Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 3197
2881
Verse  7:

மாத ராரொடு மக்களுஞ் சுற்றமும்
பேத மாகிப் பிரிவதன் முன்னமே
நாதன் மேவிய நல்லம் நகர்தொழப்
போது மின்னெழு மின்புக லாகுமே.


Before your wife, children and relations disagree with you and go away from you,
start and go to worship the city of Nallam, where the master, Siva dwells  He is our refuge. 

Arunachala Siva.

2882
Verse  6:


அல்ல லாகஐம் பூதங்க ளாட்டினும்
வல்ல வாறு சிவாய நமவென்று
நல்லம் மேவிய நாத னடிதொழ
வெல்ல வந்த வினைப்பகை வீடுமே.

Even if the five elements harass us to give us sufferings, if we worship the feet of the master who dwells in Nallam, uttering "Sivaya Nama", his Mantram according to our ability, the enemy of karmas which came to conquer us, will meet with destruction.
People of this world! 

Arunachala Siva.

2883
Verse 5:

உரை தளர்ந்துட லார்நடுங் காமுனம்
நரைவி டையுடை யானிடம் நல்லமே
பரவு மின்பணி மின்பணி வாரொடே
விரவு மின்விர வாரை விடுமினே.

Before the body quivers and the speech falters due to old age, people of this world!
Praise Nallam, the place of Siva, who has a white bull.  Bow before it, join those who bow to it. Leave the company of those who do not join in worship. 

Arunachala Siva.

2884
Verse  4:

தமக்கு நல்லது தம்முயிர் போயினால்
இமைக்கும் போது மிராதிக் குரம்பைதான்
உமைக்கு நல்லவன் தானுறை யும்பதி
நமக்கு நல்லது நல்ல மடைவதே.


If your life leaves the useless body, it is good for you. This body will not be stable even for a small time taken for the winking of the eye.   The place where the husband of Uma dwells, it is good for us to reach his Nallam and worship him there.

Arunachala Siva.

2885
Verse  3:

பிணிகொள் வார்குழற் பேதையர் காதலால்
பணிகள் மேவிப் பயனில்லை பாவிகாள்
அணுக வேண்டி லரன்நெறி யாவது
நணுக நாதன் நகர்திரு நல்லமே.

There is no good, if you do the commands of the women, on account of the love that you place on them, who have long tresses of hair which captivate your minds by their beauty. Sinners!  If you wish to follow, it is only the path shown by Haraṉ. You reach Nallam, the city of the master. 

Arunachala Siva.

2886
Verse  2:


பொக்கம் பேசிப் பொழுது கழியாதே
துக்கந் தீர்வகை சொல்லுவன் கேண்மினோ
தக்கன் வேள்வி தகர்த்த தழல்வண்ணன்
நக்கன் சேர்நல்லம் நண்ணுதல் நன்மையே.

Without wasting your life talking all kinds of lies, I shall tell you the way to remove your sufferings. Please listen to me.  Siva who has the color of fire and who devastated the sacrifice of Dakshan,  and who is naked, it is good for you to reach Nallam in which he dwells.

Arunachala Siva.


2887
Tiru Nallam:

Verse 1:

கொல்லத் தான்நம னார்தமர் வந்தக்கால்
இல்லத் தார்செய்ய லாவதெ னேழைகாள்
நல்லத் தான்நமை யாளுடை யான்கழல்
சொல்லத் தான்வல்லி ரேல்துயர் தீருமே.


Ignorant people!  When the messengers of the god of death come to take away your lives, what is that which people in the house, wife and sons can do to prevent it?
Siva in Nallam, your sufferings will cease if you are capable of praising the feet of one who has us as his protege.

Arunachala Siva.

2888
Verse  10:

சேட னாருறை யுஞ்செழு மாமலை
ஓடி ஆங்கெடுத் தான்முடி பத்திற
வாட வூன்றி மலரடி வாங்கிய
வேட னாருறை வேட்களஞ் சேர்மினே.


The one who removed the big and fertile mountain, on which the great god resides, running towards it, who pressed with his feet to make Rāvaṇaṉ perish and his ten heads to be crushed, and then removed the lotus feet.  People of this world!  Reach Vēṭkaḷam, where the Lord who once assumed the form of a hunter resides.

Padigam on Tiru Vetkalam completed.

Arunachala Siva.


2889
Verse  9:

வட்ட மாமதில் மூன்றுடை வல்லரண்
சுட்ட கொள்கைய ராயினுஞ் சூழ்ந்தவர்
குட்ட வல்வினை தீர்த்துக் குளிர்விக்கும்
சிட்டர் பொற்றிரு வேட்களச் செல்வரே.

The strong defense which had big and circular walls of enclosure,  though he has burnt them according to a principle, the Lord who is in beautiful Tiruvēṭkaḷam, he is the embodiment of learning who will console those who go around him, removing their strong sins which are deep-rooted.

Arunachala Siva.


2890
Verse  8:

நட்ட மாடிய நம்பனை நாள்தொறும்
இட்டத் தாலினி தாக நினைமினோ
வட்ட வார்முலை யாளுமை பங்கனார்
சிட்ட னார்திரு வேட்களந் தன்னையே.

The one whom we can depend upon,  the one who has Uma, who has round breasts on which a bodice is worn the embodiment of all knowledge.  Think with pleasure by your inclinations of mind, his residence, Tiruvēṭkaḷam.

Arunachala Siva.

2891
Verse  7:

வட்ட மென்முலை யாளுமை பங்கனார்
எட்டு மொன்று மிரண்டுமூன் றாயினார்
சிட்டர் சேர்திரு வேட்களங் கைதொழு
திட்ட மாகி யிருமட நெஞ்சமே.

The Lord who has on his half Uma, who has round and soft breasts, the one who has the eight forms, the supreme one, who is two by himself and his consort, the trinity --the creator, protector and destroyer. (Eight forms: the five elements, the sun, and the moon, and the person who performs sacrifices.  It is called ashtamūrttam.)  Worshiping with the hands Tiruvēṭkaḷam, where learned men gather together.
Be desiring that.  My ignorant mind!

Arunachala Siva.

2892
Verse  6:

கட்டப் பட்டுக் கவலையில் வீழாதே
பொட்ட வல்லுயிர் போவதன் முன்னம்நீர்
சிட்ட னார்திரு வேட்களங் கைதொழப்
பட்ட வல்வினை யாயின பாறுமே.


Having undergone hardships and not falling into anxieties worries, before the life which is capable of doing many things ebbs out of this body quickly, when we worship with the hands Tiruvēṭkaḷam of the Lord who is the embodiment of knowledge.
The violent actions done and appearing to give their fruits will flee away. 

Arunachala  Siva.
 


2893
Verse  5:


துன்ப மில்லை துயரில்லை யாமினி
நம்ப னாகிய நன்மணி கண்டனார்
என்பொ னாருறை வேட்கள நன்னகர்
இன்பன் சேவடி யேத்தி யிருப்பதே.


Hereafter, there no will be suffering of being born again, there will be no suffering in this birth.  The one who has a neck as blue as a faultless sapphire, and who is dependable,  the Lord who is the embodiment of happiness and who is my wealth in gold, residing in the good city of Vētkaḷam, our duty is to praise his red feet.  (The rhyme in this verse is peculiar.)

Arunachala Siva.

2894
Verse  4:


அல்ல லில்லை அருவினை தானில்லை
மல்கு வெண்பிறை சூடும் மணாளனார்
செல்வ னார்திரு வேட்களங் கைதொழ
வல்ல ராகில் வழியது காண்மினே.


There will no affliction for us. There will no bonds which are difficult to be removed.
.The one who is as happy as the bridegroom and wears a growing white crescent moon, the Lord of all riches, if people are capable of worshiping with their hands Tiruvēṭkaḷam, that is the right path. You clearly see that.

Arunachala Siva.


2895
Verse 3:

வேட்க ளத்துறை வேதிய னெம்மிறை
ஆக்க ளேறுவ ரானைஞ்சு மாடுவர்
பூக்கள் கொண்டவன் பொன்னடி போற்றினால்
காப்பர் நம்மைக் கறைமிடற் றண்ணலே.

The Brahmin, the one who gave out the Vedas, the one who is considered the highest among the gods, our Lord Vēṭkaḷam is fixed, in rhyme will ride upon bulls. (The bulls are of several kinds;  the bull which is the embodiment of Dharma, Vishnu, who carried him during the destruction of the three cities and Indra, so the plural is used.) He will bathe himself in all the five products got from the cow, it is called in Sanskrit Panchakavyam,  if we worship his feet as valuable as gold, with flowers, the Lord with a black neck will protect us.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 3197