Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 3145
2806
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 01, 2018, 10:41:00 AM »
Verse  10:

அங்கட் கடுக்கைக்கு முல்லைப் புறவ முறுவல்செய்யும்
பைங்கட் டலைக்குச் சுடலைக் களரி பருமணிசேர்
கங்கைக்கு வேலை யரவுக்குப் புற்றுக் கலைநிரம்பாத்
திங்கட்கு வானந் திருவொற்றி யூரர் திருமுடியே.


The holy head of the Lord in Tiru Otriyur, is the sylvan tract where Arabian jasmine grows in plenty, to the Koṉṟai which has beauty and honey, is the burning ground to the skull, which has tender eyes and a smile, is the ocean to the river, Ganga which has big gems, is the anthill to the cobra,is the sky to the crescent moon which has not grown to its full size.

Arunachala Siva.2807
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 01, 2018, 10:36:52 AM »
Verse  9:

சுற்றிக் கிடந்தொற்றி யூரனென் சிந்தை பிரிவறியான்
ஒற்றித் திரிதந்து நீயென்ன செய்தி யுலகமெல்லாம்
பற்றித் திரிதந்து பல்லொடு நாமென்று கண்குழித்துத்
தெற்றித் திருப்பதல் லாலென்ன செய்யுமித் தீவினையே.


The Lord in Otriyur, will not leave my mind, lying there, surrounded it. What would you, do united with the world and wandering in all the places?  This sin of mine,
wandering all over the world catching hold of people, grinding the teeth and biting the tongue, the eyes being sunk, what harm can it do to me except knocking the knees.

Arunachala Siva.

2808
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 01, 2018, 10:31:49 AM »
Verse  8:

சுற்றிவண் டியாழ்செயுஞ் சோலையுங் காவுந் துதைந்திலங்கு
பெற்றிகண் டான்மற்றி யாவருங் கொள்வர் பிறரிடைநீ
ஒற்றிகொண் டாயொற்றி யூரையுங் கைவிட் டுறுமென்றெண்ணி
விற்றிகண் டாய்மற் றிதுவொப்ப தில்லிடம் வேதியனே.

If one sees the nature of being eminent by the dense gardens and parks of young trees where the bees revolve round them and hum like the music of Yazh, will be willing to possess it.  You got it by mortgage with possession, from others,
you may think of selling Otṟiyūr, also as it may go out of your possession. There is no other place equal to this, O Siva who gave out the Vedas!

Arunachala Siva.

2809
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 01, 2018, 10:27:14 AM »
Verse 7:

இன்றரைக் கண்ணுடை யாரெங்கு மில்லை யிமயமென்னும்
குன்றரைக் கண்ணன் குலமகட் பாவைக்குக் கூறிட்டநா
ளன்றரைக் கண்ணுங் கொடுத்துமை யாளையும் பாகம்வைத்த
ஒன்றரைக் கண்ணன்கண் டீரொற்றி யூருறை யுத்தமனே.


At present there is no one who has an eye and a half, anywhere on that day when Siva divided his body to the beautiful lady of noble birth who begot by the Lord of the hill Himavan, without undergoing the pangs of birth, giving her half an eye,
the supreme god, possessed of all moral attributes who dwells in Otriyur is a squint eyed person who placed Uma also on one half.

Arunachala Siva.

2810
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 01, 2018, 10:21:03 AM »
Verse 6:

புற்றினில் வாழு மரவுக்குந் திங்கட்குங் கங்கையென்னும்
சிற்றிடை யாட்குஞ் செறிதரு கண்ணிக்குஞ் சேர்விடமாம்
பெற்றுடை யான்பெரும் பேச்சுடை யான்பிரி யாதெனையாள்
விற்றுடை யானொற்றி யூருடை யான்றன் விரிசடையே.


Siva who has a bull. (It is the meaning of the great, sentence in Upanishads;)
The spreading matted locks of the Lord who has Otṟiyūr as his place, who does not leave me, who has me as his slave and who has the right to sell me as a slave.
His head is the abode of the cobra that lives in the ant-hill, the crescent moon and the lady with a small waist, who is Ganga, and a chaplet of dense flowers.

Arunachala Siva.


2811
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 01, 2018, 10:16:26 AM »
Verse 5:

வேலைக் கடனஞ்ச முண்டுவெள் ளேற்றொடும் வீற்றிருந்த
மாலைச் சடையார்க் குறைவிட மாவது வாரிகுன்றா
ஆலைக் கரும்பொடு செந்நெற் கழனி யருகணைந்த
சோலைத் திருவொற்றி யூரையெப் போதுந் தொழுமின்களே.

The dwelling place of Siva, who has matted locks, like the evening sky and who sits majestically on a white bull, having consumed the poison which rose in the ocean which has a shore. People of this world!  Tiru Otriyur, which has gardens which have adjacent to them fields in which superior variety of red paddy is produced and sugar-cane fit to be crushed in the press. Worship that shrine with joined hands.

Arunachala Siva.

2812
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 01, 2018, 10:11:42 AM »
Verse  4:

தானகங் காடரங் காக வுடையது தன்னடைந்தார்
ஊனக நாறு முடைதலை யிற்பலி கொள்வதுந்தான்
தேனக நாறுந் திருவொற்றி யூருறை வாரவர்தாம்
தானக மேவந்து போனகம் வேண்டி யுழிதர்வரே.


What Siva has a dancing stage is the cremation ground, himself receives alms in the broken skull which has flesh sticking to it belonging. To the devotees who have reached him, the Lord who dwells in Tiru Otriyur, where the honey spreads its fragrance all over the place, He comes voluntarily to every house and wanders requiring food.

Arunachala Siva.

2813
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 01, 2018, 10:07:16 AM »
Verse  3:

பரவை வருதிரை நீர்க்கங்கை பாய்ந்துக்க பல்சடைமேல்
அரவ மணிதரு கொன்றை யிளந்திங்கள் சூடியதோர்
குரவ நறுமலர் கோங்க மணிந்து குலாயசென்னி
உரவு திரைகொணர்ந் தெற்றொற்றி யூருறை யுத்தமனே.


In the red matted locks, Ganga water which came like an ocean, which had waves, flowed and scattered, adorning with a cobra, beautiful Koṉṟai, a young crescent moon, a fragrant flower of common bottle flower tree and flowers of common Caung, the head which is shining with all these, the supreme god possessed of all moral attributes who dwells in Otriyur, where the moving waves bring products of the sea and dash them against the shore.

Arunachala Siva.

2814
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 01, 2018, 10:02:47 AM »
Verse  2:

சொல்லக் கருதிய தொன்றுண்டு கேட்கிற்றொண் டாயடைந்தார்
அல்லற் படக்கண்டு பின்னென் கொடுத்தி யலைகொண்முந்நீர்
மல்லற் றிரைச்சங்க நித்திலங் கொண்டுவம் பக்கரைக்கே
ஒல்லைத் திரைகொணர்ந் தெற்றொற்றி யூருறை யுத்தமனே.


I have some thought to be placed before you if you condescend to listen to that.
Those who approached you as your devotees, seeing them to undergo sufferings,
what would you offer after this life!  The supreme being, god possessed of all moral attributes who dwells in Otriyūr, where the waves bring the pearls quickly and dash against the unstable shore bringing the pearls in the conches with the strong waves.


Arunachala Siva.

2815
Tiru Otriyur:

Verse  1:

செற்றுக் களிற்றுரி கொள்கின்ற ஞான்றுசெருவெண் கொம்பொன்
றிற்றுக் கிடந்தது போலு மிளம்பிறை பாம்பதனைச்
சுற்றிக் கிடந்தது கிம்புரி போலச் சுடரிமைக்கும்
நெற்றிக்கண் மற்றதன் முத்தொக்கு மாலொற்றி யூரனுக்கே.


Having killed, on that day when Siva covered himself with the skin of an elephant,
the young crescent moon appears like a white tusk which is capable of fighting,
lying broken.  The cobra is like the ornamental ring on the elephants tusk winding it.
To the Lord in Otriyur, the frontal eye which shines like the fire is like the pearl in that tusk.

Arunachala Siva.
 

2816
Verse  10:

இலங்கைக் கிறைவ னிருபது தோளு முடிநெரியக்
கலங்க விரலினா லூன்றி யவனைக் கருத்தழித்த
துலங்கன் மழுவினன் சோற்றுத் துறையுறை வார்சடைமேல்
இலங்கு மதியமன் றோவெம் பிரானுக் கழகியதே.

The twenty shoulders and ten heads of the king of Lanka, to be crushed and he himself to become confused in mind, Siva with a glittering battle-axe who destroyed his pride by fixing firmly the toe.  Does not the bright crescent moon on the matted locks of Siva who dwells in Chortuthurai and who is our Lord, appear beautiful.

Padigam on Tiruch Chortuthurai completed.

Arunachala Siva.2817
Verse  9:


கடன்மணி வண்ணன் கருதிய நான்முகன் றானறியா
விடமணி கண்ட முடையவன் றானெனை யாளுடையான்
சுடரணிந் தாடிய சோற்றுத் துறையுறை வார்சடைமேல்
படமணி நாகமன் றோவெம் பிரானுக் கழகியதே.

Siva who has a neck made beautiful by the poison and who could not be found by Vishnu whose color is that of the sea and sapphire, and by Brahma, who thought that he could easily find out the head.  He who accepted me as his servant.
Does not the cobra which is beautiful by its hood and which stays in the matted locks of Siva who dwells in Chotruthurai, where the suns rays fall on the Lingam, and our master, appear beautiful.

Arunachala Siva.

2818
Verse 8:

அண்ட ரமரர் கடைந்தெழுந் தோடிய நஞ்சதனை
உண்டு மதனை யொடுக்கவல் லான்மிக்க வும்பர்கள்கோன்
தொண்டு பயில்கின்ற சோற்றுத் துறையுறை வார்சடைமேல்
இண்டை மதியமன் றோவெம் பிரானுக் கழகியதே.

Consuming the poison which ran rising from the ocean, when the enemies of the immortals - demons and the immortals churned the ocean, The poison which made those who churned the ocean to flee by its severity is another [possible] meaning. Siva who was capable of subduing its severity.  Are not the circlet of flowers and the crescent moon which are on the matted locks of our Lord who is in Chortuthurai, where Indra, the king of the countless celestial beings beings practices service to god.

Arunachala Siva.2819
Verse 7:

ஆய முடையது நாமறி யோம்அர ணத்தவரைக்
காயக் கணைசிலை வாங்கியு மெய்துந் துயக்கறுத்தான்
தூயவெண் ணீற்றினன் சோற்றுத் துறையுறை வார்சடைமேல்
பாயும்வெண் ணீர்த்திரைக் கங்கையெம் மானுக் கழகியதே.

We do not know his owning a big army. Siva put an end to the distraction of the demons who had three forts, by bending the bow and discharging an arrow from it, to destroy them. He who besmears with pure white holy ash, the Ganga of waves and white colored water rushing down on the matted locks of our master, who dwells in Chortuthurai, is beautiful.

Arunachala Siva.

2820
Verse  6:

வல்லாடி நின்று வலிபேசு வார்கோளர் வல்லசுரர்
கொல்லாடி நின்று குமைக்கிலும் வானவர் வந்திறைஞ்சச்
சொல்லாடி நின்று பயில்கின்ற சோற்றுத் துறையுறைவார்
வில்லாடி நின்ற நிலையெம் பிரானுக் கழகியதே.

The strong demons will play rude pranks and speak arrogant words and are capable of killing.  Though they commit murders and give annoyance, to our Lord, who dwells in Chortruthurai, who freely converses with the celestial beings, when they descend from heaven and worship him. The posture of his standing having made use of the bow, is beautiful.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 3145