Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 3060
271
Verse 29:


தன்னிற் றன்னை யறியுந் தலைமகன்
தன்னிற் றன்னை யறியில் தலைப்படும்
தன்னிற் றன்னை யறிவில னாயிடில்
தன்னிற் றன்னையுஞ் சார்தற் கரியனே.


Siva who is realized within oneself, will find a place in the hearts of all those who realize Siva within themselves.  If one does not possess the intelligence to realize Siva within himself, he will find it difficult to realise even himself within himself.

Arunachala Siva.

272
Verse  28:


இளமை கைவிட் டகறலு மூப்பினார்
வளமை போய்ப்பிணி யோடு வருதலால்
உளமெ லாமொளி யாய்மதி யாயினான்
கிளமை யேகிளை யாக நினைப்பனே.


As young age leaves us forsaking us, old age comes along with diseases as beauty disappears, I shall regard the relationship of Siva who has the form wisdom of faultlessness and who is the internal light, as true relationship.

Arunachala Siva.

273
Verse  27:

அழலங் கையினன் அந்தரத் தோங்கிநின்
றுழலும் மூவெயி லொள்ளழ லூட்டினான்
தழலுந் தாமரை யானொடு தாவினான்
கழலுஞ் சென்னியுங் காண்டற் கரியனே.


Siva holds fire in his palm.  He set fire to the wandering three forts which were flying high in the sky.  His head and feet were difficult to be seen by Brahma, who is seated in a lotus flower which is red like fire and Vishnu who measured the world.

Arunachala Siva.

274
Verse  26:

அரவ மார்த்தன லாடிய அண்ணலைப்
பரவு வாரவர் பாவம் பறைதற்குக்
குரவை கோத்தவ னுங்குளிர் போதின்மேல்
கரவில் நான்முக னுங்கரி யல்லரே.


Tying cobras, for the truth that the sins of those who praise Siva, who dances in fire vanishes, are [they] not witnesses?  -- Vishnu who danced in a circle clasping the hands of the women of the shepherd caste and Brahma, of four faces, who had no deceit and who is seated on a cool lotus flower.

Arunachala Siva.

275
Verse 25:


இயக்கர் கின்னர ரிந்திரன் தானவர்
நயக்க நின்றவன் நான்முகன் ஆழியான்
மயக்க மெய்தவன் மாலெரி யாயினான்
வியக்குந் தன்மையி னானெம் விகிர்தனே.

Our Siva, who is different from the world.  Yakshar, Kiṉṉarar, Indrar, the demons, remained to be loved by them. He became a big and strong fire so that Brahma of four faces and Vishnu got confused.  He has a nature which is the cause of wonder.

Arunachala Siva.

276
Verse 24:

மணிசெய் கண்டத்து மான்மறிக் கையினான்
கணிசெய் வேடத்த ராயவர் காப்பினால்
பணிகள் தாஞ்செய வல்லவர் யாவர்தம்
பிணிசெ யாக்கையை நீக்குவர் பேயரே.

Siva who holds a young deer in his hand and has a neck which is blue like the sapphire,  as he who has a form that he assumes thinking it to be suitable, protects,
those who are able to do service to him will cast their bodies which are full of diseases.  Others are only mad men.


Arunachala Siva.

277
Verse  23:

பற்பல் காலம் பயிற்றிப் பரமனைச்
சொற்பல் காலநின் றேத்துமின் தொல்வினை
வெற்பில் தோன்றிய வெங்கதிர் கண்டவப்
புற்ப னிக்கெடு மாறது போலுமே.

People of this world practicing devotion to the supreme being, Siva for a very long time, praise him without ceasing for a long time with words containing his fame,
the accumulated acts done in previous births will be destroyed like the dew that stays on the tip of the grace which disappears on seeing the sun that rises in the mountain in the east.

Arunachala Siva.

278
Verse  22:

நமச்சி வாயவென் பாருள ரேலவர்
தமச்ச நீங்கத் தவநெறி சார்தலால்
அமைத்துக் கொண்டதோர் வாழ்க்கைய னாகிலும்
இமைத்து நிற்பது சால அரியதே.

If there are people who utter the Mantram Namasivaya, since they become associated with the path of penance as their fear leaves them, though one may have an unequaled life by one's own efforts, it is very difficult to exist even for a short time taken for the winking of the eyes.

Arunachala Siva.


279
Verse  21:


தருமந் தான்தவந் தான்தவத் தால்வரும்
கருமந் தான்கரு மான்மறிக் கையினான்
அருமந் தன்ன அதிர்கழல் சேர்மினோ
சிரமஞ் சேரழல் தீவினை யாளரே.

Siva who holds in his hand a young black antelope, is himself righteousness,
is himself penance, is himself the powers that comes to one out of penance.
Approach his resounding feet wearing anklets which are like the rare nectar, people who have committed sins which are like fire and which you have practiced for a long time.

Arunachala Siva.

280
Verse  20:

இணர்ந்து கொன்றைபொன் தாது சொரிந்திடும்
புணர்ந்த வாளர வம்மதி யோடுடன்
அணைந்த அஞ்சடை யானவன் பாதமே
உணர்ந்த வுள்ளத் தவருணர் வார்களே.

Blossoming in dense bunches, Koṉṟai flowers shedding pollen golden in color, those who have realized in their minds only the feet of Siva of beautiful matted locks, in which the cruel cobra is united with the crescent moon, can really understand him.

Arunachala Siva.

281
Verse  19:

இடப மேறியு மில்பலி யேற்பவர்
அடவி காதலித் தாடுவ ரைந்தலைப்
படவம் பாம்பரை யார்த்த பரமனைக்
கடவி ராய்ச்சென்று கைதொழு துய்ம்மினே.

Siva receives alms, riding on a bull, from houses.  He will dance in the cremation ground being much attached to it.  People of this world!  Save yourselves by worshiping with joined hands the supreme god, Siva who has tied a beautiful cobra with five heads hoods, esteeming the worship as your duty.

Arunachala Siva.

282
Verse  18:

ஞமனென் பான்நர கர்க்கு நமக்கெலாம்
சிவனென் பான்செழு மான்மறிக் கையினான்
கவனஞ் செய்யுங் கனவிடை யூர்தியான்
தமரென் றாலுங் கெடுந்தடு மாற்றமே.


Siva is said to be the god of death to great sinners deserving hell.  For us who are his devotees he is the dispenser of all good and auspicious things.  He holds in his hand a graceful young deer.  He has a vehicle of a big bull that gallops placing the from legs simultaneously.  All doubts will be destroyed if one says the devotees of Siva.

Arunachala Siva.

283
Verse  17:

சரண மாம்படி யார்பிற ரியாவரோ
கரணந் தீர்த்துயிர் கையி லிகழ்ந்தபின்
மரண மெய்திய பின்னவை நீக்குவான்
அரண மூஎயில் எய்தவ னல்லனே.

Who are those others who have the nature of affording refuge?  When the life within us escapes after all action of the organs have departed, is Siva who shot an arrow in the three forts which had fortifications and destroyed them, not the god who removes all our faults after we are dead.

Arunachala Siva.


284
Verse  16:


ஙகர வெல்கொடி யானொடு நன்னெஞ்சே
நுகர நீயுனைக் கொண்டுயப் போக்குறில்
மகர வெல்கொடி மைந்தனைக் காய்ந்தவன்
புகரில் சேவடி யேபுக லாகுமே.


My good mind. If you want to direct your activities to enjoy all pleasures with Siva, who has a victorious flag of a bull which is like the letter ங in its lying posture,
the red feet themselves of Siva who burnt the strong Manmatha, who has a flag of a shark, are our refuge.

Arunachala Siva.


285
Verse  15:

கங்கை தங்கிய செஞ்சடை மேலிளந்
திங்கள் சூடிய தீநிற வண்ணனார்
இங்க ணாரெழில் வானம் வணங்கவே
அங்க ணாற்கது வாலவன் தன்மையே.

Siva has the color of the fire and wears a crescent moon, on his red matted locks, where the Ganga stays.  He is in this world for the celestial beings to descend from the beautiful heaven to worship him to him who has gracious eye, it is the nature.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 3060