Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 3200
2896
Tiru Ekampam:(Kanchipuram).

Verse  1:

பண்டு செய்த பழவினை யின்பயன்
கண்டுங் கண்டுங் களித்திகாண் நெஞ்சமே
வண்டு லாமலர்ச் செஞ்சடை யேகம்பன்
தொண்ட னாய்த்திரி யாய்துயர் தீரவே.


My mind!  You rejoice experiencing the fruits of the deeds of the former births, many times, you wander as the slave of the Lord in Ēkampam who has red matted locks, which wears flowers on which bees fly to and fro, for your sufferings to be removed.


Arunachala Siva.


2897
Verse  10:

மத்த னாய்மதி யாது மலைதனை
எத்தி னான்திரள் தோண்முடி பத்திற
ஒத்தி னான்விர லாலொருங் கேத்தலும்
பொத்தி னான்புக லூரைத் தொழுமினே.


Siva gently pressed with his toe to break the heads and globular shoulders of Ravanan, who, being puffed up with pride, tried to throw away the mountain by uprooting it, without regarding it was the abode of Siva.  People of this world!
Worship with joined hands Pukalūr, belonging to Siva who protected  Ravanan, when he praised Siva in thought, word and deed.

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.
 

2898
Verse 9:


பொன்னொத் தனிறத் தானும் பொருகடல்
தன்னொத் தநிறத் தானு மறிகிலாப்
புன்னைத் தாது பொழிற்புக லூரரை
என்னத் தாவென என்னிடர் தீருமே.

My sufferings will come to an end if I say about the Lord in Pukalūr, which has gardens of mast-wood trees with abundant pollen. He who could not be known by Brahma who has the color of gold and Vishnu who is blue like the ocean whose waves dash against the shore. 

Arunachala Siva.

2899
Verse  8:

பெருங்கை யாகிப் பிளிறி வருவதோர்
கருங்கை யானைக் களிற்றுரி போர்த்தவர்
வருங்கை யானை மதகளி றஞ்சினைப்
பொருங்கை யானைகண் டீர்புக லூரரே.


Siva covered himself with the skin of a male elephant which has a trunk with which it can kill and which came roaring having a big trunk.  He is like the elephant which does not satiate, if we look at it very often.  He is the elephant with a big trunk which fights with the five senses which are like frenzied elephants.

Arunachala Siva.


2900
Verse 7:

தத்து வந்தலை கண்டறி வாரிலைத்
தத்து வந்தலை கண்டவர் கண்டிலர்
தத்து வந்தலை நின்றவர்க் கல்லது
தத்து வனலன் தண்புக லூரனே.

There is no one who has found out the true nature of Tattvas, thirty-six in number.
Those who have completely investigated all the Tattvas, have not seen god who is above Tattvas.  Except for those who are interested in the investigation of Tattvas,
Siva in cool Pukalūr, is not the reality for others.

Arunachala Siva.


2901
Verse  6:


அண்ட வாண ரமுதுண நஞ்சுண்டு
பண்டு நான்மறை யோதிய பாடலன்
தொண்ட ராகித் தொழுது மதிப்பவர்
புண்ட ரீகத்து ளார்புக லூரரே.

Consuming the poison so that the inhabitants of heaven may taste the nectar, Siva who chaned the four Vedas with music, long ago. Siva in Pukalūr dwells in the lotus of the hearts of those who esteem him becoming his devotees, and worship him.

Arunachala  Siva.

2902
Verse  5:


விண்ணி னார்மதி சூடிய வேந்தனை
எண்ணி நாமங்க ளோதி யெழுத்தஞ்சுங்
கண்ணி னாற்கழல் காண்பிட மேதெனில்
புண்ணி யன்புக லூருமென் நெஞ்சுமே.


Fixing the thoughts on the King who adorned his head with a crescent moon that shines in the sky, uttering his names, of we consider his Mantram consisting of five letters,  if one asks which is the place where we can a vision of his feet, they are Pukalūr belonging to Siva who is the embodiment all good actions, and my heart.


Arunachala Siva.

2903
Verse  4:

மின்னின் நேரிடை யாளுமை பங்கனைத்
தன்னை நேரொப் பிலாத தலைவனைப்
புன்னைக் கானற் பொழிற்புக லூரனை
என்னு ளாகவைத் தின்புற் றிருப்பனே.


Siva who has Uma who has a waist as flexible as the lightning, as a half, the chief who has nothing to be compared to him. I shall feel happy by placing the Lord in Pukalūr which has sea-shore gardens of mast-wood trees, in my heart. 

Arunachala Siva.

2904
Verse  3:

ஊச லாம்அர வல்குலென் சோர்குழல்
ஏச லாம்பழி தந்தெழில் கொண்டனர்
ஓசொ லாய்மக ளேமுறை யோவென்று
பூசல் நாமிடு தும்புக லூரர்க்கே.

My daughter with tresses of hair that slip down, who has a waist like a dancing cobra,
you took away her beauty giving in exchange slander with which ladies reproach her.
Oh my daughter, tell me we shall make a loud uproar to the Lord in Pukalūr saying," is it just on your part?"

Arunachala Siva.

2905
Verse 2:

இரைக்கும் பாம்பு மெறிதரு திங்களும்
நுரைக்குங் கங்கையும் நுண்ணிய செஞ்சடைப்
புரைப்பி லாத பொழிற்புக லூரரை
உரைக்கு மாசொல்லி யொள்வளை சோருமே.


Placing a hissing cobra, a crescent moon that is swallowed by it and a foaming Ganga on the minute red matted locks, my daughter is slipping off her bangles describing the Lord in Pukalūr which has defect-less gardens, as he is described in works on him.
(This verse is Akapporuḷ.)

Arunachala Siva.

 

2906
Tirup Pukalur:

Verse  1:


துன்னக் கோவணச் சுண்ணவெண் ணீறணி
பொன்னக் கன்ன சடைப்புக லூரரோ
மின்னக் கன்னவெண் திங்களைப் பாம்புடன்
என்னுக் கோவுடன் வைத்திட் டிருப்பதே.

Siva in Pukalūr who has matted locks, which is gold, which has bloomed like a flower, and who smears fine powder of white sacred ash and dresses in a stitched loin-cloth!
With what purpose did you keep along with a cobra a white crescent moon, which is like a glittering lightning?

Arunachala Siva.2907
Verse  10:

இட்ட மாயின செய்வாளென் பெண்கொடி
கட்டம் பேசிய காரரக் கன்றனைத்
துட்ட டக்கியதோணி புரத்துறை
அட்ட மூர்த்திக்கு அன்பது வாகியே.


Having fallen in love with the Lord, who has eight forms, who resides in Tōṇipuram and who curbed the mischief of the black demon who spoke proud words of no avail.
My daughter who is as tender as a creeper will do only, things which she desires.


Padigam on Tiru Tonipuram concluded.

Arunachala Siva.

2908
Verse  9:

மாக யானை மருப்பேர் முலையினர்
போக யானு மவள்புக்க தேபுகத்
தோகை சேர்தரு தோணி புரவர்க்கே
ஆக யானு மவர்க்கினி யாளதே.

When the young ladies who have breasts like the tusk of the elephant which resembles the cloud in color,  I too who am her friend was going in the way my Master girl went.  Let me also become the protege of the Lord in Tōṇipuram, which is full of peacocks.

Arunachala Siva.2909
Verse 8:

உறவு பேய்க்கண முண்பது வெண்தலை
உறைவ தீமம் உடலிலோர் பெண்கொடி
துறைக ளார்கடல் தோணி புரத்துறை
இறைவ னார்க்கிவ ளென்கண்டன் பாவதே.


His relations are groups of ghosts, the vessel from which he eats is white skull.  The place where he resides is the cremation ground.  He has in his body a lady who is as tender as a creeper.  What did this girl find in the Lord who resides in Tōṇipuram, which has a sea where there are many ghats, to fall in love with? All the things mentioned are against falling in love with the Lord.

Arunachala Siva.

2910
Verse  7:


ஒன்று தானறி யாருல கத்தவர்
நின்று சொல்லி நிகழ்ந்த நினைப்பிலர்
துன்று வார்பொழில் தோணி புரவர்தம்
கொன்றை சூடுங் குறிப்பது வாகுமே.

The people of this world do not know the reason for the melody of the girl, which is different by nature.  Standing before the girl infatuated with love, and giving her advice,  she had no thought why and how it happened to her. The reason for her love-sickness is adorning herself with the Koṉṟai flowers belonging to the Lord in Tōṇipuram surrounded by long and dense parks.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 3200