Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 3071
2641
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 05, 2017, 09:54:00 AM »
Verse  3:

பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்லீர் படுவெண்டலை யிற்பலி கொண்டுழல்வீர்
துணிந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றாற் சுடுகின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பிணிந்தார்பொடி கொண்டுமெய் பூசவல்லீர் பெற்றம்ஏற்றுகந் தீர்சுற்றும் வெண்டலைகொண்
டணிந்தீர்அடி கேள்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse).  You are capable of destroying the sins of those who bow to you, you wander to receive alms in the white dead skull, you are able to smear you body with the ash of people who died on account of diseases and other reasons.  You desired riding on a bull.  You adorned your head on all side with white skulls, my god!
Arthritic complaint is inflicting excruciating pain. If we try to live becoming a slave to you having decided so.  Please be gracious enough to cure me of it.  I was formerly your slave.

Arunachala Siva.

2642
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 05, 2017, 09:50:15 AM »
Verse 2:


நெஞ்சம்உமக் கேயிட மாகவைத்தேன் நினையாதொரு போதும் இருந்தறியேன்
வஞ்சம்இது வொப்பது கண்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
நஞ்சாகிவந் தென்னை நலிவதனை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
அஞ்சேலும்என் னீர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.).  I kept my mind as a place for you only. I do not know having spent even a moment without thinking of you.  I have never experienced anything comparable to this cruelty. Having disabled me by bringing together the intestines with the belly, you neither destroy this disease which afflicts me like the poison, drawing near me, by driving it away from coming near me nor do you say,  'Do not be afraid`.

Arunachala Siva.

2643
General topics / Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 04, 2017, 01:09:43 PM »
Saiva Canon 4: 


Tiru Atikai Virattanam:

Verse 1:

கூற்றாயின வாறு விலக்ககிலீர் கொடுமைபல செய்தன நான்அறியேன்
ஏற்றாய்அடிக் கேஇர வும்பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும்
தோற்றாதென் வயிற்றின் அகம்படியே குடரோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆற்றேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father who dwells in Atikai Vīraṭṭāṉam on the northern bank of Keṭilam!
You do not cure my disease, which is giving me pain like the god of death. I do not know that I did many cruel acts intentionally to get this disease.  Siva who has a bull!
I bow to your feet only, always night and day without leaving them. Being invisible,
inside my belly, to disable me by binding together with the intestines.  I who am your slave could not bear the pain. You must admit me as your slave removing the disease.

Arunachala Siva.


 

2644
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 01:01:39 PM »
Verse  11:

ஆறும் மதியும் பொதிவே ணியானூரா
மாறில் பெருஞ்செல் வம்மலி விடைவாயை
நாறும் பொழிற்கா ழியர்ஞா னசம்பந்தன்
கூறுந் தமிழ்வல் லவர்குற் றமற்றோரே.

Jnana Sambandhan, who is the chief of the residents of Sirkazhi, which has fragrant gardens, has sung on Viṭaivāy in which big wealth which does not change which has no equal is in abundance. Those who are able to recite the Tamizh verses, are definitely without faults.

Padigam on Tiru Vitaivay completed.

Saiva Canon 3 of Tiru Jnana Sambandhar completed.

With this, the Saiva Canons, 1,2,3 of Tiru Jnana Sambandhar are completed.

Arunachala Siva.

I have given the title as Saiva Canon1, it should read as Saiva Canons 1,2 and 3.

2645
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:57:38 PM »
Verse  10:

உடைஏ துமிலார் துவராடை யுடுப்போர்
கிடையா நெறியான் கெழுமும் இடமென்பர்
அடையார் புரம்வே வமூவர்க் கருள்செய்த
விடையார் கொடியான் அழகார் விடைவாயே.

When the cities of the enemies were burning, exceedingly beautiful Viṭaivāy of Siva, who has a flag of a bull and granted his grace to three demons.  Jains who have completely given up dress, and Buddhists who wear a dress soaked in red ocher,
people say is the place where Siva who cannot be approached by those two, dwells.


Arunachala Siva.

2646
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:53:59 PM »
Verse  9:

புள்வாய் பிளந்தான் அயன்பூ முடிபாதம்
ஒள்வான் நிலந்தே டும்ஒரு வர்க்கிடமாந்
தெள்வார் புனற்செங் கழுநீர் முகைதன்னில்
விள்வாய் நறவுண் டுவண்டார் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the bees having drunk the honey in the unfolded petals of the buds of the purple Indian water-lily which grows in the clear running water, hum loudly.
People say is the place of the unequaled Siva, whose beautiful head and feet Vishnu who split the beak of a crane and Brahma, searched in the bright sky and the earth. 

Arunachala Siva.

2647
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:49:51 PM »
Verse  8:

எண்ணா தஅரக் கனுரத் தைநெரித்துப்
பண்ணார் தருபா டலுகந் தவர்பற்றாங்
கண்ணார் விழவிற் கடிவீ திகள்தோறும்
விண்ணோர் களும்வந் திறைஞ்சும் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the celestial beings  leaving heaven and coming to the earth pay obeisance to Siva, in every street of splendor during festivals which are feasts to the eyes. Crushing the chest of the demon, who had no sense about the greatness of Siva
is the dwelling place of Siva, who rejoiced at hearing his songs full of music.

Arunachala Siva.

2648
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:46:34 PM »
Verse  7:

பாதத் தொலிபா ரிடம்பாட நடஞ்செய்
நாதத் தொலியர் நவிலும் இடமென்பர்
கீதத் தொலியுங் கெழுமும் முழவோடு
வேதத் தொலியும் பயிலும் விடைவாயே. 

When the Bhutas sing to the accompaniment of the sound produced by the movement of the feet, Siva produces the sweet musical sound of the dance.  People say that Viṭaivāy is the place where the sound of musical composition accompanied by Muzhavu, and the chanting of the Vēdas, are always existing without ceasing.

Arunachala Siva.

2649
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:43:20 PM »
Verse  6:

கிள்ளை மொழியா ளையிகழ்ந் தவன்முத்தீத்
தள்ளித் தலைதக் கனைக்கொண் டவர்சார்வாம்
வள்ளி மருங்குல் நெருங்கும் முலைச்செவ்வாய்
வெள்ளைந் நகையார் நடஞ்செய் விடைவாயே.

Viṭaivāy where ladies with waist like the creeper, breasts close to each other, red lips and white teeth, dance, is the residence of Siva, who removed the head of Dakshan, who despised Uma, whose words are like the sweet voice of the parrot, destroying the three fires.

Arunachala Siva.

2650
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:40:12 PM »
Verse  5:


திரியும் புரமூன் றையுஞ்செந் தழலுண்ண
வெரியம் பெய்தகுன் றவில்லி யிடமென்பர்
கிரியுந் தருமா ளிகைச்சூ ளிகைதன்மேல்
விரியுங் கொடிவான் விளிசெய் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the spread-out flags on the open terrace of the mansions which appear like hills invite celestial beings, to come to the earth, people say is the place of Siva, who has a bow of a mountain from which he discharged an arrow spitting fire to make it engulf all the three wandering cities. 

Arunachala Siva.

2651
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:36:42 PM »
Verse  4:


கூசத் தழல்போல் விழியா வருகூற்றைப்
பாசத் தொடும்வீ ழவுதைத் தவர்பற்றாம்
வாசக் கதிர்ச்சா லிவெண்சா மரையேபோல்
வீசக் களியன் னமல்கும் விடைவாயே.

Viṭaivāy, where the mirthful swans stay in the lotus flowers. when the fragrant paddy having ears of corn fans like the white yak's tail is the dwelling place of desire of Siva, who kicked the god of death Yamā, to fall down with his weapon of noose-cord, who came upon the Lord, frightening and staring at him as if spitting fire from eyes. 

Arunachala Siva.

2652
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 08:08:06 AM »
Verse  3:

கரையார் கடல்நஞ் சமுதுண் டவர்கங்கைத்
திரையார் சடைத்தீ வண்ணர்சேர் விடமென்பர்
குரையார் மணியுங் குளிர்சந் தமுங்கொண்டு
விரையார் புனல்வந் திழியும் விடைவாயே. 

Carrying precious stones which make sound, and cool sandal-wood, Viṭaivāy where the fragrant water comes and descends the water is the floods in the rivulet Pāṇtavāy, (which is mentioned in the Veṇpā by Aiyaṭikaḷ Kāṭavar Kōṉ Nāyaṉār quoted before.) Siva who consumed the poison which rose in the roaring ocean, just like nectar;
people say is the place where Siva who has the color of fire and matted locks on which the Gaṅga, with waves, stays.

Arunachala Siva.

2653
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 08:03:38 AM »
Verse  2:

ஒவ்வாத என்பே யிழையா வொளிமௌலிச்
செவ்வான் மதிவைத் தவர்சேர் விடமென்பர்
எவ்வா யிலுமே டலர்கோ டலம்போது
வெவ்வா யரவம் மலரும் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the mature buds of white species of Malabar glory-lily unfold their petals and blossom like hood of the cruel cobra everywhere.  Having adorned himself with bones, which are not suited to his greatness, people say is the place where Siva who placed the crescent moon rising on the red sky, on his brilliant head.

Arunachala Siva.

2654
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 11:07:10 AM »
Tiru Vitaivai:

Verse  1:

மறியார் கரத்தெந்தை யம்மா துமையோடும்
பிறியாத பெம்மான் உறையும் இடமென்பர்
பொறிவாய் வரிவண்டு தன்பூம் பெடைபுல்கி
வெறியார் மலரில் துயிலும் விடைவாயே.


(This decade was found inscribed on the temple wall;  it was copied by the department of epigraphy in 1917; the name of the Pan is not found.  1 This shrine is now known as Tiruviṭai Vāsai;  this shrine is mentioned by Aiyaṭikaḷ Kāṭavar Kōṉ Nāyaṉar in his Kshettira Tirattiruveṇpā:) Viṭaivāi, where the male bee which has dots and lines embraces its beautiful female bee and sleeps in the fragrant flower.  People say, it is the place where our father who holds a young deer in his hand and who is not separated from Uma, the beautiful lady, dwells.

Arunachala Siva.


2655
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:59:01 AM »
Verse  11:

நறும்பொழிற் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்
பெறும்பத நல்லூர்ப் பெருமணத் தானை
உறும்பொரு ளாற்சொன்ன வொண்டமிழ் வல்லார்க்
கறும்பழி பாவ மவல மிலரே.


About the god in Nallūr Perumaṇam who can give positions which can be received by devotees, sung by Jnana Sambandhan, who was born in Sirkazhi, surrounded by fragrant gardens.  For those who are capable of reciting the Tamizh verses which can bestow good benefits, with the idea of reaching the feet of god, reproach spoken by the people, and sins will become extinct. They will not undergo any suffering.

(This is the place where Jnana Sambandhar got married and he merged with Siva
of the temple along with his wife as pure light. The story goes that along with Jnana
Sambandhar and his wife, those who had come to the temple, the drummers, pipers,
and other relatives merged as pure light with Siva.)

Padigam on Tiru Nallur Perumanam completed.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 3071