Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 3195
2806
Tiruk Kachi Ekampam: (2)

Verse  1:


பூமே லானும் பூமகள் கேள்வனும்
நாமே தேவ ரெனாமை நடுக்குறத்
தீமே வும்முரு வாதிரு வேகம்பா
ஆமோ அல்லற் படவடி யோங்களே.


The Lord who assumed the form of fire, to make Brahma, who is seated on a flower and Vishnu,  the husband of the goddess of wealth, who is seated on a lotus flower, to tremble with fear and not to think that we alone are the supreme celestial beings,
the Lord in Tiru Ekampam!  should we, who are your devotees, undergo sufferings?

Arunachala Siva.

2807
Verse  11:

இலங்கை வேந்த னிராவணன் சென்றுதன்
விலங்க லையெடுக் கவ்விர லூன்றலும்
கலங்கிக் கச்சியே கம்பவோ வென்றலும்
நலங்கொள் செலவளித் தானெங்கள் நாதனே.

As soon as Siva fixed firmly his toe when Ravanan, the King of Lanka lifted the mountain, Kailash, belonging to Siva, when he praised, the Lord Ekampam in Kachi,
having become confounded,  our master granted him wealth which could do good.

Padigam on Tiruk Kachi Ekampam concluded.

Arunachala Siva.


2808
Verse  10:


இடுகு நுண்ணிடை யேந்திள மென்முலை
வடிவின் மாதர் திறம்மனம் வையன்மின்
பொடிகொள் மேனியன் பூம்பொழிற் கச்சியுள்
அடிக ளெம்மை யருந்துயர் தீர்ப்பரே.

People of this world! Do not place your love on ladies who have beautiful bodies, breasts looking upwards, young and soft and a small, dwindled waist.  Siva, who smears on his body holy ash, the deity in Kachi, which has flower-gardens, will remove our sufferings which are difficult to be overcome by our own efforts.

Arunachala Siva.


2809
Verse  9:

திருவின் நாயகன் செம்மலர் மேலயன்
வெருவ நீண்ட விளங்கொளிச் சோதியான்
ஒருவ னாயுணர் வாயுணர் வல்லதோர்
கருவுள் நாயகன் கச்சியே கம்பனே.

The Lord in Ekampam in Kachi,  Vishnu, the husband of Tiru, goddess of wealth and Brahma who is seated on a red lotus flower. (White lotus flower is also mentioned as the seat of Brahma),   is the bright light divine which rose high to make those two frightened. Being the unequaled one, the pure knowledge and the master in the embryo which has no intelligence,  Siva pervades all animate and inanimate things.

Arunachala Siva.

2810
Verse  8:

பண்ணி லோசை பழத்தினி லின்சுவை
பெண்ணொ டாணென்று பேசற் கரியவன்
வண்ண மில்லி வடிவுவே றாயவன்
கண்ணி லுண்மணி கச்சியே கம்பனே.

Ekampaṉ in Kachi, is the sweet music in melody-types, is the sweet taste in fruits.
He could not be spoken as either female or male. He has no color of his own. He has different forms.  He is the apple of the eye.

Arunachala Siva.

2811
Verse  7:


மூக்கு வாய்செவி கண்ணுட லாகிவந்
தாக்கு மைவர்த மாப்பை யவிழ்த்தருள்
நோக்கு வான்நமை நோய்வினை வாராமே
காக்கும் நாயகன் கச்சியே கம்பனே.

Removing the bondage of the five organs of senses, namely nose, tongue, ears, eyes and body which bind people, Siva will bestow his benign looks of grace on us.
He is the master who protects us from diseases approaching in and dwells in Ekampam n Kachi.

Arunachala Siva.


2812
Verse  6:

பொருளி னோடுநற் சுற்றமும் பற்றிலர்க்
கருளு நன்மைதந் தாயவ ரும்பொருள்
சுருள்கொள் செஞ்சடை யான்கச்சி யேகம்பம்
இருள்கெ டச்சென்று கைதொழு தேத்துமே.


The rare thing which does good, grants wealth well-wishing relations and his grace to those who have not other support.  People of this world!  Praise and worship with joined hands Ekampam in Kachi of Siva, who has red curly matted locks, going there, so that your ignorance might perish.

Arunachala Siva.

2813
Verse 5:

மருந்தி னோடுநற் சுற்றமும் மக்களும்
பொருந்தி நின்றெனக் காயவெம் புண்ணியன்
கருந்த டங்கண்ணி னாளுமை கைதொழ
இருந்த வன்கச்சி யேகம்பத் தெந்தையே.

Being united with me, our god who is the embodiment of all virtuous acts and who is to me medicine, well-wishing relations and children.  He who remained to be worshiped with joined hands by Uma, who has big and black eyes.  He is our father who dwells in Ekampam.

Arunachala Siva.

2814
Verse 4:

இமையா முக்கண ரென்நெஞ்சத் துள்ளவர்
தமையா ரும்மறி வொண்ணாத் தகைமையர்
இமையோ ரேத்த இருந்தவ னேகம்பன்
நமையா ளும்மவ னைத்தொழு மின்களே.


Siva has three eyes which do not wink,  he dwells in my heart.  He has greatness which none, however great, can really know.  The Lord in Ekampam remains there to be praised by the celestial beings who do not wink.  People of this world!
Worship him with joined hands, who admits us as his protege.

Arunachala Siva.2815
Verse  3:


ஊனி லாவி யியங்கி யுலகெலாம்
தானு லாவிய தன்மைய ராகிலும்
வானுலாவிய பாணி பிறங்கவெங்
கானி லாடுவர் கச்சியே கம்பரே.

The Lord in Ekampam in Kachi, moving as the life in the bodies, though he has the nature of pervading the whole world,  will dance in the hot cremation ground, the sound of the measure of time to be heard loftily in the sky.

Arunachala Siva.


2816
Verse  2:


நச்சி நாளும் நயந்தடி யார்தொழ
இச்சை யாலுமை நங்கை வழிபடக்
கொச்சை யார்குறு கார்செறி தீம்பொழில்
கச்சி யேகம்ப மேகை தொழுமினே.


Having come to know that Uma, a lady of distinction worshiped, Siva by her own will, and the devotees daily worship with joined hands, with desire and esteem.  The despicable people will not approach Ēkampam in Kachi which has pleasant and dense gardens.


Arunachala Siva.

2817
Tiru Ekampam:(Kanchipuram).

Verse  1:

பண்டு செய்த பழவினை யின்பயன்
கண்டுங் கண்டுங் களித்திகாண் நெஞ்சமே
வண்டு லாமலர்ச் செஞ்சடை யேகம்பன்
தொண்ட னாய்த்திரி யாய்துயர் தீரவே.


My mind!  You rejoice experiencing the fruits of the deeds of the former births, many times, you wander as the slave of the Lord in Ēkampam who has red matted locks, which wears flowers on which bees fly to and fro, for your sufferings to be removed.


Arunachala Siva.


2818
Verse  10:

மத்த னாய்மதி யாது மலைதனை
எத்தி னான்திரள் தோண்முடி பத்திற
ஒத்தி னான்விர லாலொருங் கேத்தலும்
பொத்தி னான்புக லூரைத் தொழுமினே.


Siva gently pressed with his toe to break the heads and globular shoulders of Ravanan, who, being puffed up with pride, tried to throw away the mountain by uprooting it, without regarding it was the abode of Siva.  People of this world!
Worship with joined hands Pukalūr, belonging to Siva who protected  Ravanan, when he praised Siva in thought, word and deed.

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.
 

2819
Verse 9:


பொன்னொத் தனிறத் தானும் பொருகடல்
தன்னொத் தநிறத் தானு மறிகிலாப்
புன்னைத் தாது பொழிற்புக லூரரை
என்னத் தாவென என்னிடர் தீருமே.

My sufferings will come to an end if I say about the Lord in Pukalūr, which has gardens of mast-wood trees with abundant pollen. He who could not be known by Brahma who has the color of gold and Vishnu who is blue like the ocean whose waves dash against the shore. 

Arunachala Siva.

2820
Verse  8:

பெருங்கை யாகிப் பிளிறி வருவதோர்
கருங்கை யானைக் களிற்றுரி போர்த்தவர்
வருங்கை யானை மதகளி றஞ்சினைப்
பொருங்கை யானைகண் டீர்புக லூரரே.


Siva covered himself with the skin of a male elephant which has a trunk with which it can kill and which came roaring having a big trunk.  He is like the elephant which does not satiate, if we look at it very often.  He is the elephant with a big trunk which fights with the five senses which are like frenzied elephants.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 3195