Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 3182
2731
Verse  10:

பொங்கு மாகடல் சூழிலங் கைக்கிறை
அங்க மான இறுத்தருள் செய்தவன்
பங்க னென்றும் பழன னுமையொடும்
தங்கன் தாளடி யேனுடை யுச்சியே.


Siva who granted his grace after crushing the limbs of the King of Lanka, surrounded by the big sea with surging waves.  Siva in Pazhaṉam, has always Uma, as his hal,f he placed his feet to stay on his devotee's head.

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.

2732
Verse  9:


சுற்று வார்தொழு வார்சுடர் வண்ணன்மேல்
தெற்றி னார்திரி யும்புரம் மூன்றெய்தான்
பற்றி னார்வினை தீர்க்கும் பழனனை
எற்றி னான்மறக் கேனெம் பிரானையே.

Devotees will surround and praise with joined hands Siva, who has the hue of fire, in the distant past destroyed the wandering three cities of the quarrelsome enemies by discharging an arrow. 

Arunachala Siva.

2733
Verse  8:

ஏறி னாரிமை யோர்கள் பணிகண்டு
தேறு வாரலர் தீவினை யாளர்கள்
பாறி னார்பணி வேண்டும் பழனத்தான்
கூறி னானுமை யாளொடுங் கூடவே.

Some sinful persons will not clear their doubts in their minds even after seeing the Devas rise in status by their service to Siva.  Siva in Pazhanam, who desires even the services of low people, has one half of his body united with Uma also.

Arunachala Siva.

2734
Verse  7:


மார்க்க மொன்றறி யார்மதி யில்லிகள்
பூக்க ரத்திற் புரிகிலர் மூடர்கள்
பார்க்க நின்று பரவும் பழனத்தான்
தாட்க ணின்று தலைவணங் கார்களே.

Those who do not bow their heads at the feet of the Lord in Pazhaṉam, who grants his grace to those who praise him so that his benign look may fall on them, to be seen by all.  Those who have no intelligence, do not know any right path and some stupid persons will not worship him by carrying flowers in their hands. 

Arunachala Siva.

2735
Verse  6:


மந்த மாக வளர்பிறை சூடியோர்
சந்த மாகத் திருச்சடை சாத்துவான்
பந்த மாயின தீர்க்கும் பழனத்தான்
எந்தை தாய்தந்தை யெம்பெரு மானுமே.


Siva in Pazhaṉam, who destroys all earthly attachments, having as an adornment, a crescent moon growing slowly, wears on his holy matted locks, a garland, is my real father, for my life, and mother and father who gave me this body and brought it up, and my master.

Arunachala Siva.

2736
Verse  5:


நீல முண்ட மிடற்றினன் நேர்ந்ததோர்
கோல முண்ட குணத்தால் நிறைந்ததோர்
பாலு முண்டு பழனன்பா லென்னிடை
மாலு முண்டிறை யென்றன் மனத்துளே.


Siva has a blue neck, he has on one half a lady who has full of many good qualities and has beauty befitting him.  There is also a little bewilderment in my mind towards with Siva in Pazhaṉam. 

Arunachala Siva.

2737
Verse  4:

மூர்க்கப் பாம்பு பிடித்தது மூச்சிட
வாக்கப் பாம்பினைக் கண்ட துணிமதி
பாக்கப் பாம்பினைப் பற்றும் பழனத்தான்
தார்க்கொண் மாலை சடைக்கணிந் திட்டதே.

Having caught hold of a wrathful cobra and to make it hiss loudly, the crescent moon, which saw the cobra of perfect shape, to be always gazing at it, with fear, what is the reason for Siva in Pazhaṉam who holds a cobra to adorn his matted locks, with Koṉṟai garlands and other garlands?

Arunachala Siva.2738
Verse 3:

வண்ண மாக முறுக்கிய வாசிகை
திண்ண மாகத் திருச்சடைச் சேர்த்தியே
பண்ணு மாகவே பாடும் பழனத்தான்
எண்ணும் நீர் அவ னாயிர நாமமே.

Having attached securely in the holy matted locks, garland of flowers strung thickly together and twisted, to appear beautiful.you think of the thousand names of Siva, in Pazhaṉam, who sings music distinguishing the different melodies.


Arunachala Siva.

2739
Verse  2:

வையம் வந்து வணங்கி வலங்கொளும்
ஐய னையறி யார்சிலர் ஆதர்கள்
பைகொ ளாடர வார்த்த பழனன்பால்
பொய்யர் காலங்கள் போக்கிடு வார்களே.

Some who are mentally blind, do not know the master, who is adored and circumambulated by the people of this world, having come to Pazhaṉam, some will waste their lives without worshiping Siva in Pazhaṉam, who has tied securely a dancing cobra which has a hood.

Arunachala Siva.

2740
Tirup Pazhanam:

Verse  1:


அருவ னாய்அத்தி யீருரி போர்த்துமை
உருவ னாயொற்றி யூர்பதி யாகிலும்
பருவ ரால்வயல் சூழ்ந்த பழனத்தான்
திருவி னாற்றிரு வேண்டுமித் தேவர்க்கே.


Siva in Pazhaṉam, surrounded by fields abounding in big Murrel fish, though formless and having Uma on his sacred body, covering it with the skin of an elephant wet with blood, his place is Otṟiyūr (NOTE: place mortgaged with the right of possession from this god.), people ask for liberation, doing services with the help of wealth. 

Arunachala Siva.

2741
Verse  10:

வலிந்த தோள்வலி வாளரக் கன்றனை
நெருங்க நீள்வரை யூன்றுநெய்த் தானனார்
புரிந்து கைந்நரம் போடிசை பாடலும்
பரிந்த னைப்பணி வார்வினை பாறுமே.


Siva in Neyttāṉam, who pressed under the long mountain the cruel demon, who harassed people by the strength of his shoulders, the karmas of those who make obeisance to Siva who showed compassion on him, when he sang music with love using the guts in his hand as the strings in a lute. 

Padigam on Tiru Neyttanam completed

Arunachala Siva.

2742
Verse  9:

மாலொ டும்மறை யோதிய நான்முகன்
காலொ டும்முடி காண்பரி தாயினான்
சேலொ டுஞ்செருச் செய்யுநெய்த் தானனை
மாலொ டுந்தொழு வார்வினை வாடுமே.

Siva whose feet and head were difficult to the found by Vishnu and Brahma,  of four faces who chanted the Vedas, the karmas of those who worship with desire Siva in Neyttānam where the Carnatic carp fish fight among themselves, will become weak and disappear.

Arunachala Siva.


2743
Verse  8:

உச்சி மேல்விளங் கும்மிள வெண்பிறை
பற்றி யாடர வோடுஞ்ச டைப்பெய்தான்
நெற்றி யாரழல் கண்டநெய்த் தானனைச்
சுற்றி மெய்தொழு வார்சுடர் வாணரே.


Siva who placed on his matted locks, a white crescent moon, which shines in the sky, along with a dancing cobra, catching hold of it, going round the god in Neyttāṉam from left to right, who created an eye of fire on his forehead.  Those who worship sincerely are people with brilliance of the body.

Arunachala Siva.

2744
Verse  7:


கொள்ளித் தீயெரி வீசிக் கொடியதோர்
கள்ளிக் காட்டிடை யாடுவர் காண்மினோ
தெள்ளித் தேறித் தெளிந்துநெய்த் தானனை
உள்ளத் தால்தொழு வாரும்பர் வாணரே.

Flourishing sparks of fire from the fire-brand, Siva dances in the cruel cremation ground where spurge grow.  Those who worship with intention Siva in Neyttāṉam, after sifting all philosophical works and coming to a decision and being firm in that decision, shall live in heaven.

Arunachala Siva.


2745
Verse  6:

சுட்ட நீறுமெய் பூசிச் சுடலையுள்
நட்ட மாடுவர் நள்ளிருள் பேயொடே
சிட்டர் வானவர் தேருநெய்த் தானனை
இட்ட மாய்த்தொழு வாரின்ப வாணரே.


Besmearing his body with the holy ash which was got by burning all worlds and reducing them to ashes, he will dance in the dense darkness along with ghosts.
Those who worship with love Siva in Neyttāṉam, whom the superior people and the celestial beings are still investigation to know his real nature, are people who live happily.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 3182