Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 3174
2761
Verse  6:


துறவி நெஞ்சின ராகிய தொண்டர்காள்
பிறவி நீங்கப் பிதற்றுமின் பித்தராய்
மறவனாய்ப் பார்த்தன் மேற்கணை தொட்டவெம்
குறவ னாருறை யுங்குட மூக்கிலே.


Devotees who have a mind renouncing all attachments!  Being crazy after god,
assuming the form of a warrior, prattle the name of Kuṭamukkil where Siva, who assumed the form of a hunter and discharged arrows on Arjunan, to save you from being born again.

Arunachala Siva.

2762
Verse 5:

நக்க ரையனை நாடொறும் நன்னெஞ்சே
வக்க ரையுறை வானை வணங்குநீ
அக்க ரையோ டரவரை யார்த்தவன்
கொக்க ரையுடை யான்குட மூக்கிலே.


My good mind!  Siva, who is naked and who dwells in Vakkarai, one who tied in his waist a cobra in addition to Chank beads, you daily bow to Kuṭamūkkil of Siva, who has the musical instrument of Kokkarai.

Arunachala Siva.

2763
Verse 4:


ஓதா நாவன் திறத்தை யுரைத்திரேல்
ஏதா னும்மினி தாகும் மியமுனை
சேதா ஏறுடை யானமர்ந் தவிடம்
கோதா விரியுறை யுங்குட மூக்கிலே.


If you speak about the acts of Siva, who knew everything without undergoing learning
however little, it may be it will be sweet to hear.  The place where Siva, who has a bull from the species of red cows, dwells, is Kutamūkkil where Godhavari resides.

Arunachala Siva.

2764
Verse  3:

நங்கை யாளுமை யாளுறை நாதனார்
அங்கை யாளொ டறுபதந் தாழ்சடைக்
கங்கை யாளவள் கன்னி யெனப்படும்
கொங்கை யாளுறை யுங்குட மூக்கிலே.


The chief on whose half Uma, a lady of distinction dwells, the Ganga, and who dwells in the matted locks, where bees of six legs settle, along with a lady of beautiful hand and a lady by name Kaṉṉi* prominent by her breasts, stay in Kuṭamūkkil.

(*Ganga)

Arunachala Siva.


2765
Verse  2:


பூத்தா டிக்கழி யாதேநீர் பூமியீர்
தீத்தா டித்திறஞ் சிந்தையுள் வைம்மினோ
வேர்த்தா டுங்காளி தன்விசை தீர்கென்று
கூத்தா டிய்யுறை யுங்குட மூக்கிலே.


Siva who danced to gain victory over Kāḷi who danced with anger, so that her speed might slow down, dwells in Kutamūkkil, having been born in this world and wasting your life without any good, and dying.  People of this world!  Keep in your minds the nature of Siva who dances after burning everything at the end of the world.

Arunachala Siva.

2766
Tiruk Kuta Mukku:  (Kumbakonam):

Verse  1:


பூவ ணத்தவன் புண்ணிய னண்ணியங்
காவ ணத்துடை யானடி யார்களைத்
தீவ ணத்திரு நீறுமெய் பூசியோர்
கோவ ணத்துடை யான்குட மூக்கிலே.

Siva has the beauty of a flower.  He is the embodiment of all virtues. He  admits by a bond as slaves, devotees by voluntarily going to them.  By smearing holy ash on his body which is red like fire, Kutamūkku is the shrine of Siva who has a single loin-cloth as his dress.


Arunachala Siva.

2767
Verse  10:


சனியும் வெள்ளியுந் திங்களும் ஞாயிறும்
முனிவ னாய்முடி பத்துடை யான்றனைக்
கனிய வூன்றிய காரண மென்கொலோ
இனிய னாய்நின்ற வின்னம்ப ரீசனே.


Siva in Iṉṉampar, who is a loving person always, what is the reason for pressing down Ravanan, who had ten heads to become soft with love, and **he who was angry with planets like Saturn, Venus, Moon and the Sun.**

(** ...** not very clear.)

Padigam on Tiru Innampar concluded.

Arunachala Siva.

2768
Verse  9:


விரியுந் தண்ணிள வேனிலில் வெண்பிறை
புரியுங் காமனை வேவப் புருவமும்
திரியு மெல்லையில் மும்மதில் தீயெழுந்
தெரிய நோக்கிய வின்னம்ப ரீசனே.

He will bend his eye-brows to burn Manmatha, who desires as his help. the white crescent moon during the expanding portion of the milder part of the summer season.
Siva in Iṉṉampar who looked at the three forts which transgressed decency, to be consumed by fire. 

Arunachala Siva.

2769
Verse  8:

தொழுது தூமலர் தூவித் துதித்துநின்
றழுது காமுற் றரற்றுகின் றாரையும்
பொழுது போக்கிப் புறக்கணிப் பாரையும்
எழுதுங் கீழ்க்கணக் கின்னம்ப ரீசனே.

Those who cry aloud wishing for him, weeping and standing, having scattered faultless flowers for worship Siva in Iṉṉampar, He will note down the names of those who do not praising his name but waste their time and neglect him, in small lines in his account book. 

Arunachala Siva.

2770
Verse 7:

சடைக்க ணாள்புன லாள்அனல் கையதோர்
கடைக்க ணால்மங்கை நோக்கிம வான்மகள்
படைக்க ணால்பரு கப்படு வான்நமக்
கிடைக்க ணாய்நின்ற வின்னம்ப ரீசனே.

Ganga, in the form of water, is on the matted locks. The fire is on the hand, when that lady glances at him with the outer corner of her eyes, he is looked at by the looks of the lady, Uma, whose eyes are like weapon such as lance, arrow and sword, as if she is literally drinking his beauty.  He is the lord in Innampar.

Arunachala Siva.

2771
Verse  6:

விளக்கும் வேறு படப்பிற ருள்ளத்தில்
அளக்குந் தன்னடி யார்மனத் தன்பினைக்
குளக்கு மென்னைக் குறிக்கொள வேண்டியே
இளக்கு மென்மனத் தின்னம்ப ரீசனே.


He will appear differently in the minds of others than his devotees, will measure the love in the minds of his devotees, will coax me to grant me single-minded devotion Siva in Iṉṉampar, melts the hardness of my heart.


Arunachala Siva.

2772
Verse  5:

தென்ன வன்னெனை யாளுஞ் சிவனவன்
மன்ன வன்மதி யம்மறை யோதியான்
முன்ன மன்னவன் சேர்வன பூழியான்
இன்னம் இன்புற்ற வின்னம்ப ரீசனே.


Siva is beautiful, he admits me into his grace, he is the chief of the gods, he chanted Vedas of such great respectability, he was existing permanently before the creation of the world, besmears with the ash in the cremation ground. Siva is form whom the sun-god derived happiness by worshiping here, in Innampar.

Arunachala Siva.

2773
Verse  4:

மழைக்கண் மாமயி லாலு மகிழ்ச்சியான்
அழைக்குந் தன்னடி யார்கள்த மன்பினைக்
குழைக்குந் தன்னைக் குறிக்கொள வேண்டியே
இழைக்கு மென்மனத் தின்னம்ப ரீசனே.


With the joy that can be compared to the joy of the peacock that dances during the rainy season melts, and blends in union with the devotion of his devotees who invoke him Siva in Iṉṉampar, will fix his form in my mind, in order to make me concentrate on him. 

Arunachala Siva.

2774
Verse  3:

கனலுங் கண்ணியுந் தண்மதி யோடுடன்
புனலுங் கொன்றையுஞ் சூடும் புரிசடை
அனலுஞ் சூலமும் மான்மறிக் கையினர்
எனலு மென்மனத் தின்னம்ப ரீசனே.

When I say Siva, who wears the chaplets, cool crescent moon, water and Koṉṟai worn on the twisted matted locks, holds in his hand fire, a trident and a young deer, he immediately enters into my mind and shines there. He is the god in Innampar.

Arunachala Siva.

2775
Verse  2:

மட்டுண் பார்கள் மடந்தையர் வாட்கண்ணால்
கட்டுண் பார்கள் கருதுவ தென்கொலோ
தட்டி முட்டித் தள்ளாடித் தழுக்குழி
எட்டு மூர்த்திய ரின்னம்ப ரீசனே.

People who consume intoxicating drinks and those who are bound by the beauty of the eyes of women which are like swords, when they lose their eyesight and falter when walking and slip what can these people think of as help? Except Siva in Iṉṉampar who has eight forms.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 3174