Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 2903
2641
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 11:04:19 AM »
Verse  7:

வண்டி ரைத்த தடம்பொழி லின்னிழற் கானல்வாய்த்
தெண்டி ரைக்கட லோதமல் குந்திரு வான்மியூர்த்
தொண்டி ரைத்தெழுந் தேத்திய தொல்கழ லீர்சொலீர்
பண்டி ருக்கொரு நால்வர்க்கு நீருரை செய்ததே.

Siva, who wears an old ankets, whom the devotees praise rising and making a huge sound of uttering your names in Tiruvāṉmiyūr, where the water of the sea of clear waves rises in the sea-shore gardens and in the shade of the big gardens where the bees hum noisily! Please tell me the reason for expounding the Vedas to the four sages in the distant past.

Arunachala Siva.


2642
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 11:01:20 AM »
Verse  6:

போது லாவிய தண்பொழில் சூழ்புரி சைப்புறம்
தீதி லந்தண ரோத்தொழி யாத்திரு வான்மியூர்ச்
சூது லாவிய கொங்கையொர் பங்குடை யீர்சொலீர்
மூதெ யில்லொரு மூன்றெரி யூட்டிய மொய்ம்பதே.

Siva, who has a lady whose breasts are like the conical pieces in dice-play, in Tiruvāṉmiyūr, where [there is] chanting of the Vēdas by the Brahmins who have no sinful deeds, outside the wall of fortification surrounded by cool gardens which have buds about to blossom! Please tell me the strength with which you set fire to the ancient three forts.

Arunachala Siva.

2643
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:57:54 AM »
Verse  5:

மண்ணி னிற்புகழ் பெற்றவர் மங்கையர் தாம்பயில்
திண்ணெ னப்புரி சைத்தொழி லார்திரு வான்மியூர்த்
துண்ணெ னத்திரி யுஞ்சரி தைத்தொழி லீர்சொலீர்
விண்ணி னிற்பிறை செஞ்சடை வைத்த வியப்பதே.

In Tiruvāṉmiyūr which has strong walls of fortification of architectural workmanship where ladies who have attained fame by their chastity, gather, Siva who has the conduct to instill fear into the minds of ladies, when you wander for receiving alms!
please tell me the wonderful act of placing on your red matted locks, a crescent moon that shines in the sky!

Arunachala Siva.2644
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:54:56 AM »
Verse  4:

மஞ்சு லாவிய மாடம திற்பொலி மாளிகைச்
செஞ்சொ லாளர்கள் தாம்பயி லுந்திரு வான்மியூர்த்
துஞ்சு வஞ்சிரு ளாட லுகக்கவல் லீர்சொலீர்
வஞ்ச நஞ்சுண்டு வானவர்க் கின்னருள் வைத்ததே.


In tiruvāṉmiyūr where people who speak words in their primary significance are on the increase and which has mansions with walls of fortification which have storeys on which clouds roam about God who is capable of rejoicing in dancing in the dark night when all are fast asleep! Please tell me the reason for granting your sweet grace to the celestial beings having consumed the poison which was black in color!

Arunachala Siva.

2645
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:51:40 AM »
Verse  3:

கான யங்கிய தண்கழி சூழ்கட லின்புறம்
தேன யங்கிய பைம்பொழில் சூழ்திரு வான்மியூர்த்
தோன யங்கம ராடையி னீரடி கேள்சொலீர்
ஆனையங் கவ்வுரி போர்த்தன லாட வுகந்ததே.


In Tiruvāṉmiyūr surrounded by green gardens in which honey shakes by the side of the sea surrounded by cool and deep back-water in the jungles, Siva who wears a dress made of skin which has lost its former state! Please tell me the cause for your rejoicing in dancing in fire, covering yourself with the skin of an elephant with its parts of the body intact?

Arunachala Siva.

2646
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:47:37 AM »
Verse  2:

சந்து யர்ந்தெழு காரகில் தண்புனல்கொண்டுதம்
சிந்தை செய்தடி யார்பர வுந்திரு வான்மியூர்ச்
சுந்த ரக்கழன் மேற்சிலம் பார்க்கவல் லீர்சொலீர்
அந்தி யின்னொளி யின்னிற மாக்கிய வண்ணமே.

With the help of the sandal paste, paste of black eagle-wood which grows tall, and cool water, in Tiruvāṉmiyūr where the devotees who always meditate and worship Siva, the god who is strong enough to wear an anklet on the beautiful feet please tell me the nature of your color resembling that of the evening sky.

Arunachala Siva.

2647
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:43:35 AM »
Tiruvanmiyur:

Verse  1:


கரையு லாங்கட லிற்பொலி சங்கம்வெள் ளிப்பிவன்
றிரையு லாங்கழி மீனுக ளுந்திரு வான்மியூர்
உரையு லாம்பொரு ளாயுல காளுடை யீர்சொலீர்
வரையு லாமட மாதுட னாகிய மாண்பதே.


Tiruvāṉmiyūr where the fish leap in the back water where the strong waves move about, taking from the sea which moves towards the shore the shining conches, and white oysters. The Lord who rules over the world, being the meaning of the words. Please tell me about the dignity of having a beautiful lady who wanders in the mountain.

Arunachala Siva.,2648
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:40:13 AM »
Ninra Seer Nadumaran Nayanar Puranam:


Verse  1:


தடுமாறும் நெறியதனைத்
    தவம்என்று தம்முடலை
அடுமாறு செய்தொழுகும்
    அமண்வலையில் அகப்பட்டு
விடுமாறு தமிழ்விரகர்
    வினைமாறுங் கழலடைந்த
நெடுமாற னார்பெருமை
    உலகேழும் நிகழ்ந்ததால்.

He was caught in the gin of Chamanas who held fast
To the wobbling way as though it were their tapas
And who mortified their flesh; his karmic way was
Changed by the lord of Tamizh; thus he reached
The redeeming feet of Tiru Jnaana Sambandhar;
He is Ninra Seer Nedu Maaranaar whose glory is
Hailed by the seven worlds.

Arunachala Siva.

2649
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:35:35 AM »
Verse  5:


வேரியார் மலர்க்கொன்றை
    வேணியார் அடிபேணும்
காரியார் கழல்வணங்கி
    அவரளித்த கருணையினால்
வாரியார் மதயானை
    வழுதியர்தம் மதிமரபில்
சீரியார் நெடுமாறர்
    திருத்தொண்டு செப்புவாம்.

Adoring the ankleted feet of Kaariyaar who ever
Served the feet of the Lord that wears meliferous
Konrai flowers, and blessed with his grace,
We proceed to narrate the servitorship of glorious
Netu Maarar who hailed from the lunar dynasty
Of the Paandyas endowed with musty elephantry.

Kari Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

2650
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:32:39 AM »
Verse  4:


ஏய்ந்தகடல் சூழுலகில்
    எங்குந்தம் இசைநிறுத்தி
ஆய்ந்தவுணர்வு இடையறா
    அன்பினராய் அணிகங்கை
தோய்ந்தநெடுஞ் சடையார்தம்
    அருள்பெற்ற தொடர்பினால்
வாய்ந்தமனம் போல்உடம்பும்
    வடகயிலை மலைசேர்ந்தார்.


He established his fame in all the quarters
Of this sea-girt earth; he was poised in ceaseless love
Engendered by a consciousness clarified by spiritual
Investigation; by the continuous grace
Of the Lord in whose long, matted hair flows
The beauteous Ganga, even as his mind was
Ever linked to the Mount Kailaash in the north,
His body too came to abide thither everlastingly.

Arunachala Siva.


2651
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:30:12 AM »
Verse  3:


யாவர்க்கும் மனமுவக்கும்
    இன்பமொழிப் பயனியம்பித்
தேவர்க்கு முதல்தேவர்
    சீரடியார் எல்லார்க்கும்
மேவுற்ற இருநிதியம்
    மிகஅளித்து விடையவர்தம்
காவுற்ற திருக்கயிலை
    மறவாத கருத்தினராய்.

He always spoke truthful words that delighted all ears;
He gave lavishly great wealth to the glorious devotees
Of the Lord of gods; his thought ever rested
On the divine Mount Kailaash girt with gardens
Where abides the Lord whose mount is the Bull.

Arunachala Siva.


2652
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:27:17 AM »
Verse  2:


அங்கவர்தாம் மகிழும்வகை
    அடுத்தவுரை நயமாக்கிக்
கொங்கலர்தார் மன்னவர்பால்
    பெற்றநிதிக் குவைகொண்டு
வெங்கண்அரா வொடுகிடந்து
    விளங்கும்இளம் பிறைச்சென்னிச்
சங்கரனார் இனிதமரும்
    தானங்கள் பலசமைத்தார்.

He pleased them with his words married to rich
Meaning; with the heaps of riches he received
From the kings who wore garlands of burgeoning flowers,
He built many a hallowed shrine for Lord Sankara
In whose crest, the cruel-eyed serpent and the young
Crescent moon flourish (in amity).

Arunachala Siva.


2653
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:23:14 AM »
Kari Nayanar Puranam:

Verse  1:


மறையாளர் திருக்கடவூர்
    வந்துதித்து வண்தமிழின்
துறையான பயன்தெரிந்து
    சொல்விளங்கிப் பொருள்மறையக்
குறையாத தமிழ்க்கோவை
    தம்பெயரால் குலவும்வகை
முறையாலே தொகுத்தமைத்து
    மூவேந்தர் பால்பயில்வார்.

He was born in Tirukkatavoor where thrived
Brahmins versed in the Vedas; he mastered the sub heads,
Of bountiful Tamizh and comprehended the fruit
Thereof; he compiled a Kovai in Tamizh which
Came to be called after his name; in this work
The rich import lay hid under known words;
He cultivated the friendship of the three kings.

Arunachala Siva.
 

2654
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:18:41 AM »
Verse  9:


மூரியார் கலியுலகில்
    முடியிட்ட திருவிளக்குப்
பேரியா றணிந்தாருக்
    கெரித்தார்தங் கழல்பேணி
வேரியார் மலர்ச்சோலை
    விளங்குதிருக் கடவூரில்
காரியார் தாஞ்செய்த
    திருத்தொண்டு கட்டுரைப்பாம்.


Adoring the feet of him who in this great and sea-girt
Earth, burnt his hallowed head for a lamp in the divine
Presence of the river-crested Lord, we proceed to indite
The glory of the servitorship of Kaariyaar
Of resplendent Katavoor bounded by gardens
Abounding in honey-laden blossoms.


Kanampulla Nayanar story completed.

Arunachala Siva.

2655
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:16:13 AM »
Verse  8:


தங்கள்பிரான் திருவுள்ளம்
    செய்துதலைத் திருவிளக்குப்
பொங்கியஅன் புடன்எரித்த
    பொருவில்திருத் தொண்டருக்கு
மங்கலமாம் பெருங்கருணை
    வைத்தருளச் சிவலோகத்
தெங்கள்பிரான் கணம்புல்லர்
    இனிதிறைஞ்சி அமர்ந்திருந்தார்.

இப்பணியைத் தம் இறைவர் திருவுள்ளத்தில் ஏற்றுத் திருவிளக்கை மிக்க அன்புடன் எரித்த ஒப்பில்லாத தொண்டருக்கு, இறைவனார் நன்மை பெருகும் பெருங்கருணையினை வைத்தருளச், சிவலோகத்தில் எங்கள் பெருமானாரான கணம்புல்ல நாயனார் சேர்ந்து இனிதாக வணங்கி அங்கு அமர்ந்தருளினார்.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 2903