Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 3172
2851
Verse  4:

நாறு மல்லிகை கூவிளஞ் செண்பகம்
வேறு வேறு விரித்த சடையிடை
ஆறு கொண்டுகந் தான்திரு மீயச்சூர்
ஏறு கொண்டுகந் தாரிளங் கோயிலே.


Siva who is in Tiru Meeyachur Iḷaṅkōyil, and feels joy in riding on a bull.  He aiso
felt joy in having a river in his matted locks, in spread in different ways which has Champak flowers, leaves of Bael, and fragrant jasmine which were adorned by his devotees.

Arunachala Siva.

2852
Verse  3:

பஞ்ச மந்திரம் ஓதும் பரமனார்
அஞ்ச ஆனை யுரித்தன லாடுவார்
நெஞ்சம் வாழி நினைந்திரு மீயச்சூர்
எந்த மையுடை யாரிளங் கோயிலே.


My mind!  Let you live long!  The superior god who is praised by a special Mantram, by name "Pa?chamantram`. (it praises the five faces of Siva)  He flayed the elephant to make it fear. Be always thinking about the Iḷaṅkōyil in Meeyachur, belonging to Siva who owns us as his slaves.

Arunachala Siva.

2853
Verse  2:


வந்த னையடைக் கும்மடித் தொண்டர்கள்
பந்த னைசெய்து பாவிக்க நின்றவன்
சிந்த னைதிருத் துந்திரு மீயச்சூர்
எந்த மையுடை யாரிளங் கோயிலே.

The devotees to the feet of god, who have assigned worship to god, Siva who is meditated upon having controlled their minds.  The Iḷankōyil in Meeyaccur of Siva who owns us as his slaves, corrects the thoughts of the devotees.

Arunachala Siva.


2854
Tiru Meeyachur:

Verse 1:

தோற்றுங் கோயிலுந் தோன்றிய கோயிலும்
வேற்றுக் கோயில் பலவுள மீயச்சூர்க்
கூற்றம் பாய்ந்த குளிர்புன் சடையரற்
கேற்றங் கோயில்கண் டீரிளங் கோயிலே.


Temples which will come into existence in future and temples that have been in existence till now, other temples which are not Siva's temples are many in number.
The Pālālayanam in Mīyachūr is the superior temple  to Haraṉ who has  cool and ruddy matted locks, and who kicked the god of death being angry with him.

Arunachala Siva.

2855
Verse  11:


அரக்க னைவிர லாலடர்த் திட்டநீர்
இரக்க மொன்றிலீ ரெம்பெரு மானிரே
சுரக்கும் புன்னைகள் சூழ்மறைக் காடரோ
சரக்க விக்கத வந்திறப் பிம்மினே.

O my Lord!  You who pressed down the demon, by your toe, do not have even the slightest pity on me.  O Lord in Maṟaikkāṭu surrounded by mast-wood trees from which honey flows.  Order there doors to open quickly.

Padigam on Tiru Maraikatu (2) completed.


Arunachala Siva.

2856
Verse  10:

விண்ணு ளார்விரும் பியெதிர் கொள்ளவே
மண்ணு ளார்வணங் கும்மறைக் காடரோ
கண்ணி னாலுமைக் காணக் கதவினைத்
திண்ண மாகத் திறந்தருள் செய்ம்மினே.


O Lord in Maṟaikkāṭu, to whom people of this world pay homage when the celestial beings in heaven advance towards them to welcome and receive them!  Condescend to open the doors certainly to have a vision of you with my eyes.

(Note: this verse has been wrongly included in the previous decade in the Tēvāram edition of the Kasi mutt; in a previous edition by Kayappākkam Sadasiva Cheṭṭiār, this is found in this decade which is its rightful place.  This fact is corroborated by two references in Periya Purāṇam by Sekkizhar, when he narrates this incident.  Those verses are: In the Dharmapuram edition, it is included correctly in this decade.)

Arunachala Siva.

2857
Verse  9:

சுண்ண வெண்பொடிப் பூசுஞ் சுவண்டரோ
பண்ணி யேறுகந் தேறும் பரமரோ
அண்ண லாதி யணிமறைக் காடரோ
திண்ண மாக்கத வந்திறப் பிம்மினே.


O Lord who has the propriety of smearing white sacred ash of fineness!  The supreme god who rides on a bull fitting it out for riding!  The chief!  O Lord in Maṟaikkāṭu, worshiped by Vedas and who is the first cause of all things!  Have the doors opened which are closed tightly. 

Arunachala Siva.

2858
Verse  8:

ஆறு சூடும் அணிமறைக் காடரோ
கூறு மாதுமைக் கீந்த குழகரோ
ஏற தேறிய எம்பெரு மானிந்த
மாறி லாக்கத வம்வலி நீக்குமே.

O Lord in beautiful Maṟaikkāṭu, who wears on the head the river, Ganga!  O youth, who gave one half of your body to the lady, Uma!  Our Lord who rides on a bull!
Remove the strength of these doors, which have not changed from their being closed centuries ago.

Arunachala Siva.


2859
Verse  7:


வெந்த வெண்பொடிப் பூசும் விகிர்தரோ
அந்த மில்லி யணிமறைக் காடரோ
எந்தை நீயடி யார்வந் திறைஞ்சிட
இந்த மாக்கத வம்பிணி நீக்குமே.

O Lord who is different from the world and who smears himself with well burnt white sacred ash!   O Lord who has no death!  O Lord in beautiful Maṟaikkāṭu!  Our father!
You remove the fastening of these great doors so that devotees can enter directly and pay homage to you.

Arunachala Siva. 

2860
Verse  6:


பூக்குந் தாழை புறணி யருகெலாம்
ஆக்குந் தண்பொழில் சூழ்மறைக் காடரோ
ஆர்க்குங் காண்பரி யீரடி கேளுமை
நோக்கிக் காணக் கதவைத் திறவுமே.


O Lord in Maṟaikkāṭu, surrounded by gardens which create coolness and where in the neighborhood of the forest tract the fragrant screw-pines blossom. O Lord who is difficult to be seen by anyone however great the may be!  God!  Open the doors to have a vision of you directly looking at you.  (Note: This verse is the same except for a few words like the 2nd verse in the previous decade.)

Arunachala Siva.

2861
Verse  5:

மலையில் நீடிருக் கும்மறைக் காடரோ
கலைகள் வந்திறைஞ் சுங்கழ லேத்தரோ
விலையில் மாமணி வண்ண வுருவரோ
தொலைவி லாக்கத வந்துணை நீக்குமே.


O Lord in Maṟaikkāṭu, which exists without destruction like the mountain, Kailash!
O Lord whose feet are praised by those who are well-versed in arts and by their authors who come and pay homage!  O Lord who has the form which has the color of the invaluable big gem!  Open the doors which are united and not opened till now.

Arunachala Siva.

2862
Verse  4:

அரிய நான்மறை யோதிய நாவரோ
பெரிய வான்புரஞ் சுட்ட சுவண்டரோ
விரிகொள் கோவண ஆடைவிருத்தரோ
பெரிய வான்கத வம்பிரி விக்கவே.


O Lord who chanted the abstruse four Vēdas! O Lord who burnt with propriety, the big cities which were flying in the sky!  O Old Lord who wears a broad men's loincloth!
Order to separate the big and sacred doors.

Arunachala Siva.

2863
Verse  3:


அட்ட மூர்த்திய தாகிய அப்பரோ
துட்டர் வான்புரஞ் சுட்ட சுவண்டரோ
பட்டங் கட்டிய சென்னிப் பரமரோ
சட்ட விக்கத வந்திறப் பிம்மினே.

O Father, who has the eight forms! O God who had the fitness to burn the famous cities of the demons, who were mischievous.   O superior Lord, who tied a plate on the head!  Order the doors to be opened speedily properly.

Arunachala Siva.


2864
Verse  2:

ஈண்டு செஞ்சடை யாகத்து ளீசரோ
மூண்ட கார்முகி லின்முறிக் கண்டரோ
ஆண்டு கொண்டநீ ரேயருள் செய்திடும்
நீண்ட மாக்கத வின்வலி நீக்குமே.

O Siva,  who has red matted locks, which is close together in the body!  O Lord who has a neck whose color is like that of the sable cloud just rising, and has the brightness of the fresh tender leaf! You, yourself who admitted me as your protege, bestow your grace on me.  Remove the strength of these long and big doors.

Arunachala Siva.


2865
Tiru Maraik Katu:  (2):

Verse  1:

பண்ணின் நேர்மொழி யாளுமை பங்கரோ
மண்ணி னார்வலஞ் செய்ம்மறைக் காடரோ
கண்ணி னாலுமைக் காணக் கதவினைத்
திண்ண மாகத் திறந்தருள் செய்ம்மினே.

O Lord who has Uma, whose words are as sweet as music, on one half!
O Lord in Maraikkāṭu around which people of this world go from left to right!
Kindly open the doors with certainty to have a vision of you with my eyes.
(The Vedas worshiped Siva in Maṟaikkāṭu and closed the doors in front of the temple turned towards him.  People made a side entrance and went into the temple and worshiped God.  When Sambandhar and Tiru Navukkarasar were there the devotees requested then to open the door closed by the Vedas, Tiru Navukkarasar sang verses to open the doors and Sambandhar sang to close them.  After that people entered into the temple by the direct entrance and worshiped the Lord.)

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 3172