Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... 3140
2656
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:37:55 AM »
Verse  6:


துன்பக் கடலிடைத் தோணித் தொழில்பூண்ட தொண்டர் தம்மை
இன்பக் கரைமுகந் தேற்றுந் திறத்தன மாற்றயலே
பொன்பட் டொழுகப் பொருந்தொளி செய்யுமப் பொய் பொருந்தா
அன்பர்க் கணியன காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu have the nature of lifting and disembarking the shore of bliss the devotees who are tossed about in the ocean of sufferings, like a boat shine with their appropriate luster to make even the degree of fineness of gold to become inferior to them, they are near by to those pious people who do not show attachment towards the unreal things such as wealth, house and women.

Arunachala Siva.


2657
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:34:22 AM »
Verse  5:


எழுவா யிறுவா யிலாதன வெங்கட் பிணிதவிர்த்து
வழுவா மருத்துவ மாவன மாநர கக்குழிவாய்
விழுவா ரவர்தம்மை வீழ்ப்பன மீட்பன மிக்கவன்போ
டழுவார்க் கமுதங்கள் காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu have no beginning and end.  They are infallible remedy, having cured the cruel diseases.  They  will rescue those who fall in the depth of the big hell.  They are nectar to those who weep with intense piety.

Arunachala Siva.

2658
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:30:00 AM »
Verse 4:

இருடரு துன்பப் படல மறைப்பமெய்ஞ் ஞானமென்னும்
பொருடரு கண்ணிழந் துண்பொரு ணாடிப் புகலிழந்த
குருடருந் தம்மைப் பரவக் கொடுநர கக்குழிநின்
றருடரு கைகொடுத் தேற்றுமை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu, as the cataract of suffering which is the result of the ignorance that hides the true spiritual wisdom, losing the inward eye which gives the true spiritual wisdom.  Gathering food for eating, whenever the blind people who have lost their refuge, praise them, will lift them up from the cruel pit of hell by a stretching the helping hand of his grace.

Arunachala Siva.2659
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 08:27:42 AM »
Verse  3:

மணிநிற மொப்பன பொன்னிற மன்னின மின்னியல்வாய்
கணிநிற மன்ன கயிலைப் பொருப்பன காதல்செய்யத்
துணிவன சீலத்த ராகித் தொடர்ந்து விடாததொண்டர்க்
கணியன சேயன தேவர்க்கை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu are comparable to the color of the ruby, have permanently the color of gold, have the color of the flowers of the east Indian Kino tree, which have the nature of the lightning. They are in the mountain, Kailash, make people resolute in their minds to love they.  They are near to the devotees who have good conduct and do not leave worshiping them, always in the morning, noon, evening, and midnight. And at the same time are remote to Devas.

Arunachala Siva.


2660
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 08:22:31 AM »
Verse  2:


இழித்தன வேழேழ் பிறப்பு மறுத்தன வென்மனத்தே
பொழித்தன போரெழிற் கூற்றை யுதைத்தன போற்றவர்க்காய்க்
கிழித்தன தக்கன் கிளரொளி வேள்வியைக் கீழமுன்சென்
றழித்தன வாறங்க மானவை யாற னடித்தலமே.

The feet of  Siva in Aiyāṟu, which are the six Aṅkam-s of the Vedas, cut at the root of the seven births being born in seven kinds of births, which are spoken in degraded manner, by sages, showered joy in my mind, kicked the god of death who rose in battle, on behalf of the one who worshiped him.  Devastated the sacrifice which had shining fire, and performed by Dakshan, and destroyed the sacrifice going to the place of performance to tear into pieces, long ago.

Arunachala Siva.

2661
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 08:16:39 AM »
Tiru Aiyaru:  (2)


Verse  1:


சிந்திப் பரியன சிந்திப் பவர்க்குச் சிறந்துசெந்தேன்
முந்திப் பொழிவன முத்தி கொடுப்பன மொய்த்திருண்டு
பந்தித்து நின்ற பழவினை தீர்ப்பன பாம்புசுற்றி
அந்திப் பிறையணிந் தாடுமை யாற னடித்தலமே.

Coiled by a cobra wearing the crescent moon, that rises in the evening, the feet of Siva in Aiyāṟu who dances, are difficult to meditate upon though they are such, they shower the honey in good condition abundantly, appearing before them who succeed in meditating upon them, overcoming all obstacles.  Honey is the bliss granted by Siva in this life granted liberation from bondage will do away with the accumulated karmas which are with the soul crowded, dark in color and binding it.

Arunachala Siva.

2662
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: February 06, 2018, 04:15:10 PM »
Revival

Upahar:

Begin again the song, some graceful day;
cry to the gods of water, wind and fire.
Set out once more, beloved, on your way.

Dark elements within, around, above,
move on; your burning wound, your deepest loss,
Shines of an unimaginable love.

The ancient gift of heartbreak, hold it dear;
nothing we are, to nothing we return,
yet, secret of joy:  we are forever Here

All passes as a dream, nothing can stay.
Lay gently at His feet your true desire.
Set out once more, beloved, on your way.

***

Arunachala Siva.   

2663
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: February 06, 2018, 04:08:25 PM »
The Middle Way:

Rahul Lama:

Taming the mind  is like taming a mad bull.
If you loosen it's rope too much,
the bull may wander off far away.
If you tighten the rope too much,
it may suffocate.

The Source knows us better
than we know ourselves,
Generally It keeps working in us.

***
Arunachala Siva.

2664
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: February 06, 2018, 04:02:58 PM »
I'm Lost in You

Suresh Kailash:

** of the m
I was running, all the time,
Chasing shadows, all my life,
Building castles, in the air,
With no way of getting there.

Trying to get out of the maze of my mind,
At every twist and turn, I was running blind,
Traded my days for nights,
All was darkness, no end in sight.

Struggling in the net of my illusion,
Bitten by sharks of my delusion,
Searching fir a strand of hope,
But seeing a snake in the rope.

Then you came along and said, 'Be Still'.
I saw your eyes and drank my fill,
Now there is nothing more for me to do,
Ramana, I'm lost in you.

***
Arunachala Siva. 

2665
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: February 06, 2018, 03:52:08 PM »
From Oct - Dec. 2017:

Not in conrtrol:

D. Samarender Reddy:

I  never know
At what moment
What thought may arise
So why talk of free will?

***

Arunachala Siva.

2666
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 06, 2018, 10:48:15 AM »
Verse  10:


அறிவிலா வரக்க னோடி யருவரை யெடுக்க லுற்று
முறுகினான் முறுகக் கண்டு மூதறி வாள னோக்கி
நிறுவினான் சிறு விரலா னெரிந்துபோய் நிலத்தில் வீழ
அறிவினா லருள்கள் செய்தான் றிருவையா றமர்ந்த தேனே.


The senseless demon ran and lifted the great mountain and was in the height of his insolence. Seeing him to be such, Siva of great intellect knowing in his mind pressed his small toe to make him fall on the earth, his body being crushed. The honey in Tiruvaiyāṟu gave him many kinds of grace by his compassion. (This decade contains in every verse Nāvukkarasar having been a Jain in his early age.)

Padigam on Tiru Ayaiaru (1) completed.

Arunachala Siva
.


2667
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 06, 2018, 10:42:39 AM »
Verse 9:

பூதங்கள் பலவும் வைத்தார் பொங்குவெண் ணீறும் வைத்தார்
கீதங்கள் பாட வைத்தார் கின்னரந் தன்னை வைத்தார்
பாதங்கள் பரவ வைத்தார் பத்தர்கள் பணிய வைத்தார்
ஆதியு மந்தம் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.


See 1st verse. He has many Bhutas, has holy ash whose whiteness is shining.
He has many musical compositions to be sung has a kind of lute called Kiṉṉaram.
He has feet to be praised by devotees. He has devotees to pay obeisance to them.
He created and destroyed all things.

Arunachala Siva.


2668
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 06, 2018, 10:36:27 AM »
Verse  8:


ஏறுகந் தேற வைத்தார் இடைமரு திடமும் வைத்தார்
நாறுபூங் கொன்றை வைத்தார் நாகமு மரையில் வைத்தார்
கூறுமை பாகம் வைத்தார் கொல்புலித் தோலும் வைத்தார்
ஆறுமோர் சடையில் வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

See 1st verse. He has a bull on which he rides with joy. He has Itaimarutu, as his temple. He wears beautiful and fragrant Koṉṟai.  He wears a cobra as belt in his waist. He placed Uma as one half on the left side.  He has a skin of a tiger capable of killing.  He concealed the river, Ganga, in a single strand of matted locks.

Arunachala Siva.

2669
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 06, 2018, 10:31:40 AM »
Verse  7:


பத்தர்கட் கருளும் வைத்தார் பாய்விடை யேற வைத்தார்
சித்தத்தை யொன்ற வைத்தார் சிவமதே நினைய வைத்தார்
முத்தியை முற்ற வைத்தார் முறைமுறை நெறிகள் வைத்தார்
அத்தியி னுரிவை வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

See 1st verse. He reserved his grace for his devotees. He had a galloping bull for riding. He made my mind to focus all thoughts on him, he caused me to think of auspicious things only.  He has in him liberation which has the full measure of happiness.  He has devised many paths in the hierarchical manner. He covered himself with the skin of an elephant.

Arunachala Siva.


2670
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 06, 2018, 10:27:50 AM »
Verse  6:


சங்கணி குழையும் வைத்தார் சாம்பர்மெய் பூச வைத்தார்
வெங்கதி ரெரிய வைத்தார் விரிபொழி லனைத்தும் வைத்தார்
கங்குலும் பகலும் வைத்தார் கடுவினை களைய வைத்தார்
அங்கம தோத வைத்தார் ஐயனை யாற னாரே.

See 1st verse.  He has an ear-ring made of conch.  He has holy ash to besmear on the body. He created the sun to shine in the day. He created all the worlds that had their origin in him. He created the night and the day, weeded out the evil destiny.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... 3140