Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 3160
2896
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 14, 2018, 07:59:40 AM »
Verse  3:


மெய்யம்பு கோத்த விசயனொ டன்றொரு வேடுவனாய்ப்
பொய்யம்பெய் தாவ மருளிச்செய் தாய்புர மூன்றெரியக்
கையம்பெய் தாய்நுன் கழலடி போற்றாக் கயவர்நெஞ்சில்
குய்யம்பெய் தாய்கொடி மாமதில் சூழ்கச்சி யேகம்பனே.


Assuming the form of a hunter in that distant past, with Vijayan who had inserted in his body arrows, discharging an arrow, playfully, you granted him a quiver.  You shot a small arrow for the three cities to burn. You practice concealment in the minds of low people who did not worship your feet wearing anklets. Ekampaṉ who is in Kachi, surrounded by a big wall of fortification in which flags are flown.

Arunachala Siva.

2897
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 03:46:02 PM »
Verse  2:

எத்தைக்கொண் டெத்தகை யேழை யமனொ டிசைவித்தெனைக்
கொத்தைக்கு மூங்கர் வழிகாட்டு வித்தென்னக் கோகுசெய்தாய்
முத்திற் றிரளும் பளிங்கினிற் சோதியு மொய்பவளத்
தொத்தினை யேய்க்கும் படியாய் பொழிற்கச்சி யேகம்பனே.


For what reason?  Making me associated with Jains, of what a great ignorance.
You acted with guile on your part, just like the dumb people showing the path to the blind people.  Siva who has a body resembling the heap of pearls, the luster in crystal quartz and a cluster of corals, Ekampaṉ in Kachi which has gardens!

Arunachala Siva.

2898
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 03:40:24 PM »
Tiruk Kachi Ekampam:  (Kanchipuram):

Verse  1:

ஓதுவித் தாய்முன் னறவுரை காட்டி யமணரொடே
காதுவித் தாய்கட்ட நோய்பிணி தீர்த்தாய் கலந்தருளிப்
போதுவித் தாய்நின் பணிபிழைக் கிற்புளி யம்வளாரால்
மோதுவிப் பாயுகப் பாய்முனி வாய்கச்சி யேகம்பனே.


God! You taught works on moral instruction, making me understand them.
You were the cause for the Jains to put an end to my life.  By making me embrace their religion, you cured me of my difficulties, physical ailments and mental worries.
residing within me you made me embrace Saivam again.  If I commit any wrong in my service to you, you lash me with a tender twig of the tamarind tree.  You will be pleased with me.  You will be angry with me, you can do anything to me.  Ekampaṉ in Kachi?

Arunachala Siva.

2899
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 03:32:39 PM »
Verse  2:

பாடகக் கால்கழற் கால்பரி திக்கதி ருக்கவந்தி
நாடகக் கானங்கை முன்செங்க ணேனத்தின் பின்னடந்த
காடகக் கால்கணங் கைதொழுங் காலெங் கணாய்நின்றகால்
ஆடகக் காலரி மாறேர வல்லனை யாற்றனவே.

Siva who was not easy to be found out by Hari, when he searched for him.
The feet of the god in Aiyāṟu, which wear an ornament by name Pāṭakam, an anklet worn by women, feet that wear men's anklets.  The feet that perform dance in the evening, when the sun's rays are scattered in the sky.  The feet that followed the boar of red eyes in the forest, preceding Uma, a lady of distinction.  The feet that are worshiped by the eighteen groups of celestial beings, the feet that are as precious as our eyes. 

The 'two verse' Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.

2900
General topics / Maha Sivaratri - - 13.02.2018
« on: February 13, 2018, 12:30:39 PM »
Today is Maha Sivaratri. According to Bhagavan Ramana's poems, on this day,
the Jyothir Lingam of Annamalai, became the Hill and all devas, under the leadership
of Hari, prayed to Siva today.

There is celebration in all Siva temples in Karnataka.  The celebration in Nanjangud
is said to be the greatest.

What do people like me do?   There is a simple puja at night around 7 pm.
After that milk is placed as naivedyam.

People like me cannot do upavasa, nor stay awake at night.  What I do is to
chant Arunachala Siva, Arunachala Siva for quite some time.

Arunachala Siva. 

2901
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 08:19:14 AM »
Tiru Aiyaru:

Verse  1:

அந்திவட் டத்திங்கட் கண்ணிய னையா றமர்ந்துவந்தென்
புந்திவட் டத்திடைப் புக்குநின் றானையும் பொய்யென்பனோ
சிந்திவட் டச்சடைக் கற்றை யலம்பச் சிறிதலர்ந்த
நந்திவட் டத்தொடு கொன்றை வளாவிய நம்பனையே.

Will I say that the god who entered into the region of my low mind and stayed there permanently and who is in the holy place of Aiyāṟu and who has a chaplet of a crescent moon which appears circular in the evening, is not an existing, think only of Siva worthy of our confidence on whose head Koṉṟai is combined with East Indian Rosebay which blossoms a little as it is washed by the water in the collection of matted locks, coiled into a form of a circle.

Arunachala Siva.


2902
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 08:14:09 AM »
Verse  11:

செல்லேர் கொடியன் சிவன்பெருங் கோயில் சிவபுரமும்
வல்லேன் புகவு மதில்சூ ழிலங்கையர் காவலனைக்
கல்லார் முடியொடு தோளிறச் செற்ற கழலடியான்
நல்லூ ரிருந்த பிரானல்ல னோநம்மை யாள்பவனே.

My conduct is bad, I am not qualified to enter into Sivapuram, which is the big temple of Siva,  one who has feet wearing armor, who became angry to crush the shoulders and crown set with precious stones, of the king of the inhabitants of Lanka surrounded by a wall of enclosure, and is he not the master who admitted us into his grace and who stayed in Nallūr?

Padigam on Tiru Nallur completed.

Arunachala Siva.


2903
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 08:07:23 AM »
Verse 10:

திருவமர் தாமரை சீர்வளர் செங்கழு நீர்கொணெய்தல்
குருவமர் கோங்கங் குராமகிழ் சண்பகங் கொன்றைவன்னி
மருவமர் நீள்கொடி மாட மலிமறை யோர்கணல்லூர்
உருவமர் பாகத் துமையவள் பாகனை யுள்குதுமே.


The lotus desired by Tiru (Lakshmi), goddess of wealth, (it will also mean lotus in which Tiru is seated.), purple Indian water-lily of increasing eminence, Neytal which is much desired.  Common Caung which has a bright color,  bottle-flower pointed leaved ape flowers, Champak flowers, Koṉṟai flowers, the leaves of Indian Mesquit, in Nallūr where the storeys of Brahmins have long flags and fragrance of the above-mentioned leaves and flowers, are in abundance.  We shall meditate upon Siva who has Uma who has a half of beautiful form, as one half.

Arunachala Siva.


2904
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 08:02:27 AM »
Verse  9:


மன்னிய மாமறை யோர்மகிழ்ந் தேத்த மருவியெங்கும்
துன்னிய தொண்டர்க ளின்னிசை பாடித் தொழுதுநல்லூர்க்
கன்னியர் தாமுங் கனவிடை யுன்னிய காதலரை
அன்னிய ரற்றவ ரங்கண னேயரு ணல்கென்பரே.

The great Brahmins who have learnt the eternal Vedas to praise Siva with joy,
other devotees who crowd everywhere joining together to worship with joined hands and sing sweet music,  will pray, one who has grace in his eyes to those who do not think anyone as a strange,r grant to the girls of marriageable age their lovers whom they thought of in their dreams the lover. (In this stanza is Siva himself, cf.
verse, 4.)

Arunachala Siva.


2905
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 07:57:32 AM »
Verse  8:

அறைமல்கு பைங்கழ லார்ப்பநின் றானணி யார்சடைமேல்
நறைமல்கு கொன்றையந் தாருடை யானுநல் லூரகத்தே
பறைமல்கு பாடல னாடல னாகிப் பரிசழித்தான்
பிறைமல்கு செஞ்சடை தாழநின் றாடிய பிஞ்ஞகனே.


Siva, who danced standing to make the golden armors of his feet, which produce a big sound to make a jingling sound, who has a garland of Koṉṟai having profuse honey on his beautiful matted locks, destroyed the nature of people by kindling love in their minds, by his songs to the accompaniments of instruments, and by his dances.
The one who had an adornment of peacock's feather for his head and danced to make the red matted locks, on which the crescent moon is thriving, to hang low.

Arunachala Siva.


2906
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 07:53:07 AM »
Verse  7:

நாட்கொண்ட தாமரைப் பூத்தடஞ் சூழ்ந்தநல் லூரகத்தே
கீட்கொண்ட கோவணங் காவென்று சொல்லிக் கிறிபடத்தான்
வாட்கொண்ட நோக்கி மனைவி யொடுமங்கொர் வாணிகனை
ஆட்கொண்ட வார்த்தை யுரைக்குமன் றோவிவ் வகலிடமே.

In Nallūr, which is surrounded by lotus tanks which blossom in the morning,
having said, "keep the loin-cloth with the waist-band, safe". Do not the people of this world speak highly of the news of admitting a merchant in that place with his wife whose eyes were like sword, by uttering a lie. (Amarneethi Nayanar Puranam).

Arunachala Siva.


2907
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 07:49:52 AM »
Verse  6:

தேற்றப் படத்திரு நல்லூ ரகத்தே சிவனிருந்தால்
தோற்றப் படச்சென்று கண்டுகொள் ளார்தொண்டர் துன்மதியால்
ஆற்றிற் கெடுத்துக் குளத்தினிற் றேடிய வாதரைப்போல்
காற்றிற் கடுத்துல கெல்லாந் திரிதர்வர் காண்பதற்கே.

As Siva dwells in Tirunallūr, to be seen clearly by devotees.  Some devotees will not go there and have a vision of him to become conspicuous in his presence, through their folly.  Like those foolish people, who having lost something in a river searched for it in a tank, will wander as swift as the wind throughout the world, to have his vision.

Arunachala Siva.

2908
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 06:28:00 AM »
Verse  5:

வெண்மதி சூடி விளங்கநின் றானைவிண் ணோர்கள்தொழ
நண்ணில யத்தொடு பாடல றாதநல் லூரகத்தே
திண்ணில யங்கொண்டு நின்றான் றிரிபுர மூன்றெரித்தான்
கண்ணுளும் நெஞ்சத் தகத்து முளகழற் சேவடியே.

Siva stood renowned, having worn a white crescent moon, to be worshiped by the celestials beings, stood having a strong temple in Nallūr, where songs with appropriate measure of time, never cease.  He burnt the three wandering cities.
His red feet wearing armor dwell always in my eyes and in the recess of my heart.

Arunachala Siva.

2909
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 06:24:00 AM »
Verse  4:

செஞ்சுடர்ச் சோதிப் பவளத் திரள்திகழ் முத்தனைய
நஞ்சணி கண்டனல் லூருறை நம்பனை நானொருகால்
துஞ்சிடைக் கண்டு கனவின் றலைத்தொழு தேற்கவன்றான்
நெஞ்சிடை நின்றக லான்பல காலமும் நின்றனனே.


Siva who has a neck adorned by the poison which is like a pearl shining in the round mass of coral which has bright red color, and the god who dwells in Nallūr, when I saw him once in my dream when I was asleep and worshiped him with joined hands,
he did not leave my mind, he stayed there for a very long time.

Arunachala Siva.

2910
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 06:19:49 AM »
Verse 3:

படவே ரரவல்குற் பாவைநல் லீர்பக லேயொருவர்
இடுவா ரிடைப்பலி கொள்பவர் போலவந் தில்புகுந்து
நடவா ரடிக ணடம்பயின் றாடிய கூத்தர்கொலோ
வடபாற் கயிலையுந் தென்பானல் லூருந்தம் வாழ்பதியே.


Beautiful ladies like the Kollippāvai, having a waist like the cobra of raised hood!
Entering into the house as if he Siva came to receive alms from those who give it, in the day time, he will not move from that place.  Is Siva, the dancer who danced after much practice?  His dwelling places are Kailash, in the north and Nallūr in the south,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 3160