Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 3060
2626
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 24, 2017, 11:17:24 AM »
Verse  6:

திகழ்கைய தும்புகை தங்கழலே தேவர் தொழுவதுந் தங்கழலே
இகழ்பவர் தாமொரு மானிடமே யிருந்தனு வோடெழின் மானிடமே
மிகவரு நீர்கொளு மஞ்சடையே மின்னிகர் கின்றது மஞ்சடையே
தகவிர தங்கொள்வர் சுந்தரரே தக்க தராயுறை சுந்தரரே.


What is in his beautiful hand is fire with smoke.  What the Devas, worship is his feet,
the deer sent by the sage of Tārukāvaṉam who despised god, is held in his left hand.
What adds beauty to his great body is the beautiful human form, he assumes to admit souls fit for salvation to his good graces.  God assumes the human form to initiate souls fit for salvation, just as hunters use a tamed animal to catch a wild animal. Clouds which have largely drawn water, reach Siva. (this refers to the fact that on Siva's head,  there are clouds.). It is the beautiful matted that shine like lightning.
The Lord of the earth will accept austerities such as control of mind and others as fitting. The beautiful god who dwells in Tarāi* which is befitting his greatness.

(*This is Puntarai - shot form of the name.)

Arunachala Siva.

2627
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 24, 2017, 11:11:47 AM »
Verse  5:

உடன்பயில் கின்றனன் மாதவனே உறுபொறி காய்ந்திசை மாதவனே
திடம்பட மாமறை கண்டனனே திரிகுண மேவிய கண்டனனே
படங்கொ ளரவரை செய்தனனே பகடுரி கொண்டரை செய்தனனே
தொடர்ந்த துயர்க்கொரு நஞ்சிவனே தோணி புரத்துறை நஞ்சிவனே.


Vishnu is always with Siva, (as Parvati), as he is a person of great penance having controlled the five senses, from going astray as they liked. He gave out the great Vedas with clarity. One who refuted the doctrines of other religious which were done under the influence of the three characters Sattvam, Rajatham, and Tāmasam.  He wore as a loin cloth in his waist a cobra that has a hood.  He destroyed by trampling on the elephant after flaying its skin.  This god is like poison to sufferings which follow beings, as he puts an end to them.  Our Siva who dwells in Tōṇipuram. 

Arunachala Siva.

2628
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 24, 2017, 11:07:15 AM »
Verse  4:


மைத்திகழ் நஞ்சுமிழ் மாசுணமே மகிழ்ந்தரை சேர்வது மாசுணமே
மெய்த்துடல் பூசுவர் மேன்மதியே வேதம தோதுவர் மேன்மதியே
பொய்த்தலை யோடுறு மத்தமதே புரிசடை வைத்தது மத்தமதே
வித்தக ராகிய வெங்குருவே விரும்பி யமர்ந்தனர் வெங்குருவே.

That which is tied to the waist is the cobra, which spits poison, which is black in color.
He will smear on his body like the sandal wood paste, and the great holy ash. He wears on his head the crescent moon. He chants the Vēdam which contain superior wisdom.  His hand has on it a skull with holes.  He is our preceptor and skillful person.
He is in Veṅkuru, desiring it.


Arunachala Siva.

2629
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 24, 2017, 11:02:53 AM »
Verse  3:

காதம ரத்திகழ் தோடினனே கானவ னாய்க்கடி தோடினனே
பாதம தாற்கூற் றுதைத்தனனே பார்த்த னுடலம் புதைத்தனனே
தாதவிழ் கொன்றை தரித்தனனே சார்ந்த வினைய தரித்தனனே
போத மமரு முரைப்பொருளே புகலி யமர்ந்த பரம்பொருளே.

One who wears a woman's bright earring to be fitting to the ear, one who ran fast assuming the form of a hunter, one who kicked the god of death with his leg,
one who pierced the body of Pārtaṉ* with arrows, one who bore on his head flowers of Koṉṟai from which blossoms with pollen-dust are unfolded, one who destroyed the sins that approached his devotees. The meaning of the words which are contained in works on spiritual wisdom, the supreme thing that dwells in Pukali.

(*Arjuna)

Arunachala Siva.

2630
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 24, 2017, 10:57:40 AM »
Verse 2:

சதிமிக வந்த சலந்தரனே தடிசிர நேர்கொள் சலந்தரனே
அதிரொளி சேர்திகி ரிப்படையா லமர்ந்தன ரும்பர்து திப்படையால்
மதிதவழ் வெற்பது கைச்சிலையே மருவிட மேற்பது கைச்சிலையே
விதியினி லிட்டவி ரும்பரனே வேணு புரத்தை விரும்பரனே.


Oone who bore on his head water and took directly cutting off the head of Jalantaraṉ, a demon, who came upon Siva treacherously.  By the weapon of discus which is bright and frightening as it killed Jalantaraṉ, the Devas who live in the upper world rejoiced as their prayers reached god and were answered.  The bow which is held in hand is the Mēru mountain on which the moon crawls.  You did not dislike to receive the poison of the ocean as food.  The supreme and great being who desires that people should conduct their lives in the ordained way.  Haraṉ who desires Vēnupuram!

Arunachala Siva.

2631
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 11:31:19 AM »
Tiruk Kazhumalam - Sirkazhi:

Verse 1:


உற்றுமை சேர்வது மெய்யினையே உணர்வது நின்னருண் மெய்யினையே
கற்றவர் காய்வது காமனையே கனல்விழி காய்வது காமனையே
அற்ற மறைப்பது முன்பணியே அமரர்கள் செய்வது முன்பணியே
பெற்று முகந்தது கந்தனையே பிரம புரத்தை யுகந்தனையே.


The Lord desired Brahmapuram.  Uma is united with body without being separated.
What Siva Jnanis try to understand, is your truthful grace. Learned people destroy their desires. The eye which is fire burnt Manmatha, Cupid. It is the cobra which covers that part of the body that should be covered.  Staying with a loin-cloth in front, what the immortals do is humble service to you.  It was Skandha, that you begot and embraced receiving him with both hands.

Arunachala Siva.2632
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 11:24:57 AM »
Verse 11:

வானமாள்வதற் கூனமொன்றிலை மாதர்பல்லவ னீச்சரத்தானை
ஞானசம்பந்தன் நற்றமிழ் சொல்லவல்லவர் நல்லவரே.

Those who are able to praise the god in beautiful Pallavaṉīswaram, with the good verses composed by Jnana Sambandhan, are definitely good people.  There will not be the slightest obstacle to their ruling heaven.

(In these ten verses there are no references to Rāvaṇaṉ, Brahma and Vishnu and to Jains and Buddhists which Jnana Sambandhan never fails of mention in the 8th, 9th and 10th verses.)

Padigam on Pallavaniswaram completed.

Arunachala Siva.

2633
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 11:21:02 AM »
Verse  10:

பறைகொள்பாணியர் பிறைகொள்சென்னியர் பட்டினத்துறை பல்லவனீச்சரத்
திறைவரா யிருப்பார் இவர்தன்மை யறிவாரார்.


The Lord has a drum, a  musical instrument, in his hand.  He has a crescent moon on his head. He will be the eminent god in Pallavaṉīswaram, situated within Paṭṭiṉam.
Who can know his real nature?


Arunachala Siva.

2634
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 11:17:02 AM »
Verse 9:

படிகொண்மேனியர் கடிகொள்கொன்றையர் பட்டினத்துறை பல்லவனீச்சரத்
தடிகளா யிருப்பார் இவர்தன்மை யறிவாரார்.

He assumes different kinds of form.  He has flowers of fragrant Koṉṟai. He is the deity in Pallavaṉiwaram, situated within Paṭṭiṉam.  Who can know his real nature?

Arunachala Siva.

2635
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 11:11:47 AM »
Verse  8:

பாதங்கைதொழ வேதமோதுவர் பட்டினத்துறை பல்லவனீச்சரத்
தாதியா யிருப்பார் இவர்தன்மை யறிவாரார்.

The Lord will chant the Vēdas, when his devotees worship his feet.  He is the cause for all things, in Pallavaṉīswaram, situated in Paṭṭiṉam.  Who can know his real nature?

Arunachala Siva.

2636
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 11:09:08 AM »
Verse  7:

பைங்கணேற்றினர் திங்கள்சூடுவர் பட்டினத்துறை பல்லவனீச்சரத்
தெங்குமா யிருப்பார் இவர்தன்மை யறிவாரார்.


The Lord has a bull of tender eyes.  He adorns on his head the crescent moon.
He is everywhere;  he is in Pallavaṉīswaram, situated in Paṭṭiṉam, to receive devotees as his protege. Who can know his real nature?

Arunachala Siva.


2637
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 11:05:53 AM »
Verse  6:

பச்சைமேனியர் பிச்சைகொள்பவர் பட்டினத்துறை பல்லவனீச்சரத்
திச்சையா யிருப்பார் இவர்தன்மை யறிவாரார்.


The lord`s form is green in color. (due to green hued Parvati on his left).  He receives alms.  Who can know the real nature of this Lord who receives with desire in Pallavaṉiswaram, situated within Paṭṭiṉam?

Arunachala Siva.

2638
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 11:02:35 AM »
Verse  5:

பல்லிலோட்டினர் பலிகொண்டுண்பவர் பட்டினத்துறை பல்லவனீச்சரத்
தெல்லியாட் டுகந்தார் இவர்தன்மை யறிவாரார்.


The Lord has a skull without teeth.  He eats from that, receiving alms.  Who can know the real nature of this Lord who gladly dances at night and who is in Pallavaṉīswaram situated within Paṭṭiṉam?

Arunachala Siva.

2639
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 10:59:29 AM »
Verse  4:

பண்ணில்யாழினர் பயிலுமொந்தையர் பட்டினத்துறை பல்லவனீச்சரத்
தண்ணலா யிருப்பார் இவர்தன்மை யறிவாரார்.

The Lord has a Yazh on which Paṇ can be played, has a drum with one face on which he practices. Who can know the real nature of this great good who is in Pallavaṉīswaram situated within Paṭṭiṉam?

Arunachala Siva.

2640
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 23, 2017, 10:56:40 AM »
Verse  3:

பவளமேனியர் திகழுநீற்றினர் பட்டினத்துறை பல்லவனீச்சரத்
தழகரா யிருப்பார் இவர்தன்மை யறிவாரார்.

The Lord has a body red like coral. He has smeared shining ashes. Who can know the real nature of this Lord who is a beautiful person in Pallavaṉiswaram situated within Paṭṭiṉam?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 3060