Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 [186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 3175
2776
Verse  2:

வீதி வேல்நெடுங் கண்ணியர் வெள்வளை
நீதி யேகொளற் பாலது நின்றியூர்
வேத மோதி விளங்குவெண் தோட்டராய்க்
காதில் வெண்குழை வைத்தவெங் கள்வரே.

Chanting the Vedas, in Niṉṟiyūr and having worn a white and shining women's ear-ring on the left ear, (as it is made of conch the ear-ring is described as white), our thief who placed on the right ear a men's ear-ring which is white,  is it right conduct on your part to take away the white bangles of the ladies who have long eyes resembling spear, who come into the streets.

Arunachala Siva.


2777
Tiru Ninriyur:


Verse  1:

கொடுங்கண் வெண்தலை கொண்டு குறைவிலைப்
படுங்க ணொன்றில ராய்ப்பலி தேர்ந்துண்பர்
நெடுங்கண் மங்கைய ராட்டயர் நின்றியூர்க்
கடுங்கைக் கூற்றுதைத் திட்ட கருத்தரே.


In Niṉṟiyūr, where young girls of long eyes dance, God the origin of all things who kicked the god of death of cruel act.  Holding a white skull from which the eyes have been scooped out and the sockets are ugly to look at, and having no place to sell his good at a cheap price, He will eat the alms which he gets by begging.

Arunachala Siva.

2778
Verse  10:

அன்று தானரக் கன்கயி லாயத்தைச்
சென்று தானெடுக் கவுமை யஞ்சலும்
நன்று தான்நக்கு நல்விர லூன்றிப்பின்
கொன்று கீதங்கேட் டான்குட மூக்கிலே.

When Uma was frightened when the demon, went near the Kailash and lifted it in the past, Siva with a big laugh, fixing the toe that can do good, and after afflicting him, heard his recital of Sāma Vēdam, that god dwells in Kuṭamūkkil.

Padigam on Tiruk Kudamookku completed.

Arunachala Siva.

2779
Verse  9:

சிரமஞ் செய்து சிவனுக்குப் பத்தராய்ப்
பரம னைப்பல நாளும் பயிற்றுமின்
பிரமன் மாலொடு மற்றொழிந் தார்க்கெலாம்
குரவ னாருறை யுங்குட மூக்கிலே.


Becoming devotees of Siva, by practicing difficult processes of Yōgam, train yourselves to utter the names of the supreme god for many days in Kuṭamūkkil where the preceptor for Brahma, Vishnu and others resides.

Arunachala Siva.


2780
Verse 8:


காமி யஞ்செய்து காலங் கழியாதே
ஓமியஞ் செய்தங் குள்ளத் துணர்மினோ
சாமி யோடு சரச்சு வதியவள்
கோமி யும்முறை யுங்குட மூக்கிலே.


Without wasting your precious life doing all that you wish to do, deriving their fruits.
maintaining the sacred fire outwardly, realize inwardly in your heart Kuṭamūkkil, where Yamuṉa of blue colour, Saaraswati and Godhavari dwell. 

Arunachala  Siva.
 


2781
Verse 7:


தொண்ட ராகித் தொழுது பணிமினோ
பண்டை வல்வினை பற்றற வேண்டுவீர்
விண்ட வர்புரம் மூன்றொரு மாத்திரைக்
கொண்ட வன்னுறை யுங்குட மூக்கிலே.


Those who wish that the accumulated irresistible karmas should completely leave you!
Becoming devotees and worshiping with joined hands, bow before Kuṭamūkkil where Siva saw to it that fire consumed the three cities of enemies within the short time taken to wink one's eyes

Arunachala Siva.

2782
Verse  6:


துறவி நெஞ்சின ராகிய தொண்டர்காள்
பிறவி நீங்கப் பிதற்றுமின் பித்தராய்
மறவனாய்ப் பார்த்தன் மேற்கணை தொட்டவெம்
குறவ னாருறை யுங்குட மூக்கிலே.


Devotees who have a mind renouncing all attachments!  Being crazy after god,
assuming the form of a warrior, prattle the name of Kuṭamukkil where Siva, who assumed the form of a hunter and discharged arrows on Arjunan, to save you from being born again.

Arunachala Siva.

2783
Verse 5:

நக்க ரையனை நாடொறும் நன்னெஞ்சே
வக்க ரையுறை வானை வணங்குநீ
அக்க ரையோ டரவரை யார்த்தவன்
கொக்க ரையுடை யான்குட மூக்கிலே.


My good mind!  Siva, who is naked and who dwells in Vakkarai, one who tied in his waist a cobra in addition to Chank beads, you daily bow to Kuṭamūkkil of Siva, who has the musical instrument of Kokkarai.

Arunachala Siva.

2784
Verse 4:


ஓதா நாவன் திறத்தை யுரைத்திரேல்
ஏதா னும்மினி தாகும் மியமுனை
சேதா ஏறுடை யானமர்ந் தவிடம்
கோதா விரியுறை யுங்குட மூக்கிலே.


If you speak about the acts of Siva, who knew everything without undergoing learning
however little, it may be it will be sweet to hear.  The place where Siva, who has a bull from the species of red cows, dwells, is Kutamūkkil where Godhavari resides.

Arunachala Siva.

2785
Verse  3:

நங்கை யாளுமை யாளுறை நாதனார்
அங்கை யாளொ டறுபதந் தாழ்சடைக்
கங்கை யாளவள் கன்னி யெனப்படும்
கொங்கை யாளுறை யுங்குட மூக்கிலே.


The chief on whose half Uma, a lady of distinction dwells, the Ganga, and who dwells in the matted locks, where bees of six legs settle, along with a lady of beautiful hand and a lady by name Kaṉṉi* prominent by her breasts, stay in Kuṭamūkkil.

(*Ganga)

Arunachala Siva.


2786
Verse  2:


பூத்தா டிக்கழி யாதேநீர் பூமியீர்
தீத்தா டித்திறஞ் சிந்தையுள் வைம்மினோ
வேர்த்தா டுங்காளி தன்விசை தீர்கென்று
கூத்தா டிய்யுறை யுங்குட மூக்கிலே.


Siva who danced to gain victory over Kāḷi who danced with anger, so that her speed might slow down, dwells in Kutamūkkil, having been born in this world and wasting your life without any good, and dying.  People of this world!  Keep in your minds the nature of Siva who dances after burning everything at the end of the world.

Arunachala Siva.

2787
Tiruk Kuta Mukku:  (Kumbakonam):

Verse  1:


பூவ ணத்தவன் புண்ணிய னண்ணியங்
காவ ணத்துடை யானடி யார்களைத்
தீவ ணத்திரு நீறுமெய் பூசியோர்
கோவ ணத்துடை யான்குட மூக்கிலே.

Siva has the beauty of a flower.  He is the embodiment of all virtues. He  admits by a bond as slaves, devotees by voluntarily going to them.  By smearing holy ash on his body which is red like fire, Kutamūkku is the shrine of Siva who has a single loin-cloth as his dress.


Arunachala Siva.

2788
Verse  10:


சனியும் வெள்ளியுந் திங்களும் ஞாயிறும்
முனிவ னாய்முடி பத்துடை யான்றனைக்
கனிய வூன்றிய காரண மென்கொலோ
இனிய னாய்நின்ற வின்னம்ப ரீசனே.


Siva in Iṉṉampar, who is a loving person always, what is the reason for pressing down Ravanan, who had ten heads to become soft with love, and **he who was angry with planets like Saturn, Venus, Moon and the Sun.**

(** ...** not very clear.)

Padigam on Tiru Innampar concluded.

Arunachala Siva.

2789
Verse  9:


விரியுந் தண்ணிள வேனிலில் வெண்பிறை
புரியுங் காமனை வேவப் புருவமும்
திரியு மெல்லையில் மும்மதில் தீயெழுந்
தெரிய நோக்கிய வின்னம்ப ரீசனே.

He will bend his eye-brows to burn Manmatha, who desires as his help. the white crescent moon during the expanding portion of the milder part of the summer season.
Siva in Iṉṉampar who looked at the three forts which transgressed decency, to be consumed by fire. 

Arunachala Siva.

2790
Verse  8:

தொழுது தூமலர் தூவித் துதித்துநின்
றழுது காமுற் றரற்றுகின் றாரையும்
பொழுது போக்கிப் புறக்கணிப் பாரையும்
எழுதுங் கீழ்க்கணக் கின்னம்ப ரீசனே.

Those who cry aloud wishing for him, weeping and standing, having scattered faultless flowers for worship Siva in Iṉṉampar, He will note down the names of those who do not praising his name but waste their time and neglect him, in small lines in his account book. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 [186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 3175