Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 2906
2731
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2017, 08:14:54 AM »
Verse  5:


பெருத்தெழுகா தலில்வணங்கிப்
    பெரும்பற்றத் தண்புலியூர்த்
திருச்சிற்றம் பலத்தாடல்
    புரிந்தருளுஞ் செய்யசடை
நிருத்தனார் திருக்கூத்து
    நேர்ந்திறைஞ்சி நெடுந்தகையார்
விருப்பினுடன் செந்தமிழின்
    வெண்பாமென் மலர்புனைந்தார்.


Adoring the Lord in great spiraling love, he came
To the presence of the Lord-Dancer of ruddy, matted
Hair, who enacts the Dance divine at Tirucchitrambalam
Of Perumpatrappuliyoor, and worshipped there;
The great one adorned the Lord with a soft flower--
A venba in splendorous Tamizh.

Arunachala Siva.

2732
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2017, 08:11:47 AM »
Verse  4:


தொண்டுரிமை புரக்கின்றார்
    சூழ்வேலை யுலகின்கண்
அண்டர்பிரான் அமர்ந்தருளும்
    ஆலயங்க ளானவெலாம்
கண்டிறைஞ்சித் திருத்தொண்டின்
    கடனேற்ற பணிசெய்தே
வண்தமிழின் மொழிவெண்பா
    ஓர்ஒன்றா வழுத்துவார்.

The fosterer of the right of servitorship fared forth
To all the shrines in this sea-girt world, where the Lord
Of gods willingly abides, beheld and adored
The Deity; he performed such acts of service as became
His dutiful servitorship; at each shrine he composed a venbaa
In bountiful Tamizh and hailed the Lord.

Arunachala Siva.

2733
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2017, 08:08:38 AM »
Verse  3:


மன்னவரும் பணிசெய்ய
    வடநூல்தென் தமிழ்முதலாம்
பன்னுகலை பணிசெய்யப்
    பார்அளிப்பார் அரசாட்சி
இன்னல்என இகழ்ந்ததனை
    எழிற்குமரன் மேல்இழிச்சி
நன்மைநெறித் திருத்தொண்டு
    நயந்தளிப்பார் ஆயினார்.


Kings obeyed him; northern Sanskrit and southern
Tamizh with all their wealth of scripture, came under
His mastery; even when he so ruled, he resolved thus:
"Kingship indeed is misery." He quit it in utter
Contempt, having had his beauteous son crowned.
He then willingly performed service divine,
Firmly established in the goodly way of Saivism.

Arunachala Siva.

2734
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2017, 08:06:16 AM »
Verse  2:

திருமலியும் புகழ்விளங்கச்
    சேணிலத்தில் எவ்வுயிரும்
பெருமையுடன் இனிதுஅமரப்
    பிறபுலங்கள் அடிப்படுத்துத்
தருமநெறி தழைத்தோங்கத்
    தாரணிமேற் சைவமுடன்
அருமறையின் துறைவிளங்க
    அரசளிக்கும் அந்நாளில்.


Under his rule, opulent glory flourished; all lives
In this vast world were sweetly poised in greatness;
The way of dharma thrived; the ways of Saivism
And of the rare Vedas glowed with splendor;
It was thus he ruled subjugating his enemies
And making them abide under his feet.

Arunachala Siva.


2735
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 28, 2017, 08:01:46 AM »
Ayatikal Kadavar Kon Puranam:

Verse  1:வையம்நிகழ் பல்லவர்தம்
    குலமரபின் வழித்தோன்றி
வெய்யகலி யும்பகையும்
    மிகையொழியும் வகையடக்கிச்
செய்யசடை யார்சைவத்
    திருநெறியால் அரசளிப்பார்
ஐயடிகள் நீதியால்
    அடிப்படுத்துஞ் செங்கோலார்.


He hailed from the dynasty of the world-renowned
Pallavas; quelling cruel Kali and enmity and all troubles
Which sprang from them, he ruled, poised
In the divine way of Saivism of the Lord
Of ruddy matted hair; he was Aiyatikal who brought
His subjects under his feet by the justice
Of his righteous scepter.

Arunachala Siva.

2736
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:44:40 AM »
Verse  11:


வீடும் ஞானமும் வேண்டுதி ரேல்விர தங்களால்
வாடின் ஞானமென் னாவது மெந்தைவ லஞ்சுழி
நாடி ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ் கொண்டிசை
பாடும் ஞானம்வல் லாரடி சேர்வது ஞானமே.


(People of this world) If you desire liberation and spiritual enlightenment as a step to it, what is the use of spiritual enlightenment if body becomes weak by acts of austerities such as fasting? Those who have spiritual wisdom to sing with music the chaste Tamizh verses by Jnana Sambandhan, by choosing our father's Vala?chuzhi in the minds and reaching the feet of the Lord, is true spiritual wisdom.

Padigam on Tiru Valanchuzhi completed.

Arunachala Siva.

2737
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:41:11 AM »
Verse  10:

உரம னுஞ்சடை யீர்விடை யீரும தின்னருள்
வரம னும்பெற லாவது மெந்தைவ லஞ்சுழிப்
பிரம னுந்திரு மாலும ளப்பரி யீர்சொலீர்
சிரமெ னுங்கல னிற்பலி வேண்டிய செல்வமே.


You who have matted locks which has great strength! You who possess a bull.
Your sweet grace can be had as a boon excessively. My father! You who was difficult to be measured by Brahma and Vishnu! Please tell me the reason for choosing the wealthy state to wish for alms, in the bowl of a skull.

Arunachala Siva.

 

2738
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:33:29 AM »
Verse  9:


தீர்த்த நீர்வந் திழிபுனற் பொன்னியிற் பன்மலர்
வார்த்த நீர்குடை வாரிடர் தீர்க்கும்வ லஞ்சுழி
ஆர்த்து வந்தவ ரக்கனை அன்றடர்த் தீர்சொலீர்
சீர்த்த வெண்டலை யிற்பலி கொள்வதுஞ் சீர்மையே.


In Valanchuzhi, which removes the affliction of people who bathe in the flowing water which has many flowers in the river, Poṉṉi, which has holy water capable of cleaning all sins, falling into it. You who pressed in the distant past the demon, who came roaring. Please tell me whether receiving alms in the superior white skull is a reputed act.

Arunachala Siva.


2739
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:30:07 AM »
Verse  8:


தேனுற் றநறு மாமலர்ச் சோலையில் வண்டினம்
வானுற் றநசை யாலிசை பாடும்வ லஞ்சுழிக்
கானுற் றகளிற் றின்னுரி போர்க்கவல் லீர்சொலீர்
ஊனுற் றதலை கொண்டுல கொக்கவு ழன்றதே.


In Valanchuzhi, where swarms of bees hum like music with great desire of honey in the gardens which have fragrant big flowers having honey, Siva, who can cover yourself with the skin of a wild elephant! Please tell me the reason for wandering throughout the world holding a skull with flesh.

Arunachala Siva.


2740
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:27:16 AM »
Verse  7:


கந்த மாமலர்ச் சந்தொடு காரகி லுந்தழீஇ
வந்த நீர்குடை வாரிடர் தீர்க்கும்வ லஞ்சுழி
அந்த நீர்முத னீர்நடு வாமடி கேள்சொலீர்
பந்த நீர்கரு தாதுல கிற்பலி கொள்வதே.


In Valanchuzhi, which removes the affliction of those who bathe in the water containing black eagle-wood and sandal wood with fragrant flowers.  You are the end of all and the beginning of all. God who is also the middle of all things!
please tell me the reason for receiving alms in the world without the slightest thought of attachment.

Arunachala Siva,


2741
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:24:02 AM »
Verse  6:

பூச நீர்பொழி யும்புனற் பொன்னியிற் பன்மலர்
வாச நீர்குடை வாரிடர் தீர்க்கும்வ லஞ்சுழித்
தேச நீர்திரு நீர்சிறு மான்மறி யீர்சொலீர்
ஏச வெண்டலை யிற்பலி கொள்வ திலாமையே.


One who holds a young deer! You are the brilliance and the wealth in Valanchuzhi which removes the sufferings of those who bathe in the water which has the fragrance of many flowers, in Poṉṉi which brings floods in every Poosam. Please tell me whether it is due to poverty you receive alms in the white skull, for people to despise you.

Arunachala Siva.


2742
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:19:30 AM »
Verse  5:


கொல்லை வென்றபுனத் திற்குரு மாமணி கொண்டுபோய்
வல்லை நுண்மணன் மேலனம் வைகும்வ லஞ்சுழி
முல்லை வெண்முறு வன்னகை யாளொளி யீர்சொலீர்
சில்லை வெண்டலை யிற்பலி கொண்டுழல் செல்வமே.

Taking the bright gem from the millet farm in the forest region, Siva, who has the luster of having a lady whose white teeth are like the buds of Arabian jasmine, and who is in Valanchuzhi, where the swam hurriedly sits on the fine sand! Please tell me the reason for choosing the wealth of wandering for receiving alms in the mean white skull.

Arunachala Siva.

2743
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:14:27 AM »
Verse  4:

கோடெ லாநிறை யக்குவ ளைம்மல ருங்குழி
மாடெ லாமலி நீர்மண நாறும்வ லஞ்சுழிச்
சேடெ லாமுடை யீர்சிறு மான்மறி யீர்சொலீர்
நாடெ லாமறி யத்தலை யில்நற வேற்றதே.

In Valanchuzhi, where in the depressions on all sides the blue Nelumbo flowers which blossom abundantly in the banks, spread their fragrance in the water which is in plenty. Siva, who possesses all the greatness! He who holds a small young deer!
Please tell me the reason for accepting today in the skull, to be known to the whole of the country;

Arunachala Siva.


2744
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:10:58 AM »
Verse  3:


கிண்ண வண்ணமல ருங்கிளர் தாமரைத் தாதளாய்
வண்ண நுண்மணன் மேலனம் வைகும்வ லஞ்சுழிச்
சுண்ண வெண்பொடிக் கொண்டுமெய் பூசவல் லீர்சொலீர்
விண்ண வர்தொழ வெண்டலை யிற்பலி கொண்டதே.


Siva, who is able to smear his body with the fine powder of holy ash in Valanzhuzhi, where the swan stays in the fine and colorful sand having wallowed in the pollen in the bright lotus which blossoms like a cup! Please tell me the reason for receiving alms in the white skull, to be worshipped by the celestial beings.

Arunachala Siva.

2745
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 27, 2017, 11:05:57 AM »
Verse  2:


பாரல் வெண்குரு கும்பகு வாயன நாரையும்
வாரல் வெண்டிரை வாயிரைதேரும்வ லஞ்சுழி
மூரல் வெண்முறு வல்நகு மொய்யொளி யீர்சொலீர்
ஊரல் வெண்டலை கொண்டுல கொக்கவு ழன்றதே.

Siva, who has very bright color, laughing with a smile in Valanchuzhi, where in the waves that are flowing the white crane which is fixing its gaze on its prey and common stork which has an open beak, are in search of their prey! Please tell me the reason for wandering throughout the world with a white skull which has a raw wound.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 2906