Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 3072
2716
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 09:58:18 AM »
Verse  8:

நாவணங் கியல்பா மஞ்செழுத் தோதி நல்லராய் நல்லியல் பாகும்
கோவணம் பூதி சாதனங் கண்டாற் றொழுதெழு குலச்சிறை போற்ற
ஏவணங் கியல்பா மிராவணன் றிண்டோ ளிருபது நெரிதர வூன்றி
ஆவணங் கொண்ட சடைமுடி யண்ண லாலவா யாவது மிதுவே.


Being good people by uttering the Mantram, consisting of five letters which adds divinity to the tongue, if he sees the men's loin cloth, sacred ash and distinctive marks of Saivaite, and Rudraksham beads of the devotees, to be praised by Kulachiṟai, who worships falling at the feet of devotees and then gets up. Pressing down to crush all the twenty shoulders of Ravanan, who has the nature of causing suffering by his arrogance.  Is this shrine famous as Alavāy of the chief who has matted locks, coiled into a crown and who took a deed of bondage from his devotees!

Arunachala Siva.

2717
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 09:52:03 AM »
Verse  7:


முத்தின்றாழ் வடமுஞ் சந்தனக் குழம்பு நீறுந்தன் மார்பினின் முயங்கப்
பத்தியார் கின்ற பாண்டிமா தேவி பாங்கொடு பணிசெய நின்ற
சுத்தமார் பளிங்கின் பெருமலை யுடனே சுடர்மர கதமடுத் தாற்போல்
அத்தனா ருமையோ டின்புறு கின்ற வாலவா யாவது மிதுவே.


A necklace of pearls and semi-liquid paste of sandal wood and sacred ash to join together in the chest, the great queen of Pāṇdyaṉ, who is full of devotion.  The god who stays, to do service by her in a fitting manner, like the emerald emitting rays being united with a big mountain of pure crystal quartz, is this the temple known as Alavāy, where the father rejoices in the company of Uma!  (pearls and sandal wood are the two special products of Pandya Nadu.)

Arunachala Siva.

2718
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 09:48:00 AM »
Verse  6:

நலமில ராக நலமதுண் டாக நாடவர் நாடறி கின்ற
குலமில ராகக் குலமதுண் டாகத் தவம்பணி குலச்சிறை பரவும்
கலைமலி கரத்தன் மூவிலை வேலன் கரியுரி மூடிய கண்டன்
அலைமலி புனல்சேர் சடைமுடி யண்ண லாலவா யாவது மிதுவே.


The devotees praised by the minister, Kulachiṟai, whether they do not possess any virtue or possess virtue, whether they have noble birth well-known to the people of the country or do not have noble birth, he prostrating at their feet thinking it to be a kind of penance.  The warrior who covers himself with an elephant's skin, holds a trident of three blades, and holds in his hand a stag, is this the temple by name, Alavāy, where the chief on whose matted locks coiled into a crown the water with plenty of waves stays.

Arunachala Siva.

2719
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 09:42:55 AM »
Verse  5:

செய்யதா மரைமே லன்னமே அனைய சேயிழை திருநுதற் செல்வி
பையரா வல்குற் பாண்டிமா தேவி நாடொறும் பணிந்தினி தேத்த
வெய்யவேற் சூலம் பாசமங் குசமான் விரிகதிர் மழுவுடன் றரித்த
ஐயனா ருமையோ டின்புறு கின்ற வாலவா யாவது மிதுவே.


A lady wearing ornaments of superior gold and who is like the swan itself that is seated on the red lotus flower,  the goddess of wealth the lady of rank, who has a beautiful forehead, the great queen of Pāṇdyaṉ, who has a waist like the serpent with a hood, to praise with pleasure paying homage daily.  The father who bears on his hand the cruel trident,  as a weapon, the elephant goad, a deer and a battle-axe which emits rays, is this the temple known as Alavāy where Siva feels pleasure in the company of Uma?

Arunachala Siva.

2720
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 08:11:18 AM »
Verse  4:

கணங்களாய் வரினுந் தமியராய் வரினு மடியவர் தங்களைக் கண்டால்
குணங்கொடு பணியுங் குலச்சிறை குலாவுங் கோபுரஞ் சூழ்மணிக் கோயில்
மணங்கமழ் கொன்றை வாளரா மதியம் வன்னிவன் கூவிள மாலை
அணங்குவீற் றிருந்த சடைமுடி யண்ண லாலவா யாவது மிதுவே.


If he sees devotees of Siva, whether they come in groups or as individuals,
the beautiful temple which is surrounded by towers and which is extolled by Kulachirai, who pays homage to them by his humble nature.  Is this Alavāy belonging to the god on whose matted locks, coiled into a crown are placed majestically fragrant Koṉṟai flowers, a killing cobra, a crescent moon, leaves of Indian Mesquit, garland of fertile Bael leaves and the divine damsel Ganga!

Arunachala Siva.

2721
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 08:06:10 AM »
Verse 3:

செந்துவர் வாயாள் சேலன கண்ணாள் சிவன்றிரு நீற்றினை வளர்க்கும்
பந்தணை விரலாள் பாண்டிமா தேவி பணிசெயப் பாரிட நிலவும்
சந்தமார் தரளம் பாம்புநீர் மத்தந் தண்ணெருக் கம்மலர் வன்னி
அந்திவான் மதிசேர் சடைமுடி யண்ண லாலவா யாவது மிதுவே.


The lady whose lips are like the red coral, whose eyes like the red carp fish,
who holds in her fingers a ball and who cause to increase the white sacred ash.
the great queen of the Pandyan, to perform services.  The pearls which have bright color and emit rays in this world, coral in Pāṇdyaṉ territory was famous for pearls.
It is this the temple, Alavāy, where the chief on whose matted locks, which is coiled into a crown, cobra, water, cool Yarcum flowers, leaves of Indian Mesquit and the crescent moon that rises in the sky at sun set are combined together, dwells?

Arunachala Siva.

2722
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 30, 2017, 02:24:01 PM »
Verse  2:


வெற்றவே யடியா ரடிமிசை வீழும் விருப்பினன் வெள்ளைநீ றணியும்
கொற்றவன் றனக்கு மந்திரி யாய குலச்சிறை குலாவிநின் றேத்தும்
ஒற்றைவெள் விடைய னும்பரார் தலைவ னுலகினி லியற்கையை யொழித்திட்
டற்றவர்க் கற்ற சிவனுறை கின்ற வாலவா யாவது மிதுவே.

The one who has the desire to fall at the feet of the devotees without thinking of anything in return, Siva who has a single white bull and who is praised always with delight by Kulachiṟai, the minister of the King Nedumāṟaṉ who was wearing his religious mark, which is the white sacred ash,  the chief of the celestial beings, in the upper world,  completely giving up the ways of the world.  Is this the temple Alavāy where Siva, who completely gave himself to those who surrundered to him without any attachments? 

Arunachala Siva.

2723
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 30, 2017, 10:53:00 AM »
Tiru Alavay:(Madurai):

Verse  1:

மங்கையர்க் கரசி வளவர்கோன் பாவை வரிவளைக் கைம்மட மானி
பங்கயச் செல்வி பாண்டிமா தேவி பணிசெய்து நாடொறும் பரவப்
பொங்கழ லுருவன் பூதநா யகன்நால் வேதமும் பொருள்களும் அருளி
அங்கயற் கண்ணி தன்னொடு மமர்ந்த ஆலவா யாவது மிதுவே.

The lady having the name Mangayarkkarasi,the beautiful daughter of Vazhavaṉ Chozha, a lady of great honor wearing on her hands bangles having lines, who is as beautiful as the goddess of wealth seated in a lotus.  The great queen of Pandyan,
will praise daily Siva doing service to him.  Siva who has a form like the bright fire,
the master of all living being, the master of the Bhutas, which are his army, revealing the four Vedas and expounding their meanings this is one of the 64 sports of Siva, performed in Madurai is this the temple which is called Alavāy, where he dwells with his consort who has beautiful like the carp. 

Arunachala Siva.

2724
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 30, 2017, 10:45:14 AM »
Verse  11:

வேந்தர்வந் திறைஞ்ச வேதியர் வீழி மிழலையுள் விண்ணிழி விமானத்
தேய்ந்ததன் றேவி யோடுறை கின்ற வீசனை யெம்பெரு மானைத்
தோய்ந்தநீர்த் தோணி புரத்துறை மறையோன் றூமொழி ஞானசம் பந்தன்
வாய்ந்தபா மாலை வாய்நவில் வாரை வானவர் வழிபடு வாரே.


On our Lord and Siva, who dwells with his Dēvi who is suited to him, in the Vimāṉam which descended from heaven, in Vīzhimiḻalai, where Brahmins are crowded, to which kings come from their countries to pay their respects.  The Brahmin who dwells in Thōṇipuram which has holy tanks in which people bathe, the celestial beings, will worship those who recite the garland of suitable verses composed by Jṉana Sambandhan of holy words.


Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.

2725
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 30, 2017, 10:40:29 AM »
Verse  10:


கஞ்சிப்போ துடையார் கையிற்கோ சாரக் கலதிகள் கட்டுரை விட்டு
அஞ்சித்தே விரிய வெழுந்தநஞ் சதனை யுண்டம ரர்க்கமு தருளி
இஞ்சிக்கே கதலிக் கனிவிழக் கமுகின் குலையொடும் பழம்விழத் தெங்கின்
மிஞ்சுக்கே மஞ்சு சேர்பொழில் வீழி மிழலையா னெவினை கெடுமே.


Leaving aside the fabricated words of the wicked men who have only perception of the range of the five senses, and who have gruel in their hands at meal time, having consumed the poison that rose to make the celestial beings flee out of fear, and giving the nectar to the immortals. When the fruits of the Areca-palm fall with its clusters cause the plantain fruits fall on the fortified wall, the karmas of those, who say Siva in Vīzhimiḻalai which has gardens where at the top of coconut trees clouds rest, will perish.

Arunachala Siva.

2726
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 30, 2017, 10:35:00 AM »
Verse  9:


அளவிட லுற்ற வயனொடு மாலு மண்டமண் கெண்டியுங் காணா
முளையெரி யாய மூர்த்தியைத் தீர்த்த முக்கணெம் முதல்வனை முத்தைத்
தளையவிழ் கமலத் தவிசின்மே லன்னந் தன்னிளம் பெடையொடும் புல்கி
விளைகதிர்க் கவரி வீசவீற் றிருக்கு மிழலையா னெனவினை கெடுமே.

Siva who has a body of rising fire which could not be measured by Brahma and tall Vishnu who wanted to measure it by flying into space and digging into the earth.
Our origin of all things who is pure and has three eyes, who is as precious as the pearl.  The male swan that is on the seat of the lotus which has blossomed, embraces its young female swan.  If one says Siva in Mizhalai, where swan sits majestically when the ripe corns of paddy fan it like the yak tail fan,  his karmas will perish.

Arunachala Siva.

2727
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 30, 2017, 10:29:30 AM »
Verse  8:

கடுத்தவா ளரக்கன் கைலையன் றெடுத்த கரமுரஞ் சிரநெரிந் தலற
அடுத்ததோர் விரலா லஞ்செழுத் துரைக்க வருளினன் றடமிகு நெடுவாள்
படித்தநான் மறைகேட் டிருந்தபைங் கிளிகள் பதங்களை யோதப்பா டிருந்த
விடைக்குலம் பயிற்றும் விரிபொழில் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.


When the angry and cruel demon roared when his hands which lifted the mountain, Kailash, in the distant past, his chest and head were crushed by a toe that was pressed lightly.  When he chanted the Mantram of five letters, Siva granted him a big and long sword.  If one says god in Vīzhimiḻalai which has extensive gardens where the herd of bulls which were near, practine the words which the green parrots chant having listened to the four Vedas, which were recited by Brahmins, his karmas will perish.

Arunachala Siva.

2728
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 30, 2017, 08:34:09 AM »
Verse  7:

தன்றவம் பெரிய சலந்தர னுடலந் தடிந்தசக் கரமெனக் கருளென்
றன்றரி வழிபட் டிழிச்சிய விமானத் திறையவன் பிறையணி சடையன்
நின்றநாள் காலை யிருந்தநாண் மாலை கிடந்தமண் மேல்வரு கலியை
வென்றவே தியர்கள் விழாவறா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.


Praying, grant me the discus which cut the body of Salandharan, who was great by his penance, the Lord who dwells under the Vimāṉam which was lowered from heaven by Hari - Vishnu, who worshipped  Siva here in days gone by.  He who adorns his matted locks, with the crescent moon, in the early morning which was very long and in the evening of the day which stayed for a long time, if one says the god in Vīzhimiḻalai where festivals never cease and which has Brahmins who have conquered the evils of the Kali age in this earth, his karmas will perish.  (The meaning of the third line is not very clear.)

Arunachala Siva.

2729
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 30, 2017, 08:28:14 AM »
Verse  6:


பாதியோர் மாதர் மாலுமோர் பாகர் பங்கயத் தயனுமோர் பாலர்
ஆதியாய் நடுவா யந்தமாய் நின்ற வடிகளா ரமரர்கட் கமரர்
போதுசேர் சென்னிப் புரூரவாப் பணிசெய் பூசுரர் பூமக னனைய
வேதியர் வேதத் தொலியறா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே.


Siva has a lady on one half, has Vishnu also on one side.  Has Brahma also who is seated in the lotus flower on one side.  (This description is about the Ekapāttirimūrti, the god who is the origin, the middle and the end of all things.)  The god is above the immortals.  The Brahmins to whom Pururavā, who adorned his head with flowers, performed service.  The karmas will perish if one says Siva in Vīzhimiḻalai where the sound produced by the chanting of the Vedas, by Brahmins who can be compared to
Brahma, never ceases.

Arunachala Siva.

2730
General topics / Sri Soundarya Lahari Parayanam - Mr.Modi Prime Minister.
« on: October 30, 2017, 06:49:08 AM »
Last evening about 10000 housewives did chanting of Sri Soundarya Lahari and Sri
Dakshinamurty Stotram of Sri Sankara in the Palace Grounds in Bangalore.  The
function was arranged by Edathurai Swamiji.  The function was inaugurated by
Sri Modi, Prime Minister, who also gave a brief speech about the role of women for
the New India.  He also chanted the slokas along with the ladies! The function was a
grand success!

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 3072