Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 3200
2731
Tiruth Then Kurankatuturai:

Verse  1:

இரங்கா வன்மனத் தார்க ளியங்குமுப்
புரங்கா வல்அழி யப்பொடி யாக்கினான்
தரங்கா டுதட நீர்ப்பொன்னித் தென்கரைக்
குரங்காடு துறைக் கோலக்க பாலியே.

Beautiful Siva, holding a skull in Kuraṅkāṭutuṟai on the southern bank of the Poṉṉi Kaveri of expansive water, in which waves dance, reduced to ash the protection of the three cities belonging to pitiless and hard-hearted demons.

Arunachala Siva.


2732
Verse 10:

அரக்க னாற்ற லழித்தவன் பாடல்கேட்
டிரக்க மாகி யருள்புரி யீசனைத்
திரைக்கொள் நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
இருக்கு நாதனைக் காணப்பெற் றுய்ந்தெனே.

Destroying the strength of the demon Ravanan, bestowing compassion on him by listening to this music. The Lord of the universe, Siva, who granted his grace to him.
I saved myself by obtaining vision of the master in beautiful Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy which has water with waves.

Padigam on Tiruk Katuvay Puttur completed.

Arunachala Siva.2733
Verse 9:


இடுவா ரிட்ட கவளங் கவர்ந்திரு
கடுவா யிட்டவர் கட்டுரை கொள்ளாதே
கடுவாய்த் தென்கரைப் புத்தூ ரடிகட்காட்
படவே பெற்றுநான் பாக்கியஞ் செய்தெனே.

Eating with avidity the mouthfuls of food placed in their hands by people who give alms, without listening to the fabrication of the Jains, who place in their big mouths gall-nut, I had the good fortune of becoming the protege of the god in Puttūr on the southern bank of river, Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.

2734
Verse  8:

மாசார் பாச மயக்கறு வித்தெனுள்
நேச மாகிய நித்த மணாளனைப்
பூச நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
ஈச னேயென இன்பம தாயிற்றே.

Having cut off the mental delusion born of attachments, which are tainted, through his grace, Siva who is ever in the form of a bridegroom and who is in the form of love in me, I felt happy when I said "the Lord of the universe in beautiful Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy, which is holy for bathing on the day which has the star Pushyam."

Arunachala Siva. 

2735
Verse  7:

உம்ப ரானை யுருத்திர மூர்த்தியை
அம்ப ரானை யமலனை யாதியைக்
கம்பு நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
எம்பி ரானைக்கண் டின்பம தாயிற்றே.

Siva, who is above the world of the celestial beings, who has the form of Rudran, who dwells in the shrine in Ampar.  He who is naturally free from impurities of the soul,
the source of all things.  I felt joy on obtaining vision of my master, who is in beautiful Puṭṭūr on the bank of the river, Kaṭuvāy in whose water conch is found.

Arunachala Siva.

2736
Verse 6:


பந்த பாச மறுத்தெனை யாட்கொண்ட
மைந்த னைம்மண வாளனை மாமலர்க்
கந்த நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
எந்தை யீசனைக் கண்டினி தாயிற்றே.


The strong youth, who admitted me into his grace by cutting the desires which bind me,   he who has the form of a bridegroom.  My life became happy on obtaining vision of the Lord of the universe, my father, who is in beautiful Puttūr on the bank of Kaṭuvāy which has water, fragrant with the big flowers which it brings.

Arunachala Siva.

2737
Verse 5:


குண்டு பட்டகுற் றந்தவிர்த் தென்னையாட்
கொண்டு நற்றிறங் காட்டிய கூத்தனைக்
கண்ட னைக்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
அண்ட னைக்கண் டருவினை யற்றெனே.


Admitting me into his grace, separating me from the fault of having been in the company of low Jains, who is the dancer, who showed me the good path, who is conspicuous by his neck.  I removed myself from the karmas, from which I cannot release myself by my own efforts, by obtaining vision of the god in beautiful Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.

2738
Verse  4:

மாதனத்தைமா தேவனை மாறிலாக்
கோத னத்திலைந் தாடியை வெண்குழைக்
காத னைக்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
நாத னைக்கண்டு நானுய்யப் பெற்றெனே.

Siva who is the greatest wealth, who has the name of Makātēvaṉ.  He who bathes in the five products of the cow which is considered as wealth and which has no comparison.  He wears in his right ear a men's ear-ring made of conch.
I saved myself by obtaining a vision of the master in Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.2739
Verse  3:

அன்ப னையடி யாரிடர் நீக்கியைச்
செம்பொ னைத்திக ழுந்திருக் கச்சியே
கம்ப னைக்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
நம்ப னைக்கண்டு நானுய்யப் பெற்றெனே.


Siva who is the embodiment of love, who removes the sufferings of his devotees,
who is the superior gold, who is Ekampaṉ in eminent Tiruk Kachi.  I had myself saved obtaining a vision of Siva in the beautiful Puttūr on the bank of the river Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.


2740
Verse 2:

யாவ ருமறி தற்கரி யான்றனை
மூவ ரின்முதல் லாகிய மூர்த்தியை
நாவி னல்லுரை யாகிய நாதனைத்
தேவனைப் புத்தூர்ச் சென்றுகண் டுய்ந்தெனே.

Siva who could not be comprehended by all, the god who has a form and who is the chief of the three deities, Brahma, Hari and Rudran  The master who is the good words that rise in the tongue, I saved myself by going to Puttūr and obtaining a vision of the deity there.

Arunachala Siva.

2741
Tiruk Kaduvai Karai Puttur:

Verse  1:

ஒருத்த னைமூ வுலகொடு தேவர்க்கும்
அருத்த னையடி யேன்மனத் துள்ளமர்
கருத்த னைக்கடு வாய்ப்புன லாடிய
திருத்த னைப்புத்தூர்ச் சென்றுகண் டுய்ந்தெனே.

Siva who has no equal, who is the wealth to the inhabitants of the three worlds and the celestial beings, who is the author of the ideas that rise in my mind, who am his slave, I saved myself by going to Puttūr and obtaining a vision of the perfect god who bathed in the water of the river, Kaveri.  Katuvai, is a rivulet branching from the Kāviri is expletive.

Arunachala Siva.2742
Verse  10:

செருத்த னால்தன தேர்செல வுய்த்திடும்
கருத்த னாய்க்கயி லையெடுத் தானுடல்
பருத்த தோள்கெடப் பாதத் தொருவிரல்
பொருத்தி னார்பொழி லார்ந்தபுத் தூரரே.


With the idea of driving his chariot to fight enemies, Siva in Puttūr which is full of gardens, fixed one toe to destroy the strength of the big shoulders and the body of the demon who lifted Kailash.

Padigam on Arisil Karai Puttur completed.

Arunachala Siva.

2743
Verse  9:


முன்னும் முப்புரஞ் செற்றன ராயினும்
அன்ன மொப்பர் அலந்தடைந் தார்க்கெலாம்
மின்னு மொப்பர் விரிசடை மேனிசெம்
பொன்னு மொப்பர்புத் தூரெம் புனிதரே.

Though he destroyed the three cities in the past,  he is like the food which removes hunger, to those who reach him having suffered much.  He has spread out matted locks, which is like the brilliant lightning.  Our pure Lord in Puttūr has a body glittering like pure gold.

Arunachala Siva.

2744
Verse 8:

காற்றி னுங்கடி தாகி நடப்பதோர்
ஏற்றி னும்மிசைந் தேறுவ ரென்பொடு
நீற்றி னையணி வர்நினை வாய்த்தமைப்
போற்றி யென்பவர்க் கன்பர்புத் தூரரே.

He will ride with desire on a bull which has a gait faster than the wind. He will adorn himself with bones and sacred ash.  Siva in Puttūr loves those who say "Let you protect me, with good intention."

Arunachala Siva.


2745
Verse 7:

கனல்அங் கைதனி லேந்திவெங் காட்டிடை
அனலங் கெய்திநின் றாடுவர் பாடுவர்
பினலஞ் செஞ்சடை மேற்பிறை யுந்தரு
புனலுஞ் சூடுவர் போலும்புத் தூரரே.

In the hot cremation ground holding fire in the palm,  will dance in the fire reaching it, and will sing.  Siva in Puttūr will adorn his red locks which is matted, a crescent moon and water descending from heaven.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 3200