Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 3114
2686
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 09:07:28 AM »
Verse  9:

பத்தனாய் வாழ மாட்டேன் பாவியேன் பரவி வந்து
சித்தத்து ளைவர் தீய செய்வினை பலவுஞ் செய்ய
மத்துறு தயிரே போல மறுகுமென் னுள்ளந் தானும்
அத்தனே யமரர் கோவே யாரூர்மூ லட்ட னாரே.


I who is a sinner am incapable of leading a life of a pious person, praising you.
As the many evil acts of the five senses scorch me in my mind, my mind gets bewildered like the curd that is broken by the churning staff. My father!  The master of the immortals!  see 1st verse.

Arunachala Siva.

2687
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 09:03:01 AM »
Verse  8:


கற்றதே லொன்று மில்லை காரிகை யாரோ டாடிப்
பெற்றதேற் பெரிதுந் துன்பம் பேதையேன் பிழைப்பி னாலே
முற்றினா லைவர் வந்து முறைமுறை துயரஞ் செய்ய
அற்றுநா னலந்து போனே னாரூர்மூ லட்ட னாரே.

If there is anything I have studied it is nothing. Having union with beautiful ladies what I got is suffering in a large measure.  I who an ignorant, by committing many wrongs acts. If I become mature, the five sense inflict sufferings on me by turns.
Having lost the strength to withstand their mischief, I was very much in distress.
see 1st verse.

Arunachala Siva.2688
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:57:55 AM »
Verse 7:


உயிர்நிலை யுடம்பே காலா வுள்ளமே தாழி யாகத்
துயரமே யேற்ற மாகத் துன்பக்கோ லதனைப் பற்றிப்
பயிர்தனைச் சுழிய விட்டுப் பாழ்க்குநீ ரிறைத்து மிக்க
அயர்வினா லைவர்க் காற்றே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.

The body which is the abode of life, being the pillar set up as a post.  The mind being the large pot with a wide mouth, the physical sufferings being the picottah or well-sweep.  Catching hold of the pole which is mental sufferings, leaving the crops to become bent by withering, baling out water for a barren land, I am unequal to the five senses on account of my extreme exhaustion.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

2689
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:53:09 AM »
Verse  6:

மாற்றமொன் றருள கில்லீர் மதியிலேன் விதியி லாமை
சீற்றமுந் தீர்த்தல் செய்யீர் சிக்கன வுடைய ராகிக்
கூற்றம்போ லைவர் வந்து குலைத்திட்டுக் கோகு செய்ய
ஆற்றவுங் கில்லே னாயே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.

You do not tell me a word of comfort.  You do not remove the anger caused by me, to you by not leading a life according to rules laid down in scriptures.  Being hard-hearted, I, who is as low as a dog, am absolutely not capable of putting up with the disorder created in me by disturbing the balance of mind, by the five senses which are like the god of death.  see 1st verse.

Arunachala Siva.


2690
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:47:39 AM »
Verse 5:

தாழ்குழ லின்சொ னல்லார் தங்களைத் தஞ்ச மென்று
ஏழையே னாகி நாளு மென்செய்கே னெந்தை பெம்மான்
வாழ்வதே லரிது போலும் வைகலு மைவர் வந்து
ஆழ்குழிப் படுக்க வாற்றே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


Having become ignorant thinking that the ladies who speak sweet words and have tresses of hair hanging down, are my refuge.  What shall I do daily?  God who is our father!  Leading a life in the spiritual path is, perhaps, a little bit difficult. I cannot bear the five senses "pushing me into a deep pit daily."  see 1st verse.

Arunachala Siva.2691
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:42:12 AM »
Verse 4:

கெண்டையந் தடங்க ணல்லார் தம்மையே கெழும வேண்டிக்
குண்டராய்த் திரிதந் தைவர் குலைத்திடர்க் குழியி னூக்கக்
கண்டுநான் றரிக்க கில்லேன் காத்துக்கொள்கறை சேர் கண்டா
அண்டவா னவர் போற்று மாரூர்மூ லட்ட னீரே.

Siva who has a neck in which there is poison! The Lord in Arūr Moolasthanam, which is praised by the celestial beings in heaven!  With a desire to be united with ladies who have large eyes like Keṇṭai, a fresh water fish,  the five sense wander like mean persons.destroying my firmness of mind and pushing me into the deep pit of sufferings.,  I have not the strength to put up with them, seeing their bad effects.
Protect me, taking care of me.

Arunachala Siva.2692
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 29, 2017, 08:37:35 AM »
Verse 3:


பஞ்சின்மெல் லடியி னார்கள் பாங்கரா யவர்க ணின்று
நெஞ்சினோய் பலவுஞ் செய்து நினையினும் நினைய வொட்டார்
நஞ்சணி மிடற்றி னானே நாதனே நம்பனே நான்
அஞ்சினேற் கஞ்ச லென்னீ ராரூர்மூ லட்ட னீரே.


When the ladies who have feet softer than the cotton, are near me, they create always troubles in my mind.  Though I may think of you, they do not allow me to do so.  Siva whose neck is adorned by the poison!  My master! Siva! Comfort me, who is afraid of worldly life by saying "Do not fear."  see 1st verse.

Arunachala Siva.

2693
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 12:13:58 PM »
Verse 2


புழுப்பெய்த பண்டி தன்னைப் புறமொரு தோலான் மூடி
ஒழுக்கறா வொன்ப துவா யொற்றுமை யொன்றுமில்லை
சழக்குடை இதனு ளைவர் சங்கடம் பலவுஞ் செய்ய
அழிப்பனாய் வாழ மாட்டே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.

Covering the stomach (which is like a cart) into which worms are poured, with a skin outside, to conceal its ugliness, the nine aperture from which flow of bad matter never ceases have little agreement among them, I cannot live with exhaustion, when the five senses which are useless inflict on me many sufferings.(see 1st verse.)

Arunachala Siva.


2694
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 10:16:24 AM »
Tiru Arur:

Verse  1:

படுகுழிப் பவ்வத் தன்ன பண்டியைப் பெய்த வாற்றால்
கெடுவதிம் மனிதர் வாழ்க்கை காண்டொறுங் கேது கின்றேன்
முடுகுவ ரிருந்து ளைவர் மூர்க்கரே லிவர்க ளோடும்
அடியனேன் வாழ மாட்டே னாரூர்மூ லட்ட னீரே.


As you have given a belly which is like a ocean of pitfalls, the human life is ruined.
Every time I think of this I cry aloud from grief.  The five senses hasten to ruin me, residing within me, as they are obstinate.  I, your slave, am incapable of living with these.  Lord in Arūr Moolasthanam!  (Moolasthanam is the shrine of Vaṉmīkanāṭar in Tiruvārūr.

Arunachala Siva.

2695
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 10:09:39 AM »
Verse  10:

பழகநா னடிமை செய்வேன் பசுபதீ பாவ நாசா
மழகளி யானையின் றோன் மலைமகள் வெருவப் போர்த்த
அழகனே யரக்கன் றிண்டோ ளருவரை நெரிய வூன்றும்
குழகனே கோல மார்பா கோடிகா வுடைய கோவே.


I shall do service as a slave to get training to that Lord of all living beings, the one who destroys sins. O beautiful one who covered your body with the skin of a young elephant having must, to make the daughter of the mountain to fear! The youth who pressed down under the great mountain, to crush the strong shoulders of demon, one who has a beautiful chest, king of Kōṭikkā!

Padigam on Tiruk Kotikka completed.

Arunachala Siva.2696
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 10:03:31 AM »
Verse  9:

ஏற்றநீர்க் கங்கை யானே யிருநிலந் தாவி னானும்
நாற்றமா மலர்மே லேறு நான்முக னிவர்கள் கூடி
ஆற்றலா லளக்க லுற்றார்க் கழலுரு வாயி னானே
கூற்றுக்குங் கூற்ற தானாய் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who received Ganga, which is in the form of water.  Both Vishnu who measured the big earth with his two legs, and Brahma, who is sitting on the fragrant big flower of a lotus, joining together,  the one who took the form of fire which could not be known by them, who tried to measure it by their own power.  You dealt death even to the god of death, king of Kōṭikkā!

Arunachala Siva.2697
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:53:20 AM »
Verse  8:


ஏவடு சிலையி னானே புரமவை யெரிசெய் தானே
மாவடு வகிர்கொள் கண்ணாண் மலைமகள் பாகத் தானே
ஆவடு துறையு ளானே யைவரா லாட்டப் பட்டேன்
கோவடு குற்றந் தீராய் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a bow from which an arrow is discharged to shoot at an aim, the one who burnt the cities with that, the one who has as a half the daughter of the mountain whose eyes are like the tender mango cut into two, the one who dwells in Avaṭutuṟai,
I was harassed by the five senses, remove all sins that are equal to killing a cow,  king of Kōṭikkā!


Arunachala Siva.


2698
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:49:24 AM »
Verse  7:

அழலுமி ழங்கை யானே யரிவையோர் பாகத் தானே
தழலுமி ழரவ மார்த்துத் தலைதனில் பலிகொள் வானே
நிழலுமிழ் சோலை சூழ நீள்வரி வண்டி னங்கள்
குழலுமிழ் கீதம் பாடுங் கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who has a fire in the palms, the one who has a lady on one half, having tied cobras that spit poison, the one who receives alms in the skull, surrounding the garden which give shade, king of Kōṭikkā where swarms of bees having long lines hum like the music produced by the flute.

Arunachala Siva.


2699
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:45:30 AM »
Verse  6:


கேழல்வெண் கொம்பு பூண்ட கிளரொளி மார்பி னானே
ஏழையே னேழை யேனா னென்செய்கே னெந்தை பெம்மான்
மாழையொண் கண்ணி னார்கள் வலைதனின் மயங்கு கின்றேன்
கூழையே றுடைய செல்வா கோடிகா வுடைய கோவே.

The one who has a shining chest on which is worn the white tusk of the hog what shall I, who has very little knowledge, do?  My father, my god, I get bewildered in the trap set by ladies who has bright eyes like the tender mango cut into two, Lord who rides with joy on a short bull, king of Kōṭikkā.

Arunachala Siva.

2700
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:41:17 AM »
Verse  5:

பூணர வாரத் தானே புலியுரி யரையி னானே
காணில்வெண் கோவ ணம்முங் கையிலோர் கபால மேந்தி
ஊணுமோர் பிச்சை யானே யுமையொரு பாகத் தானே
கோணல்வெண் பிறையி னானே கோடிகா வுடைய கோவே.


The one who wears a cobra in the form of a garland, the one who wears on his waist a tiger's skin when we see him one who has as his food a small amount of alms, holding in the hand a skull, and tied a white loin-cloth one who has as his half Uma, one who has a curved white crescent moon king of Kōṭikkā!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 3114