotees.

Arunachala Siva.

2921
Verse  7:

நீற்றி னார்திரு மேனியன் நேரிழை
கூற்றி னான்குழற் கோலச் சடையிலோர்
ஆற்றி னானணி யாமாத்தூர் மேவிய
ஏற்றி னான்எமை யாளுடை யீசனே.

Siva has a holy body smeared thickly with sacred ash.  He has one half a lady adorned with jewels suited to her beauty.  He has on his beautiful curly matted hair a river.
He who has a bull and who dwells with desire in beautiful Āmāttūr, is the Lord of the universe who has us as his slave.

Arunachala Siva.
2922
Verse  6:

பித்த னைப்பெருந் தேவர் தொழப்படும்
அத்த னையணி யாமாத்தூர் மேவிய
முத்தி னையடி யேனுள் முயறலும்
பத்தி வெள்ளம் பரந்தது காண்மினே.


Siva who has the name Pittaṉ,(=mad fellow),  who is the father worshiped by eminent celestial beings.  He who is the pearl, dwelling in beautiful Amāttūr. When I, his slave, tried to meditate on him, the flood of devotion spread everywhere.  People of this world, you know this.

Arunachala Siva.


2923
Verse  5:

குராமன் னுங்குழ லாளொரு கூறனார்
அராமன் னுஞ்சடை யான்திரு வாமாத்தூர்
இராம னும்வழி பாடுசெய் யீசனை
நிராம யன்தனை நாளும் நினைமினே.

Siva who has the lady whose tresses of hair are adorned with flowers of the bottle flower tree, who has on his matted locks, cobras staying permanently.  Siva in Amāttūr whom Rama himself worshiped.  People of this world!  Fix your thoughts on the god who is without defects.

Arunachala Siva.
 
2924
Verse 4:


பஞ்ச பூத வலையிற் படுவதற்
கஞ்சி நானு மாமாத்தூ ரழகனை
நெஞ்சி னால்நினைந் தேன்நினை வெய்தலும்
வஞ்ச ஆறுகள் வற்றின காண்மினே.

Being afraid of being caught in the net of the five elements, myself who is unworthy.
I thought of the beautiful god in Amāttūr in my heart, when I thought of him,
the rivers which have the floods of deceit dried up.  People of this world!
Who know this?

Arunachala Siva.


2925
Verse  3:

காமாத் தம்மெனுங் கார்வலைப் பட்டுநான்
போமாத் தையறி யாது புலம்புவேன்
ஆமாத் தூரர னேயென் றழைத்தலும்
தேமாத் தீங்கனி போலத்தித் திக்குமே.

Being caught in the evil net of love and wealth, I would wait not knowing the path which I should follow.  When I invoke him by calling by name Haraṉ in Amāttūr, he is as sweet as the sweet fruit of the extremely sweet mango tree.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 3200