Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 3200
2671
Verse  10:


இலங்கை மன்ன னிருபது தோளிற
மலங்க மால்வரை மேல்விரல் வைத்தவர்
நலங்கொள் நீற்றர்நள் ளாறரை நாடொறும்
வலங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே.


Siva who placed his toe in the big mountain to make the twenty shoulders of the King of Lanka, to be crushed, and himself to be perturbed in mind.  He smears himself with holy ash which has good properties. The karmas of those who daily go round from left to right, Siva in Naḷḷāṟu, will perish.

Padigam on Tiru Nallaru completed.

Arunachala Siva.

2672
Verse 9:


பாம்ப ணைப்பள்ளி கொண்ட பரமனும்
பூம்ப ணைப்பொலி கின்ற புராணனும்
தாம்ப ணிந்தளப் பொண்ணாத் தனித்தழல்
நாம்ப ணிந்தடி போற்றுநள் ளாறனே.

The supreme being who sleeps on a serpent-bed, and the ancient Brahma, who shines in the seat of a lotus-flower.  Siva in Naḷḷāṟu is the unique fire which could not measured even though they bowed before it. Siva in Naḷḷāṟu whose feet we praise bowing before them.

Arunachala Siva.

2673
Verse  8:

அல்ல னென்று மலர்க்கரு ளாயின
சொல்ல னென்றுசொல் லாமறைச் சோதியான்
வல்ல னென்றும்வல் லார்வளம் மிக்கவர்
நல்ல னென்றும்நல் லார்க்குநள் ளாறனே.

Siva does not exist to those who are not good by nature.  And who initiates in philosophical truths, for people who believe in him.  He is the light of the Vedas, which is not committed to writing and handed down from teacher to pupil by word of mouth.
Those who are able to praise him as omnipotent, will have abundant riches. Siva in Naḷḷāṟu is always good-natured to good people.

Arunachala Siva.


2674
Verse  7:

வஞ்ச நஞ்சிற் பொலிகின்ற கண்டத்தர்
விஞ்சை யிற்செல்வப் பாவைக்கு வேந்தனார்
வஞ்ச நெஞ்சத் தவர்க்கு வழிகொடார்
நஞ்ச நெஞ்சர்க் கருளுநள் ளாறரே.


Siva has a neck which is brilliant by the cruel poison, he is the husband of the dear daughter of the mountain by his wonderful acts.  He will not show the right path to people of deceitful minds.  The god in Naḷḷāṟu will grant his grace to people whose hearts melt.

Arunachala Siva.


2675
Verse  6:

செக்க ரங்கழி செஞ்சுடர்ச் சோதியார்
நக்க ரங்கர வார்த்தநள் ளாறனார்
வக்க ரன்னுயிர் வவ்விய மாயற்குச்
சக்க ரம்மருள் செய்த சதுரரே.


Siva, is the sun with red luster which makes the red sky to perish. He is a nude person.  The god in Naḷḷāṟu who tied a cobra, is the skillful god, who granted a discus to Māyaṉ Vishnu, who took away the life of Vakkaraṉ. (Vakkaraṉ : a demon, who was born of Virutta Sarman and Surutā Devi, the younger sister of Saiteyan; he and Sisupalaṉ are the incarnation of Jaya Vijayar who were cursed by Saṉaka Saṉamtaṉar.) 

Arunachala Siva.
 

2676
Verse 5:

உறவ னாய்நிறைந் துள்ளங் குளிர்ப்பவன்
இறைவ னாகிநின் றெண்ணிறைந் தானவன்
நறவ நாறும் பொழிற்றிரு நள்ளாறன்
மறவ னாய்ப்பன்றிப் பின்சென்ற மாயமே.

Completely occupying my mind being my relation, makes me comforted.
He, being the supreme god, filled my thoughts. Siva in Tiru Naḷḷāṟu, where in the gardens saffron spreads its fragrance. Following a pig assuming the form of a hunter is an act of wonder. (Arjuna's story).

Arunachala Siva.
 2677
Verse  4:


மலியுஞ் செஞ்சடை வாளர வம்மொடு
பொலியும் பூம்புனல் வைத்த புனிதனார்
நலியுங் கூற்றை நலிந்தநள் ளாறர்தம்
வலியுங் கண்டிறு மாந்து மகிழ்வனே.

The immaculate god who placed on his red crowded matted locks, brilliant water along with a shining cobra, I shall rejoice feeling elated seeing also the strength of Siva, in Nāḷḷaṟu, who afflicted the god of death who gives pain to living beings by taking away their lives.

Arunachala Siva.

2678
Verse  3:


மேகம் பூண்டதோர் மேருவிற் கொண்டெயில்
சோகம் பூண்டழல் சோரத்தொட் டான் அவன்
பாகம் பூண்டமால் பங்கயத் தானொடு
நாகம் பூண்டுகூத் தாடுநள் ளாறனே.


With the help of the bow of Mēru, whose peak is covered with clouds, he discharged an arrow from which fire dropped for the forts to suffer grief.  He is Siva in Naḷḷaṟu, who dances adorning himself with cobras to be worshiped by Vishnu who is in one half, and Brahma in the lotus flower.

Arunachala Siva.

2679
Verse  2:

ஆர ணப்பொரு ளாமரு ளாளனார்
வார ணத்துரி போர்த்தம ணாளனார்
நாரணன் நண்ணி யேத்துநள் ளாறனார்
கார ணக்கலை ஞானக் கடவுளே.


Siva who is full of grace and who is the meaning of the Araṇam Vedam, the bridegroom who covered himself with the skin of an elephant, Siva in Naḷḷāṟu, who is praised by Narayanan, having gone there from his world, Vaikuṇṭam, is the god who grants knowledge of arts and who is the cause for all things. 

Arunachala Siva.

2680
Tiru Nallaru:

Verse  1:

உள்ளா றாததோர் புண்டரி கத்திரள்
தெள்ளா றாச்சிவ சோதித் திரளினைக்
கள்ளா றாதபொற் கொன்றை கமழ்சடை
நள்ளா றாவென நம்வினை நாசமே.

The ball of brilliance of Siva, who is not removed from the clarity of the collection of the lotus, whose color is not lost inside it.  If we say, "Siva in Naḷḷāṟu, on whose matted locks, the golden Koṉṟai from which honey never leaves", our karmas will be destroyed.


(The color of the collection of lotus flowers is compared to Siva`s luster; the lotuses refer to the six chakras or dynamic Tattvik centers, which are nerve plexuses in the body.)

Arunachala Siva.

2681
Verse  10:

அருக்க னங்கி யமனொடு தேவர்கள்
திருத்துஞ் சேவடி யான்றிக ழுந்நகர்
ஒருத்தி பாக முகந்தவன் வாஞ்சியம்
அருத்தி யாலடை வார்க்கில்லை யல்லலே. 

The city where Siva, who has red lotus feet which are adorned by the sun-god, god of fire, the god of death and other immortals, the city which is desired by Siva as his half a lady,  there will be no afflictions to those who reach that place with love.

Padigam on Tiru Vanchiyam concluded.

Arunachala Siva.2682
Verses  7,8 and 9:


Not available.

Arunachala Siva.

2683
Verse 6:


அற்றுப் பற்றின்றி யாரையு மில்லவர்க்
குற்ற நற்றுணை யாவா னுறைபதி
தெற்று மாடங்கள் சூழ்திரு வாஞ்சியம்
கற்றுச் சேர்பவர்க் குக்கருத் தாவதே.

Having given up all desires and without two kinds of attachments, to those who have none to support them, Siva is the trustworthy and good companion.  Place where he dwells, Vā?chiyam, surrounded by crowded mansions.  It is the intention for those learned people to reach that place.

Arunachala Siva.


2684
Verse 5:


நீறு பூசி நிமிர்சடை மேற்பிறை
ஆறு சூடும் அடிக ளுறைபதி
மாறு தானொருங் கும்வயல் வாஞ்சியம்
தேறி வாழ்பவர்க் குச்செல்வ மாகுமே.

The place of the god who wears on his erect matted locks, having smeared sacred ash, a crescent moon and a river, wealth will increase to those who live with a clear idea that Vā?chiyam. which has fields where the weeds that are enemies of crops become perished, is our refuge.

Arunachala Siva.


2685
Verse  4:

அங்க மாறும் அருமறை நான்குடன்
தங்கு வேள்வியர் தாம்பயி லுந்நகர்
செங்கண் மாலிட மார்திரு வாஞ்சியம்
தங்கு வார்நம் அமரர்க் கமரரே.


The city where Brahmins who perform sacrifices and retain in their mind the six Angams and all the four abstruse Vedas, our immortal Siva who is the chief of the immortals will stay in Tiruvā?chiyam with red-eyed Vishnu being on his left side.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 3200