Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... 3110
2821
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 13, 2017, 09:05:17 AM »
Verse 7:

கொந்தார்பூங் குழலி னாரைக் கூறியே காலம் போன
எந்தையெம் பிரானாய் நின்ற விறைவனை யேத்தா தந்தோ
முந்தரா வல்கு லாளை யுடன்வைத்த வாதி மூர்த்தி
செந்தாது புடைகள் சூழ்ந்த திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

Alas!  Without praising the Lord who is my father and my master, all my time was wasted in praising women who had adorned their soft tresses of hair with bunch of flowers. The primordial god who has a form and who placed by his side an eminent lady whose waist is like the hood of the cobra, is the one who is in Tiruchoturthurai, surrounded on all sides by red pollen falling from flowers.

Arunachala Siva.
2822
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 13, 2017, 09:00:37 AM »
Verse 6:


பேர்த்தினிப் பிறவா வண்ணம் பிதற்றுமின் பேதை பங்கன்
பார்த்தனுக் கருள்கள் செய்த பாசுப தன்றி றமே
ஆர்த்துவந் திழிவ தொத்த வலைபுனற் கங்கை யேற்றுத்
தீர்த்தமாய்ப் போத விட்டார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Prate the qualities of Pasupatan,  who bestowed his grace on Arjuna and who has a young lady on one half, so that you may not be born again hereafter.  The Lord in Tiruchōtruthurai, let down as holy water after receiving the Ganga of moving waves which appeared like descending with a roaring noise.

Arunachala Siva.

2823
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 13, 2017, 06:43:06 AM »
Verse 5:


பொந்தையைப் பொருளா வெண்ணிப் பொருக்கெனக் காலம் போனேன்
எந்தையே யேக மூர்த்தி யென்றுநின் றேத்த மாட்டேன்
பந்தமாய் வீடு மாகிப் பரம்பர மாகி நின்று
சிந்தையுட் டேறல் போலுந் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Thinking the body with several holes as a thing of reality, I wasted my time quickly my father!  Single god having a form. I am unable to praise continuously by uttering the above mentioned names, being bondage and liberation and supreme above superior gods. Siva in Tiruchōtṟuttuṟai, is like the honey in the mind.

Arunachala Siva.

2824
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 03:59:14 PM »
Verse 4:


கறையராய்க் கண்ட நெற்றிக் கண்ணராய்ப் பெண்ணோர் பாகம்
இறையரா யினிய ராகித் தனியராய்ப் பனிவெண் டிங்கட்
பிறையராய்ச் செய்த வெல்லாம் பீடராய்க் கேடில் சோற்றுத்
துறையராய்ப் புகுந்தென் னுள்ளச் சோர்வுகண் டருளி னாரே.Having a neck of black color caused by the poison. Having a frontal eye.  Having a lady who stays in one half.  Being sweet to meditate upon, being a person without equal, wearing a crescent of the white and cool moon. Having all he does as great acts, and being a resident of Chōtṟuthuṟai, which is without destruction, Siva granted his grace realizing the weakness of my mind.

Arunachala Siva.

2825
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 03:54:53 PM »
Verse  3:

கல்லினாற் புரமூன் றெய்த கடவுளைக் காத லாலே
எல்லியும் பகலு முள்ளே யேகாந்த மாக வேத்தும்
பல்லில்வெண் டலைகை யேந்திப் பல்லிலந் திரியுஞ் செல்வர்
சொல்லுநன் பொருளு மாவார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.

People of this world!  Praise with piety.  In solitude in your minds throughout night and day, the god who shot an arrow on the three cities with a mountain improvised into a bow. Holding in his hand a white skull devoid of teeth, the Lord wanders in many houses.  Siva in Tiruchōtṟṟutuṟai is in the form of words and their good meanings.

Arunachala Siva.

2826
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 03:50:08 PM »
Verse  2:


கட்டராய் நின்று நீங்கள் காலத்தைக் கழிக்க வேண்டா
எட்டவாங் கைகள் வீசி யெல்லிநின் றாடு வானை
அட்டகா மலர்கள் கொண்டே யானஞ்சு மாட்ட வாடிச்
சிட்டரா யருள்கள் செய்வார் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


People of this world!  Remaining with bondage, you need not waste your precious life.
Having bathed in the five products of the cow when devotees bathe him along with eight flowers, Siva who dances standing swinging the eight hands, being himself well-versed in Vedic lore Siva in Tiruchōtṟuttuṟai will bestow many kinds of his grace on them.

Arunachala Siva.

2827
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 10:08:57 AM »
Tiruch Chotruthurai:

Verse  1:

பொய்விரா மேனி தன்னைப் பொருளெனக் காலம் போக்கி
மெய்விரா மனத்த னல்லேன் வேதியா வேத நாவா
ஐவரா லலைக்கப் பட்ட வாக்கைகொண் டயர்த்துப் போனேன்
செய்வரா லுகளுஞ் செம்மைத் திருச்சோற்றுத் துறைய னாரே.


Siva in Tiruchotruthuṟai where in the fertile fields Murrel fish frisk! Having wasted my life thinking the body which is unreal as a real thing, I am not having a mind which is united with truth.  The one who revealed the Vedas!  Siva who chants the Vedas, became weary with a body that is tossed by the five organs of sense.

Arunachala Siva.2828
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 10:04:09 AM »
Verse  10:

மலையலா லிருக்கை யில்லை மதித்திடா வரக்கன் றன்னைத்
தலையலா னெரித்த தில்லை தடவரைக் கீழ டர்த்து
நிலையிலார் புரங்கள் வேவ நெருப்பலால் விரித்த தில்லை
அலையினார் பொன்னி மன்னு மையனை யாற னார்க்கே.


To the father who is in Aiyāṟu where the river Poṉṉi, full of waves, stays, there is no other place to sit except the mountain Kailash.  He did not crush any other part of the body except the heads of demon Ravanan, who did not respect him, under the big mountain, there was nothing else except fire that was spread to burn the cities of demons, who were always moving and were not stationary.


Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.
 2829
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 10:00:01 AM »
Verse 9:

உமையலா துருவ மில்லை யுலகலா துடைய தில்லை
நமையெலா முடைய ராவர் நன்மையே தீமை யில்லை
கமையெலா முடைய ராகிக் கழலடி பரவுந் தொண்டர்க்
கமைவிலா வருள்கொ டுப்பா ரையனை யாற னார்க்கே.

(see 1st verse.)  There is no other form without Uma, there is no property except the world.  He has all of us as his protege, there will be prosperity and there will be no evils.  He will grant grace which is unlimited to the devotees who praise his feet wearing anklets, having forbearance of every kind.

Arunachala Siva.


2830
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:55:28 AM »
Verse 8:


சகமலா தடிமை யில்லை தானலாற் றுணையு மில்லை
நகமெலாந் தேயக் கையா னாண்மலர் தொழுது தூவி
முகமெலாங் கண்ணீர் மல்க முன்பணிந் தேத்துந் தொண்டர்
அகமலாற் கோயி லில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other assistance except himself. Worshiping with folded hands by scattering flowers that blossom in the early morning and in plucking which all the nails were away, the whole of the face to be filled with tears.  There is no other temple except the hearts of devotees, who stand before, bow and praise him.

Arunachala Siva.

2831
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:51:04 AM »
Verse  7:

கீளலா லுடையு மில்லை கிளர்பொறி யரவம் பைம்பூண்
தோளலாற் றுணையு மில்லை தொத்தலர் கின்ற வேனில்
வேளலாற் காயப் பட்ட வீரரு மில்லை மீளா
ஆளலாற் கைம்மா றில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other dress except a piece of cloth, used as a waist-band.
Cobra with shining spots is the ornament made of fine gold.  There is no other assistance except his shoulders.  There is no other warrior except Trident. Cupid who was burnt and who has as his proper season the spring when bunches of flowers blossom.  There is no return for the grace, he bestows except becoming his serf which is without redemption.

Arunachala Siva.2832
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:46:48 AM »
Verse 6:

என்பலாற் கலனு மில்லை யெருதலா லூர்வ தில்லை
புன்புலா னாறு காட்டிற் பொடியலாற் சாந்து மில்லை
துன்பிலாத் தொண்டர் கூடித் தொழுதழு தாடிப் பாடும்
அன்பலாற் பொருளு மில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other ornament except bones, there is no other vehicle or ride except the bull. There is no other sandal powder except the ash which is found in the cremation ground, from which issues an offensive smell of filthy flesh. There is no other thing, he minds except the love that makes the devotees who do not know suffering to gather together to worship with joined hand and to dance and weep out of ecstasy.

Arunachala Siva.

2833
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:42:41 AM »
Verse  5:


எரியலா லுருவ மில்லை யேறலா லேற லில்லை
கரியலாற் போர்வை யில்லை காண்டகு சோதி யார்க்குப்
பிரிவிலா வமரர் கூடிப் பெருந்தகைப் பிரானென் றேத்தும்
அரியலாற் றேவி யில்லை யையனை யாற னார்க்கே.


(see 1st verse.)  There is no other form except fire.  There is no other vehicle to ride except a bull. There is no other covering except the skin of an elephant, to one who has a body of luster which is beautiful to look at.  There is no other wife/goddess except Vishnu, who is praised by the immortals who, do not leave him joining among themselves as the master of high dignity.

Arunachala Siva.

2834
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:37:39 AM »
Verse  4:


தொண்டலாற் றுணையு மில்லை தோலலா துடையு மில்லை
கண்டலா தருளு மில்லை கலந்தபின் பிரிவ தில்லை
பண்டைநான் மறைகள் காணாப் பரிசின னென்றென் றெண்ணி
அண்டவா னவர்க ளேத்து மையனை யாற னார்க்கே.

Thinking many times his nature is such that the very old four Vedas, could not find it out.  To the father who is in Aiyāṟu and who is praised by the celestial beings, living in many universes. There is no other friend except devotees.  There is no other dress except skin,  there is no bestowing of his grace except after realizing him within.
oneself, by the help of the mental eye.  There is no separation after becoming associated with him.

Arunachala Siva.

2835
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 12, 2017, 09:34:03 AM »
Verse  3:

நரிபுரி சுடலை தன்னி னடமலா னவிற்ற லில்லை
சுரிபுரி குழலி யோடுந் துணையலா லிருக்கை யில்லை
தெரிபுரி சிந்தை யார்க்குத் தெளிவலா லருளு மில்லை
அரிபுரி மலர்கொ டேத்து மையனை யாற னார்க்கே.

To the father who is Aiyāṟu, where Vishnu worships with flowers desired by him.
There is no practicing of anything except dance in the cremation ground desired by foxes, he is not seated except with his wife who has tresses of hair with curls and wrinkles. There is no other thing that he bestows except clear knowledge to those who have a discerning mind.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... 3110