Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 3195
2851
Verse  5:

குராமன் னுங்குழ லாளொரு கூறனார்
அராமன் னுஞ்சடை யான்திரு வாமாத்தூர்
இராம னும்வழி பாடுசெய் யீசனை
நிராம யன்தனை நாளும் நினைமினே.

Siva who has the lady whose tresses of hair are adorned with flowers of the bottle flower tree, who has on his matted locks, cobras staying permanently.  Siva in Amāttūr whom Rama himself worshiped.  People of this world!  Fix your thoughts on the god who is without defects.

Arunachala Siva.
 
2852
Verse 4:


பஞ்ச பூத வலையிற் படுவதற்
கஞ்சி நானு மாமாத்தூ ரழகனை
நெஞ்சி னால்நினைந் தேன்நினை வெய்தலும்
வஞ்ச ஆறுகள் வற்றின காண்மினே.

Being afraid of being caught in the net of the five elements, myself who is unworthy.
I thought of the beautiful god in Amāttūr in my heart, when I thought of him,
the rivers which have the floods of deceit dried up.  People of this world!
Who know this?

Arunachala Siva.


2853
Verse  3:

காமாத் தம்மெனுங் கார்வலைப் பட்டுநான்
போமாத் தையறி யாது புலம்புவேன்
ஆமாத் தூரர னேயென் றழைத்தலும்
தேமாத் தீங்கனி போலத்தித் திக்குமே.

Being caught in the evil net of love and wealth, I would wait not knowing the path which I should follow.  When I invoke him by calling by name Haraṉ in Amāttūr, he is as sweet as the sweet fruit of the extremely sweet mango tree.

Arunachala Siva.

2854
Verse  2:

சந்தி யானைச் சமாதிசெய் வார்தங்கள்
புந்தி யானைப்புத் தேளிர் தொழப்படும்
அந்தி யானை ஆமாத்தூ ரழகனைச்
சிந்தி யாதவர் தீவினை யாளரே.

Siva who is worshiped in the mornings and evenings, who dwells in the minds of those who follow the path of Yogam, who has the color of the evening sky and is worshiped by the celestial beings,  and who is the beautiful god in Amāttūr.  Those who do not think of him are definitely evil persons. 

Arunachala Siva.

2855
Tiru Amattur:

Verse  1:

மாமாத் தாகிய மாலயன் மால்கொடு
தாமாத் தேடியுங் காண்கிலர் தாள்முடி
ஆமாத் தூரர னேயரு ளாயென்றென்
றேமாப் பெய்திக்கண் டாரிறை யானையே.

Vishnu and Brahma, who were great arrogant gods, could not find out the feet and head by their own efforts without the grace of Siva.  They saw Siva saying many times: Haraṉ in Āmāttūr!  Grant us your grace filled with excessive joy.

Arunachala Siva.2856
Verse  10:

மல்லை மல்கிய தோளரக் கன்வலி
ஒல்லை யில்லொழித் தானுறை யும்பதி
நல்ல நல்ல மெனும்பெயர் நாவினால்
சொல்ல வல்லவர் தூநெறி சேர்வரே.

The place where Siva, who quickly destroyed the strength of the demon, who had shoulders of increasing greatness.  Those who are capable of saying with their tongues the name of good Nallam will attain blemish-less eternal bliss.

Padigam on Tiru Nallam completed.

Arunachala Siva.

 

2857
Verse 9:

கால மான கழிவதன் முன்னமே
ஏலு மாறு வணங்கிநின் றேத்துமின்
மாலும் மாமல ரானொடு மாமறை
நாலும் வல்லவர் கோனிடம் நல்லமே.

Before the remaining life passes away, praise for a long time bowing, according to your capacity.  Nallam, the place of the Lord of those who are well-versed in the great four Vedas, Brahma in the big lotus flower and Vishnu.

Arunachala Siva.


2858
Verse  8:


வெம்மை யான வினைக்கடல் நீங்கிநீர்
செம்மை யாய சிவகதி சேரலாம்
சும்மை யார்மலர் தூவித் தொழுமினோ
நம்மை யாளுடை யானிடம் நல்லமே.

People of this world!  Worship, scattering flowers on which bees hum loudly, Nallam, the place of Siva, who has us as his protege.  You can attain eternal bliss which is the right thing, having crossed the cruel ocean of karmas.

Arunachala Siva.

2859
Verse  7:

மாத ராரொடு மக்களுஞ் சுற்றமும்
பேத மாகிப் பிரிவதன் முன்னமே
நாதன் மேவிய நல்லம் நகர்தொழப்
போது மின்னெழு மின்புக லாகுமே.


Before your wife, children and relations disagree with you and go away from you,
start and go to worship the city of Nallam, where the master, Siva dwells  He is our refuge. 

Arunachala Siva.

2860
Verse  6:


அல்ல லாகஐம் பூதங்க ளாட்டினும்
வல்ல வாறு சிவாய நமவென்று
நல்லம் மேவிய நாத னடிதொழ
வெல்ல வந்த வினைப்பகை வீடுமே.

Even if the five elements harass us to give us sufferings, if we worship the feet of the master who dwells in Nallam, uttering "Sivaya Nama", his Mantram according to our ability, the enemy of karmas which came to conquer us, will meet with destruction.
People of this world! 

Arunachala Siva.

2861
Verse 5:

உரை தளர்ந்துட லார்நடுங் காமுனம்
நரைவி டையுடை யானிடம் நல்லமே
பரவு மின்பணி மின்பணி வாரொடே
விரவு மின்விர வாரை விடுமினே.

Before the body quivers and the speech falters due to old age, people of this world!
Praise Nallam, the place of Siva, who has a white bull.  Bow before it, join those who bow to it. Leave the company of those who do not join in worship. 

Arunachala Siva.

2862
Verse  4:

தமக்கு நல்லது தம்முயிர் போயினால்
இமைக்கும் போது மிராதிக் குரம்பைதான்
உமைக்கு நல்லவன் தானுறை யும்பதி
நமக்கு நல்லது நல்ல மடைவதே.


If your life leaves the useless body, it is good for you. This body will not be stable even for a small time taken for the winking of the eye.   The place where the husband of Uma dwells, it is good for us to reach his Nallam and worship him there.

Arunachala Siva.

2863
Verse  3:

பிணிகொள் வார்குழற் பேதையர் காதலால்
பணிகள் மேவிப் பயனில்லை பாவிகாள்
அணுக வேண்டி லரன்நெறி யாவது
நணுக நாதன் நகர்திரு நல்லமே.

There is no good, if you do the commands of the women, on account of the love that you place on them, who have long tresses of hair which captivate your minds by their beauty. Sinners!  If you wish to follow, it is only the path shown by Haraṉ. You reach Nallam, the city of the master. 

Arunachala Siva.

2864
Verse  2:


பொக்கம் பேசிப் பொழுது கழியாதே
துக்கந் தீர்வகை சொல்லுவன் கேண்மினோ
தக்கன் வேள்வி தகர்த்த தழல்வண்ணன்
நக்கன் சேர்நல்லம் நண்ணுதல் நன்மையே.

Without wasting your life talking all kinds of lies, I shall tell you the way to remove your sufferings. Please listen to me.  Siva who has the color of fire and who devastated the sacrifice of Dakshan,  and who is naked, it is good for you to reach Nallam in which he dwells.

Arunachala Siva.


2865
Tiru Nallam:

Verse 1:

கொல்லத் தான்நம னார்தமர் வந்தக்கால்
இல்லத் தார்செய்ய லாவதெ னேழைகாள்
நல்லத் தான்நமை யாளுடை யான்கழல்
சொல்லத் தான்வல்லி ரேல்துயர் தீருமே.


Ignorant people!  When the messengers of the god of death come to take away your lives, what is that which people in the house, wife and sons can do to prevent it?
Siva in Nallam, your sufferings will cease if you are capable of praising the feet of one who has us as his protege.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 3195