Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 3195
2761
Tiru Adigai Veerasthanam:

Verse  1:

கோணன் மாமதி சூடியோர் கோவணம்
நாணில் வாழ்க்கை நயந்தும் பயனிலை
பாணில் வீணை பயின்றவன் வீரட்டம்
காணி லல்லதென் கண்துயில் கொள்ளுமே.

Wearing a curved and big crescent moon, though desiring a life without shame, wearing a men's loin cloth, Siva is the stand for all benefits. Among music of several instruments, he practices on Veena. Unless I visit and see his Veerasthanam, will my eyes get sleep.


Arunachala Siva.

2762
Verse  10:


தூர்த்தன் தோண்முடி தாளுந் தொலையவே
சேர்த்தி னார்திருப் பாதத் தொருவிரல்
ஆர்த்து வந்துல கத்தவ ராடிடும்
தீர்த்தர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.


Siva in Tiru  Nāgeswaram, fixed one toe to destroy the heads and shoulders and feet of the debauchee Ravanan, coming with a roaring noise, is the holy water in which the people of this world bathe. 

Padigam on Tiru Nageswaram completed.

Arunachala Siva.

2763
Verse  9:


வட்ட மாமதில் மூன்றுடன் வல்லரண்
சுட்ட செய்கைய ராகிலுஞ் சூழ்ந்தவர்
குட்ட வல்வினை தீர்த்துக் குளிர்விக்கும்
சிட்டர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.


Siva in Tiru Nāgeswaram, though he burnt the strong fortifications including the great circular walls of enclosure of the three cities., is the noble person who makes the minds of people who meditate on him, free from diseases like leprosy and other irresistible karmas, which are its effect, and consoles them.

Arunachala Siva.

2764
Verse  8:


கழல்கொள் காலினர் காலனைக் காய்ந்தவர்
தழல்கொள் மேனியர் சாந்தவெண் ணீறணி
அழக ரால்நிழற் கீழற மோதிய
குழகர் போல்குளிர் நாகேச் சரவரே.


Siva in cool Nāgēswaram, wears on his legs an armor of weapons.  He destroyed the god of death. He has a form like fire and he is a beautiful person, who smears himself with the holy white ash as sandal paste. He is the youth who gave religious instruction under the shade of the banyan tree.

Arunachala Siva.

2765
Verse  7:

மானை யேந்திய கையினர் மையறு
ஞானச் சோதிய ராதியர் நாமந்தான்
ஆன அஞ்செழுத் தோதவந் தண்ணிக்கும்
தேனர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.


Siva in Tiru  Nāgeswaram, holds in his hand a deer, is like the honey which tastes sweet when the name, the five letters of the chief and the effulgent light of knowledge which is without any blemish, is recited. 

Arunachala Siva.


2766
Verse  6:


வம்பு பூங்குழல் மாது மறுகவோர்
கம்ப யானை யுரித்த கரத்தினர்
செம்பொ னாரித ழிம்மலர்ச் செஞ்சடை
நம்பர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

Siva in Tiru Nageswaram,  the lady who has beautiful and fragrant tresses of hair to become bewildered flayed with his hand an elephant tied to a pillar.  He is Siva, who has on the red matted locks,  Koṉṟai flowers which resemble gold in color.

Arunachala Siva.

2767
Verse 5:


பண்டொர் நாளிகழ் வான்பழித் தக்கனார்
கொண்ட வேள்விக் குமண்டை யதுகெடத்
தண்ட மாவிதா தாவின் தலைகொண்ட
செண்டர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

The head-strong haughty nature of the sacrifice that Dakshan, of reproachful nature performed in the past to despise Siva, to get spoiled, Siva in Tirunageswaram, has a weapon by name Ceṇtu with which he removed the head of Brahma, as a punishment.

Arunachala Siva.

2768
Verse 4:

சந்தி ரன்னொடு சூரியர் தாமுடன்
வந்து சீர்வழி பாடுகள் செய்தபின்
ஐந்த லையர வின்பணி கொண்டருள்
மைந்தர் போல்மணி நாகேச் சரவரே.

The beautiful Siva in Nāgēswaram, after the moon and the twelve suns came here and performed their famous worship, is the strong person who accepted the service and worship of the cobra with five heads.

Arunachala Siva.

2769
Verse  3:


ஓத மார்கட லின்விட முண்டவர்
ஆதி யாரய னோடம ரர்க்கெலாம்
மாதொர் கூறர் மழுவல னேந்திய
நாதர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.


(See 1st verse.)  He drank the poison that rose in the sea of waves.  He is the origin of all the immortals including Brahma, has a lady on one half.  He is the master who held in his right hand a battle-axe.

Arunachala Siva.

2770
Verse  2:

நாவ லம்பெருந் தீவினில் வாழ்பவர்
மேவி வந்து வணங்கி வினையொடு
பாவ மாயின பற்றறு வித்திடும்
தேவர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

Siva in Tirunāgēswaram, when the inhabitants of India, the island that got its name from the Jaumoon plum tree, which grows here, come with love and bow to him is the Deva completely. 

Arunachala Siva.

2771
Tiru Nageswaram:

Verse  1:

நல்லர் நல்லதோர் நாகங்கொண் டாட்டுவர்
வல்லர் வல்வினை தீர்க்கும் மருந்துகள்
பல்லில் ஓடுகை யேந்திப் பலிதிரி
செல்வர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

Siva in Tiru Nāgeswaram,  is good god.  He will cause the good cobra to dance, holding it in his hand.  He is capable of administering remedies that can remove the irresistible karmas.  Holding a teeth-less skull, is a person having wealth of grace, to wander for alms.

Arunachala Siva.2772
Verse  11:

உரத்தி னாலரக் கன்னுயர் மாமலை
நெருக்கி னானை நெரித்தவன் பாடலும்
இரக்க மாஅருள் செய்தபா லைத்துறை
கரத்தி னால்தொழு வார்வினை யோயுமே.


Crushing the demon, who frightened the daughter of the mountain, uprooting the high and great mountain by his strength, the karmas of those who worship with joined hands, Pālaittuṟai, which granted his grace taking pity on him, as soon as he sang the praises of Siva, will come to an end.

Padigam on Tirup Palaitturai completed.

Arunachala Siva.


2773
Verse  10:


வெங்கண் வாளர வாட்டி வெருட்டுவர்
அங்க ணாரடி யார்க்கருள் நல்குவர்
செங்கண் மாலயன் தேடற் கரியவர்
பைங்க ணேற்றினர் பாலைத் துறையரே.

Siva in Pālaittuṟai will frighten people by making the bright and cruel cobra to dance spreading its hood.  He has beautiful eyes. The beauty for the eyes is compassionate looks will grant his grace to his devotees.  It  is difficult to be searched by Vishnu of red eyes and Brahma, has a bull which has tender eyes.


Arunachala Siva.

2774
Verse 9:


மேகந் தோய்பிறை சூடுவர் மேகலை
நாகந் தோய்ந்த அரையினர் நல்லியல்
போகந் தோய்ந்த புணர்முலை மங்கையோர்
பாகந் தோய்ந்தவர் பாலைத் துறையரே.


Siva in Pālaittuṟai, wears a crescent moon, that touches the clouds.  He wears on his waist a cobra as a jeweled girdle, has on his half a lady of distinction who has breasts close to each other which has good qualities for embracing. 

Arunachala Siva.


2775
Verse  8:

தொடருந் தொண்டரைத் துக்கந் தொடந்துவந்
தடரும் போதர னாயருள் செய்பவர்
கடலின் நஞ்சணி கண்டவர் கடிபுனல்
படருஞ் செஞ்சடைப் பாலைத் துறையரே.

Siva, who grants his grace as Haraṉ, at the time when sufferings which come in succession afflict devotees, who had taken refuge in him, since a long time.
The one who destroys, has a neck which adorns itself with the poison that rose in the sea.  He is he who is in Pālaittuṟai and on whose red matted locks, the rushing water spreads. 

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 3195