Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... 3172
2866
Verse  3:

புன்னை ஞாழல் புறணி யருகெலாம்
மன்னி னார்வலங் கொள்மறைக் காடரோ
அன்ன மெல்நடை யாளையொர் பாகமாச்
சின்ன வேட முகப்பது செல்வமே.

O Lord in Maṟaikkātu, around which the votaries who are permanent. Residents go from left to right and where by the side of the pastoral tract mast wood tree and fetid cassia are growing!  Placing a lady whose gentle gait is like that of the swan is the wealth which you rejoice, in the form wearing the marks of Saivism such as sacred ash, Rudraksham.

Arunachala Siva.


2867
Verse  2:

பூக்குந் தாழை புறணி யருகெலாம்
ஆக்கந் தானுடை மாமறைக் காடரோ
ஆர்க்குங் காண்பரி யீரடி யார்தம்மை
நோக்கிக் காண்பது நும்பணி செய்யிலே.

O Lord in Maṟaikkāṭu, which has increasing riches and where the fragrant screw pine blossoms by the side of the pastoral tract. O Lord who is difficult to be seen by anyone however great he may be! Your seeing the devotees in the mental eye and physical eye is possible only when they do service to you.

(Note : The first three lines are repeated in the 6th verse of the 4th decade on this shrine by Tiru Navukarasar.)

Arunachala Siva.

2868
Tiru Maraik Katu:  (nowadays called Vedaranyam)


Verse  1:

ஓத மால்கடல் பாவி யுலகெலாம்
மாத ரார்வலங் கொண்மறைக் காடரைக்
காதல் செய்து கருதப் படுமவர்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.

The Lord in Maṟaik Kāṭu around which good-natured ladies who live, in the whole world which is surrounded by the extensive ocean of waves.  Go from left to right.
Our sins will vanish if we worship the feet of the Lord, who is meditated upon with love. (This is used in the sense of raving in the nominative of address this applies to all the following verses.)

Arunachala Siva.


2869
Verse  10:


வஞ்ச ரக்கன் கரமுஞ் சிரத்தொடும்
அஞ்சு மஞ்சுமோ ராறுநான் கும்மிறப்
பஞ்சின் மெல்விர லாலடர்த் தாயிழை
அஞ்ச லஞ்சலென் றாரன்னி யூரரே.

To crush the hands and heads together with the twenty shoulders of the treacherous demon Ravanan, pressing him down with a toe as soft as cotton. Siva in Aṉṉiyūr calmed her, by saying Uma, wearing choice jewels!  "Do not fear. Do not fear" when she was frightened.


Padigam on Tiru Anniyur compteted.

Arunachala Siva.

2870
Verse 9:


எரிகொள் மேனிய ரென்பணிந் தின்பராய்த்
திரியு மூவெயில் தீயெழச் செற்றவர்
கரிய மாலொடு நான்முகன் காண்பதற்
கரிய ராகிநின் றாரன்னி யூரரே.


Siva who has a form like fire, feels happy having adorned himself with bones.  He destroyed the wandering three forts to rise in flames. Siva in Aṉṉiyūr stood as a column of fire difficult to be seen by black Vishnu and Brahma of four faces.


Arunachala Siva.

2871
Verse  8:


காலை போய்ப்பலி தேர்வர்கண் ணார்நெற்றி
மேலை வானவர் வந்து விரும்பிய
சோலை சூழ்புறங் காடரங் காகவே
ஆலின் கீழறத் தாரன்னி யூரரே.

Siva will collect alms going to houses in the morning. He has a frontal eye.
Dancing in the cremation ground which is surrounded by gardens as the dancing stage, and which is liked by the superior celestial beings,  Siva in Aṉṉiyūr, taught spiritual truths sitting under the banyan tree.

Arunachala Siva.

 

2872
Verse  7:

ஊனை யார்தலை யிற்பலி கொண்டுழல்
வானை வானவர் தாங்கள் வணங்கவே
தேனை யார்குழ லாளையொர் பாகமா
ஆனை யீருரி யாரன்னி யூரரே.


The celestial beings worship the Lord, who wanders to receive alms in a skull which is with flesh, voluntarily.  Having on one half a lady, who has tresses of hair which is adorned with flowers having honey, the Lord in Aṉṉiyūr covers himself with an elephant's skin.

Arunachala Siva.

2873
Verse  6:


வெந்த நீறுமெய் பூசுநன் மேனியர்
கந்த மாமலர் சூடுங் கருத்தினர்
சிந்தை யார்சிவ னார்செய்ய தீவண்ணர்
அந்த ணாளர்கண் டீரன்னி யூரரே.

Siva, who has a good and brilliant form, as he besmears himself with well-burnt holy ash. He has a desire for adorning himself with big fragrant flowers.  Siva who is in the minds of all, he has the color of red fire and the god in Aṉṉiyūr is a gracious one.

Arunachala Siva.

2874
Verse  5:எம்பி ரானிமை யோர்கள் தமக்கெலாம்
இன்ப ராகி யிருந்தவெம் மீசனார்
துன்ப வல்வினை போகத் தொழுமவர்க்
கன்ப ராகிநின் றாரன்னி யூரரே.

Our master, our Siva who was the cause for the happiness of the celestial beings, who do not wink.  To those who worship him to remove the irresistible Karmas which inflict suffering. Siva himself in Aṉṉiyūr becomes their friend.

Arunachala Siva.

2875
Verse 4:

வேத கீதர்விண் ணோர்க்கு முயர்ந்தவர்
சோதி வெண்பிறை துன்று சடைக்கணி
நாதர் நீதியி னாலடி யார்தமக்
காதி யாகிநின் றாரன்னி யூரரே.

Siva chants the Vedas with music, he is superior to the celestial beings. He is the chief who adorns his thick matted hair with a brilliant white crescent moon.  He was the origin of the knowledge of the devotees, by his nature such a good is in Aṉṉiyūr.

Arunachala Siva.


2876
Verse  3:


பரவி நாளும் பணிந்தவர் தம்வினை
துரவை யாகத் துடைப்பவர் தம்மிடம்
குரவம் நாறுங் குழலுமை கூறராய்
அரவ மாட்டுவர் போலன்னி யூரரே.

Siva, who completely wipes out the Karmas of those who daily praise and bow to him.
Having his left half Uma, who has tresses of hair on which bottle-flower is spreading, its fragrance, he cause a cobra to dance spreading its hood. He is the Lord in Aṉṉiyūr.

Arunachala Siva.
 

2877
Verse  2:


பண்டொத் தமொழி யாளையொர் பாகமாய்
இண்டைச் செஞ்சடை யன்னிருள் சேர்ந்ததோர்
கண்டத் தன்கரி யின்னுரி போர்த்தவன்
அண்டத் தப்புறத் தானன்னி யூரனே.

Siva has a lady who speaks words as sweet as fruits.  He has on his red matted hair, a circlet of flowers.  He has a neck in which the black poison is stationed.  He covered himself with the skin of an elephant.  He is beyond the investigation of the people of this world. He is the Lord in Aṉṉiyūr.

Arunachala Siva.

2878
Tiru Anniyur:

Verse  1:

பாற லைத்த படுவெண் தலையினன்
நீற லைத்தசெம் மேனியன் நேரிழை
கூற லைத்தமெய் கோளர வாட்டிய
ஆற லைத்த சடையன்னி யூரனே.


Siva who has a white skull from which all flesh has gone --- as it was shaken by kites to eat its flesh.  He has a person of red color on which holy ash is smeared. He has a body, one half of which is a lady. The god in Aṉṉiyūr who has a matted hair on which the river Ganga wanders back and forth and who made cobra which can cause death, to dance.
 
Arunachala Siva.

2879
Verse 12:

மையு லாவிய கண்டத்த னண்டத்தன்
கையு லாவிய சூலத்தன் கண்ணுதல்
ஐய னாரூ ரடிதொழு வார்க்கெலாம்
உய்ய லாம்அல்லல் ஒன்றிலை காண்மினே.


People of this world!  Siva who has a neck in which poison has spread, holds a trident in his hand, and has a frontal eye.  All those who worship the feet of the father with joined hands can save themselves.  There will not be the slightest suffering.
you know this.  (Note: There is no reference to Ravaṇaṉ in the last verse in this decade also.

Padigam on Tiru Arur  (2) completed.

Arunachala Siva.

2880
Verse  11:

விண்ட மாமலர் மேலுறை வானொடும்
கொண்டல் வண்ணனுங் கூடி யறிகிலா
அண்ட வாணன்த னாரூ ரடிதொழப்
பண்டை வல்வினை நில்லா பறையுமே.


To worship with joined hands the feet of the god in Arūr, who dwells in Sivalokam, whom Brahma who dwells in a big lotus of unfolded petals and Vishnu who has the color of a sable cloud, had not the capacity to know.  Our acts which have accumulated in several births will not stand,  will vanish.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... 3172