Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 3112
2851
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 13, 2017, 09:18:50 AM »
Verse  10:

மற்றுநீர் மனம்வை யாதே மறுமையைக் கழிக்க வேண்டில்
பெற்றதோ ருபாயந் தன்னாற் பிரானையே பிதற்று மின்கள்
கற்றுவந் தரக்க னோடிக் கயிலாய மலையெ டுக்கச்
செற்றுகந் தருளிச் செய்தார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


If you do not want to be born again, without thinking of anything else, prate the names of the master, with the means of initiation by a preceptor. Though learned,
when the demon Ravanan came and lifted the mount, Kailash running towards it,
the god in Tiruchotrutuṟai, destroyed his strength and later granted him long life, a sword and a title Iswaran, when he chanted Vēdas, being pleased with it.


Padigam on Tiruch Chotruthurai completed.

Arunachala Siva.

2852
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 13, 2017, 09:14:14 AM »
Verse 9:


ஓதியே கழிக்கின் றீர்க ளுலகத்தீ ரொருவன் றன்னை
நீதியா னினைய மாட்டீர் நின்மல னென்று சொல்லீர்
சாதியா நான்மு கனுஞ் சக்கரத் தானுங் காணாச்
சோதியாய்ச் சுடர தானார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


People of this world!  You spend your life by reading. You do not think of the unequaled god by the moral conduct.  You do not say, 'God without blemish`, the god in Tiruchotṟuttuṟai became a ball of fire which could not be found by Brahma of four faces and Vishnu who has a discus, and who did not try to find him within themselves.

Arunachala Siva.

2853
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 13, 2017, 09:09:17 AM »
Verse 8:

அங்கதி ரோன வனை யண்ணலாக் கருத வேண்டா
வெங்கதி ரோன்வ ழியே போவதற் கமைந்து கொண்மின்
அங்கதி ரோன வனை யுடன்வைத்த வாதி மூர்த்தி
செங்கதி ரோன்வ ணங்குந் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

Do not regard the beautiful sun as the chief god.  Prepare yourself to go to heaven by piercing through the sun of hot rays.  The primordial god, having a form who placed in him the sun-god, is the Lord in Tiruchotruthurai, where sun of red rays worshiped Siva.

Arunachala Siva.

2854
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 13, 2017, 09:05:17 AM »
Verse 7:

கொந்தார்பூங் குழலி னாரைக் கூறியே காலம் போன
எந்தையெம் பிரானாய் நின்ற விறைவனை யேத்தா தந்தோ
முந்தரா வல்கு லாளை யுடன்வைத்த வாதி மூர்த்தி
செந்தாது புடைகள் சூழ்ந்த திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

Alas!  Without praising the Lord who is my father and my master, all my time was wasted in praising women who had adorned their soft tresses of hair with bunch of flowers. The primordial god who has a form and who placed by his side an eminent lady whose waist is like the hood of the cobra, is the one who is in Tiruchoturthurai, surrounded on all sides by red pollen falling from flowers.

Arunachala Siva.
2855
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 13, 2017, 09:00:37 AM »
Verse 6:


பேர்த்தினிப் பிறவா வண்ணம் பிதற்றுமின் பேதை பங்கன்
பார்த்தனுக் கருள்கள் செய்த பாசுப தன்றி றமே
ஆர்த்துவந் திழிவ தொத்த வலைபுனற் கங்கை யேற்றுத்
தீர்த்தமாய்ப் போத விட்டார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Prate the qualities of Pasupatan,  who bestowed his grace on Arjuna and who has a young lady on one half, so that you may not be born again hereafter.  The Lord in Tiruchōtruthurai, let down as holy water after receiving the Ganga of moving waves which appeared like descending with a roaring noise.

Arunachala Siva.

2856
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 13, 2017, 06:43:06 AM »
Verse 5:


பொந்தையைப் பொருளா வெண்ணிப் பொருக்கெனக் காலம் போனேன்
எந்தையே யேக மூர்த்தி யென்றுநின் றேத்த மாட்டேன்
பந்தமாய் வீடு மாகிப் பரம்பர மாகி நின்று
சிந்தையுட் டேறல் போலுந் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Thinking the body with several holes as a thing of reality, I wasted my time quickly my father!  Single god having a form. I am unable to praise continuously by uttering the above mentioned names, being bondage and liberation and supreme above superior gods. Siva in Tiruchōtṟuttuṟai, is like the honey in the mind.

Arunachala Siva.

2857
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 03:59:14 PM »
Verse 4:


கறையராய்க் கண்ட நெற்றிக் கண்ணராய்ப் பெண்ணோர் பாகம்
இறையரா யினிய ராகித் தனியராய்ப் பனிவெண் டிங்கட்
பிறையராய்ச் செய்த வெல்லாம் பீடராய்க் கேடில் சோற்றுத்
துறையராய்ப் புகுந்தென் னுள்ளச் சோர்வுகண் டருளி னாரே.Having a neck of black color caused by the poison. Having a frontal eye.  Having a lady who stays in one half.  Being sweet to meditate upon, being a person without equal, wearing a crescent of the white and cool moon. Having all he does as great acts, and being a resident of Chōtṟuthuṟai, which is without destruction, Siva granted his grace realizing the weakness of my mind.

Arunachala Siva.

2858
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 03:54:53 PM »
Verse  3:

கல்லினாற் புரமூன் றெய்த கடவுளைக் காத லாலே
எல்லியும் பகலு முள்ளே யேகாந்த மாக வேத்தும்
பல்லில்வெண் டலைகை யேந்திப் பல்லிலந் திரியுஞ் செல்வர்
சொல்லுநன் பொருளு மாவார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

People of this world!  Praise with piety.  In solitude in your minds throughout night and day, the god who shot an arrow on the three cities with a mountain improvised into a bow. Holding in his hand a white skull devoid of teeth, the Lord wanders in many houses.  Siva in Tiruchōtṟṟutuṟai is in the form of words and their good meanings.

Arunachala Siva.

2859
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 03:50:08 PM »
Verse  2:


கட்டராய் நின்று நீங்கள் காலத்தைக் கழிக்க வேண்டா
எட்டவாங் கைகள் வீசி யெல்லிநின் றாடு வானை
அட்டகா மலர்கள் கொண்டே யானஞ்சு மாட்ட வாடிச்
சிட்டரா யருள்கள் செய்வார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


People of this world!  Remaining with bondage, you need not waste your precious life.
Having bathed in the five products of the cow when devotees bathe him along with eight flowers, Siva who dances standing swinging the eight hands, being himself well-versed in Vedic lore Siva in Tiruchōtṟuttuṟai will bestow many kinds of his grace on them.

Arunachala Siva.

2860
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 10:08:57 AM »
Tiruch Chotruthurai:

Verse  1:

பொய்விரா மேனி தன்னைப் பொருளெனக் காலம் போக்கி
மெய்விரா மனத்த னல்லேன் வேதியா வேத நாவா
ஐவரா லலைக்கப் பட்ட வாக்கைகொண் டயர்த்துப் போனேன்
செய்வரா லுகளுஞ் செம்மைத் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Siva in Tiruchotruthuṟai where in the fertile fields Murrel fish frisk! Having wasted my life thinking the body which is unreal as a real thing, I am not having a mind which is united with truth.  The one who revealed the Vedas!  Siva who chants the Vedas, became weary with a body that is tossed by the five organs of sense.

Arunachala Siva.2861
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 10:04:09 AM »
Verse  10:

மலையலா லிருக்கை யில்லை மதித்திடா வரக்கன் றன்னைத்
தலையலா னெரித்த தில்லை தடவரைக் கீழ டர்த்து
நிலையிலார் புரங்கள் வேவ நெருப்பலால் விரித்த தில்லை
அலையினார் பொன்னி மன்னு மையனை யாற னார்க்கே.


To the father who is in Aiyāṟu where the river Poṉṉi, full of waves, stays, there is no other place to sit except the mountain Kailash.  He did not crush any other part of the body except the heads of demon Ravanan, who did not respect him, under the big mountain, there was nothing else except fire that was spread to burn the cities of demons, who were always moving and were not stationary.


Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
 2862
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 10:00:01 AM »
Verse 9:

உமையலா துருவ மில்லை யுலகலா துடைய தில்லை
நமையெலா முடைய ராவர் நன்மையே தீமை யில்லை
கமையெலா முடைய ராகிக் கழலடி பரவுந் தொண்டர்க்
கமைவிலா வருள்கொ டுப்பா ரையனை யாற னார்க்கே.

(see 1st verse.)  There is no other form without Uma, there is no property except the world.  He has all of us as his protege, there will be prosperity and there will be no evils.  He will grant grace which is unlimited to the devotees who praise his feet wearing anklets, having forbearance of every kind.

Arunachala Siva.


2863
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:55:28 AM »
Verse 8:


சகமலா தடிமை யில்லை தானலாற் றுணையு மில்லை
நகமெலாந் தேயக் கையா னாண்மலர் தொழுது தூவி
முகமெலாங் கண்ணீர் மல்க முன்பணிந் தேத்துந் தொண்டர்
அகமலாற் கோயி லில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other assistance except himself. Worshiping with folded hands by scattering flowers that blossom in the early morning and in plucking which all the nails were away, the whole of the face to be filled with tears.  There is no other temple except the hearts of devotees, who stand before, bow and praise him.

Arunachala Siva.

2864
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:51:04 AM »
Verse  7:

கீளலா லுடையு மில்லை கிளர்பொறி யரவம் பைம்பூண்
தோளலாற் றுணையு மில்லை தொத்தலர் கின்ற வேனில்
வேளலாற் காயப் பட்ட வீரரு மில்லை மீளா
ஆளலாற் கைம்மா றில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other dress except a piece of cloth, used as a waist-band.
Cobra with shining spots is the ornament made of fine gold.  There is no other assistance except his shoulders.  There is no other warrior except Trident. Cupid who was burnt and who has as his proper season the spring when bunches of flowers blossom.  There is no return for the grace, he bestows except becoming his serf which is without redemption.

Arunachala Siva.2865
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:46:48 AM »
Verse 6:

என்பலாற் கலனு மில்லை யெருதலா லூர்வ தில்லை
புன்புலா னாறு காட்டிற் பொடியலாற் சாந்து மில்லை
துன்பிலாத் தொண்டர் கூடித் தொழுதழு தாடிப் பாடும்
அன்பலாற் பொருளு மில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other ornament except bones, there is no other vehicle or ride except the bull. There is no other sandal powder except the ash which is found in the cremation ground, from which issues an offensive smell of filthy flesh. There is no other thing, he minds except the love that makes the devotees who do not know suffering to gather together to worship with joined hand and to dance and weep out of ecstasy.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 3112