Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 3198
2836
Verse  5:


பற்ற வன்கங்கை பாம்பு மதியுடன்
உற்ற வன்சடை யானுயர் ஞானங்கள்
கற்ற வன்கய வர்புர மோரம்பால்
செற்ற வன்திரு வெண்கா டடைநெஞ்சே.

My mind! The Lord is the hold for all living beings;  he is the support of all things.
The one who has strong matted locks of hair on which Ganga, cobra and the crescent moon are staying, the one who learnt superior wisdom without being taught. Reach Tiruveṇkāṭu of the Lord, who destroyed with a single arrow the cities belonging to the base people.

Arunachala Siva.


2837
Verse 4:

பருவெண் கோட்டுப் பைங்கண்மத வேழத்தின்
உருவங் காட்டிநின் றானுமை யஞ்சவே
பெருவெண் காட்டிறை வன்னுறை யும்மிடம்
திருவெண் காடடைந் துய்ம்மட நெஞ்சமே.


My ignorant mind!  The Lord who showed the form of an elephant having big white tusks and tender eyes, to frighten Uma, as the Lord, covered himself with the elephant's skin he looked like an elephant.  Redeem yourself by reaching Tiruveṇkāṭu, the place where the Lord who is in the big white cremation ground, resides.

Arunachala Siva.

2838
Verse 3:

ஊனோக் குமின்பம் வேண்டி யுழலாதே
வானோக் கும்வழி யாவது நின்மினோ
தானோக் குந்தன் னடியவர் நாவினில்
தேனோக் குந்திரு வெண்கா டடைநெஞ்சே.

Without roaming about desiring only sensual pleasures pertaining to the body, be stead-fast in the way, which will lead you to eternal bliss.  People of this world!
My mind!  Reach Tiruveṇkāṭu which is the place desired by the Lord, who is as sweet as honey in the tongues of his devotees on whom his benign looks fall.

Arunachala Siva.2839
Verse  2:


கொள்ளி வெந்தழல் வீசிநின் றாடுவார்
ஒள்ளி யகணஞ் சூழுமை பங்கனார்
வெள்ளி யன்கரி யன்பசு வேறிய
தெள்ளி யன்றிரு வெண்கா டடைநெஞ்சே.

My mind! The Lord dances, waving the hot fire in the firebrand.  He has Uma as his half and is surrounded by the bright groups of Bhutas.   He appears white as he has smeared the sacred ash.  He is black in color. Go to Tiruveṇkātu, belonging to the Lord of clear knowledge who rides on a bull.

Arunachala Siva.

2840
Tiruvenkatu:

Verse  1:

பண்காட் டிப்படி யாயதன் பத்தர்க்குக்
கண்காட் டிக்கண்ணில் நின்ற மணியொக்கும்
பெண்காட் டிப்பிறை சென்னிவைத் தான்திரு
வெண்காட் டையடைந் துய்ம்மட நெஞ்சமே.


My ignorant mind!  Having bestowed on the devotees in this world, who have learnt about him and worship him producing music, benign looks, the Lord can be compared to the apple of the eye.  Having a lady on the left half, have yourself redeemed by reaching Tiruveṇkāṭu of the Lord who placed the crescent moon on his head.
(In this verse the name of the shrine is placed in the rhyme.  The rhymes in the other three lines are arranged to suit this.)

Arunachala Siva.

 

2841
Verse 10:


அரக்கன் தன்வலி யுன்னிக் கயிலையை
நெருக்கிச் சென்றெடுத் தான்முடி தோள்நெரித்
திரக்க இன்னிசை கேட்டவ னேகம்பம்
தருக்க தாகநாஞ் சார்ந்து தொழுதுமே.

Crushing the shoulders and head of the demon, who thought of his own strength and lifted going towards Kailash, attacking it.  We shall worship with hands joined with zeal Ekampam of the Lord, who listened to his sweet music and granted boons, drawing near that shrine.

Padigam on Tiruk Kachi Ekambam completed.


Arunachala Siva.

 

2842
Verse 9:

பொய்ய னைத்தையும் விட்டவர் புந்தியுள்
மெய்ய னைச்சுடர் வெண்மழு வேந்திய
கைய னைக்கச்சி யேகம்பம் மேவிய
ஐய னைத்தொழு வார்க்கில்லை யல்லலே.

The Lord who is the truth in the minds of those who have given up all false-hood,
who holds in his hand a burning white battle-axe.  There will be definitely no afflictions to those who worship with hands joined!  The master who dwells in Ekampam in Kachi.

Arunachala Siva.2843
Verse 8:


ஆலு மாமயிற் சாயல்நல் லாரொடும்
சால நீயுறு மால்தவிர் நெஞ்சமே
நீல மாமிடற் றண்ணலே கம்பனார்
கோல மாமலர்ப் பாதமே கும்பிடே.

My mind!  Live up the desire which you feel very much towards ladies who have gracefulness like the great dancing peacock. Pay obeisance with joined hands to the beautiful feet of the deity of Ekampaṉ, who has a great blue neck. 

Arunachala Siva.

2844
Verse  7:


மூப்பி னோடு முனிவுறுத் தெந்தமை
ஆர்ப்ப தன்முன் னணியம ரர்க்கிறை
காப்ப தாய கடிபொழி லேகம்பம்
சேர்ப்ப தாகநாஞ் சென்றடைந் துய்துமே.

Before increasing aversion and old age binds us, we shall save ourselves reaching and going to Ekampam, as the place of our destination, which has fragrant gardens and which is the place of special protection of the Lord of the immortals who stand in a row.

Arunachala Siva.

2845
Verse  6:

சாக்கி யத்தோடு மற்றுஞ் சமண்படும்
பாக்கி யம்மிலார் பாடுசெ லாதுறப்
பூக்கொள் சேவடி யான்கச்சி யேகம்பம்
நாக்கொ டேத்தி நயந்து தொழுதுமே.

Without going near those who have embraced Buddhism and Jainism, and who have no good fortune, we shall worship joining our hands, with desire, praising with our tongue Ekampam in Kachi of Siva, who has red feet which have abundant flowers placed on them.

Arunachala Siva.2846
Verse  5:


சிந்தை யுட்சிவ மாய்நின்ற செம்மையோ
டந்தி யாயன லாய்ப்புனல் வானமாய்ப்
புந்தி யாய்ப்புகுந் துள்ள நிறைந்தவெம்
எந்தை யேகம்பம் ஏத்தித் தொழுமினே.


Along the uprightness remaining in the mind as Sivam, being the twilight joining the day with night, the fire, the water, and the sky,  people of this world!  Worship with joined hands and praise Ekampam of our father, who pervades the mind entering it as the intellect. 

Arunachala Siva.

2847
Verse  4:

பொறிப்பு லன்களைப் போக்கறுத் துள்ளத்தை
நெறிப்ப டுத்து நினைந்தவர் சிந்தையுள்
அறிப்பு றுமமு தாயவ னேகம்பம்
குறிப்பி னாற்சென்று கூடித் தொழுதுமே.


Rooting out the organs of sense going in their senses unbridled, directing the mind in the proper way, we shall worship with joined hands prompted by god's intention and joining with devotees, Ekampam going there, which belongs to Siva, who is the nectar in the minds of those who meditate on him with comprehension.

Arunachala Siva.

2848
Verse 3:

கறைகொள் கண்டத்தெண் தோளிறை முக்கணன்
மறைகொள் நாவினன் வானவர்க் காதியான்
உறையும் பூம்பொழில் சூழ்கச்சி யேகம்பம்
முறைமை யாற்சென்று முந்தித் தொழுதுமே.

Siva, who has eight shoulders, a black neck, and three eyes, chants the Vedas, in his mouth.  We shall worship with joined hands, early in life, Ekampam in Kachi, surrounded by flower-gardens, where the cause of the celestial beings dwells.

Arunachala Siva.2849
Verse  2:


அருந்தி றல்அம ரர் அயன் மாலொடு
திருந்த நின்று வழிபடத் தேவியோ
டிருந்த வன்னெழி லார்கச்சி யேகம்பம்
பொருந்தச் சென்று புடைபட் டெழுதுமே.

The immortal who have extraordinary valor, Brahma and Vishnu, to worship standing to be disciplined, we shall approach and go to Ēkampam in Kach,i full of beauty belonging to Siva, who remained there with his consort, suitably.

Arunachala Siva.

2850
Tiruk Kachi Ekampam: (2)

Verse  1:


பூமே லானும் பூமகள் கேள்வனும்
நாமே தேவ ரெனாமை நடுக்குறத்
தீமே வும்முரு வாதிரு வேகம்பா
ஆமோ அல்லற் படவடி யோங்களே.


The Lord who assumed the form of fire, to make Brahma, who is seated on a flower and Vishnu,  the husband of the goddess of wealth, who is seated on a lotus flower, to tremble with fear and not to think that we alone are the supreme celestial beings,
the Lord in Tiru Ekampam!  should we, who are your devotees, undergo sufferings?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 3198