Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 3129
2896
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 30, 2017, 03:22:44 PM »
Verse 8:


வணங்கிமுன் னமர ரேத்த வல்வினை யான தீரப்
பிணங்குடைச் சடையில் வைத்த பிறையுடைப் பெருமை யண்ணல்
மணங்கம ழோதி பாகர் மதிநிலா வட்டத் தாடி
அணங்கொடி மாட வீதி யாரூரெம் மடிக ளாரே.


The acts which are irresistible to cease to be praised by the immortals making obeisance before him, the god who has the greatness of keeping the crescent moon in the intertwining matted locks, has on one half a lady having tresses of hair having natural fragrance, and the deity in Ārūr which has streets having storeys the beautiful flags hoisted on which dance and touch the moon which sheds moonlight.

Arunachala Siva.

2897
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 30, 2017, 03:15:46 PM »
Verse  7:

அஞ்சணை கணையி னானை யழலுற வன்று நோக்கி
அஞ்சணை குழலி னாளை யமுதமா வணைந்து நக்கு
அஞ்சணை யஞ்சு மாடி யாடர வாட்டுவார் தாம்
அஞ்சணை வேலி யாரூ ராதரித் திடங்கொண் டாரே.


Fixing the gaze to make fire consume Manmatha, who has five arrows of flowers, long ago, indulging in joviality, by embracing Uma, who has tresses of hair which can be dressed in five different styles, thinking her to be nectar, bathing in the five products of the cow, and in Panchamirtha made of ghee, milk, honey, jaggery and plantains
Siva who causes the cobra which is capable of dancing spreading its hood, to dance,
dwelt as his abode in Ārūr desiring it which has five Velis each, of temple, the tank, Kamalālayam and the channel in which purple Indian water-lily is grown to adorn Thyagarajar.

Arunachala Siva.

2898
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 30, 2017, 03:11:41 PM »
Verse  6:


வானகம் விளங்க மல்கும் வளங்கெழு மதியஞ் சூடித்
தானக மழிய வந்து தாம்பலி தேர்வர் போலும்
ஊனகங் கழிந்த ஓட்டி லுண்பது மொளிகொ ணஞ்சம்
ஆனகத் தஞ்சு மாடு மடிகளா ரூர னாரே.


The god in Ārūr who bathes in the five products obtained from the cow, adorning himself with a crescent moon with excellence attaching to it which thrives brightening the sky, will obtain alms coming to houses to destroy the sins of those house-holders, in a skull from which flesh has been removed.  His food also is the bright poison.

Arunachala Siva.

2899
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 30, 2017, 09:06:51 AM »
Verse 5:

எந்தளிர் நீர்மை கோல மேனியென் றிமையோ ரேத்தப்
பைந்தளிர்க் கொம்ப ரன்ன படர்கொடி பயிலப் பட்டுத்
தஞ்சடைத் தொத்தி னாலுந் தம்மதோர் நீர்மை யாலும்
அந்தளி ராகம் போலும் வடிவரா ரூர னாரே.


To be praised by the celestial beings, who do not wink, that the beautiful body of Siva has the nature of our tender leaves. They meant the leaves of the Kaṟpagam tree united with a spreading creeper which is like a bough with green tender leaves.
by the bunch of his matted locks  and by his unequaled nature. The Lord in Ārūr has a form like the body made of beautiful tender leaves.

Arunachala Siva.


2900
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 30, 2017, 09:02:10 AM »
Verse  4:நஞ்சிருண் மணிகொள் கண்டர் நகையிரு ளீமக் கங்குல்
வெஞ்சுடர் விளக்கத் தாடி விளங்கினார் போலு மூவா
வெஞ்சுடர் முகடுதீண்டி வெள்ளிநா ராசமன்ன
அஞ்சுட ரணிவெண்டிங்க ளணியுமா ரூரனாரே.

Siva in Ārūr who adorns himself with a white crescent moon made beautiful by the brilliance and which is like the silver rod, and touches the top of the sun which never becomes old.  Siva whose beautiful neck has become black by the poison, becomes renowned by dancing in the light of the hot cremation ground at night in the thick darkness.

Arunachala Siva.

2901
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 30, 2017, 08:56:47 AM »
Verse  3:


தொழுதகங் குழைய மேவித் தொட்டிமை யுடைய தொண்டர்
அழுதகம் புகுந்து நின்றா ரவரவர் போலு மாரூர்
எழிலக நடுவெண் முத்த மன்றியு மேர்கொள் வேலிப்
பொழிலகம் விளங்கு திங்கட் புதுமுகிழ் சூடி னாரே.


Desiring that state when devotees worship and their minds become tender, Siva identifies himself with devotees who are in unison with god, entering into their hearts when the weep out of joy.  In addition to wearing the white pearl in Ārūr which has in the center, the beautiful temple, Siva wore the new bud of a crescent moon which is the cause for giving light to the garden which is surrounded by a beautiful fence.

Arunachala Siva.

2902
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 30, 2017, 08:51:31 AM »
Verse 2:

நாகத்தை நங்கை யஞ்ச நங்கையை மஞ்ஞை யென்று
வேகத்தைத் தவிர நாகம் வேழத்தி னுரிவை போர்த்து
பாகத்தி னிமிர்தல் செய்யாத் திங்களை மின்னென் றஞ்சி
ஆகத்திற் கிடந்த நாக மடங்குமா ரூர னார்க்கே.


When Ganga, the lady of distinction was afraid of the cobra, the cobra thinking that the lady was a peacock slowed down its impetuosity.  Covering himself with the skin of an elephant, in the Lord of Ārūr, the cobra which was lying in the chest thinking that the crescent moon, which does not grow from half of its size, to be lightning, is quiet. ( It is a literary convention that cobra are not only afraid of thunder but also of lightning.)

Arunachala Siva.


2903
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 09:17:34 AM »
Tiru Arur:


Verse 1:

குழல்வலங் கொண்ட சொல்லாள் கோலவேற் கண்ணி தன்னைக்
கழல்வலங் கொண்டுநீங்காக் கணங்களக் கணங்க ளார
அழல்வலங் கொண்ட கையா னருட்கதி ரெறிக்கு மாரூர்
தொழல்வலங் கொண்டல் செய்வான் றோன்றினார் தோன்றி னாரே.


The groups of devotees who do not leave going from left to right, the feet of the goddess, who has beautiful eyes like the Spear and who speaks words which are sweeter than the music of the flute, those groups to be fully satisfied.  Siva who holds a fire as a mark of victory.  Those who are born in order to worship and go from left to right,  Ārūr which radiates rays of grace. are fit to be considered to be born as human beings, others, though they exist, will be considered as dead.

Arunachala Siva.


2904
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 09:11:48 AM »
Verse  10:

தடக்கைநா லைந்துங் கொண்டு தடவரை தன்னைப் பற்றி
எடுத்தவன் பேர்க்க வோடி யிரிந்தன பூத மெல்லாம்
முடித்தலை பத்துந் தோளு முறிதர விறையே யூன்றி
அடர்த்தருள் செய்த தென்னே யாரூர்மூ லட்ட னீரே.


All the Bhutas fled helter-skelter, when the demon lifted the big mountain to uproot it from its place with the help of all the twenty big hands.  What is the reason for bestowing your grace on him, by pressing firmly a little time, your toe to break all the ten heads wearing crowns, and shoulders.  see 1st verse.

Padigam on Tiru Arur Moolasthanam, completed,


Arunachala Siva.

2905
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 09:07:28 AM »
Verse  9:

பத்தனாய் வாழ மாட்டேன் பாவியேன் பரவி வந்து
சித்தத்து ளைவர் தீய செய்வினை பலவுஞ் செய்ய
மத்துறு தயிரே போல மறுகுமென் னுள்ளந் தானும்
அத்தனே யமரர் கோவே யாரூர்மூ லட்ட னாரே.


I who is a sinner am incapable of leading a life of a pious person, praising you.
As the many evil acts of the five senses scorch me in my mind, my mind gets bewildered like the curd that is broken by the churning staff. My father!  The master of the immortals!  see 1st verse.

Arunachala Siva.

2906
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 09:03:01 AM »
Verse  8:


கற்றதே லொன்று மில்லை காரிகை யாரோ டாடிப்
பெற்றதேற் பெரிதுந் துன்பம் பேதையேன் பிழைப்பி னாலே
முற்றினா லைவர் வந்து முறைமுறை துயரஞ் செய்ய
அற்றுநா னலந்து போனே னாரூர்மூ லட்ட னாரே.

If there is anything I have studied it is nothing. Having union with beautiful ladies what I got is suffering in a large measure.  I who an ignorant, by committing many wrongs acts. If I become mature, the five sense inflict sufferings on me by turns.
Having lost the strength to withstand their mischief, I was very much in distress.
see 1st verse.

Arunachala Siva.2907
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:57:55 AM »
Verse 7:


உயிர்நிலை யுடம்பே காலா வுள்ளமே தாழி யாகத்
துயரமே யேற்ற மாகத் துன்பக்கோ லதனைப் பற்றிப்
பயிர்தனைச் சுழிய விட்டுப் பாழ்க்குநீ ரிறைத்து மிக்க
அயர்வினா லைவர்க் காற்றே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.

The body which is the abode of life, being the pillar set up as a post.  The mind being the large pot with a wide mouth, the physical sufferings being the picottah or well-sweep.  Catching hold of the pole which is mental sufferings, leaving the crops to become bent by withering, baling out water for a barren land, I am unequal to the five senses on account of my extreme exhaustion.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

2908
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:53:09 AM »
Verse  6:

மாற்றமொன் றருள கில்லீர் மதியிலேன் விதியி லாமை
சீற்றமுந் தீர்த்தல் செய்யீர் சிக்கன வுடைய ராகிக்
கூற்றம்போ லைவர் வந்து குலைத்திட்டுக் கோகு செய்ய
ஆற்றவுங் கில்லே னாயே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.

You do not tell me a word of comfort.  You do not remove the anger caused by me, to you by not leading a life according to rules laid down in scriptures.  Being hard-hearted, I, who is as low as a dog, am absolutely not capable of putting up with the disorder created in me by disturbing the balance of mind, by the five senses which are like the god of death.  see 1st verse.

Arunachala Siva.


2909
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:47:39 AM »
Verse 5:

தாழ்குழ லின்சொ னல்லார் தங்களைத் தஞ்ச மென்று
ஏழையே னாகி நாளு மென்செய்கே னெந்தை பெம்மான்
வாழ்வதே லரிது போலும் வைகலு மைவர் வந்து
ஆழ்குழிப் படுக்க வாற்றே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


Having become ignorant thinking that the ladies who speak sweet words and have tresses of hair hanging down, are my refuge.  What shall I do daily?  God who is our father!  Leading a life in the spiritual path is, perhaps, a little bit difficult. I cannot bear the five senses "pushing me into a deep pit daily."  see 1st verse.

Arunachala Siva.2910
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:42:12 AM »
Verse 4:

கெண்டையந் தடங்க ணல்லார் தம்மையே கெழும வேண்டிக்
குண்டராய்த் திரிதந் தைவர் குலைத்திடர்க் குழியி னூக்கக்
கண்டுநான் றரிக்க கில்லேன் காத்துக்கொள்கறை சேர் கண்டா
அண்டவா னவர் போற்று மாரூர்மூ லட்ட னீரே.

Siva who has a neck in which there is poison! The Lord in Arūr Moolasthanam, which is praised by the celestial beings in heaven!  With a desire to be united with ladies who have large eyes like Keṇṭai, a fresh water fish,  the five sense wander like mean persons.destroying my firmness of mind and pushing me into the deep pit of sufferings.,  I have not the strength to put up with them, seeing their bad effects.
Protect me, taking care of me.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 3129