Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... 3129
2791
Verse 7:


வழுவிலா துன்னை வாழ்த்தி வழிபடுந் தொண்ட னேனுன்
செழுமலர்ப் பாதங் காணத் தெண்டிரை நஞ்ச முண்ட
குழகனே கோல வில்லீ கூத்தனே மாத்தா யுள்ள
அழகனே யால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.

The youth who consumed the poison that rose in the ocean of clear waves! God who holds a beautiful bow of Mēru!  The dancer!  The beautiful god who is the embodiment of greatness!  The father in Alavāy!  Myself who is your servant who worships and praises you without any blemish.  Grant me your grace to have a vision of your feet which are like fertile flowers.

Arunachala Siva.

2792
Verse  6:


எஞ்சலில் புகலி தென்றென் றேத்திநா னேசற் றென்றும்
வஞ்சக மொன்று மின்றி மலரடி காணும் வண்ணம்
நஞ்சினை மிடற்றில் வைத்த நற்பொருட் பதமே நாயேற்
கஞ்சலென் றால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.


The word, Siva, which has good meaning and which placed the poison in the neck!
The father in Alavāy!  Thinking always that this is my refuge which never knows extinction, with the purpose of having a vision of your lotus feet without the slightest deceit and always praising them longing for them, grant your grace to me who is low as a dog, assuring me, 'Do not fear.' 

Arunachala Siva.


2793
Verse  5:


வெண்டலை கையி லேந்தி மிகவுமூர் பலி கொண் டென்றும்
உண்டது மில்லை சொல்லி லுண்டது நஞ்சு தன்னைப்
பண்டுனை நினைய மாட்டாப் பளகனே னுளம தார
அண்டனே யால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.

Holding a white skull in the hand, you never ate, always receiving alms very much in villages.  To tell the truth you consumed the poison.  The mind of mine who has many guilt and who did not think of you in many previous births to become full, filled up guilt. My god!  The father in Alavāy! Grant me your grace.

Arunachala Siva.

2794
Verse  4:


செய்யநின் கமல பாதஞ் சேருமா தேவர் தேவே
மையணி கண்டத் தானே மான்மறி மழுவொன் றேந்தும்
சைவனே சால ஞானங் கற்றறி விலாத நாயேன்
ஐயனே யால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.

The supreme god to all celestial beings. Siva who has a neck adorned by the poison!
The first Saiva,  who holds a young deer and a battle-axe in the hands!  Myself like the low dog and do not possess knowledge by studying works or possessing spiritual knowledge in a great measure to meditate upon your feet without ceasing,  thinking without ceasing;  my Lord!  The father in Alavāy!  Grant me your grace.

Arunachala Siva.

2795
Verse 3:

ஒருமருந் தாகி யுள்ளா யும்பரோ டுலகுக் கெல்லாம்
பெருமருந் தாகி நின்றாய் பேரமு தின்சு வையாய்க்
கருமருந் தாகி யுள்ளா யாளும்வல் வினைக டீர்க்கும்
அருமருந் தால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.


You are the medicine without comparison. You remained as the big medicine superior to others both for the heaven and this world.  You are the remedy for removing birth being the sweetness in the great nectar. The rare medicine that removes the irresistible acts that bind souls!  The father in Alavāy! Grant me your grace.

Arunachala Siva.

2796
Verse  2:


நம்பனே நான்மு கத்தாய் நாதனே ஞான மூர்த்தீ
என்பொனே யீசா வென்றென் றேத்திநா னேசற் றென்றும்
பின்பினே திரிந்து நாயேன் பேர்த்தினிப் பிறவா வண்ணம்
அன்பனே யால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.


God who is desired by all living beings!  God who has four faces;  my Lord.
God with a form which is the embodiment of spiritual wisdom!  Gold which is my property! The Lord of the universe!  My friend! The father in Alavāy, myself longing for you by praising without ceasing.  Myself who is as low as a dog, always wandering after you, please grant me your grace so that I may not be born again.

Arunachala Siva.


2797
Tiru Alavay: (Madurai):

Verse  1:

வேதியா வேத கீதா விண்ணவ ரண்ணா வென்றென்
றோதியே மலர்கள் தூவி யொருங்கிநின் கழல்கள் காணப்
பாதியோர் பெண்ணை வைத்தாய் படர்சடை மதியஞ் சூடும்
ஆதியே யால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.


Who chants the Vedas!  Uttering many times as the Lord, superior to the celestial beings!  And repeating Lord's names, scattering flowers, to have a vision of your feet by having singleness of him, god who placed a lady on one half! the first cause of all things, who wears a crescent moon in the spreading matted locks!  Such devotees wll will reach His feet!  The  father in Alavāy!  Grant me your grace. 

Arunachala Siva.

2798
Verse 10:


வன்கண்ணர் வாள ரக்கர் வாழ்வினை யொன்ற றியார்
புன்கண்ண ராகி நின்று போர்கள்செய் தாரை மாட்டிச்
செங்கண்மால் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தைத்
தங்கணா லெய்த வல்லார் தாழ்வராந் தலைவன் பாலே.

Causing the cruel demons, who were hardhearted and did not know even a little of the acts for the longevity of their lives having only meanness, to die, fighting many battles standing firm, those who are able to approach the temple Tiru  Rameswaram, established by Vishnu  of red eyes will stay with the master.

Padigam on Tiru Rameswaram concluded.

Arunachala Siva.


2799
Verse  9:

கோடிமா தவங்கள் செய்து குன்றினார் தம்மை யெல்லாம்
வீடவே சக்க ரத்தா லெறிந்துபின் னன்பு கொண்டு
தேடிமால் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தை
நாடிவாழ் நெஞ்ச மேநீ நன்னெறி யாகு மன்றே.

My mind!  Throwing the disc and killing the demons, who were deficient in good conduct though they performed penance amounting to crores of years to lose their lives, you live desiring earnestly Tiru Rameswaram, the temple established by Vishnu having sought for it with love, after killing the demons, that is the right path for you.

Arunachala Siva.

2800
Verse  8:

பலவுநா டீமை செய்து பார்தன்மேற் குழுமி வந்து
கொலைவிலார் கொடிய ராய வரக்கரைக் கொன்று வீழ்த்த
சிலையினான் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தைத்
தலையினால் வணங்கு வார்கள் தாழ்வராந் தவம தாமே.

Having committed sinful deeds for many days, coming to fight joining in large numbers in this earth, those who bow their heads before Sri Rameswaram, which was established by Raman, who with his bow killed and made the demons, fall on the ground who were cruel and had cruel bows, will have humility that is equal to penance.


Arunachala Siva. 


2801
Verse  7:


வாக்கினா லின்பு ரைத்து வாழ்கிலார் தம்மை யெல்லாம்
போக்கினாற் புடைத்த வர்கள் உயிர்தனை யுண்டு மாறான்
தேக்குநீர் செய்த கோயி றிருவிரா மேச்சு ரத்தை
நோக்கினால் வணங்கு வார்க ணோய்வினை நுணுகு மன்றே.


Speaking pleasant and good words in their speech, attacking all the demons, who were not able to lead a good life, with weapons that took out their lives, destroying their lives.  The diseases and acts of those who look at by the physical and mental eyes, Tiru Rameswaram, the temple established by Vishnu, in the dam across the sea, will be shattered to pieces.

Arunachala Siva.

2802
Verse  6:

ஆர்வல நம்மின் மிக்கா ரென்றவவ் வரக்கர் கூடிப்
போர்வலஞ் செய்து மிக்குப் பொருதவர் தம்மை வீட்டித்
தேர்வலஞ் செற்ற மால்செய் திருவிரா மேச்சு ரத்தைச்
சேர்மட நெஞ்ச மேநீ செஞ்சடை யெந்தை பாலே.


My ignorant mind! The demons who thought, "who are those that are superior to us in strength",  joining together, as they fought a severe battle.  Killing those who attacked him in multitude, in Tiru Rameswarm, which was established by Vishnu who destroyed the strength of the charioteers, you reach the side of our father who has a red matted locks.

Arunachala Siva.
2803
Verse 5:

வீரமிக் கெயிறு காட்டி விண்ணுற நீண்ட ரக்கன்
கூரமிக் கவனைச் சென்று கொன்றுடன் கடற்ப டுத்துத்
தீரமிக் கானி ருந்த திருவிரா மேச்சு ரத்தைக்
கோரமிக் கார்த வத்தாற் கூடுவார் குறிப்பு ளாரே.

Being excessively valorous, showing his deformed and curved teeth, killing the demon  who was as tall as to touch the sky and who was exceedingly cruel, having gone to his place, and having sunk his body in the sea, those who have performed severe penance, and reach Tiru Rameswaram, where Raman of excessive valor stayed, will get their intentions fulfilled.

Arunachala Siva.
2804
Verse  4:

குன்றுபோற் றோளு டைய குணமிலா வரக்கர் தம்மைக்
கொன்றுபோ ராழி யம்மால் வேட்கையாற் செய்த கோயில்
நன்றுபோ னெஞ்ச மேநீ நன்மையை யறிதி யாயில்
சென்றுநீ தொழுதுய் கண்டாய் திருவிரா மேச்சு ரம்மே.

Having killed the demons, who had shoulders as strong as hills and had no good qualities, save yourself by going to Tiru Rameswaram, which was established by his desire to remove the sin of killing the demons, by the beautiful Vishnu, who had a disc used in war, and by worshiping it with joined hands.  My mind which appears to be good!  If you know what is good to you.

Arunachala Siva.

2805
Verse 3:


கடலிடை மலைக டம்மா லடைத்துமால் கரும முற்றித்
திடலிடைச் செய்த கோயிற் றிருவிரா மேச்சு ரத்தைத்
தொடலிடை வைத்து நாவிற் சுழல்கின்றேன் தூய்மை யின்றி
உடலிடை நின்றும் பேரா வைவராட் டுண்டு நானே.


Blocking the sea with mountains, rocks, Vishnu after having finished the destruction of demons, I am distressed in my mind, keeping in my speech having contact with Sri Rameswaram,  established in the raised ground.  Without purity, being tossed by the five senses which are in my body and never leave it.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... 3129