Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... 2907
2791
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 12:59:23 PM »
Verse  2:


எற்று தெண்டிரை யேறிய சங்கினொ டிப்பிகள்
பொற்றி கழ்கம லப்பழ னம்புகு பூந்தராய்ச்
சுற்றி நல்லிமை யோர்தொழு பொற்கழ லீர்சொலீர்
பெற்றம் ஏறுதல் பெற்றிமை யோபெரு மானிரே.


Oh God who has on your feet anklets made of gold which the devas worship surrounding you in Pūntarāi,  where the conches and oysters which rose in the clear waves dashing against the shore, and enter into the tanks where lotus flowers shine like gold. Oh great one! is it greatness to ride on a bull ? please tell me.

Arunachala Siva.


2792
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 26, 2017, 12:54:55 PM »
Saiva Canon 2: Jnana Sambandhar:

Tirup-Poontarai:  (Sirkazhi)

செந்நெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும்
புன்னை வெண்கிழி யிற்பவ ளம்புரை பூந்தராய்
துன்னி நல்லிமை யோர்முடி தோய்கழ லீர்சொலீர்
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே.


Oh Lord with whose feet the crowns of the good devas closely come into contact, in Pūntarāy, where by the sides of the tanks adjacent to the red paddy fields, the flowers of Puṉṉai (mast-wood tree) resemble coral lying on a white cloth! please tell me the reason for having placed the crescent with the cobra in the red and entwining matted locks. [The decade on Kaṇtiyūr Vīrattam and Tiruvala-cuḻi are in the form of questions put to the devotees and the God respectively].

Arunachala Siva.


2793
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:47:10 AM »
Verse  10:


வளமுடையார் பால்எண்ணெய்
    கொடுபோய்மா றிக்கூலி
கொளமுயலும் செய்கையும்மற்
    றவர்கொடா மையின்மாறத்
தளருமனம் உடையவர்தாம்
    சக்கரஎந் திரம்புரியும்
களனில்வரும் பணிசெய்து
    பெறுங்கூலி காதலித்தார்.

When he could not carry and sell the oil of his rich kin
As they refused to supply him with oil any longer, the devotee
Whose mind languished, desired to earn wages by working
As a coolie where they plied the oil-presses.   

Arunachala Siva.

2794
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:45:00 AM »
Verse  9:


திருமலிசெல் வத்துழனி
    தேய்ந்தழிந்த பின்னையுந்தம்
பெருமைநிலைத் திருப்பணியில்
    பேராத பேராளர்
வருமரபில் உள்ளோர்பால்
    எண்ணெய்மா றிக்கொணர்ந்து
தருமியல்பில் கூலியினால்
    தமதுதிருப் பணிசெய்வார்.

Even when his piled-up wealth grew thin and vanished,
The glorious servitor who would not swerve from his
Magnificent and divine servitorship, carried and sold
The oil of his clan-men and with the wages thus earned,
He plied himself in his divine service.   

Arunachala Siva.2795
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:42:03 AM »
Verse  8:

எண்ணில்திரு விளக்குநெடு
    நாளெல்லாம் எரித்துவரப்
புண்ணியமெய்த் தொண்டர்செயல்
    புலப்படுப்பார் அருளாலே
உண்ணிறையும் பெருஞ்செல்வம்
    உயர்த்தும்வினைச் செயல்ஓவி
மண்ணிலவர் இருவினைபோல்
    மாண்டதுமாட் சிமைத்தாக.

As for many a day he caused countless lamps to burn
Night and day, the Lord desired to make known
The act of the true and holy servitor;
His grace caused him to quit his work through which
Ever-increasing wealth could be earned; even as his
Twofold Karma, his wealth also perished.   

Arunachala Siva.

2796
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:39:33 AM »
Verse  7:


எல்லையில்பல் கோடிதனத்
    திறைவராய் இப்படித்தாம்
செல்வநெறிப் பயனறிந்து
    திருவொற்றி யூரமர்ந்த
கொல்லைமழ விடையார்தம்
    கோயிலின்உள் ளும்புறம்பும்
அல்லும்நெடும் பகலுமிடும்
    திருவிளக்கின் அணிவிளைத்தார்.


He was the lord of manifold and countless wealth;
He knew how to put his wealth to its use;
Within and without the shrine of the Lord
Of Tiruvotriyoor whose mount is the young Bull,
During night and livelong day he arranged
To keep lit rows and rows of beauteous lamps.

Arunachala Siva.


2797
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:37:05 AM »
Verse 6:


அக்குலத்தின் செய்தவத்தால்
    அவனிமிசை அவதரித்தார்
மிக்கபெருஞ் செல்வத்து
    மீக்கூர விளங்கினார்
தக்கபுகழ்க் கலியனார்
    எனும்நாமந் தலைநின்றார்
முக்கண்இறை வர்க்குஉரிமைத்
    திருத்தொண்டின் நெறிமுயல்வார்.


He made his avatar by reason of the tapas wrought
By his clan; he was lofty with great wealth endowed;
He flourished in well-merited glory; he was called
Kaliyanaar who was ever poised in his servitorship
To the triple-eyed Lord.

Arunachala Siva.


2798
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:34:26 AM »
Verse  5:எயிலணையும் முகில்முழக்கும்
    எறிதிரைவே லையின்முழக்கும்
பயில்தருபல் லியமுழக்கும்
    முறைதெரியாப் பதியதனுள்
வெயில்அணிபல் மணிமுதலாம்
    விழுப்பொருளா வனவிளக்கும்
தயிலவினைத் தொழின்மரபில்
    சக்கரப்பா டித்தெருவு.   

The rumble of the clouds nearing the great walls,
The roar of the billowy main and the melodious sound
Of the many musical instruments thither merged irretrievably;
The street of the oil-vendors who ply the oil-presses
Was bright with gems and things pure.

Arunachala Siva.

2799
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:31:56 AM »
Verse  4:


கெழுமலர்மா தவிபுன்னை
    கிளைஞாழல் தளையவிழும்
கொழுமுகைய சண்பகங்கள்
    குளிர்செருந்தி வளர்கைதை
முழுமணமே முந்நீரும்
    கமழமலர் முருகுயிர்க்கும்
செழுநிலவின் துகளனைய
    மணற்பரப்புந் திருப்பரப்பு.

There teemed kurukkatthis rich in blooms, punnais,
Branchy kunkuma trees, shanbaka trees whose rich
Buds lavishly burgeoned, cool ceruntis, and growing
Fragrant screw-pines; each of them perfumed the air
With the scent of its flowers; even the breeze from the main
Was loaded with incense; there the white stretches of sand looked
As though they were wrought of the dust of moon-rays.

Arunachala Siva.


2800
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:27:27 AM »
Verse  3:

பன்னுதிருப் பதிகஇசைப்
    பாட்டுஓவா மண்டபங்கள்
அன்னநடை மடவார்கள்
    ஆட்டு ஓவா அணியரங்கு
பன்முறைதூ ரியமுழங்கும்
    விழவுஓவா பயில்வீதி
செந்நெல்லடி சிற்பிறங்கல்
    உணவுஓவா திருமடங்கள்.In its mantapams, the divine hymns (in decades) were ever
Melodized; in the theaters, the lasses whose gait was
Swan-like, for ever danced; the crowded streets
Were always full of festivities linked to the orchestration
Of music; the sacred Matams were ever full
Of hills of cooked samba rice.

Arunachala Siva.

2801
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:24:33 AM »
Verse  2:

பீடுகெழு பெருந்தெருவும்
    புத்தருடன் பீலிஅமண்
வேடமுடை யவர்பொருள்போல்
    ஆகாச வெளிமறைக்கும்
ஆடிகொடி மணிநெடுமா
    ளிகைநிரைகள் அலைகமுகின்
காடனைய கடல்படப்பை
    யெனவிளங்குங் கவின்காட்டும்.


Its glorious and vast streets with their rows
Of beauteous mansions from whose tops wafted fluttering
Flags covering the sky, suggested,
Like the Buddhists and the peacock-feather holding Jains
The non-existence of space; these resembled
The waving areca-gardens; the nearby sea was
Like unto beautiful gardens full of crops.

Arunachala Siva.


2802
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 09:55:27 AM »
Kaliya Nayanar Puranam:


Verse  1:பேருலகில் ஓங்குபுகழ்ப்
    பெருந்தொண்டை நன்னாட்டு
நீருலவுஞ் சடைக்கற்றை
    நிருத்தர்திருப் பதியாகும்
காருலவு மலர்ச்சோலைக்
    கன்னிமதில் புடைசூழ்ந்து
தேருலவு நெடுவீதி
    சிறந்ததிரு வொற்றியூர்.It is a beauteous city dear to the Lord Dancer
In whose matted hair the Ganga flows; it is in the great
Tondai Naadu renowned in this vast world; it is girt
With impregnable fort-like walls surrounded by cloud-capped
Flower-gardens; it is great Tiruvotriyoor,
In whose long streets the cars ply.

Arunachala Siva.

2803
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:26:03 AM »
Verse  11:

அந்தண் சோற்றுத் துறையெம் மாதியைச்
சிந்தை செய்ம்மி னடியா ராயினீர்
சந்தம் பரவு ஞான சம்பந்தன்
வந்த வாறே புனைதல் வழிபாடே.


You who are devotees!
meditate upon the primordial Siva in beautiful and cool Chōtṟṟuttuṟai,
the mode of worship for that is to adorn the god with songs composed by Jnana Sambandhan, who praises the nature of Siva, which came out of his mouth by God's grace.

Padigam on Tiruch Chotrrutjhurai completed.

Arunachala Siva.
2804
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:23:20 AM »
Verse  10:

கோது சாற்றித் திரிவா ரமண்குண்டர்
ஓது மோத்தை யுணரா தெழுநெஞ்சே
நீதி நின்று நினைவார் வேடமாம்
ஆதி சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


My mind!
leave without studying the scriptures which the Jains who go about dilating upon defects to be known to all, and the low Buddhists,
start, we shall go and reach Chōtṟṟuttuṟai of primordial god who assumes the form on which people who are firm in their righteousness, meditate.

Arunachala Siva.

2805
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:20:08 AM »
Verse  9:

தொழுவா ரிருவர் துயர நீங்கவே
அழலா யோங்கி யருள்கள் செய்தவன்
விழவார் மறுகில் விதியான் மிக்கவெம்
எழிலார் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.

To remove the sorrow of the two, Vishnu and Brahma, who worshipped him casting away their pride,
Siva bestowed his many kinds of grace by rising high as a column of fire.
We shall go and reach our Chōtṟṟuttuṟai which has streets in which festivals are celebrated and looks very beautiful laid according to the rules in the works on architecture.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... 2907